Големина на текста:
Р Е Ф Е Р А Т
на тема:
ТРАНСПОРТЪТ
В
ЛОГИСТИКАТА
Изготвили:
Илияна Илиева
Константин Канджаров
Йоана Стоицева
Цветелина Господинова
Борислава Борисова
Слави
ТРАНСПОРТЪТ В ЛОГИСТИКАТА
1.ТРАНСПОРТЪТ КАТО ДИСТРИБУЦИОННА ДЕЙНОСТ.
1.1.Роля на транспорта в дистрибуцията.
а) Като дистрибуционна дейност транспортът осигурява преодо¬ляването на
пространствените дистанции между производи¬телите и потребителите. По този начин
превозването на сто¬ките прави реално задоволяването на потребностите.
б) Транспортът участва във формирането на 1/3 от общите дистрибуционни разходи. Затова
всяка промяна в условията за пре¬воз на стоките (цени на горивадранспортни тарифи) се отра¬зява
негативно на дистрибуционните разходи, на продажната цена на стоките и на печалбата.
в) В логистичната верига превозите на стоките и доставката им там, където и когато има
потребност от тях гарантират непрекъснатостта на продажбите и обслужването на клиентите.
г) Транспортното обслужване оказва влияние на времето и точност на доставката на
стоките, на размера на постоянно поддържаните запаси, на опаковките и на състоянието на стоките
при получаването им.
Участниците в транспортния процес са превозвачи, товародатели и товарополучатели.
Превозвачите са специализирани транспор¬тни и транспортно-спедиторски фирми, които оказват
транспорт¬ни услуги при превоза на стоките на товародателите и товаропо-лучателите.
Товародателите и товарополучателите на стоки в дис-трибуционната система са производителите,
които изпращат го¬тови продукти на други производители или дистрибутори; търгов¬ци на едро,
които доставят стоките и ги препращат на други тър¬говци на едро и дребно; търговци на дребно,
които получават сто¬ките,за да ги продават на крайни потребители.
1.2. Основни изисквания при превоз на товари.
а) Обединяване на доставките в по-големи партиди и ефективно използване на капацитета
на превозните средства.
Това зави¬си от обема на продажбите, от капацитета на складовете и пред¬приятията за търговия
на дребно, от източниците на доставка и тяхното географско разположение. При един или двама
дос-тавчика, разположени наблизо, възможността за обединяване на товарите е по-голяма. Тя е по-
малка и по-скъпа, когато дос¬тавчиците са много и териториално отдалечени един от друг.
б) Оптимално използване на капацитета на превозните средства.
Това зависи от обединяването на товарите и от комбиниране¬то на такива с различни логистични
характеристики (различ¬но съотношение на обем/тегло, тегло/стойност). При оптимал¬но
използване на товароподемността на превозните средства се постигат по-ниски разходи на единица
превозен товар или на единица стойност.
в) Избор на маршрути за превоз на товарите.
Не трябва да се до¬пускат излишно дълги, кръстосани и повторни превози, които увеличават
транспортните разходи. При редовни доставки от постоянни доставчици маршрутите могат да се
оптимизират така, че сумарното превозно разстояние и общите транспорт¬ни разходи да са
минимални. За целта могат да се използват готови програмни продукти при наличие на
компютърна ин-формационна система, като специалистите по превоза проме¬нят само
параметрите на транспортната задача.
г) Съкращаване на времето за товарене и разтоварване, което е част от необходимото време
за превоз на товарите.
При къси превозни разстояния това време може да се окаже по-голямо от времето за пътуване и да
формира основния дял от транс¬портните разходи. Главен път за съкращаване на времето за
товарене и разтоварване е уедряването на товарите и механи¬зацията на подемно-транспортните
операции.
д) Ограничаване и напълно отстраняване на повредите по време на превоза на товарите -
деформации, счупване, похабяване, злоупотреби.
Причините най-често са в начина на уедряване на товарите, в технологията на изпълнение на
товаро-разто-варните операции, в начина на укрепване в превозното средст¬во и др.
2. ИЗБОР НА ВИДА ТРАНСПОРТ.
2.1. Основни критрии при избора на вида транспорт.
а) време за превоз - включва времето на подготовка на стоката, то¬варенето,
придвижването, разтоварването, както и операциите по приемане и предаване на собствеността в
рамките на дистрибуцион-ния канал. Времето за доставка влияе на размера на поддържаните
материални и стокови запаси, на инвестирания в тях капитал, на скла¬довите разходи. При
ползването на един и същ вид транспорт това време зависи преди всичко от технологията на
товаро-разтоварните операции. При превоз на стоки на къси разстояния времето за това¬рене и
разтоварване е много по-голямо от времето за пътуване. Вре¬мето за товарене и разтоварване
може да се съкрати по пътя на :
- уедряване на товарите и механизирано изпълнение на подем¬но-транспортните операции.
- доставка само с един вид транспорт, за да се отстранят опера¬циите по претоварване и
поради това престои на превозните средства. Времето за превоз се състои от:
?време за подготовка за превоз
?време за превоз
?време за натоварване и разтоварване
Времето зависи от начина за осъществяване на връзка между точ¬ките на доставка, от състоянието
на пътищата, климатичните ус¬ловия, престоите по пътищата и др.
б) разходите за превоз включват :
?разходи "за превоз на стоките от едно място до друго (разходи за горива, разходи за
труд, амортизации и др.)
?разходи за услуги, свързани с укрепване и окрупняване на то-варите, товарене,
разтоварване
?застрахователни такси
?разходи за заплащане на престои
Най-голям дял имат разходите за товаро-разтоварни операции. Те зависят от начина на
уедряването на товарите и технологията на изпълнение на подемно-транспортните операции.
в) Повреди и щети по време на превоза.
Те могат да са породени от похабяване на стоките , поради неправилно подреждане в
транспортното средство, пора¬ди кражби и др. Те могат да се ограничат чрез укрепване на
товарите, използване на палети за транспортиране на стоките и др.
г) Използване на подходящи транспортно-манипулационни едини¬ци, укрепени, маркирани,
пломбирани по подходящ начин.
д) Увеличаване плътността на товара чрез подходящо групиране, уедряване и подреждане в
превозното средство.
е) Контрол на целия процес чрез изграждане на ефективна система за набиране, обработване
и онлайн използване на информацията. Това е гарант за надеждна координация на действията,
засягащи отноше¬нията между товароизпращачите, доставчиците и товарополучателите. Така
може да се оптимизира процесът на организацията и опера¬тивното управление на транспортно-
манипулационната дейност.
ж) Увеличаване на полезността на товара - определя се от възмож¬ността за превоз на
максимално количество стоки в процент от бруто теглото. Постига се чрез използване на
олекотени, но с голяма /вместимост транспортно-манипулационни единици (палети, контей¬нери),
както и чрез типизация на габаритите на превозните средства.
3. ФАКТОРИ И МЕТОДИ, ОТ КОИТО ЗАВИСИ ИЗБОРЪТ НА ТРАНСПОРТ
3.1.Фактори.
Факторите, които определят избора на вида на транспорта, са три групи :
а) Фактори, които характеризират превозваната стока.
Те имат стойностни характеристики, а именно:
• размерът, теглото, формата на превозваните стоки - тези фак¬тори имат важна роля за
използване на товароподемността на транспортното средство и за разходите на единица превозен
товар.
•стойността на стоките
б) Фактори, които се отнасят до клиента.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
17 май 2022 в 18:02 студентка на 37 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър"
 
Подобни материали
 

Логистична система и транспортна логистика

13 окт 2008
·
203
·
5
·
817
·
182

Лекция, която ще помага на студенти и на ученици. Съдържа ясна и точна информация за поставената тема. Ясно и точно са посочени всички понятия, най-важните неща по темата.
 

Транспортът като елемент от стратегията на логистиката

09 апр 2007
·
737
·
4
·
317
·
4

Транспортът е основен компонент при дистрибуцията на материални продукти от гледна точка на спазването на срока за доставка при наличие на...
 

Развитие и особености на автомобилния транспорт

09 яну 2008
·
694
·
4
·
561
·
517
·
9
·
2

Значението на автомобилния транспорт през годините след Втората световна война бързо нараства.Той заема първо място в структурата на превозваните товари и пътници.На него се падат едва 7% от общия товарооборот на транспорта поради малкото средно...
 

Материални потоци. Логистика

16 мар 2008
·
462
·
7
·
1,457
·
214

Във фирмата съществуват паричен поток, поток от хора, поток от информация и материален поток. Причините за пораждане на материалния поток се пораждат от разделението на труда – този процес води до все по-задълбочаваща се специализация...
 

Транспорт - лекции

18 окт 2008
·
451
·
12
·
3,801

Лекции по транспорт, написано със съкращения като за пищов.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Транспорт
Тест по високоскоростен електрически транспорт
входен тест по Транспорт за Ученици от 10 клас
Тестът е входен и се състои от 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 10 клас
(Труден)
30
9
1
5 мин
10.10.2013
Високоскоростен електрически транспорт
тематичен тест по Транспорт за Студенти от 5 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите от ВТУ "Тодор Каблешков", София, магистратура, 2-ри семестър. Въпросите имат само един верен отговор.
(За отличници)
30
18.09.2019
» виж всички онлайн тестове по транспорт

Транспортът в логистиката

Материал № 83451, от 24 яну 2008
Свален: 405 пъти
Прегледан: 275 пъти
Предмет: Транспорт, Технически науки
Тип: Реферат
Брой страници: 9
Брой думи: 2,204
Брой символи: 20,104

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Транспортът в логистиката"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения