Големина на текста:
1. Характеристики на банката като стопанска единица (стр. 85) – осъществяване
на централни функции в паричната и кредитната система в една страна, осъществяване на
финансово и информационно посредничество; търговци от особен род, които функционират
според правилата на предприемачеството.
2. Основни стопански функции на банката (стр. 107) – 1) Акумулиране на чужди
пари; 2) Мултиплициране на парична маса в оборота; 3) Кредитно осигуряване на
икономиката; 4) инвестиции във финансови и други активи; 5) Пряко или косвено
посредничество в сделките на националния и международния пазар.
3. Матуритетно трансформиране / срочна трансформация / (стр. 78)
Трансформацията на заемите и влоговете е възможно поради разрива в падежната структура
на банковите активи и пасиви и формираната на тази основа „парична утайка”.
4. Двуинстанционен подход – стр 121 – Той се аргументира с принципа за регулиране
според конкретно дефинирана цел и се прилага чрез разделян на надзорните функции между
две регулаторни институции. Едната извършва дейности по осигуряване истабилизиране на
„обектите”, представящи т.нар. регулиране „на едро”. Другата пък се ангажира с
регулирането „на дребно”, т.е. на техните сделки, които обаче остават и в надзорния фокус на
водещия бизнес-регулатор. Този подход елиминира присъщите конфликти, които възникват
от време на време между целите за защита на сигурността и стабилността, на потребителите и
за осигуряване на прозрачност.
5. Капитал и капиталова база (стр. 181) Началният (първичен) капитал включва
внесения капитал, фонд „Резерви” и други резерви с общо предназначение. Съвкупността от
първичния капитал и допълнителните капиталови резерви, инвестициите в акции или други
форми на дялово участие образува Собствения капитал на банката.
6. Функции на Собствения капитал (СК) (стр. 341)
1) Защитна – да намали риска от фалит, осигурявайки защита срещу оперативни и други
видове загуби. Това става по два начина. Първо, като осигурява резерв, с който банките
посрещат неочаквани загуби, запазват своята платежоспособност и поддържат доверието на
депозиторите и другите клиенти. Второ, като защитава неосигурените вложители (тези, които
не са защитени от схемите за депозитно застраховане в случай на несъстоятелност и
ликвидация на банката).
2) Оперативна свързва се с използването на капитала като източник на средства за
придобиване на ДМА и ДНМА, необходими за нормалното функциониране на кредитните
институции.
3) Регулативна свързва се със заинтересоваността на обществото от нормалното
функциониране на отделните банки и банковата система като цяло. В този смисъл
банковият капитал се използва като основа от надзорните органи за оценка състоянието на
банките.
7. Правна норма (стр. 117) – Всяко национално банково законодателство представлява
комплекс от норми с надзорна и регулираща природа. Банкирането се нуждае от норми, които
да го регулират в движение (ad hoc), които от своя страна се делят на общи условия за
извършване на банковите сделки и финални законови регламенти.
8. Индикатори за платежоспособност (стр. 381) Това са коефициентите за
капиталова адекватност – Basle Tier 1 ration и Basle Tier 2 ratio
1
9. Надзор – форма и модели (стр. 120) – Имаме 4 подхода (модела) за финансов надзор.
1)Институционален – класическа форма на финансово регулиране, което е от компетенциите на
специално създадена институция, която определя правилата за различни финансови
посредници;
2)Функционален – всяка подсистема на финансовата индустрия може да има свой собствен
регулатор, който носи непосредствена отговорност за нейната сигурност и стабилност;
3)Интегриран един универсален регулатор осигурява комплексен надзор спрямо отделни
институции и върху всички сектори във финансовата сфера;
4)Двуинстационен - .................................
10. Участие на банката на капиталовия пазар (стр. 101)
11. Управленски функции (стр. 109) планиране, организиране, контролиране,
регулиране
12. Стопанска дефиниция на банка (стр. 85) Обективно утвърдила се социална
организация с общественополезна мисия, която „носи” паричния оборот и кредитното дело в
една страна, извършва финансово и информационно посредничество на националния и
международния финансов пазар и организира своята дейност на предприемачески начала.
13. Активи на ТБ (стр. 334) – включват: 1) Резерви (касови наличности; резерви в ЦБ;
сетлмент-депозити в ЦБ; кореспондентни сделки в чужди банки; съкровищни онове и други
инструменти на капиталовия пазар); 2) Заеми; 3) Инвестиции в ЦК; 4) Други активи.
14. Информационна асиметрия представлява по-малка информираност на една от
страните. Тя и произтичащите от нея конфликти са основни в проблема „принципал-агент”.
Асиметричната информация предполага ниска ефективност.
15. Предимства на АД (стр. 90):
1)собствеността се консолидира и управлява на по-широка публична основа;
2)обобщената капиталова база позволява да се финансират големи инвестиционни проекти;
3)чрез емисия на акции банките акумулират спестявания на широката публика;
4)новите емисии стимулират кампании по покупки и придобивания;
5)нарастващото доверие в банките реглектира върху нейния имидж.
16. Недепозитни пасиви (стр. 334) Банкови ЦК (депозитни сертификати, банкови
облигации); Репо-операции; Заемни фондове.
17. Опростен модел на банковото производство (стр. 84) Вход Същинско
производство – Изход.
18. Основни и допълнителни балансови цели – Основни (стр. 359 – 362) – стабилност и
адекватност; Допъплнителни – осигуряване на постоянна платежоспособност; ограничаване
на неблагоприятни последици от рисковете; минимизиране на данъчната тежест.
19. Трите стълба на банкерството (стр. 15) – ликвидност, рентабилност, сигурност.
20. Системен риск (упр.) – ситуация, при която съществува риск неспособността на дадена
банка да посрещне своите финансови задължения да повлияе отрицателно върху
възможността на други банки да покрият задълженията си. Може да се преодолее чрез
изграждане на т.нар. мрежа за финансова сигурност (защитна мрежа).
2
21. Индикатори за качество (стр. 379) Качество на кредитния портфейл =
Класифицирани заеми / Обща сума на заемите; Показател за работещи активи = Работещи
активи / Обща сума на активите.
22. Индикатори за рентабилност (стр. 375) ROA; ROE; NIM (нетен лихвен марж) =
(Доходи от лихви – разходи за лихви) / Общи активи;
Съотношение разходи-приходи = неликвидни разходи / (нетен доход от лихви + нелихвени
приходи).
23. Системен подход (стр. 104) – разглежда банката като отворена, динамична, комплексна,
целенасочено функционираща и търсеща производство социална система. Ключовите й
елементи са хората, капиталът и материалните активи, а връзките между тях се осъществяват
посредством организирането.
24. Базелски конкордат – стр 124 – Основна цел на Базилският комитет е да използва
постигнатите споразумения за провеждане на ефективен надзор върху международните банкови
сделки и операции. Първият му програмен „продукт” е Споразумението за банков надзор от 26
септември 1975 г., станало по-известно като Базелски конкордат. Той има за цел да намали
различията в международната надзорна практика, ръководейки се от два базисни принципа: че
местните банки не трябва да „се измъкват” от надзорните мерки; и че надзорът трябва да бъде
адекватен.
Значимостта на банковия надзор се оценява по отношение на три различни, но същевременно
припокриващи се аспекта: ликвидонстта, платежоспособността, и валутните операции с
формираните от тях позиции. Конкордатът афишира изискването за създаване на консолидирана
информационна база, която ще се използва за целите на надзора върху дейността и резултатите
на глобалните банки.
Извън неговия обхват остават офшорните банкови центрове, защото техните операции са
относително ограничени.
25. Рисковете, които защитава Базелския конкордат
26. Базисни банкови функции (стр. 93) предлагане и осъществяване на услуги по
финансиране; предлагане и осъществяване на инвестиционни услуги; предлагане и
осъществяване на услуги свързани с разплащания.
27. Цели на банковия надзор (стр. 122) – повишаване на сигурността и надеждността на
банката; защита на интересите на кредиторител стабилност при управление на паричния
оборот; свобода за конкуренцията в банковия бранш; подобряване на пазарната ефективност.
28. Обекти на надзор (стр. 124) – 1) клонове на чуждестранни банки; 2) субсидитори, които
са правнонезависими и техните операции в приемащата страна; 3) съвместни дружества,
чиято дейност се контролира от две и повече чужди институции.
29. Легална дефиниция за кредитна институция (банка) (стр. 158) – Предприятие,
чиято дейност се заключва в приемане на влогове и други платими обратно пари на публиката
и в предоставяне на заеми за собствена сметка.
30. Легална дефиниция за финансова институция (стр. 159) – Предприятие, което не
е кредитна институция и чиято дейност се заключва в това да придобива съучастия или да
извършва една или повече сделки ......
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
14 ное 2021 в 13:27 ученик на 22 години от Хитрино - СОУ "Д-р Петър Берон", випуск 2017
 
 
Онлайн тестове по Банково дело
Тест по банков одит
междинен тест по Банково дело за Студенти от 5 курс
Контролно с верни отговори тип тест, даден през учебната 2013 година на магистрите от специалност Банков Мениджмънт, но също така пригоден и за бакалавърска степен по Одит. Съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
14
15
1
2 мин
20.12.2013
Тест по банково дело за студенти
междинен тест по Банково дело за Студенти
Тестът съдържа 10 въпроса за междинно изпитване на студенти от специалност Банково дело. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
10
52
1
1 мин
12.09.2014
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Понятия по банково дело

Материал № 828350, от 20 мар 2012
Свален: 187 пъти
Прегледан: 352 пъти
Предмет: Банково дело
Тип: Пищов
Брой страници: 12
Брой думи: 4,058
Брой символи: 26,977

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Понятия по банково дело"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала