Големина на текста:
Tema 9. Управление на човешките ресурси в проекта
“Човешките ресурси”(Human Resource) е относително термин за модерно
управление, измислен през 60-те години на 20 век. Обозначава се с HR.
Управление на човешките ресурси (Human Resource Management-HRM) е
управление на организацията на човешките ресурси.
Управлението на човешките ресурси в проекта включва процедури за
организиране на екипа на проекта и управление.
Екипът на проекта се състои от хора, на всеки от които е възложена на една
специфична роля и отговорност за проекта. Членовете на екипа на проекта се нарича
още „персонал на проекта.” На фиг.35. е показано част от голямото разнообразие от
необходими човешки ресурси.
Фиг.35.Разнообразие на човешките ресурси
9.1. Планиране на човешките ресурси
При планиране на човешките ресурси се определят ролите, отговорностите и
отчетността по проекта, а също така се създава план за управление и осигуряване на
персонала на проекта. Проектните роли могат да бъдат определени като лица, както и
групи.
Определяне на ролите и отговорностите по проекта трябва отчитат това, как да
бъдат включени в проекта на съществуващите организации, както и начина, по който
ще протича взаимодействието между различни хора по различните технически
аспекти. Факторите на външната средата, засягащи корпоративната култура и
структура на предприятието, включват:
- Организационни. Кои организации или служби, които участват в проекта?
Какви са механизмите на взаимодействие, които съществуват в момента между тях?
Какви са действащите към момента на формални и неформални връзки между тях?
- Технически. Какви са различните умения и специалности, необходими за
изпълнение на този проект? Има ли нужда от координация между езиците използвани
от софтуерното инженерство или различни видове оборудване? Има ли някакви
специфични трудности при прехода от една фаза на жизнения цикъл на друга?
- Междуличностни. Какви формални и неформални отношения на отчитане
съществуват в момента между кандидатите в екипа на проекта? Какви са задълженията
на кандидатите? Какви са съществуващите връзки между тях? Какви са
съществуващите връзки между двата вида доставчик-потребител? Какви културни или
езикови различия между членовете на екипа могат да окажат въздействие върху
работни взаимоотношения? Какво е в момента съществуващото равнище на доверие и
уважение между тях?
- Логистиката. Какво е разстоянието, разделящо хората на модули, които ще
бъдат част от проекта? Тези хора къде се намират: в различни сгради, часовите зони
или страни?
- Политика. Какви са целите и интересите на всеки от потенциалните
участници в проекта? Кои хора или групи имат неформално влияние в области от
значение за проекта? Какви са неформални връзки между потенциалните участници в
проекта?
В допълнение към горепосочените фактори, изборът на членовете на екипа се
влияе от ограничения. Като примери за ограничения, които биха могли да повлияят на
гъвкавостта на планиране на човешките ресурси са следните:
- Организационна структура. В една организация със слаба матрица основната
ролята на ръководителя на проекта ще бъде относително слаба.
- Колективните трудови договори. Наличието на договори с профсъюзите и
други сдружения на работниците и служителите могат да изискват определени роли
или отчетни взаимоотношения.
- Икономически условия. В качеството на примери за икономически условия
за ограничаване на възможностите за наемане на работа, може да се приведе:
ограничения за набиране на персонал, намаляване на бюджета за обучение на
персонала или липсата на средства за пътни разходи.
-Шаблони. Такива са организационните схеми на проекта, описващи позиции,
оценка на ефективността на проекта, както и стандартния подход за разрешаването на
конфликти.
- Списъци за проверка. Като примери за контролни листове, които могат да
бъдат полезни при планиране на човешките ресурси, може да се приведат нормалните
модели за разпределението на ролите и отговорностите, стандартите за квалификация
за определени позиции, преминаването на някои курсове, принципите на работа в екип,
мерките за безопасност, съответствието с правните норми и системата за
възнаграждения.
- Планът за управление на проекти включва изисквания за ресурсите и
описание на операциите за управление на проекти (например, осигуряване на
качеството, управление на риска и доставка) за подпомагане на екипа по проекта за
управление да се определят всички необходими функции и отговорности.
Инструментите и методите при планиране на човешките ресурси са:
.1. Организационни диаграми и длъжностни характеристики. Има различни
формати на документиране на разпределението на ролите и отговорностите на
членовете на екипа по проекта. Повечето файлови формати са един от трите вида:
йерархични, матрични или текстови формати.
Йерархични диаграми. За да покажете на позициите и
взаимоотношенията в графичен формат от горе до долу, можете да използва
йерархична структура на работното място (WBS) и показана на фиг.36. WBS могат да
бъдат полезни при контрола на разходите по проекта и може да се организира в
съответствие със счетоводната система, използвана в организацията.
Фиг.36. Йерархичната структура на ресурси
Матрични диаграми. Матричната (табличната) диаграма позволява да
се видят всички операции поверени за извършване на определено лице, или да покаже,
всички хора, участващи в дадена операция.Таблица 2 показва матрицата на
отговорност, наречена диаграма RACI (Responsible, Accountable, Consult, and Inform)
-отговорен, отчетен, консултиран и информиран. В лявата колона на таблицата е
показана извършената работа .
Таблица 2. Матрицата на отговорност (МО) във формат RACI
Диаграма
RACI
Хора
ДейностиИванТаняСтоянТодорМария
Определяне
отчотг инфинф инф
Дизайн
инфотч отг кон кон
Развитие
инфотч отг кон кон
Тестване
отчинф инфотг инф
Текстови формати. Обикновено в такива документи, в обобщена форма
се съдържа следната информация: отговорностите, правомощия и квалификация.
Такива документи се наричат по различен начин, като „описание на длъжността” или
„под формата на ролеви отговорности- правомощия”.
Други раздели на плана за управление на проекти. Списък и описание
на някои задължения, свързани с управлението на проекта се намира в други части на
плана за управление на проекта.
.2. Мрежи. Неформалното взаимодействие с колегите вътре в организацията
или в рамките на производството е един ефективен начин да се разбере какви са
политическите и междуличностни фактори и как те ще се отразят на ефективността на
различните варианти за осигуряване на персонала на проекта. Операциите за
създаването на мрежа включват предварителна кореспонденция, среща на вечеря,
неформални разговори и срещи по специалността.
.3. Теория на организацията. Организационната теория дава информация за
поведението на физическите лица, екипи и отдели. Прилагането на доказани принципи
може доведе до намаляване на времето, необходимо за създаване на продукция
планиране на човешките ресурси и увеличава вероятността за планиране ще
реалистични.
В резултат на планиране на човешките ресурси се получават:
.1 Разпределение на ролите и отговорностите. При разпределението на
ролите и отговорностите, необходими за проекта, следва да отразяват следното:
Роля. Определяне действия в проекта за изпълнението, на които е
задължително конкретно лице. Примери за роли в проекта може да е строителен
инженер, бизнес анализатор, координатор на тестване.
Пълномощия. Правото на ползване на ресурсите на проекта, вземане на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
07 ное 2018 в 08:54 студент на 31 години от Русе - ВУАРР, факулетет - Стопанско упавление, специалност - Стопанско управление, випуск 2020
17 авг 2016 в 15:39 в момента не учи на 67 години
11 фев 2016 в 06:55 студент на 39 години от Пловдив - Аграрен университет, факулетет - Обществено мнение, специалност - управление, випуск 2017
27 окт 2015 в 22:04 студент на 35 години от Варна - ТУ Варна, факулетет - Факултет по морски науки и технологии, специалност - Индустриален мениджмънт, випуск 2017
31 май 2015 в 12:14 студентка от Пловдив - Висше училище "Земеделски колеж"
 
Подобни материали
 

Назначаване на педагогически и не педагогически персонал


Директорът е работодател на педагогическия и непедагогическия персонал в ръководената от него институция. Съгласно чл.40, ал.2 от Закона за народната просвета / ЗНП/ той сключва трудовите договори с помощник-директорите...
 

Планиране на човешките ресурси


Същност на "планиране на човешките ресурси". Планирането е функция на мениджмънта на човешките ресурси в организацията, чиято основна същност се изразява в дългосрочно предвиждане на социална организация на човешките ресурси...
 

Планиране на човешките ресурси


Известно е, че ефективността на управлението на човешките ресурси се оценява преди всичко чрез неговия принос в реализацията на фирмените планове и в търговския успех на компанията...
 
Онлайн тестове по Управление на човешките ресурси
Човешки ресурси
тест по Управление на човешките ресурси за Студенти от 3 курс
Тестът е предназначен за студентите от специалност икономика или икономика на човешките ресурси. Включва 22 затворени въпроса, изискващи един или повече верни отговора.
(Лесен)
22
76
1
3 мин
18.01.2015
Управление на човешките ресурси
изпитен тест по Управление на човешките ресурси за Студенти от 2 курс
Тестът се състои от 20 въпроса свързани с възнаграждение на труда, изследване на работната заплата, политика на възнаграждение и организация на човешките ресурси. Всички въпроси са затворени и изискват три верни отговора.
(Лесен)
20
162
1
1 мин
10.11.2014
» виж всички онлайн тестове по управление на човешките ресурси

Управление на човешките ресурси в проекта

Материал № 833987, от 29 мар 2012
Свален: 29 пъти
Прегледан: 66 пъти
Предмет: Управление на човешките ресурси, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 9
Брой думи: 2,814
Брой символи: 16,876

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Управление на човешките ресурси в проекта"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Таня Терзийска
преподава по Управление на човешките ресурси
в град София
с опит от  3 години
197 19

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения