Големина на текста:
1.Същност на социалната политика като практика и наука
1.СП е комплекс от дейности,чиято цел е регулиране на социалната
справедливост,повишаване и рагулиране на социалното равенство и неравенство.Не
става дума за отделна сфера на обществения живот,а за начина по който се регулират
всички обществени сфери.Доколко се регулират,така че да се стимулира социалната
справедливост или обратно.Наука за всички тези сфери.Назад в историята виждаме,че в
общества преди капитализма,СП е била много бедна откъм субектите на СП и от към
форми на социални дейности и средства.Държавата въобще не е играла тази роля,която
играе днес.
1.Първобитно-общинен строй
2.Робовладелски строй
3.Феодално общество
4.Капиталистическо общаство
5.Комунистическо общество
6.Социалистическо общество
Между 5 и 6-5 е период от социалистическото общество
1789 год.-Френска буржоазна революция-18 век
1660 год.-Английска буржоазна революция
В първобитното общество дефакто няма държава.Робовладелско общество-с
възникването на държавата,вече има някаква СП.При робовладелските
страни,социалната грижа е спрямо бедните(инвалиди от воини).Някои форми на помощ
спрямо някои болни.При феодализма започват да се развиват някои форми на
взаимопомощ,свързано с развитието на занаятите,например взаимоспомагателни каси
за подпомагане при смърт или болест,инвалидизиране.При феодализма сериозен субект
на СП става църквата(тя помага на бедни,на болни).В зависимост от богатството на
обществото,политиката спрямо възрастни и болни е различна.
В Спарта като се роди недъгаво дете,го убиват.В Япония възрастните безполезни
хора ги отнасят в планината.В други общества,където има средства,полагат грижи за
тях.В Древна Елада(Платон и Аристотел) е имало политика за регулиране на
демографските процеси.Това е важна насока на развитие на СП на
предкапиталистическите общества.Платон казва,че различните прослойки трябва да се
женят и да раждат деца.Нацията възниква с развитието на капиталистическото
общество.
Нация-общност от хора,населяваща една и съща територия,която е територия на една
държава,има един език(официален).Тя е в рамките на една територия,има един
официален език и т.н.
Всички общества са недемократични.При капитализма СП става по-богата на
форми,субекти и обекти.Държавата става основен субект на СП.Църквата минава на по-
заден план.Основно насока на СП при капитализма е СП в сферата на труда,спрямо
работниците и техните взаимоотношения с работодателити.
Робът е собственост на робовладелеца.
Крепостния селянин е донякъде роб на феодала.
Работник-той е юридически свободен,юридически правен на капиталиста.
Свободата е нож с две остриета.Робовладелецът и феодала са длъжни да се
грижат за робите и крепостните селяни.Работодателя не е длъжен да се грижи за
работника.
Държавата се намесва с нейната СП,кодекси и т.н. за да защити работника.От
Английската буржоазна революция държавната СП се развива повече
2.Кой е инициатор на поставянето на социалните въпроси и на съответните решения на
СП?
1
Едни от тях са тези,които се нуждаят от социална защита.Организирано те
започват да се борят за социална справедливост,рая на 18 началото на 19
век,организират се в профсъюзи.Отначало те са забранени.Лека полека в първите
капиталистически страни започват да се разрешават.Първо са:Англия,Франция,а в
много страни чак през 20 век.В съвременен Дубай нямат право да
стачкуват.Постепенно профсъюзите стават все по-зачитан партьор на държавата до
степен сега,в съвременните и развити държави като България,заедно с
работодатерските организации и представители на държавата,заедно да решават
проблемите на обществото.Това е форум,на който представители на роботническите
организации,представители на работодателските организации и предсавители на
държавата се събират и решават тези въпроси(т.н.Тристранен форум).
3.Даржавата като инициатор на СП-колкото е по-умна,по-богата,по-инициативна една
държава,толкова повече се води политика на превантивно решаване на въпроси.
Пример:СП на Ото фон Бисмарк-до началото на 19 век,Германия съществува под
формата на няколко стотин градове-държавици,но в тях започва да се развива
политическо производство;те имат нужда от голям национален пазар и лека полека
налагат интереса си от обединяване на тези държавици в една голяма германска
държава.Това ставо 70-те,80-те години на 19 век и Бисмарк е канцлер(премиер).Пре
неговото упревление се стимулира индустриалното развитие,увеличава се работната
класа и започва да се бори за интересите си все по-явно,заедно с развитието на
работничеството се развиват профсъюзи,леви партии,които да ги защитават и немската
буржоазия започва да се чувства застрашена и за да се защити работника от алчността
на капитализма,в името на по-активната му работа,съответно се създават първите
закони за защита на този работник.Тази Бисмаркова политика става пример за
социалана буржоазна политика.Междувременно в Англия започва изковаването на
социални закони за защита на работника,защото средната възраст на работника е 35-40
години.
Тенденцията е СП да се превръща все повече в по-специализирана обществена
дейност,както и по-професионализирана,което значи че се създават и развиват все
повече социални органи,институции и професии,свързани със социлна дейност.
Друга тенденция-все повече литература има относно СП.Структурно-
стабилизираща,тази дейност се превръща все повече в структурно-преобразуваща.
От политика с предимно последващ характер,се превръща все повече в
превантивна политика.
2.Функции и обект на социалната политика
Защитна функция-тя се дели на две насоки на защита.Екзосенна и
Ендосенна.Едната защитава човека от външни причини,другия вид защитна от
вътрешни за него причини(в зависимост от неговия характер).Всички вътрешни
проблеми са различни от външните,защото обществото възпитава.Тази функция на СП
има за цел-най-пряко да осигури развитието на човека като производствен фактор.Тази
функция се дели на подпомагаща,гарантираща,съхраняваща.
Разпределителна функция-доходите в съвременните общества се определя от
функционирането на пазарния механизъм,но той не е някакво самостоятелно
същество.Пазарът е резултат от дейността на човека.Пазара води до неравенство така
както е организиран от нашите общества.И затова съвременната държава пряко се
намесва в пазарните отношения,чрез определяне на минимална работна
заплата,определяне на минимални и максимални цени и др.
Преразпределителна функция-след като чрез свободния пазарен механизъм са
разпределени доходите между членовете на обществото,да разпределят от едните и да
дават на другите.Тази функция е функция на степентта на солидарност на обществото.
2
Произдоствено-икономическа функция-това е по-пряко или по-косвено
въздействие върху икономическите сфери,в които се регулира икономическата
ефективност.
Обща политическа функция-там,където има голямо социално неравенство има
големи политически проблеми,има бунтове,граждански войни,недоволства и др.
СП има дезитегриращ или интегриращ ефект.
Обекти на СП-първи и най-ранен обект на СП доминиращ до средата на 18-19
век това са бедните,болните,сираците.През 18-19 век почва основен обект да стават
работниците в сферата на труда.Края на 19 началото на 20 век почват да се появяват
първите социално осигурителни схеми,предназначени за определени категории
работници.През 20-те и 30-те години на 20 век СП се разширява извън работническата
сфера,социалното осигуряване почва да осигурява рискове-неосигурени,свързани с
инвалидност,бедност,безработица,т.е. и някои категории извън тези,които работят.През
30-те години на 20 век семейството като основна клетка на обществото започва да стои
в основата на СП.Все повече грижа на СП е жената като такава.
5.Демографски процеси и социална политика
Количесвото и качеството на населението на една държава е основен ресурс на
една държава.Затова всички управляващи елити от древността до сега са решавали
възпроизводството на населението с най-различни средства-
морални,религиозни,юридически,икономически.Винаги е имало сериозни санкции за
тези,които не се подчиняват и до днес в някои демократични страни има такива
санкции.Балансираното развитие от гледна точка на пол,възраст,етнически произход и
т.н. е от фатално значение за развитие на обществото.Допусне ли се
дисбаланс,възникват изключително сериозни социални проблеми,които в един момент
стават и нерешими.Основен фарктор за възпроизвеждане на населението са
икономическите фактори.Хората раждат деца за да има кой да работи и да се изхранва
човечеството.До капитализма,когато е доминирал селскостопанския труд са били
икономически заинтересовани да имат повече деца.За охрана на собствеността,на
семейството.Една от най-важните цели е собствеността на семейството да не се
дели.Избора на партньор идва с капитализма.Нашето общество,семейството не е
заинтересовано да раждат много деца.Икономическа заинтересованост при социализма.
Поради тези причини в най-развитите страни стават все по-масови явления,като
незадомяването.Увеличават се бездетните двойки,съжителство без
брак,хомосексуализма.В зависимост от демографската ситуация има различни типове
политика.Единият тип е демографски бум-тогава се налага ограничаваща
политика.Китай и Индия са пример за демографски бум,но имат различна СП.Индусити
са по закостенялата религия в Индия.Сикли е по-прогресивната религия и защитава
равенството между половете.Основни неща на Китайската политика от 70-те години се
стимулира еднодетен модел в града и двудетен модел в селото.Резултати от тази
политика-забележимо намаляване на теми на разтеж на населението,увеличаване на
случаите на новородени момиченца.Създаване на дисбаланс между момчета и
момичета и нараства непропорционално броя на мъжете.Това води до много сериозни
проблеми(увеличаване на броя на мъжете,които не могат да си намерят
съпруги,увеличаване на изнасилванията,допълнителен стимул за развитие на
порноиндустрията.
Демографски срив(България)-сексуално поведение-възникване на подходящи
модели за сексуално поведение и недопускане на неподходящи модели на сексуално
поведение.Организация на раждането,отношенията между мъжа и
жената,икономически мотиви,миграцията,регулация на процесите на вътрешна и
външна емиграция,грижа за отглеждането на децата,помощи и т.н.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
11 юни 2021 в 10:19 родител на 35 години
09 юни 2021 в 22:23 студент на 28 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Факултет управление, специалност - Маркетинг, випуск 2016
13 фев 2021 в 21:07 потребител на 31 години
21 окт 2020 в 20:45 студентка на 35 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Педагогика на обучението по музика, випуск 2013
23 юни 2020 в 16:22 студент на 25 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Философски факултет, специалност - Политология, випуск 2019
23 мар 2020 в 00:10 ученик на 20 години от София - ЧПСОУ "Св. Наум", випуск 2020
13 май 2019 в 08:08 ученичка
08 окт 2018 в 10:48 студент на 23 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по педагогика, специалност - Социални дейности, випуск 2021
10 фев 2017 в 01:08 студент на 24 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по педагогика, специалност - Социални дейности, випуск 2020
 
Домашни по темата на материала
дневен център за стари хора
добавена от Lonely_f 29.05.2012
1
54
Подобни материали
 

Същност на социалната политика

28 сеп 2008
·
228
·
7
·
1,195

Социалната политика е съвкупната, специфична дейност на правителствени и неправителствени органи и организации за регулиране на социалните отношения между различни по своето социално положение субекти.
 

Същност, обект, предмет, цели, задачи и функции на социалната политика

18 юни 2008
·
890
·
6
·
1,108
·
839

Социалната политика е обществена наука и основната и цел е регулиране на обществените отношения за преодоляване на бедността, неравенствата в обществото и поддържане на социалната структура и нейния характер.
 

Същност на социалната политика

03 мар 2009
·
75
·
4
·
914
·
54

Въвеждащи лекции по социална политика. Същността и структурата на социалната политика.
 

Социална политика и социална защита

19 юни 2008
·
290
·
5
·
1,353
·
111

Секторни проблеми: социални аспекти на регионалистиката и урбанистиката, образованието и квалификацията, културата и изкуството, отдиха и туризма, физкултурата и спорта, НПО, социална патология.
 

Социална политика

13 мар 2008
·
1,057
·
15
·
6,915
·
269

Социалната политика включва широк кръг елементи и въпроси свързани помежду си, което затруднява в известна степен точното дефиниране на съдържанието и обхвата на социалната политика. В широк аспект понятието социална политика е съвкупност от регулиращи...
1 2 3 4 5 » 7
 
Онлайн тестове по Социална политика
Социално осигуряване - тест 1
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 3 курс
Tест по социално осигуряване за студенти от Бургаски свободен университет. Въпросите имат по повече от един верен отговор.
(Много лесен)
9
66
1
28.05.2015
Тест по Корпоративна социална отговорност за 2-ри курс в УНСС
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 39 въпроса, болшинството от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс в УНСС
(Лесен)
39
6
1
18 мин
28.08.2018
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Лекции по социална политика

Материал № 836328, от 02 апр 2012
Свален: 80 пъти
Прегледан: 129 пъти
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 24
Брой думи: 10,087
Брой символи: 62,542

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по социална политика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала