Големина на текста:
Увод
Формулирането на стратегиите в предприятията е сложен процес, който би трябвало да се
осъществява в строго разумни граници. Класическият модел за формулиране на стратегия преминава
през следните етапи:
1. характеристика на средата - клиенти, конкуренти, регламенти, организирани групи от
социални агенти (синдикати, съюзи на потребителите и др.)
2. характеристика на предприятието - способността му да се обновява, качеството на
създаваните от него продукти, качество на факторите му - както технически, така и човешки
3. формулиране на матрицата SWOT, която служи за изработване на списък на възможните
действия, преди да се пристъпи към оценяването на всяко едно от тях по отношение на предимствата
или недостатъците им в конкурентната борба на предприятието. Така се стеснява полето на
възможните действия, за да се изберат оптималните от тях според заключението на матрицата
4. оценяване на мисията - мисията е това, което дадено предприятие е и желае да бъде. С нея
се цели да се подредят в определена йерархия ценностите и постоянните цели на предприятието
5. формулиране на стратегията - трябва да се има предвид описанието на дейностите, бизнес
областите или стратегическите сегменти на предприятието; целите, които се поставят за всяка една от
избраните стратегии; пътищата или средствата за постигането на тези цели
Анализът и самодиагностиката на стопанската дейност са необходими не само за
идентифицирането на факторите, тенденциите и събитията в обкръжаващата среда и вътре в
предприятието, които съществено влияят върху неговия жизнен цикъл, но и при разработването на
стратегическите му алтернативи. Познати са много различни средства за анализ и конкретни техники,
които са доказали своята ефективност в практиката. Една такава концепция е SWOT анализа.
1. Представяне на фирмата в исторически план
"Зърнени храни България" АД е създадена върху традицията и активите на ДСО "Зърнени
храни", която до 1991г. е единствената структура в България за изкупуване, съхранение и вътрешна
търговия на зърнени култури. По време на периода на преход към пазарна икономика 1997-
2000г.,"Зърнени храни" е приватизирана на части, а някои от активите и стават обект на принудително
изпълнение от страна на банки. Вследствие на непрофесионалното раздържавяване, "Зърнени храни" е
практически ликвидирана и има голяма опасност да бъде загубена една уникална за Балканския
полуостров инфраструктура. Акционерите на "Химимпорт" АД, съзнавайки важността и потенциала
на селското стопанство в България, базирайки се на големия си опит в търговията с препарати, торове,
горива и други продукти, свързани със земеделието, започват преди 10 години, още в периода на
приватизация и ликвидация, процес на възстановяване на активите и функционалната цялост на
"Зърнени храни". В периода 1997-2007 г., от принудителни разпродажби от Агенцията за държавни
вземания и банки, неспециализирани в зърнения бизнес (ОББ, SG Експресбанк и Unicredit), и чрез
покупка на фалиралите "Добруджанска търговска банка" АД и "Банка за земеделски кредит" АД, са
придобити по-голяма част от активите и инфраструктурата на "Зърнени храни".
Разпокъсаните и недобре стопанисани бази са възстановени, модернизирани и включени в
обща информационна система. Преструктурирането и разрастването на фирмата през годините се
осъществява съвместно с Централния кооперативен съюз и Централна кооперативна банка.
Създаването на "Зърнени храни България" АД след сливане на осем дружества е последният
етап от преструктуриране на зърнения бизнес на "Химимпорт" АД. Дружеството е наследник на
силните страни и опита на сливащите се дружества, има уникална инфраструктура и операционен
модел, които трудно могат да се репликират в днешни условия, не само поради огромните капиталови
разходи за тяхното изграждане, но и поради факта, че в тях е вложен опитът на няколко поколения
българи. Операционният модел на "Зърнени храни България" АД покрива всички дейности от
1
кредитиране на фермерите с парични средства, горива, торове и препарати до създаване на краен
продукт като бутилирани масла, маргарини, дресинги и биодизел.
През 2003 г., след закупуване на активите на бившия маслодобивен завод в гр. Провадия,
"Слънчеви лъчи България" АД започва производствена дейност. През 2003-2005г. са възстановени и
модернизирани производствените мощности. В унисон с Европейската директива за възобновяеми
енергийни източници 2003/30/ЕС, през 2006г. Дружеството инвестира в напълно автоматизирана
линия за производство на биодизел с капацитет от 100 000т. годишно. Оборудването е доставено от
водещата европейска фирма Де Смет - Балестра.
През изминалите години основна цел на акционерите на "Химимпорт" АД е придобиването,
опазването и възстановяването на активите, както и възвръщането на лидерска позиция в агробизнеса.
"Зърнени храни България" АД е публично дружество, чиято стратегическа цел е създаване на
блага за обществото, все по-добро обслужване на клиентите, предоставяне на оптимални възможности
за труд на служителите и вземане под внимание мнението на акционерите. Ценностите, върху които се
крепи бизнеса, са: фокус върху фермера и клиента, предприемчивост и иновации, лоялност и доверие.
Представянето си фирмата осъществява чрез мотивирани и ангажирани служители, доволни
партньори, растеж и печалба.
На 05.11.2008г „Зърнени храни България” АД откри завода за биодизел в гр. Провадия. Беше
представена най-новата инсталация у нас за производство на биодизел. Тя е с капацитет 100 000т.
годишно. Оборудването е доставено от Италианската фирма Ballеstra. Официалното откриване и
прерязване на лентата за новото производство започна в 13.00ч. на територията на завода.
Ръководството на „Зърнени храни България” АД в лицето на Изпълнителния директор г-н Георги
Костов направи кратка мултимедийна презентация на завода. Сред поканените гости бяха Джевджет
Чакъров – Министър на околната среда и водите, Валери Цветанов – Министър на земеделието и
храните, Петър Димитров – Министър на икономиката и енергетиката, Кирил Йорданов – Кмет
Община Варна, Георги Янев – Кмет на Провадия, както и представители на наши и чуждестранни
банки, инвестиционни посредници и партньори.
След официалната церемония по откриването гостите и представителите на медиите имаха
възможността да разгледат производствените мощности на завода и да присъстват на коктейла,
организиран от ръководството на „Зърнени храни България” АД.
На 30 януари 2009г. „Зърнени храни България” АД придоби 100% от капитала на „Голяма
Добруджанска Мелница” ЕООД, а на 4 февруари придобиването бе официално вписано в Търговския
регистър. „Голяма Добруджанска Мелница” е третата по големина мелница. Състои се от 7 етажна
монолитна сграда, автотоварище за насипни млевни продукти, както и ЖП-товарище за насипни
товари и пакетирано брашно, със собствени коловози с обща дължина 540 метра. „Голяма
Добруджанска Мелнцица” се занимава основно с изкупуване и преработване на пшеница с
хлебопекарни качества, от която придобива брашно Тип 500, брашно „Добруджа” Тип 700, типово
брашно 1150, пшенични трици.
Технологичното оборудване на мелницата е по линенз на фирма „Бюлер” и се състои от 18
мелнични валци с 36 метра обща валова дължина. Съоражението разполага още с 6 броя шестпасажни
планзихтери и 1 контролен (четирипасажен) планзихтер. Линията за пакетаж е с капацитет 240 тона/
24 часа. Зърнохранилището е с обща вместимост от 30 хиляди тона, а оптималният капацитет на
мелницата е 200 тона/24 часа.
2. Организация и управление
Бизнесът на Зърнени храни е зависим в значителна степен от приноса на определен брой
лица, участващи в управителните органи и висшия мениджмънт.
От особено значение за функционирането на фирмата е как е организирано самото
ръководство.
2
Дружеството се управлява от двустепенна система на управление, включваща
Надзорен съвет в състав :
Председател – “ХИМИМПОРТ” АД, рег по ф. д. № 2655/1989 г на СГС – представлявано от
Иво Каменов Георгиев
Заместник председател – “ЦКБ ГРУП АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД, рег по ф. д.
№9861/1998 г по описа на СГС – представлявано от Тихомир Ангелов Атанасов
“ФИНАНС КОНСУЛТИНГ” ЕАД рег по ф д 9763/2002 г по описа на СГС – представлявано
от Румен Горанов Цонков
Управителен съвет в състав :
Любомир Тодоров Чакъров – председател;
Райна Димитрова Кузмова – заместник председател;
Христо Александров Чираков – член на УС;
Георги Косев Костов – изпълнителен директор;
Чавдар Веселинов Трифонов – изпълнителен директор
3. Фирмена мисия
Предметът на дейност на Зърнени храни България АД е: изкупуване, съхранение и търговия
със земеделска продукция, производство на растителни масла, дистрибуция на торове, препарати за
растителна защита и отдаване под наем на недвижими имоти.
Дейността на „Зърнени храни България” АД е концентрирана в четири основни
направления:
търговия със и съхранение на зърно
търговия с и съхранение на маслодайни култури
производство и търговия с растителни масла – за консумация или за биогорива
широк спектър спомагателни услуги
Компанията има комплексен подход и интегриран модел на операциите, като предоставя
услуги, покриващи пълния цикъл на земеделската продукция – от земята до крайния продукт (храни
или енергия).
Визията на Зърнени Храни е да се утвърди като най-добрата агробизнес компания в България
и да създава нарастваща стойност за своите акционери, за фермерите, своите клиенти, служители и
обществото.
Управителният съвет на Зърнени храни е набелязал следните направления, във връзка с
осъществяването на стратегията на Дружеството:
укрепване на контактите с фермерите чрез подобряване и разширяване обхвата
на оказваните им услуги по начин, който отличава компанията от нейните
конкуренти
оптимизиране използването на наличните активи и търсене на възможности за
растеж в страната и региона
постигане на значителен устойчив пазарен дял и ефективност в производството
на биодизел
синергия с дружествата в групата на Химимпорт
4. Персонал на фирмата
Зърнени храни има над 460 служители.
Системата за управление и контрол в “Бони оборот Холдинг” е изградена от строго
определени и подбрани изисквания:
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

SWOT анализ на фирма

Инвеститорите могат да се възползват от SWOT анализа, за да направят правилна преценка за бъдещите си инвестиции и до колко си заслужава да вложат средства и ентусиазъм в дадена идея...
Изпратен от:
g_a_t
на 2012-04-04
Добавен в:
Анализи
по Маркетинг
Статистика:
671 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
особености при стратегически анализ на корпоративната дейност
добавена от joko88 27.05.2012
0
42
СПЕШНО! МАРКЕТИНГ: Позиционна карта на продукт КИСЕЛО МЛЯКО Ел Би Булгарикум
добавена от ivelina.stancheva_414 18.11.2015
1
16
Възможности за повишаване на конкурентоспособността на фирма Милка
добавена от geritoooooooooooo 19.02.2012
3
118
Подобни материали
 

Каква е моята фирма мечта?

28 фев 2006
·
1,465
·
4
·
686
·
203

Какво е “фирма - мечта”? Оказва се, че е това е трудно определима категория или поне трудно реализируема в България. Дори и да съществува, винаги стои въпросът “дали другите субекти на пазара я възприемат така?” и дали оценяват успеха й...
 

Маркетингов анализ на фирма “Аквамат 2000”

22 апр 2008
·
686
·
3
·
506
·
433

Фирма “Аквамат 2000” е с национален маркетинг, тъй като нейните производители са общини, частни лица и селскостопански производител, намиращи се в България...
 

Маркетинг микс на фирма КО МИ КО - Разград

27 яну 2008
·
581
·
8
·
437
·
166
·
1

Основните цели, подчинени на мисията на фирмата са: завоюване на стабилни и дълготрайни позиции ; нарастване обема на продажбите; запазване имиджа на фирмата...
 

Маркетингово проучване в дейността на предприятието

04 мар 2008
·
923
·
2
·
585
·
308
·
1
·
2

Маркетингово проучване в дейността на предприятието.Същност на маркетинговото проучване, видове, роля и техника на маркетинговото проучване.
 

Маркетингов анализ на фирма

18 яну 2009
·
513
·
16
·
2,705
·
360
·
1

През 1960 година от “Промкомбинат” – гр.Плевен се отделя юридически самостоятелната производствена единица за облекло – конфекция, наречена Държавно индустриално предприятие “Мизия”...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Маркетинг
Тест по Маркетинг за студенти
изпитен тест по Маркетинг за Студенти
Тестът съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи дисциплината, но и за по-широк кръг от интересуващи се и любители.
(Лесен)
10
153
1
04.10.2016
Тест по Маркетингови изследвания за 4-ти курс
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс.
(Труден)
20
29
1
3 мин
17.08.2018
» виж всички онлайн тестове по маркетинг

SWOT анализ на фирма

Материал № 838204, от 04 апр 2012
Свален: 671 пъти
Прегледан: 1,207 пъти
Предмет: Маркетинг, Икономика
Тип: Анализ
Брой страници: 16
Брой думи: 6,872
Брой символи: 44,752

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "SWOT анализ на фирма"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала