Лариса Симова
преподава по Икономика
в град Плевен
Големина на текста:
Тема 1.1
Бизнес организацията – цели, функции,
класификации. Външна и вътрешна среда на
бизнес организацията
Предприята по своята икономическа същност
са основни стопански единици, които
произвеждат продукти или предлагат услуги,
предназначени за реализация и
задоволяване на потребностите на други
лица или организации. Те притежават
юридическа, икономическа и
административна самосточтелнност.
Предприярието е изкуствено създадена
система (организация), която трябва да се
изучава от производствен, технически,
технологичен, икономически, социален,
организационно-управленски и други аспекти.
Неговите главни характеристики и
особености се изразяват предимно в
закупуването и наемането на ресурси,
преобразуването им в продукти или услуги,
тяхната продажба, с цел печалба,
притежаването на имуществена, социална,
организационно-управленска
самостоятелност и определено
наименование, което изразява предмета на
неговата дейност.
Цели на предприятието
Изграждането, функционирането и
развитието на предприятието са насочени
към реализацията на определени цели.
Целта по своята същност е постигането на
определен резултат или състояние за
предприятието като цяло за определен
период.
Основната цел на предприятието, както бе
подчертано в неговата характеристика по-
горе, е получаването на определена печалба
– източник на разширено възпроизводство,
инвестиции и иновации. Наред с нея то може
да решава още социални, екологични,
инфраструктурни и други проблеми и задачи.
Определящ ресурс за това отново е
реализираната от него печалба.
За по-голяма обоснованост при
формулирането и ефективност при
постигането на целите на предприятието в
теорията и практиката би трябвало да се
спазват определени изисквания за
Реализъм и реалистичност на
целта
Прецизност и достъпност на
формулировката
Количествена измеримост
Възможност за мотивация и
мобилизиране на ресурсите
В икономиката и управлението на
предприятието се ползват различни
групировки на целите и подцелите. По-
обобщена и заслужаваща внимание от
приложна гледна точка, е класификацията
като:
Цели – ориентири
Характеризиртат основните функции и задачи
на предприятието, неговите поделения,
мобилизират и насочват ресурсите в това
направление. Те имат фундаментално
значение за други видове цели. Когато
притежават социална насоченост,
идентичност, т.е. определени предимства на
предприятието пред конкурентите, и са
ориентирани към определящите ценности,
тези цели изразяват мисията на
предприятието.
Цели – резултати
Те дават количествена характеристика за
постигнатото от предприятието и неговите
поделения за определен период, най-често в
абсолютни показатели.
Цели – състояния
Дефинират определени, трайни промени в
основните показатели за дейността на
предприятието като производствен
капацитет, производствено-реализационни
разходи, качество на продуктите и услугите,
динамика на ресурсите, активите, пазарите.
Като правило тяхната реализация изисква
значителни инвестиции. Формулират се като
промени в относителни показатели, структури
и др.
Основни функции на предприятието
Основните, характерни за фирмата и
предприятието функции, които те
изпълняват, са маркетинг, иновации,
инвестиции и финансиране, производство,
управлление на персонала и социални
функции, информационно осигуряване и
мениджмънт на предприятието.
Маркетинг. Това е функция, чрез
която предприятието контактува с
външната среда, т.е. потребителя,
която от своя страна включва:
проучванията на пазарите;
дейността по пласмента на
стоките и услугите на фирмата и
предприятието; изучаване на
потребностите, желанията и
пазарното търсене; изучаване
поведението на конкурентите,
както и усъвършенстване на
продуктовата, пласментната и
ценовата политика и стимулиране
на продажбите на пазара.
Иновации и иновационна дейност.
Те се свързват с реализиране на
новите идеи и принципи в нови и
усъвършенствани продукти,
технологии и организация в
съответствие с изискванията на
маркетинга и съвременния
мениджмънт.
Финансиране и инвестиции. Тук се
обединяват функции и дейности,
свързни с изграждането,
разширяването и реконструкцията
на предприятието; осигуряването,
планирането и управлението на
необходимитефинансови ресурси
за реализацията на
иновационните, инвестиционните
и маркетинговите проекти.
Производство и производствена
дейност. Накратко тази функция
включва създаване на
необходимите условия за
ефективно съединяване на
средствата на труда, предметите
на труда и работната сила в
предприятието. В резултат на това
се произвежда продукция с
минимум разходи и качество,
отговарящо на новите потребности
на пазара. Производствената
функция и дейностите, свързанис
нея, са важно условие за
повишаване ефективността на
производството, качеството и
конкурентоспособността на
продукцията и фирата и
предприятието като цяло.
Управление на човешките
ресурси. Тук се включват всички
дейности, свързани със: подбора,
разпределението и използването
на кадрите; обучението,
квалификацията и
преквалификацията на персонала;
заплащането, стимулирането и
мотивацията на кадрите;
условията на труда, обслужването
на работните места, подобряване
на трудовите взаимоотношения,
връзките със синдикатите и др.
Информационно осигуряване и
мениджмънт на предприятието.
Осигуряването на необходимата
информация за всички структури и
дейности на фирмата и
предприятието е условие за
нормална работа, както и за добро
управление. Затова се проектират
и се поддържат база данни за
пазарите, конкурентите,
производството, персонала и др.
Изграждат се и системи за анализ,
които осигуряват програмно
различните структури и функции
на предприятието.
В развитите в индустриално в отношение
страни обикновенно се обособяват пет групи
дейности или комплексни функции:
?Изследвания, развитие
и усъвършенстване на
продуктите и
технологиите
?Финансиране и
инвестиции
?Маркетинг и продажби
?Производство и
производствени
дейности
?Човешки ресурси
Ако към производството се добавят
доставката на продуктите и
следпродажбеното обслужване, тази сфера
от дейности се нарича инженеринг. Ако към
производството се добавят всички
осигуряващи го дейности, сферата се нарича
управление на операциите. Тези комплексни
функции се изпълняват от обособени
дирекции, отдели и специално изградени за
целта звена.
Класификация на предприятията
В икономическата теория и стопанската
практика се правят различни класификации
на новите и на действащите фирми и
предприятия по определени критерии и
признаци.
?Форма на собственост на
предприятията
Държавни предприятия
Кооперативни
предприятия
Частни предприятия
Общински предприятия
Предприятията, категоризирани по този
признак, се подчиняват на едни и същи
икономически условия и регулатори.
Различията за в собствеността и
произтичащите от това начини на учредяване
и прекратяване на дейността им.
?Големина на предприятията
В съответствие със закона за малките и
средните предприятия те се класифицират
като:
Микропредприятия са
предприятия със
средносписъчен брой
на персонала, по-малък
от 10 души, годишен
оборот до 3 900 000 лв.
и/или стойност на
активите до 3 900 000
лв.
Малки предприятия са
предприятия, които
имат средносписъчен
брой на персонала до
50 души, годишен
оборот до 19 500 000
лв. и/или стойност на
активите до 19 500 000
лв.
Средни предприятия са
предпричтия, които
имат средносписъчен
брой на персонала до
250 души, годишен
оборот до 97 500 000
и/или стойност на
активите до 84 000 000
лв.
Големи предпричтие
обхващат вертикални
технологични вериги и
имат специално и
нестандартно
оборудване. Те могат
да се определят като
високотехнологични
фирми, които се
отличават със
значителна
устойчивост.
?Жизнен цикъл на предпричтията
Новосъздадени
предприятия
Зрели предприятия
Западащи предприятия
?Степен на самостоятелност на
предприятията
Основни
(самостоятелни)
предприятия (фирми
майки)
Зависими (дъщерни)
предприятия
?Интернационализация на
дейността на предприятията
Чуждестранни предприятия –
създадени с инвестиции и
дейностт на чуждестранни,
физически или юридически лица
Вътрешни (местни) предприятия –
създадени в страната от местни,
физически или юридически лица
Смесени предприятия – създадени
от български и чуждестранни
физически или юридически лица
?Характер на отношенията между
предприятията
Свързани предприятия
Свързаните предприятия по смисъла на
Закона за малките и средни предприятия са
предприятия, между които съществува едно
от следните отношения:
­едното предприятие
притежава повече от
половината от броя
на гласовете в
общото събрание на
другото предприятие;
­едното предприятие
има право да
назначава или
освобождава повече
от половината от
членовете на
изпълнителния,
управителния или
надзорния орган на
другото предприятие;
­едното предприятие
има право да
упражнява решващо
влияние върху
другото предприятие
по силата на договор,
сключен между тях,
или на клауза в
неговия устав,
учредителен договор
или друг учредителен
акт;
­предприятие, което е
акционер, съдружник
или член в друго
предприятие,
контролира
самостоятелно
повече от половината
от броя на гласовете
в общото събрание
на това предприятие
по силата на
споразумение с други
акционери,
съдружници или
членове.
Предприятия партньори
Едно от предприятията притежава
самостоятелно или заедно в едно или повече
свързани предприятия от 25 до 50 на сто от
капитала или от броя на гласовете в общото
събрание на друго предприяие.
Независими
предприятия
Независимо предприятие е всяко
предприятие, за което не са в сила
отношенията за свързаните предприятия и
предприятията партньори.
?Стопански отрасъл, към който
принадлежи предприятието
Предприятия за материално-
вешествени продукти
?Индустриални
?Селскостопански
?Строителни
Предприятия за услуги
(обслужващи предприятия)
?Индустриални
предприятия
?Транспортни
предприятия
?Търговски предприятия
?Туристически
предприятия
?Основна технология
Добивни
предприятия
Преработва
щи
предприятия
Обслужващи
предприятия
Предприятия
за
информацио
нни услуги
?Форма на организация на пазара
Предприятия,
продаващи
продукцията си на
пазар от типа монопол
Предприятия,
продаващи
продукцията си на
пазар от типа дуопол
Предприятия,
продаващи
продукцията си на
пазар от типа олигопол
Предприятия,
продаващи
продукцията си на
пазар от типа
съвършена
конкуренция
?Пазарна ориентация на
предприятията
Експортноориентирани
предприятия
Предприятия,
продаващи предимно
на вътрешния пазар
?Основни разходообразуващи
елементи
Предприятия,
характеризиращи се с
висока
трудопоглъщаемост на
продукцията
Предприятия,
характеризиращи се с
висока
материалопоглъщаемо
ст на продукцията
Предприятия,
характеризиращи се с
висока
енергопоглъщаемост на
продукцията
?Търговски закон (правна форма)
Според Търговския закон предприятията са:
Предприятие на
едноличен търговец
Като едноличен търговец може да се
регистрира всяко дееспособно физическо
лице с местожителство в страната.
Публично предприятие
Това са държавни и общински предприятия,
които могат да бъдат еднолично дружество с
ограничена отговорност или еднолично
акционерно дружество
Предприятие на
търговско дружество
Търговско дружество е обединение на две
или повече лица за извършване на търговски
сделки с общи средства. Предприятията,
изследвани като търговски дружества, са:
?Събирателн
и дружества
(СД)
Събирателно е дружеството, образувано от
две или повече лица, за извършване на
търговски сделки под обща фирма.
Съдружниците отговарят солидарно и
неограничено.
?Командитно
дружество
(КД)
Командитното дружество се образува с
договор между две или повече лица за
извършване на търговска дейност под обща
фирма, като един или повече от
съдружниците са солидарно и неограничено
отговорни за задълженията на дружеството, а
останалите са отговорни до размера на
уговорената вноска.
?Дружество с
ограничена
отговорност
(ООД)
Дружество с ограничена отговорност може да
се образува от едно или повече лица, които
отговарят за задълженията на дружеството с
дяловата си вноска в капитала на
дружеството.
?Акционерно
дружество
(АД)
Акционерно е дружеството, чийто капитал е
разделен на акции. Дружеството отговаря
към кредиторите с имуществото си.
?Командитно
дружество а
акции (КДА)
Командитно дружество с акции се образува с
договор, като за вноските на ограничено
отговорните съдружници се издават акции –
броят на ограничено отговорните съдружници
не може да бъде по-малък от 3.
?Държавни
предприятия
Това са предприятия, които не са търговски
дружества, но Търговският закон
регламентира условията за преобразуването
им в такива. Държавните предприятия като
организационна форма на стопанисване са
необходими за развитието на някои отрасли
(енергетика, транспорт, телекомуникации
металургия и др.).
?Кооперации
Кооперациите са доброволни сдружения на
дребни собственици за задоволяване на
общите им икономически, социални нужди и
желания.
Външна и вътрешна среда на бизнес
организацията
Предприятието и неговите поделения от
управленска гледна точка се разглеждат като
сложна икономическа система, на чийто вход
постъпват определени ресурси, вътре в нея
се осъществяват множество производствено-
технологични и икономически процеси, а на
изхода се получават определени продукти
или услуги. То се управлява въз основа на
обратната връзка и спазването на
определени ограничения. Системната
характеристика на предприятието
задължително предполага изследване и
анализ на неговата външна (околна) и
вътрешна бизнес среда.
Външната среда включва външните за
предприятието естествени и изкуствени
системи, елементи, фактори и връзките
между тях, които са извън неговото
управление и контрол. Те са от съществено
значение и оказват трайно и значително
въздействие върху изграждането,
стартирането, функционирането и
разрастването на предприятията и фирмите.
Някои от тях могат да застрашават дейността
на предприятието, а други да разкриват и
създават нови благоприятни възможности за
неговото развитие.
Най-пряко влияние върху състоянието и
бизнес средата на предприятията оказват
клиентите, пазарите, конкурентите и
доставчиците. Не бива да се пренебрегва
обаче и въздействието на политическите,
икономическите, юридическите,
технологичните, екологичните, социалните,
демографските и други фактори на околната
среда.
При изследването и анализа на външните
фактори е необходимо да се имат предвид
тяхното положително или отрицателно
влияние, евентуалните проблеми и заплахи,
които те създават, и възможностите за
тяхното преодоляване. Подобен подход към
тяхното изучаване ще повиши
конкурентоспособността и ефективността от
дейността на предприятието, неговите
възможности за ефективен отговор на
изискванията на европейските критерии и
стандарти.
Вътрешната среда и нейното подобряване
също е от решаващо значение за
повишаване резултатите от неговата
цялостна дейност. Тя е пряко свързана с
основните ресурси, дейности и структури,
които са характерни за неговата дейност, в
т.ч. маркетинг, иновации, инвестиции,
производство, пласмент, управление на
дейността, администрация и социални
фактори.
При изучаване на вътрешната среда следва
да се обърне специално внимание на
материалните, техническите, технологичните
фактори, човешките и финансовите ресурси
на предприятието. Все по-голямо значение
сега и в бъдещето развитие на българските
предприятия ще придобиват технологичните
ресурси, свързани с разработване и
внедряване на нови, модерни технологии,
които повишават рязко производителността
на труда, качеството и
конкурентоспособността на продукцията и
фирмите като цяло. Решаването на тези
проблеми е в пряка зависимост от
състоянието и качеството на управлението на
човешките ресурси на предприятието.
Тема 1.2
Жизнен цикъл на бизнес организацията –
създаване, функциониране и развитие.
Стратегии за растеж на бизнес организацията
Понятието жизнен цикъл
По начало жизненият цикъл характеризира
фазите, през които преминава
съществуването на биологичните системи.
Постепенно концепцията за жизнения цикъл
започва да се използва за изучаване на
развитието на техническите и
икономическите системи. В икономиката
концепцията за жизнения цикъл се използва
за изучаване и описание на възникването
(създаването) и развитието на търсенето,
отраслите, технологиите, продуктите,
предприятията и др. Най-успешно и широко
тази концепция се използва по отношение
развитието на продуктите. За
стратегическото управление на
организацията от съществено значение е
установяването на връзката между
жизнените цикли на продуктите, на
технологиите, с които те се произвеждат, и на
потребностите. Жизненият цикъл на
организцията се използва като
методологическа основа за изучаване на
фазите, през които то преминава в периода
на своето съществуване на пазара.
Фази на жизнен цикъл
С известна условност може да се обособят
следните фази на жизнен цикъл на бизнес
организацията: създаване, функциониране,
развитие и ликвидация.
?Създаването (изграждането) е
процес на проектиране и
изграждане на елементния състав,
структурата на предприятието и
механизма на взаимодействие
между елементите на
предприятието и предприятието и
външната среда, така че да бъдат
осигурени необходимите
предпоставки за целенасочено
функциониране на предпричтието
в границите на създадените
параметри, а така също и за
неговото развитие;
?Функционирането на
предприятието е процесът на
използване на създадения
потенциал за производство и
продажба на определен обем
продукция с оглед постигане на
трайно установените цели на
съществуването на
предприятието;
?Развитието е процес на
осъществяване на необратими
качествени изменения на
предприятието с цел
предотвратяване на спада в
потенциала на предпричтието
и/или степента на неговото
използване, оползотворяване на
благоприятни възможности за
растеж или елиминиране на
зплаха от ликвидация;
?Ликвидацията е процес на
постепенно преустановяване на
дейността на предприятието,
продажда на активите му,
погасяване на задълженията към
кредиторите и заличаването му
като правен субект.
Посочените фази на жизнен цикъл не се
отнасят за всички случаи и организации. За
някои организации срокът на икономическия
им живот е предварително известен
(ограничен) поради изчерпване на запасите в
дадено находище, отпадане на потребността,
задоволявана с продукцията на
предприятието и др. В този случай жизненият
цикъл ще обхваща фазите създаване,
функциониране, развитие и ликвидация или
създаване, функциониране и ликвидация.
За други предприятия срокът на
икономически живот на предприятието може
да се приеме за неограничен поради
задоволяване на „вечна” потребост, но при
условие, че предприятието успява да се
адаптира успешно при променящите се
условия на функциониране. Тогава първият
жизнен цикъл на предприятието ще обхваща
фазите суздаване, функциониране и
развитие, а следващите цикли ще включват
фазите развитие и функциониране на нова
основа.
За разграничаване на фазите се предлагат
различни критерии: оборот респ. приходи от
продажби, печалба, капитализация на
предприятието, величина на конкурентното
предимство, степен на използване на
потенциала на предприятието и др. Под
потенциал се разбира възможността на
предприятието да генерира положителни
парични потоци в размери, които
съответстват на поставените пред него цели.
Величината на създадения потенциал зависи
от характеристиките на използваните ресурси
( ДА, КА, персонал, технологии и др.), от
създадената организация в предприятието,
от изградената система на управление, от
способността на мениджмънта да
взаимодейства с обектите, формиращи
конкретната среда на предприятието и др.
Практическото използване на посочения
критерии=й изисква да се избере
количествено измерим показател, който
достатъчно пълно да изразява степента на
използване на потенциала на предприятието.
Такива показатели могат да бъдат печалбата
(доход от оперативна дейност), доход след
данъци и свободен (нетен) паричен поток на
разположение на собствениците и
кредиторите. И трите показателя са свързани
в нарастваща степен с целите предприятието
да работи рентабилно и собствениците да
получават някаква възвращаемост на своя
капитал. Ако тези цели са постигнати, това
косвено означава, че в някаква степен са
задоволени интересите и на останалите
групи (stakeholders). Използването на
показателя оборот (приходи от продажби) е
по-лесно, но връзката му с целите на
предприятието не е достатъчно ясна.
Изборът на един количествено измерим
показател позволява да се покаже кривата на
жизнения цикъл на предприятието. Освен
чрез стойността на избрания показател
отделните фази могат да се опишат и по
отношение на ликвидността, финансовия
ливъридж, колебанията на паричните потоци,
стабилността на различните структури в
предпричтието, методите на вземане на
решения и др.
Жизненият цикъл на едно предприятие
започва с предприемаческата идея, въз
основа на която се разработва проекта за
новото предприятие (проектирането може да
премине през три фази: идеен проект,
технически проект и работен проект). Следва
изграждане на предприятието (строителни и
монтажни работи) и първоначален пуск с цел
усвояване на проектните мощности.
След като е установена способността на
предприятието да работи, то навлиза във
фазата на своето функциониране. Фазата на
функциониране може да се раздели на три
етапа, а именно: бързо нарастване на
степентта на използване на потенциала на
предприятието, респ. бързо нарастване на
приходите от продажби или на печалбата или
на доходите след данъци и т.н. (етап на
разстеж); поддържане на висока степен на
използване на потенциала за продължителен
период (етап на зрелост); спад на степента
на използване на потенциала под тази в
началото на зрелостта.
В определен момент устойчивото
функциониране на предприятието въз основа
на първоначално създадения потенциал и
цели става невъзможно поради значителни
промени вътре в предприятието, в
елементите на неговата среда и в начина на
взаимодействие между предприятието и
неговата среда. Това е критична точка в
жизнения цикъл на предприятието, която
може да бъде точка на преход към
следващата фаза на развитието, но може да
бъде и точка на преход към ликвидацията на
предприятието. Развитието е процес на
внасяне на сериозни, необратими и
дългосрочни промени в предприятието и в
начина на взаимодействието му със средата,
които позволяват изпълнението на
досегашните цели или постигането на нови,
по-високи цели. Средствата за разрешаване
на противоречията и повишаване на
потенциала на предприятието са различни:
въвеждане на нови технологии и продукти,
навлизане на нови пазари, диверсификация
чрез придобивания и сливания
(бизнескомбинации), ликвидиране на губещи
бизнес единици и дейности и др.
Когато възможностите за поддържане и
повишаване на потенциала на предприятието
са изчерпани и степента на неговото
използване спада бързо, предприятието
преминава във фаза на ликвидация.
Стратегии за растеж на бизнес организацията
По своята същност растежът на
предприятието се асоциира с използването
на възможностите и перспективите,
характерни за съответната фаза от неговия
жизнен цикъл. Под растеж на предприятието
се разбира процес на нарастване на размера
чрез увеличаване количеството на
производствените ресурси и степента на
ефективност на използване и оттук –
увеличаване на продажбите.
Общи стратегии според конкурентното
предимство
Успешният растеж на всяко предприятие е
свързан с извеждане на преден план на тази
стратегия, която ще му даде предимство в
конкурентната борба. Това налага, преди да
се прмине към избора на стратегия за
растеж, да се определи насоката на
придобиване на трайно и защитимо
конкурентно предимство. В теорията и
практиката са известни три основни
стратегии според типа конкурентно
предимство, което предоставят.
?Стратегия на лидерство в
разходите – при нея
предприятието се стреми към
достигане на минимално
приемливи разходи за
производство и разпределение на
продукцията с цел установяване
на по-ниски цени в сравнение с
конкурентите;
?Стратегия на диференциация –
при нея предприятието се стреми
към постигане на превъзходство
над конкурентите във важни за
потребителя области (например
равнище на съпътстващите
услуги, качество на продуктите,
оформление на продукта и др.).
Стратегията се основава на
постигане на специфично
позициониране на продуктите на
предприятието в съзнанието на
целевите потребители, което води
до повишаване ценността на
продукта;
?Стратегия на специализация –
препоръчва се за предприятия,
които се концентрират върху
задоволяване на потребностите на
отделни групи купувачи и оперират
в тясна сфера на бизнес или
пазар. Стратегията позволява да
се постигне висок пазарен дял в
целевия сегмент. Проявява се в
съчетание с останалите две
стратегии – или като стратегия на
специализация в тясна пазарна
област с ниски разходи за
продуктите (стратегия на
концентрация), или като стратегия
на специализация в тясна пазарна
област с висока степен на
диференциация на продуктите.
Стратегии за растеж
След като е избрало конкурентно
предимство, предприятието може да премине
към избор на стратегия, която ще му позволи
да постигне по-добър резултат на целевия
пазр. За целта е необходимо да се направи
сравнение между съществуващото състояние
на предприятието на пазара и очакванията на
мениджмънта за размера на продажбите.
Равнището на получения разрив между
очаквания и настоящия размер (обем) на
продажбите определя три стратегии за
разтеж.
?Стратегия за интензивен
растеж – използване на
възможностите за бъдещо
развитие на съществуващия
продуктов портфейл;
?Стратегия за интегриран
растеж – използване на
възможностите за създаване
и придобиване на бизнес,
свързан с актуалните сфери
на дейност на
предприятието;
?Стратегия за
диверсифициран растеж –
използване на
възможностите за създаване
и придобиване на бизнес,
свързан частично или
изобщо несвързан с
текущата дейност на
предприятието.
Средства за растеж
За прилаганто на всяка от разглежданите три
стратегии за растеж се използват различни
средства. В обобщен вид те могат да се
систематизират в следните девет
направления:
?Проникването на пазара показва
способността на фирмата да
подобри състоянието си на
избрания целеви пазар,
предлагайки вече съществуващи
продукти. Прилагането на това
средство за интензивен растеж
може да се осъществи по два
начина:
?Да се увеличат
продажбите, като се
привлекат
потребителите на
продуктите на
конкурентните
предприятия. Този
механизъм предполага
диференциация на
продукта и
специфичното му
позициониране в
съзнанието на
потребителите спрямо
конкурентните марки.
Възможните решения в
това направления са:
да се стимулират
повторните покупки на
настоящите клиенти на
фирмата; да се
привлекат клиенти на
конкурентите; да се
привлекат нови
потребители, които не
са ползвали подобен
продукт, но попадат в
разглеждания пазарен
сегмент;
?Да се въздейства върху
общото търсене.
Възможни решения за
интензивен растеж са:
да се насърчава по-
интензивното
потребление на
продукта; да се
стимулират купувачите
да употребяват повече
при случайни покупки;
да се намери ново
приложение на
предлагания продукт.
?Разработването на продукта се
изразява в постигане на по-високи
продажби чрез създаване на нови
продуктови предложения за
съществуващите за
предприятието пазари. Механизми
за постигане на това са: да се

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Пищови за държавен изпит по бизнес икономика и икономика на индустрията

Материалът включва: 1. Икономическа характеристика на бизнес организацията. 2. Мениджмънт на бизнес организацията. 3. Иновационни и инвестиционни решения в бизнес организацията. 4. Маркетингова дейност и планиране в бизнес организацията...
Изпратен от:
radeto_stz
на 2012-04-05
Добавен в:
Пищови
по Икономика
Статистика:
506 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
теми за държавен изпит по бизнес икономика в паисий хилендарски
добавена от nellsun2705 01.09.2014
0
29
Клиринг и сетълмент при търговия с финансови инструменти
добавена от nasovr 11.05.2014
0
11
Какъв би бил ефектът от всяка от следните събития на действителния и потенциалния икономически растеж: ?
добавена от radostina.georgieva_8818 13.03.2014
0
4
концепции за управление и лидерство в управлението на операциите
добавена от yancho68 03.12.2016
1
6
етична недостатъчност в бизнес средата
добавена от A1000 10.03.2016
2
7
Подобни материали
 

Бизнес план

25 окт 2009
·
861
·
11
·
1,922
·
1,178
·
2
·
1

Бизнес план на мандра по предприемачество...
 

Бизнес план. Цели, структура и съдържание

27 май 2006
·
3,674
·
9
·
1,449
·
262
·
1

Електронният бизнес се характеризира с висока степен на риск и това задължава всеки, който влиза в бизнеса да има указание за действие. Това указание е бизнес планът.
 

Оперативен план за производство на разклонители

23 окт 2007
·
207
·
16
·
1,428
·
224

Фирма Елкотех - Синхрон ООД -Силистра е регистрирана, като самостоятелно юридическо лице на 07.08.2000 год. Водещо направление в дейността на дружеството е разработване усвояване и производство на електрически материали.
 

Теми за държавен изпит по икономика

03 окт 2007
·
1,513
·
41
·
10,556
·
672
·
3

Развити теми номер: 1-10; 17, 18, 19,23, 26 и 28...........
 

Бизнес план

08 юни 2009
·
1,713
·
11
·
1,192
·
1,554
·
2

С този Бизнес план нашият екип си поставя за цел да покаже и анализира развитието на “Хляб и хлебни изделия” ЕООД – гр. Благоевград...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Икономика
Магистърски тест по Икономика за УНСС
кандидат-студентски тест по Икономика за Студенти от 5 курс
Примерен магистърски тест за икономисти - Университет за национално и световно стопанство, 25 въпроса, само един верен отговор.
(Лесен)
20
73
3
5 мин
31.08.2018
Тест по Икономика за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 3 курс
Време за решаване на теста - 45 минути. Състои се от 34 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти в икономически специалности, 3-ти курс.
(Труден)
45 минути
34
12
1
11 мин
13.10.2016
» виж всички онлайн тестове по икономика

Пищови за държавен изпит по бизнес икономика и икономика на индустрията

Материал № 838623, от 05 апр 2012
Свален: 506 пъти
Прегледан: 825 пъти
Предмет: Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 36
Брой думи: 20,571
Брой символи: 137,951

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищови за държавен изпит по бизнес икономика и  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Лариса Симова
преподава по Икономика
в град Плевен
с опит от  20 години
7

Цветан Ташев
преподава по Икономика
в град Петрич
с опит от  1 години
171 29

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения