Големина на текста:
1.Същност,характерни черти и особености на прогнозирането.Видове особености.
Същност на прогнозирането. Прогнозирането може да бъде определено, като
обосновано предвиждане на възможните варианти за развитие в дадена област и
вероятността те да се реализират. В посоченото определение на прогнозорането 3
изисвания са особено важни: 1. обоснованост на предвиждането – намира израз в
използването при подготовката на прогнозата на резулатите от извършени проучвания,
анализи, оценки и др. разработки.
Експертната подготовка на лицето или групата специалисти, която е разработила
прогнозатa. Съчетаването и на двете алтернативи.
2. Вариантност –да се разкрият възможните варианти за развитие в съответната област.
В отделни случаи вариантите могат да бъдат само 2 – дадено събитие да се състои или
да не се състои. Много често вариантите достигат огромен брой. Прогнозите твърде
често съдържат 3 основни варианта: оптимистичен (висок), реалистичен (среден) и
песимистичен (нисък). 3. Оценка на вероятността –да се оцени вероятността за
реализация на отделните варианти за развитие. Възоснова на формираните варианти,
могат да се разработят осреднени прогнозни показатели за даден процес или явление.
Видове прогнози:
По хоризонт – дългосрочни – над 5 до 10 г.; средносрочни – от 2 до 5 г. и краткосрочни
– до 1 г.
По предмет – демографски, икономически, научнотехнически, екологически, др.
прогнозни.
По обхват – глобални, международни, национални, регионални.
По видове организации – стопански организации от регионалния сектор, институции от
финансовия сектор, организации с идеална цел, др. организации.
По начини на формулиране на очаквания резултат – прогнозата да бъде представена с 1
число; с интервал.
По степен на условност на прогнозата – условна и безусловна.
2. Основни методи за прогнозиране . „Комитет от експерти”.
В зависимост от степента на формализация има 3 вида методи: формализирани,
неформализирани и комбинирани. При формализираните методи е налице
предварително определена процедура за съставяне на прогнозата. При
неформализираните не съществуват предварително установени правила, процедури и
етапи на съставянето на прогнозата. При комбинираните се съчетават елементи и от 2-
та вида процедури като в зависимост от конкретните условия едните или другите могат
да доминират.
Методите могат да бъдат групирани и в зависимост от изходните предпоставки, от
характера на връзките м/у процесите и явленията, в/у които се основава предвиждането.
1. Методи, основаващи се на тенденции.
2. Методи, основаващи се на причинно – следствени връзки.
3. Които се основават на отразяването на комплекс от връзки м/у фактори и
прогнозирани величини.
4. Основаващи се на специфични зависимости.
5. Основаващи се на използването на експерти.
6. Нормативни методи.
„Комитет от експерти” – при необходимост от прогнозна информация организациите се
обръщат към специалисти в съответната област. Възможно е организацията да се
обърне за разработка на прогноза към 1 експерт.
Съществуват различни форми на използване на групи от експерти за съставяне на
прогнози. Една от тези форми е комитетът от експерти. Предимства: разполага с голям
обем инфо; използват се знанията и опитът на множество експерти; съвместното
обсъждане на перспективи допринася за повишаването на качествотона прогнозата.
Недостатъци: възможно е работата на групата да се затруднява от лични
взаимоотношения м/у участниците – авторитет, уронване на престиж и собствена
репутация, неаргументирани и обосновани идеи.
3. „Метод Делфи”, Метод „Мозъчна атака”. Методът „Делфи” е насочен към
преодоляване на някои от недостатъците на другите методи за съгласуване на мненията
на участниците в експертните групи. Отличава се с 3 основни особености:
1. анонимност – прогнозата се разработва от комисия; 2. статистическа обработка на
отговорите на участниците в комисията – това осигурява участие на всяко мнение в
общите резултати. 3. осъществяване на обратна връзка – дава възможност резултатите
на един етап да се използват на следващия етап.
Предимства: позволява бързо да се състави прогнозата; възможно е членовете на
комисията да приемат участието си в нея като интересно и полезно, което стимулира
по-активно и креативно участие; подбира най-квалифицираните специалисти;
анонимността допринася за преодоляването на някои недостатъци на други методи;
отстранява се възможността за влияние на авторитета.
Недостатъци: не се допускат контакти м/у участниците в комисията; в процеса на
съставянето на прогнозата могат да се поставят въпроси, по които някои от
участниците да не се компетентни; понякога е трудно да се прецени в кой момент
получената инфо е достатъчно надеждна; когато се наложи провеждането на по-голям
брой итерации, това изисква повече усилия и време от страна на всички участници.
Методът Делфи зависи най-вече от подбора на експерти и специалнисти.
Мозъчна атака: насочен е към преодоляване на консерватизма, който се проявява при
др. методи, основаващи се на използването на експерти. Той е ориентиран към
създаване на условия за стимулиране на творческото мислене и свободното изразяване
на собствените мнения. Работата на групата протича по предварително определени
правила. С оглед повишаването ефективността и творчеството, в дейността на групата
са разработени редица модификации на метода Мозъчна атака. Една от тях е методът
Обмен на мнения.
4. Прогнозиране по аналогия и Метод на сценария. При прогнозирането по
аналогия се прави съпоставка м/у дадена ситуация и сходни ситуации в миналото.
Предполага се , че ако от ситуацията в миналото са произтекли определени
последствия, естествено е те да се повторят и при новата ситуация. Предимства: ако
прогнозистът открие аналогична ситуация в миналото той би могъл със значителна
степен надеждност да прогнозира последиците от сегашната ситуация. Проблеми:
трябва да се обоснове съществуването на аналогия м/у сегашна и минала ситуация.
Изисква се задълбочен анализ и внимателна оценка относно вероятността изходът от
миналата ситуация да се повтори при сегашната. Необходимо е да се прецени доколко
прогнозирането по аналогия е приложимо при конкретната ситуация.
Сценарий: провежда се игра, в която всеки участник има определена роля.
Предварително може да се определят само ограничен кръг изходни услови, но е
възможно да се очертаят най-общо и следващите действия. При подготовката на
сценария особено внимание се отделя на възникването на събитията във времето както
и на връзките м/у тях. Специално внимание се отделя и на онези моменти, в които се
очакват изменения на тенденциите на развитие. Всъщност това са точките, в които
могат да възникнат алтернативни ситуации.
Предимства: преодоляване на традиционното, консервативното мислене и стимулира
творческото мислене; създава препоставки за обстойно изучаване на отделни
характеристики на процесите; комплексно отчитане на влиянието на сфери и дейности,
свързани с развитието на процесите.
Трудности и ограничения: постигане на правдоподобност на сценария; съществено
значение има подборът на участниците в групата заради мненията, които могат да
възникнат в процес на работ
5. Трендови модели на прогнозиране . За целите на прогнозирането се използват
статистически модели, в които като независима променлива се приема времето. Това са
модели за прогнозиране по тренд. Сравнително широкото използване на този вид
модели предполага проявлението на относително стабилни тенденции на икономиката
като цяло или в отделни сфери и дейности. Обикновено тенденциите в икономическото
развитие не се проявяват с еднаква сила в различните сфери и отрасли. Дълготрайните
тенденции се проявяват по-силно в традиционните отрасли, докато в новите
високотехнологични производства действието им не е така силно изразено. В областта
на икономиката действат както фактори с трайно въздействие, така и фактори, чието
действие има случаен характер. Приложението на трендовите модели е насочено към
елиминирането на влиянието на случайните фактори. Трябва да се подбере такава
функция, която в най-голяма степен да съответства на прогнозирания процес. При
избора на функцията могат да се използват емпирични и логически методи. Също така
правилно да се определи миналият период, данните за който ще послужат като база за
установяване на регресионните коефициенти. След като е изяснен видът на
функционалната зависимост, установен е миналият период и са осигурени съответните
изходни данни за него, се определят параметрите на модела. В зависимост от начина,
по който се използват данните за избрания минал период се очертават 2 възможности –
едната е параметрите на модела да се определят възонсова на изходните данни за
всички години на предварително определения минал период. Другата възможност е да
се приеме предпоставката, че съществува неравностойност на изходните данни.
Обикновено критерият, по който се оценява доколко зависимостта и параметрите са
правилно установени е съответствието на теоретичните данни, получени от
изглаждането на статистическия ред с фактическите данни в него. Този подход обаче
не винаги удовлетворява изискванията на прогнозирането. При разработката на
прогнози възниква проблемът за надеждността на получените резултати. При
прогнозирането на силно агрегирани величини може да се приложи методът на
главните компоненти. Приложението на еднофакторните модели с независима
променлива, „времето”, в сравнение с другите модели от практическа гледна точка е
по-лесно осъществимо.
6. Регресионни модели за прогнозиране . Тези модели се прилагат, когато м/у
зависимата променлива и една или повече независими променливи (фактори)
съществуват причинно – следствени връзки. Проблем при използването на регресионни
модели е доказването на наличие на причинно – следствена връзка м/у прогнозната
величина и другите променливи, приети като фактори за нейното изменение. В
различните сфери на икономиката и другите дейности съществуват множество
променливи, освен времето, които могат да бъдат приети като фактори, обуславящи
измененията на една или друга зависима променлива обект на прогнозиране. Много е
важно правилно да се опредет факторите, които трябва да бъдат включени в модела.
Особено значение има и правилният избор на функцията, която е най-подходяща за
извършване на регресионния анализ и за прогнозиране във всеки конкретен случай.
При регресионните модели също стои проблемът за надеждността на получените с тях

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Планиране и прогнозиране

Същност на прогнозирането. Прогнозирането може да бъде определено, като обосновано предвиждане на възможните варианти за развитие в дадена област и вероятността те да се реализират...
Изпратен от:
AdInCiTy
на 2012-03-13
Добавен в:
Лекции
по Планиране и прогнозиране
Статистика:
263 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Планиране и прогнозиране тест
добавена от kristina.aleksandrova.376 13.06.2012
0
161
Подобни материали
 

Планиране и прогнозиране

20 юни 2011
·
352
·
56
·
12,898
·
714

Лекции по планиране и прогнозиране...
 

Пищови по планиране и прогнозиране

02 дек 2011
·
517
·
6
·
5,419
·
914
·
1

Сбити темите по предмет планиране и прогнозиране предназначен за студенти по Икономика...
 

Лекции по планиране и прогнозиране

04 юни 2011
·
715
·
49
·
18,283
·
1,242
·
2

Планиране и прогнозиране - място, роля и функция на планирането в системата на управление...
 

Курсова работа по планиране


Чрез финансовото планиране се определят не само фирмените цели, отнасящи се до организацията и контрола на извършваната дейност, но и се обосновават взаимодействията между решенията за инвестиране и финансиране...
 

Планиране и прогнозиране

08 яну 2012
·
206
·
48
·
11,066
·
444

Лекция по планиране и прогнозиране за Бургаски свободен университет...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Планиране и прогнозиране
Бизнес планиране - тест 2
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 10 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Труден)
10
31
1
23.05.2015
Тест по бизнес планиране
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 4 курс
Тест-подготовка. Изпитна форма. Сбор от целия курс. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
62
26
1
18 мин
08.08.2013
» виж всички онлайн тестове по планиране и прогнозиране

Планиране и прогнозиране

Материал № 824496, от 13 мар 2012
Свален: 263 пъти
Прегледан: 329 пъти
Предмет: Планиране и прогнозиране , Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 48
Брой думи: 23,294
Брой символи: 151,333

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Планиране и прогнозиране"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала