Големина на текста:
2) Въпрос - Всеки зеленчуков вид има
специфични изисквания към температура.
Оптималната темп. е тази при която всичко протича
наи- интензивно. Промяната в факторите на средата
могат да доведат до намаление или увеличение на
темпер. Темпер над оптималните води до повишаване
на дишането и разграждане на хран в-ва. Намаляване
на темпер също оказва негативно влияние , затова в
зеленчукопр са въведени понятията агробиологичен
максимум и минимум. Агробиолог минимум- онази
долна граница на темпер при която все още протичат
физиоологочни процеси, натрупва се биомаса и се
формират генеративни органи. Агробиолог
максимум- горната граница на темпер при която
протичат физиолог процеси, натрупва се биомаса и се
формират генеративните органи, тази гарница е над
32 град. Сума на ефективна темпер – сумата от
всички темпер през вегетацията които са над
агробиолог минимум. Например за да може пипера да
стъпи в плододаване са му нужни сума от 2500
градуса , а за да озрее 3 хил град. В БГ имаме т.н.
балансирани тепер- над агробиолог максимум,
съпроводени с ниската относителна влажност имат
негативен ефект. В зависимост от изискванията се
делят на : силно топлолюбиви – оптим темпер 25-28
град. Агробиолог максимум 35, а минимум 15 –
дини ,тикви . Т оп лолюбиви - оптим телмпер -22
град , максим 30 , мин 10 град – домат пипер и
патладжан. Силно студоусто й ч иви - оптим темпер
15-18 гр , максим 22-25 , минимум - 10 -15 град – лук
чесън , зеле , моркови.
9) Въпрос - Ботаническа характеристика
– коренова система – добре развита с обособен
централен корен и множество по слабо развити
странични корени; стъбло тревисто, като е
вдървесинено само в основата си, покрито с власинки
в различна степен според вида и сорта; листа – те са
сложни, съставени са от листни дялове и междинни
странични листчета. цветове – двуполови, имат 6
чашелистчета, 6 венчелистчета, 6 тичинки и плодник,
плодника е многогнезден и горен; плод – ягода,
съставен от плацента, семена и перикарп. Биологични
изисквания – към температурата – оптимална темп.
20-22С, агробиологичен мак. 32С, агробиологичен
мин. 10С, растенията загиват при -1С; към светлината
– светлолюбива култура изискваща 28-30 хил. лукса;
към водния режим – влаголюбива зеленчукова
култура която изисква през цялата вегетация 80% от
ППВ на почвата. Към хранителния режим – N:P:K –
1:6:4 за 1т продукция. Р анно полско производство.
– след прибирането на предшественика дискуваме на
12 см дълбочина. Разхвърлят се 3-4т. оборски тон на
дек. ,30кг двоен суперфусфат, 20 кг калиевсулфат и се
изорава площта на 30см дълбочина. Есента
профилираме почвата грубо с БОК 4,8 а на пролет
окончателния профил се прави с ЛКФ 4,8. За 1дек. са
необходими 25-30гр семенца, които се засяват в
стоманено стъклени оранжерии от 10 до 20 февруари
по 4-5гр/кв. м- това се нарича гъст разсад.Пикираме
разсада във фаза кръстосване като го прехвърляме в
политиленови оранжерии 10х10 см. След засаждането
на разсада извършваме поливка. 10 дена след
вкореняването се извършва и първото окопаване,
внасяме амониева селитра 8 кг на дек., поддържаме
80% от ППВ. Имаме 2 периода за поливане, първият
правят се по-малки поливки на по-големи интервали,
а в по късните етапи обратно.През цялата вегетация
се правят минимум още две окопавания при което
внасяме останалата част от амониевата селитра, като
последното внасяне е по време на цъфтеж. Сортове-
българските сортове Марица15, Марица25, Кристи,
Емона, холандски- Балка.
10) Въпрос - Ботаническа
характеристика – коренова система – добре развита с
обособен централен корен и множество по слабо
развити странични корени; стъбло – тревисто, като е
вдървесинено само в основата си, покрито с власинки
в различна степен според вида и сорта; листа – те са
сложни, съставени са от листни дялове и междинни
странични листчета. цветове – двуполови, имат 6
чашелистчета, 6 венчелистчета, 6 тичинки и плодник,
плодника е многогнезден и горен; плод – ягода,
съставен от плацента, семена и перикарп. Биологични
изисквания – към температурата – оптимална темп.
20-22С, агробиологичен мак. 32С, агробиологичен
мин. 10С, растенията загиват при -1С; към светлината
– светлолюбива култура изискваща 28-30 хил. лукса;
към водния режим – влаголюбива зеленчукова
култура която изисква през цялата вегетация 80% от
ППВ на почвата. Към хранителния режим – N:P:K –
1:6:4 за 1т продукция. С редно ранно производство
отглежда се с не пикиран разсад.Засяват се семената
на 10-20 март в полиетиленови оранжерии. За 1дек. са
необходими 25-30 гр. Семена. Подготовка на площта
след прибирането на предшественика дискуваме на 12
см дълбочина. Разхвърлят се 3-4т. оборски тон на дек.
,30кг двоен суперфусфат, 20 кг калиевсулфат и се
изорава площта на 30см дълбочина. Есента
профилираме почвата грубо с БОК 4,8 а на пролет
окончателния профил се прави с ЛКФ 4,8.
Засаждането става в началото на май по схема
110+50/30. След засаждането на разсада извършваме
поливка. 10 дена след вкореняването се извършва и
първото окопаване, внасяме амониева селитра 8 кг на
дек., поддържаме 80% от ППВ. Имаме 2 периода за
поливане, първият правят се по-малки поливки на по-
големи интервали, а в по късните етапи обратно.През
цялата вегетация се правят минимум още две
окопавания при което внасяме останалата част от
амониевата селитра, като последното внасяне е по
време на цъфтеж.Сортове за средно ранно
производство български – Стандарт69, Венера,Стела,
Меркурий. Най- добрият начин за поливането е
дъждуването. Прибирането става ръчно или
механизирано с домато-комбайн, добивите са 5-6 тона
от дек.Сортове – Вентура, Приста, Бела.
11) Въпрос - - Ботаническа
характеристика – коренова система – добре развита с
обособен централен корен и множество по слабо
развити странични корени; стъбло – тревисто, като е
вдървесинено само в основата си, покрито с власинки
в различна степен според вида и сорта; листа – те са
сложни, съставени са от листни дялове и междинни
странични листчета. цветове – двуполови, имат 6
чашелистчета, 6 венчелистчета, 6 тичинки и плодник,
плодника е многогнезден и горен; плод – ягода,
съставен от плацента, семена и перикарп. Биологични
изисквания – към температурата – оптимална темп.
20-22С, агробиологичен мак. 32С, агробиологичен
мин. 10С, растенията загиват при -1С; към светлината
– светлолюбива култура изискваща 28-30 хил. лукса;
към водния режим – влаголюбива зеленчукова
култура която изисква през цялата вегетация 80% от
ППВ на почвата. Към хранителния режим – N:P:K –
1:6:4 за 1т продукция. К ъсно полско производство
разсада се отглежда на открити лехи, сеитбата на
семената е юни.За 1 дек. са необходими 25-30 гр.
семена, на кв. м. се засяват 2 гр. семена. Подготовка
на площта - след прибирането на предшественика
дискуваме на 12 см дълбочина. Разхвърлят се 3-4т.
оборски тон на дек. ,30кг двоен суперфусфат, 20 кг
калиевсулфат и се изорава площта на 30см
дълбочина. Есента профилираме почвата грубо с БОК
4,8 а на пролет окончателния профил се прави с ЛКФ
4,8. В началото на юли става засаждането на открито
по схема 80/30 или 110+50/30. При
индетерминантните сортове се изгражда опорна
конструкция, прекършването на вегетационният връх
се извършва септември, половината от тази
продукция реализираме узряла, а другата половина
доузрява. Добивите са 4-4,5т. на дек. Трябват по
големи поливни норми, защото е жега, окопават се
няколко пъти и се внася амониева селитра, като
последното внасяне е при фаза цъфтеж. Сортове –
Кристи, Стандарт 96, Балка и Адора.
12) Въпрос - Пипер- тои е
едногодишно растение с плитка брадеста коренова с-
ма достигаща до 25 см. Тя има слабо усвояваща и
въстановителна способност. Стъблото е
тревисто,зелено неовласено , гладко и чупливо в
възлите. Според височината на стъблото седелят на 3
типа( ниски до 45 см., средни 45-65 и високи 65-90
см. ), а според формата на разклонение на стъблата се
различават 3 типа - чашовиден, чадърен и смесен.
Листата са елипсводни до ланцетни,прости,зелени и
едри листа. Плода е лъжлива ягода те биват : плосък
плод тип камби ; кубична форма –тип долма;
конусовидна форма - тип капия ; пумпаловидна-
люти, роговидни- чорбаджийски ; черешовидна-тип
декоративни. Според теглото плодовете биват дребни
до 10 гр( декоративни); средни 10-40 (ранни сортове) ;
едри 40-150 гр. ( капии средно ранни ); много едри
150-200- тип (долма). Най голямо производство на
пипер има в Италия , Испания . Пипера е с високо
съдържание на вит. С. Пипера е топлолюбива култура
оптим темп 22-25 гр. Агробиогч. Максимум е 32
минимум 12. Пипера изисква светлина от 26-28 000
лукса. Пипера не понася сянка. Влаголюбива култура
която по време на цялата вегетация подържа 75-80 %.
ППВ. Рано полско производст.- отглежда се с
пикиране на разсъд. Семената се засяват от 1 -10 февр
в стоманени стъклени оранжерий. 120 гр на декар
семена, на 1м2 от 8-10 гр семена. След това ги
пикираме. Засаждането на полето е след 25.04 .
Схемата на засаждане е 60/15 или 80+40+40 , 10 дни
след окореняването се прави парвото окопаване.
Правят се 3 окопавания през 20 дни. При тях се
внасят основни части на амониевата силитра , Имаме
2 периода за поливане, първият правят се по-малки
поливки на по-големи интервали, а в по късните
етапи обратно. През по горещите дни през 3-4 дни.
През една вегетация са нужни 600 м3 за 1 дка.
Прибирането на продукцията е през м. Юни. Когато
плода е с стандартни размери и тварди при върха
продукцията е 3-4 т дка. Сортове – чорбаджийски,
хебър, бял калинков и др.
13) Въпрос - Пипер- тои е
едногодишно растение с плитка брадеста коренова с-
ма достигаща до 25 см. Тя има слабо усвояваща и
въстановителна способност. Стъблото е
тревисто,зелено неовласено , гладко и чупливо в
възлите. Според височината на стъблото седелят на 3
типа( ниски до 45 см., средни 45-65 и високи 65-90
см. ), а според формата на разклонение на стъблата се
различават 3 типа - чашовиден, чадърен и смесен.
Листата са елипсводни до ланцетни,прости,зелени и
едри листа. Плода е лъжлива ягода те биват : плосък
плод тип камби ; кубична форма –тип долма;
конусовидна форма - тип капия ; пумпаловидна-
люти, роговидни- чорбаджийски ; черешовидна-тип
декоративни. Според теглото плодовете биват дребни
до 10 гр( декоративни); средни 10-40 (ранни сортове) ;
едри 40-150 гр. ( капии средно ранни ); много едри
150-200- тип (долма). Най голямо производство на
пипер има в Италия , Испания . Пипера е с високо
съдържание на вит. С. Пипера е топлолюбива култура
оптим темп 22-25 гр. Агробиогч. Максимум е 32
минимум 12. Пипера изисква светлина от 26-28 000
лукса. Пипера не понася сянка. Влаголюбива култура
която по време на цялата вегетация подържа 75-80 %.
ППВ. Средно ранно производсто . семената се
засяват в полски оранж в периода 1-10 март. За 1 дка
120 -140 гр семена и 4-5 гр на 1м2. Засаждането става
през м. Май 60/15 или 80+40+40/15 или 70 +45+45/20.
има 3 окопавания и същите поливки. Продукцията се
получава в края на месец юли . при капията има 2
бранета узрели – зелено и 1 смесена беритба. Сортове
– Хебър е сорт предназначен за ранно и средно ранно
производство, Куртовска капия 1619, Стряма и др.
15) Въпрос - Краставица – Cucumis
sativa. Произходият център на краставицата е
Западна Индия. Ботанически особености – коренова
система – плитко разположена от 10 до 30см и силно
разклонена; стъбло – покрито е с власинки и малки
бодли, дължината му варира в зависимост от сорта и
начина на отглеждане; листа – петделни с дълги
дръжки, и листата и дръжките са покрити с власинки,
в пазвите на листата се образуват мустачета; цветове
– краставицата е кръстосаноопрашващо се
едногодишно разделноплодово растение, женските
цветове са с по-дебела и по къса дръжка, чашката на
цвета е петделна, жълто оцветена, тичинките са 5, 4
от които са сраснали по двойки. Биологични
изисквания – към топлината топлолюбива
зеленчукова култура, оптимална темп. 28-30 градуса,
агробиологичен мин. 15 градуса, агробиологичен мак.
35 градуса; към светлината – култура на късия ден,
като за нормалното развитие изисква 24000 ликса
светлина, периода май-юни когато е много силна
светлината растенията се сгъстяват; към водния
режим – краставицата е най-силно влаголюбивата
зеленчукова култура, при нея се поддържа 85%
влажност от ППВ през цялата вегетация и 80%
относителна влажност; към почвата – предпочитат
добре запасените с хранителни в-ва черноземни и
алувиални почви, за 1т продукция изискванията към
N:P:K е 10:5:8, краставицата е добър предшественик
поради краткия си вегетационен период и оставя
почвата чиста от плевели, най-добри предшественици
за краставицата са пшеница и бобовите култури.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Зеленчукопроизводство

Това са всички теми за изпита по зеленчукопроизводсто по специалност ЕООС...
Изпратен от:
Младен Сапунджиев
на 2012-03-16
Добавен в:
Теми
по Земеделие
Статистика:
59 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Земеделие
Теcт по диверcификация
изпитен тест по Земеделие за Студенти от 5 курс
Тест по системата VJL за Cвищов - магиcтратура. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
60
6
1
3 мин
11.07.2013
» виж всички онлайн тестове по земеделие

Зеленчукопроизводство

Материал № 826668, от 16 мар 2012
Свален: 59 пъти
Прегледан: 119 пъти
Предмет: Земеделие, Селско стопанство
Тип: Тема
Брой страници: 9
Брой думи: 4,593
Брой символи: 26,482

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Зеленчукопроизводство"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала