Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
Големина на текста:
Тема #25: Възникване на политико-психологическото познание.
Историческо развитие на политическата психология в рамките на традиционното
психологическо познание - предметна област и изследователски методи.
Политическата психология в контекста на критическия психологически подход —
развитие на идеята за “другата психология “.
Политическата психология като наука на границата на политологията и психологията в началото си се
свързва с психоаналитичните изследвания на личността и политиката преди нач. на 20в до 40-те. Тя
включва проучвания в/у системите на политическите убеждения, политическите нагласи, политическото
поведение, политическия процес и промяна политическото знание и информация. Според Густав Льобон
полит психология се изгражда от материал, изваден от проучването на индивидуалната психология, от тази
на тълпите, на народите и историческите поуки“. Условно развитието й преминава през 2 ЕТАПА:
1. В края на 19 и нач. на 20в вниманието било към изследване на масовата психика, стихийните и масови
ф-ми на полит. поведение – бунтове, демонстрации, стихийни протести, паника, страх, ирационални
психологически механизми, безсъзнателни психологически процеси. Открояват се 2 основни школи в
изучаване на масово-психичните явления – френско-италианска и немска, с видни представители Густав
Льобон, Габриел Тард, Счипио Сигеле и З. Фройд, В. Вундт, К. Юнг съответно. В Русия изследванията са
насочени към опр-ни х-ки на масово-психичните явления: култ-но-ист-те типове, психолог-на
историография, субективната социология (Н. Михайловски), колективната рефлексология (Владимир
Бехтерев), съставяне на психологически портрети на известни политически лидери (Ковалевски).
Предшественик на изследователите на масовите психически явления е Николо Макиавели, който
разкрива системата от правила за управление на обществото в известната си творба “ Владетелят“.
2. Съвременно развитие на обществото и науката – Вниманието е насочено към изследването на
индивидуалната психика на човека и нейното влияние върху политическия живот на обществото. Едни от
първите изследвания на рационалните интереси и осъзнатите цели на индивидите са на американците Д.
Истън и Дж. Денис. Те издигат концепцията за “политическата поддръжка“, в която разглежда човека като
главен компонент на полит. система. Съвременната полит. психология разглежда и безсъзнателните,
съзнателните и рационалните аспeкти на полит. живот на обществото и личността (национализъм, етноси,
етнически конфликти, авторитарна личност, насилие и агресия, полит-ки конформизъм, възприемане на
партньорите, информация и комуникация в полит-я живот).
Полит-та психология като самостоятелен раздел от социалната психология възниква в периода 20-те –
40-те г. на 20в. , когато се създават трудове посветени на психологията на пропагандата, слуховете,
предразсъдъците, нагласите (Хенри Кентил “Психология на радиото“, Г. Олпорт “Природа на
предразсъдъците“, Х. Дуайт Ласуел — пропагандата, Милтън Рокидж — ценностите и единството им с Аз-
а и нагласите). В Русия през 1920 основатели на психологията на пропагандата са Кузмич, Лебедов,
Шафир, Рубакин; Елена Шестопал е съвременен учен в областта на психология на политиката. В България
основатели на масовата психология са Тодор Панов, Спиридон Казанджиев, Стоян Михайловски;
съвременни учени са Дончо Градев, Минчо Драганов, Марко Семов, Сава Джонев.
През 1978 е основано Международно общество на полит психолози (ISPP), обединяващо учени от над
60 страни; издава собствено сп. “Political Psychology “, което е интердисциплинарно и анализира връзките
м/у психологическите и политическите процеси. Тогава е получено и м/у народното признание на полит.
психология като нов клон на психологията – 19 конгрес в Мюнхен, конгрес по политология в Москва.
Началото на изследванията в областта на традиционната полит. психология се слага през1950, когато в
Университета в Мичиган се формира център за полит. изследвания. Чрез анкетни карти с отворени въпроси
изследователите целят да разберат отношението на респондентите към полит. партии и президентските
кандидатури на изборите 1952-6. Резултат от изследването е становището, че за база на полит. ориентации
на хората служи концептуализацията на едно или друго от следните нива: идеологията, груповата полза,
“природата на времето”, личностни предпочитания. (Кемпбъл, Конуърс, Милър и Стоукс 1960). По-късно
Ф. Далтон използва същата методология, за да представи полит. ориентации на хората от 8 развити
демократ. страни, демонстрирайки различията в полит. поведение м/у гражданите на САЩ и Зап. Европа.
През 60-те и нач. на 70-те полит. психология вече е формирана като самостоятелна научна дисциплина със
свой методически апарат. Тогава концептуализацията е включена наред с перцептивните прегради и
афективните нагласи като основни елементи на когнитивните карти — основна психична характеристика,
чрез която чов. индивиди определят себе си и полит. свят — и предмет на полит. психология. Като
Велизара и Веси – тема #25velizarac@aiidatapro. com
1
използва постиженията на соц. - психолог. познание, полит. психология разширява кръга си от интереси,
включва в тях проблемите на груповото членство, натиск и подчинение, и значението им относно
формирането на полит. атитюди. Прибавя проблемите на полит. социализация, полит. идентификация и
членство и тези на полит. култура.
Значение за утвърждаването на младата дисциплина има развитието на психология на м/ународните
отношения, на външната политика в края на 70-те и нач. на 80-те и след края на Студената война, макар
опитите в тази посока да са свързани предимно с ролята на личността при вземането на външно-полит.
решения. Този факт е следствие от общата тенденция в зараждането и развитието на традиционната
психология, а именно центрирането на изследователската и теоретична практика изключително в/у
проблема за личността (този факт е свързан с тенденциите в амер. соц. познание изобщо).
ЗАКОНОМЕРНОСТ НА ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПОЗНАНИЕТО НА ПОЛИТ. ПСИХОЛОГИЯ В СЕВЕРНО-АМЕРИКАНАТА ТРАДИЦИЯ
е следната:
Полит. психология конструира себе си като научна дисциплина на базата на строго фиксирани
емпирични данни, на определена и подредена емпирия. Самите емпир. изследвания се представят която
необходимо следствие от изискванията на една определена полит. и идеолог. практика, свързана с интереса
да бъдат опознати механизмите на влиянието на предизборните кампании в/у индивидуално-психичните
процеси с оглед формиране на полит. поведение. (следователно е очевидна необходимостта от по-обща
теорет. преценка като тази на крит. психологически подход Л. Георгиев).
Все пак изследователи като Т. Адорно, Е. Уолфенщайн и др. в сферата на личностната проблематика
като първоосновна проблематика на полит. психология, са се опитвали да предложат друга неемпирична
тенденция — те предлагат последователна, теоретична, психоаналитична представа за авторитарния тип
полит. лидер (проблем, вълнувал зап. свят в стремежа му да разбере същината на авторитарно-
тоталитарните изт. -европейски режими). Тези опити обаче макар да дават теоретично обобщение се
доближават отново до непосредствена емпирия, тъй като в самата теория на полит. психология липсва
яснота относно мястото и значението на проблема за Л-та на полит. лидер в контекста и на вътрешната, и
на външната политика.
ПРЕДМЕТ НА ТРАДИЦИОННАТА ПОЛИТИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ. ИМА РАЗЛИЧНИ ГЛ. Т. :
1. Густав Льобон – това е наука за управлението, област от психологията, изучаваща психологическите
компоненти в политическия живот на обществото, които се формират и проявяват на равнището на полит-
то съзнание на нациите, класите, социалните групи,
правителствата, индивидите и се реализират в техните
конкретни полит-ки действия. Най-общо представяне на
предмета на полит-та психология той прави чрез
схемата:
2. Фред Гринтайн (амер. ) – посочва 2 аспекта на полит-та психология:
Психолог-ки компоненти на полит. поведение на хората
Академически опити да се приложат психолог-ки знания при обясняване на полит-те явления
3. Валтер Якобсон (герм. ) – полит-та психология е нов клон, приложна дисциплина, граничи с педагог-та,
психологията на труда и рекламата; предметът й е психиката на индивида, соц-те групи и техните
организации в процеса на полит-та им активност ; т. е. Явления, свързани с психиката на масите, групите и
индивидите. Има 2 сфери – на “чистата наука “и “приложната наука “
4. Полит-та псих-я – приложен раздел от соц-та психология – изучава психолог-те особености на всяка
личност при полит-та й активност, проучва психолог-та х-ка на различните полит-ки организации и
разкрива психолог-те механизми на взаимоотн-та м/у организациите или соц-те групи.
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ПСИХОЛОГИЯ — Има 2 основни направления – психология на вътрешния
политически живот и психология на международните отношения; в тях Назеретян (руски психолог)
конкретизира: обяснителна група, прогностична, проективна, инструментална и възпитателна. Някои от
задачите най-общо са:
Изследване психологическата същност на политическата дейност
Изучаване психиката на индивида и съставяне характеристика на полит. личност
Велизара и Веси – тема #25velizarac@aiidatapro. com
2
Политическо
възпитание
Обществено съзнание
Идеологическо
въздействие
Политическа
активност на масите
Проучване психологическите особености на полит. взаимоотношения в организациите и обществото
като цяло
Изготвяне характеристика на социални, етнически, полит. групи; техните потребности, интереси,
ролеви представи, социална ориентация, норми, социално положение, ценности, ориентации, мотиви,
традиции
Анализиране на психолог-те проблеми на полит. отношения
Прогнозиране на бъдещи събития, процеси, явления
Съставяне модели на психическите явления в полит. системи
Проучване проблемите на войната и мира
Изследване полит. и психологически причини за кризите
Съставяне полит. и психологически основи на социални проекти
Разработване инструментариум за въздействие в/у хората, манипулиране
НАУЧНИ МЕТОДИ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ПСИХОЛОГИЯ
Метод на наблюдението
Беседа, интервю – при изследване на нагласи, ценности, качества на полит. персонал, лидери
Анкетиране – за проучване на общественото мнение
Анализ и синтез- разкриват се причините на полит. процеси и явления
Експеримент – лабораторен и естествен
Прогнозиране, моделиране
ПРОБЛЕМНИ СФЕРИ НА ПОЛИТ-ТА ПСИХОЛОГИЯ — СПОРЕД ВАЛТЕР ЯКОБСОН
Диагностика на полит. нагласи, стремежи, идеали, начини на реагиране – полит. съзнание,
готовност за споделяне на отговорност, психични явления като конформизъм, етноцентризъм,
колективно съзнание, негативизъм, егоцентризъм, сектантство и др.
Изследване на факторите за формиране на полит. съждения – потребност от познание, сигурност,
успех, въздействие на образци, зависимости, идейна корупция (внушаемост, неориентираност,
схематично мислене)
Методически проблеми на изследване на мнението – мнения, убеждения, настроения, нагласи,
афективни изяви, затаени обиди, познаваемост на изтласканото, преки и непреки разпитвания,
провокационни въпроси, проблеми на интерпретацията
Изследване полит. конфликти на съвестта – послушание и съпротива, ликвидация на миналото,
индивидуални и колективни чувства за вина, автономност на социалната съвест, измествания,
фрустрация, комплекси, проекции,защити
Изследване на обществено-полит. предразсъдъци и стереотипи — по отношение на малцинствата,
чужденците, др. народи
Елементи на въздействие на полит. педагогика — форми на обучение, информация, практическо
упражняване,
Рекламно-психологически проблеми в полит. пропаганда – похвати за повлияване, етиката,
Проблеми на манипулирането и полит. демагогия – видове и техники на въздействие, готовност за
вярване
Изследване на политико-идеологическите методи за проникване и тяхното въздействие – привидно
нагаждане, преплитане на интереси, взаимни ролеви игри
Проблеми за характерологията на народите – възможности за описание, трайно и преходно в
народите, възможности за възпитание
Проблеми за духовно съзряване на един народ – поощряващи и блокиращи фактори за развитие на
демократични форми на управление, помощ оказана на други народи
Изследване на психическите компоненти при разбирателството на народите – изследователски
пребивавания в др. страни, култ обмен, туризъм, шефства, психология на дипломацията
Подготовка и вземане на полит. решения
Характеристика на изборите и електората
Велизара и Веси – тема #25velizarac@aiidatapro. com
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
14 юни 2019 в 11:35 ученик на 23 години от Добрич - СОУ "П. Р. Славейков", випуск 2015
12 юни 2016 в 08:44 студент на 26 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Исторически факултет, специалност - история и философия, випуск 2016
19 фев 2015 в 23:42 в момента не учи на 29 години
24 апр 2014 в 17:54 в момента не учи на 50 години от Пловдив
29 мар 2014 в 16:16 студент на 33 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
28 яну 2014 в 02:37 студент на 30 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по славянски филологии, специалност - Българска филология, випуск 2015
13 яну 2014 в 17:54 студентка на 32 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по журналистика и масови комуникации, специалност - Продуцентство в ЕМ, випуск 2015
11 дек 2012 в 16:42 студент на 27 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Филиал на Русенския университет - Силистра, специалност - Маркетинг, випуск 2014
04 окт 2012 в 01:52 ученик
28 юли 2012 в 20:08 ученичка
 
Подобни материали
 

Психология на личността

27 яну 2007
·
4,689
·
7
·
1,445
·
1,955
·
3
·

Предмет на психологията на личността - психиката на личността (психични процеси, явления, качества, състояния). Обяснява поведението на хората...
 

Емоции и чувства

06 яну 2007
·
3,622
·
22
·
2,400
·
1,458
·
2
·
6
·

Например В.Вунд посочва 50000 чувства у човека. Титченър ги свежда до удоволствие и неудоволствие; Уотсън ги разделя на 3 типа реакции - страх, ярост, любов.
 

Агресия и агресивно поведение

12 дек 2006
·
4,789
·
5
·
2,185
·
873
·
7
·

Проблемът за агресията и насилието се поставят винаги, когато се търсят факторите и причините за разрушаване и прекъсване на социалната комуникация, за нарушаване на моралните и правните норми, а в най-крайните си форми - и за ценността на човешкия живот.
 

Какво ни прави личност ?

21 окт 2006
·
3,064
·
4
·
510
·
250
·
2

“Животът няма друг смисъл освен този,който човек му придава сам, разкривайки своите способности”- казва големият хуманист Ерих Фром.
 

Социологична психология – специфика на общуването

31 мар 2006
·
3,871
·
5
·
664
·
134

Социологичната психология борави със свой категориален и понятиен апарат, от гледна точка на специфичните процеси, които изследва.
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология и логика за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Тестови задачи върху учебното съдържание по психология и логика за 9 клас - изходящо ниво. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
13
1,187
1
20.07.2012
Тест по Хигиена и здравно образование за студенти от 1-ви курс Психология
изпитен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тестът се състои от 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Психология, изучаващи дисциплината "Хигиена и здравно образование".
(Лесен)
11
13
1
3 мин
17.10.2016
» виж всички онлайн тестове по психология

Възникване на политико-психологическото познание

Материал № 835714, от 01 апр 2012
Свален: 14 пъти
Прегледан: 34 пъти
Предмет: Психология
Тип: Казус
Брой страници: 6
Брой думи: 3,036
Брой символи: 21,158

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Възникване на политико-психологическото познание"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
27

Накшедил Мустафова
преподава по Психология
в град Русе
с опит от  23 години
1,936 90

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения