Големина на текста:
16.Същност и
значение на бизнес
план Основен проблем
в сектора на МСП
/Малки и средни
предприятия/ са
свързани с оцеляване,
развитие в условията
на пазара-успяват само
онези, които най-добре
могат да се
приспособяват към
околната среда. Бизнес
планът се оказва много
удобен начин за анализ
и оценка и на
резултатите от
цялостната дейност и
на възможните идеи за
нов бизнес и въобще
на плановете за
бъдещо развитие.
Успешните идеи могат
да възникнат
спонтанно и случайно,
а могат да са следствие
от дългогодишен труд
и усилия. В предприем.
дейност най-често
нуждите и проблемите
на собственика са
основен двигател при
генерирането на бизнес
идеи. Отговорите на
всички тези въпроси се
крие в бизнес планът.
Основната му роля е
обвързване на идеите с
реалността и
оценяването им като
приемливи или
неприемливи от всички
заинтересовани страни.
Погрешно е мнението,
че бизнес планът е
документ за
привличане на
средства, напротив той
е нещо повече, при
разработването му
задължително трябва
да се разгледа от
няколко гледни
точки: 1.Бизнес планът
като вътрешен бизнес
документ за управление-
собствениците на малки и
средни предприятия
поради многото си
ангажименти и трудния
достъп до информация
често нямат реална база
за сравнение и оценка на
дейността си. 2.Бизнес
планът като средство
подпомагащо развитието-
той насочва вниманието
към основните насоки на
фирмената дейност, като
предлага подробен
списък на предстоящите
задачи със съответните
17.Основни елементи на
бизнес план В зависимост
от целите за които ще се
използва бизнес плана може
да има различен обем и
съдържание. Няма единна
схема по която да се
разработват всички бизнес
планове,но трябва да
съдържа като минимум
следните основни
елементи: -резюме
-цели на проекта
-технологично осигуряване
и организация на
производството
-маркетингов план
-производствена програма
-финансов план
-съпътстваща
документация/за курсовите
работи не се изискват
документи/1.Резюме
съдържа обобщена
информация за фирмата и
проекта. 2. Цели на
проекта – целите на всеки
един проект трябва да бъдат
определени в рамките на
три основни групи.
Дългоср.цели до
5год.;Средноср.цели от 1
до 3 год.; Краткоср. До 1-
1,5 год. 3. Технологично
осигуряване и
организация на
производството – този
елемент е важен особено за
ново стартиращите
предприятия тъй като
технологичното оборудване
представлява на практика
активите на фирмата, а
фирмите не закупуват
активи всеки ден или всяка
година. Технологичното
оборудване предопределя в
голяма степен поведението
и възможностите на
предприятието през
следващия период.
Следователно в тази част на
бизнес плана се разглеждат
три основни въпроса. Те са :
- избор на технологично
оборудване – стандартно
изискване на банки,
фондове, програми и др. е
фирмите да представят поне
три оферти от фирми
производители на
идентично оборудване;
- описание на
технологията
технологията се представя
от две гледни точки.
Първата е описание на
технологични процес на
преработка на суровините
от постъпването им до
производството на готово
изделие. Втората гледна
точка е представяне на
основните технико-
технологични параметри.
Това са основни разходни
норми за труд, енергия,
суровини и материали и
1.Същностна
характеристика на
предприемачеството
То е свързано с пазарното
стопанство и е негов
продукт. Това е дейност
свързана с инициатива и
стопански риск насочена
към търсене на начини за
по-добро използване на
ресурсите с цел
увеличаване на дохода и
собствеността.
Предприемач.се
разглежда, като:
1.икономическа теория-
Субекти на
предприемачеството са
преди всичко частни лица,
организатори на
еднолична, семейна или
по-голяма фирма. Обект
се явява най-ефективната
комбинация м/у
факторите на
производство с цел
максимизация на дохода.
Предприемачите :
-комбинират ресурси с
цел изработването на
нови ресурси
-откриват нови способи
на производство и нови
технологии
-откриват търговското
използване на
съществуващи продукти
-усвояват/откриват нови
пазари, откриват нови
източници на доход и
други.
2.като метод на
стопанска работа, бива:
-независим и
самостоятелен
стопански субект, което
означава че човек има
правото да избира
дейност източници на
финансиране
-отговорност за взетите
решения за
последствията и
свързания с тях риск.
предприемачите
осъзнават, че
осъществявайки своята
дейност те рискуват като
последствията могат да
бъдат материални,
морални и т.н.
-ориентация към
постигане на търговски
успех – стремеж за
увеличаване на печалбата
3.Предпр-вото, като
начин на мислене се
характеризира с
многообразие на
оригинални виждания и
подходи, реализирани в
практическата работа.
Основно място има
личността на
предприемача. Може да се
обобщи, че пред-вото е
особен вид икономическа
активност насочена към
4. Социално-
икономическо
значение на малкия
бизнес
Най-важните фактори,
които имат отношение
към дейността,
структурата и
състоянието на
малките предприя и
средните предприятия
са:
1.скок в развитие на
инфраструктурата и
средствата за
комуникация
2.поява на специалисти
с натрупан опит в
големи компании
3.продължаващо
нарастване на
потреблението на
услуги
4.голяма
конкурентноспособност
за сметка на малка
издръжка и други.
От своя страна малките
предприятия
въздействат върху
структурата на пазара
чрез повишаване
квалификацията и
степента на
приобщеност на все
повече и по-широки
слоеве от населението
към системата на пред-
вото. МПС са по-
гъвкави в оперативните
решения, реагират бързо
на конкурентните
изменения и работят на
регионалните
пазари.Създават нови
работни места,
изпълняват също така
спомагателни функции
по отношение на
големите предприятие.
МПС много бързо
внедряват технологии,
по-лесно се
преобразуват,
автоматиз.производство
то си и т.н. Развитието
на сектора на МСП
води до постигане на
някои важни за
икономиката
предимства, като
например:
1.увеличава се броя на
собствениците, което
води до формиране на
средна класа.
2.ръст на дела на
икономически
активното население,
което неминуемо
увеличава доходите на
хората и изглажда
диспропорциите в
благосъстоянието на
отделните социални
групи.
3.създаване на нови
работни места с
5.Основни характеристики
на предприемача Един от
първите създадели на
психологически портрет на
предприемача е Вернер
Зомбард.Според автора
предприемача трябва да
притежава следните по-
важни качества:
1.да има духовна свобода,
упоритост и постоянство
2.да е организатор, което
означава да има способности
да оценява хората правилно и
да координира техните
действия
3.да е търговец, което
означава да може да
ръководи хората без принуда,
да събужда в тях интерес към
своята работа и да им
внушава доверие.
Според същият автор за
разлика от предприемача,
собственика трябва да има
други качества, като
например предпазливост,
разумни икономии,
рационално поведение,
водене на строга отчетност,
други.
А бюрокрацията според
същия автор се
характеризира чрез
преданост на корпорацията,
потребност от ясни
инструкции, изпълняване на
строго определени функции и
др. Зомбард поставя пред-
вото на първо място, като
най-важен елемент на
капитализма.Психологическ
ият портрет на
предприемача съдържа
някои важни качества,
които са обединени в три
основни групи /блока/
1.интелектуален блок – тук се
включват компетентност,
комбинативност, развити
въображение, фантазия и
интуиция
2.комуникативен блок- за
лоялно общуване с другите
хора и в същото време да
върви против течението
3.мотивационен блок-
склонност към риск,
вътрешен контрол,
потребност от саморазвитие,
умение за преодоляване на
неуспеха. При постигането
на предприемачески успех
влияние могат да окажат:
1.проста случайност
2.активно търсене -
използване на подхода:проба
- грешка
3. разчет и избор на
оптимален вариант на базата
на теоретични познания и
критерии, т.е.. Анализира,
смята, изчислява като ще му
носи успех
4.придобиване и използване в
благоприятен момент на
конфеденциална информация
или друг вид ресурс
срокове на тяхното
изпълнение и
необходимите за това
разходи. 3.Бизнес планът
като средство за
привличане на
инвеститори-
инвеститорите търсят
възможности за
финансиране на
дейности, които имат
потенциал за добра
възвращаемост. Първите
впечатления за
предприятието,
собственика и
управлението
инвеститорите получават
от бизнес плана.
7.Еволюция на
предприемача и
предприемаческите
функции Пред-вото се
развива много сложно,
тъй като е съпроводено от
непрекъснат процес на
възникване и
разрешаване на
многобройни
противоречия. Именно в
працеса на размяна,
предприемача открива
източници на възможна
изгода, коит осе явяват
мотив и оценка на
предприетата
инициатива. А
сблъсквайки се с подобни
на себе си хора,
предприемачите започват
да възприемат своята
дейност като състезание.
В трудовете на Адам
Смит и Дейвид Рикардо
предприемача се
определя като работещ в
процеса на производство
капиталист. Най-
известият автор и
изследовател от областта
на пред-вото от
последните години е
Питър Дракър.
15.Създаване на нов
малък бизнес
Създаването на
други спецификации.
- организация на
производството и
разработване на
организационно
управленска структура.
На първо място
разработване на трудова
характеристика за всяко
едно работно място.
Втория елемент е план за
персонал – представлява
подробно описание на
изискванията за
квалификация, стаж,
специалност и брой
еднотипни работни места.
Третия елемент е
разработване на
организационна схема –
представлява групиране на
работните места по
определени признаци и на
тази база обединяването им
в отдели, секции, смени и
т.н. Четвъртия въпрос е
разработване на
организационно
управленска структура –
организационно
управленската структура
представлява връзки и
взаимозависимости по
вертикала и по хоризонтала
в структурата на фирмата
или с други думи казано
отделните обособени звена
се натоварват с права и
отговорности и се
подреждат в йерархична
зависимост.
4.Маркетингов план-
маркетинговия план е
частта с най-голяма тежест
в структурата на бизнес
плана и самият той обхваща
следните етапи:
- анализ на дейността -
разработва се на базата на
средностатистическа
информация за динамиката
на потреблението в бранша
като цяло.
- анализ на пазара – тук се
разглежда конкретния пазар
на фирмата,
местоположение, обхват,
тенденции и конкуренти.
- анализ на конкурентите
и вътрешно фирмен
анализ – конкурентите се
представят като имена,
история, пазарен дял.
- анализ на силни и слаби
страни(SWOT анализ) –
представлява сравнителен
анализ на между фирмата и
нейните конкуренти по
строго определени
критерий като там където
фирмата има предимство
пред своите конкуренти се
определят като предимства
или ключови фактори за
успеха. А критериите по
които конкурентите имат
предимство пред фирмата
се определят като слаби
извличане на печалба, но
на базата на
самостоятелна
инициатива
отговорности и
иновативна
предприемаческа идея!
Пред-вото е
иконом.ресурс и включва:
предприемачи,
собственици и
мениджъри.
относително ниски
капитални разходи,
особено в сферата на
обслужването.
4.създава възможност за
трудово устройване на
хората, освободени от
съкращенията в големи
предприятия, държавния
сектор, а също така и на
хората от социално
уязвимите групи от
населението.
5.дава възможност за
подготовка на кадри,
които придобиват
своята квалификация по
време на работа.
6.разработка и
внедряване на
технологични,
технически и
организационни
новости.
7.създава за още по-
ефективното
оползотворяване на
материални,
финансови,природни,
отпадъчни, странични и
други продукти.
Най-често срещаните
причини за фалит са:
-некомпетентност
-небалансирана
практика, което
означава опитен
специалист в дадена
област да развива
бизнес в съвсем друга
област
-недостатъчен опит в
търговията, финансите,
доставките,
производството,
управлението
-незначителен обем на
продажбите
-конкуренция
-твърде големи
експлоатационни
разходи
-пренебрежение, измама
и бездействие. Може да
се обобщи, че фирмите
най-често фалират,
поради нерешени
управленски проблеми,
а не толкова от недостиг
на капитал или
инвестиции.
5.използване на лични
уникални способности, опит
и компетентност за
подобряване качеството на
продукта, който носи доход.
Модели на пред-кото
поведение са:
1. инвистиционен модел
2.организационен модел
3.посреднически
4.търговски модел
5.консултански
6.игрови модел
Мотивите са:
-желание сам да бъде
господар на своя живот
-стремеж към преодоляване
на дистанцията между
професионалната дейност и
останалата работа
-промяна в принципа
„работя, за да живея; в живея,
за да работя”
-желание за получаване на
достойно възнаграждение и
подобряване на материалното
положение
Професионални качества:
-предпочита да изработва
решенията самостоятелно
-възприемчив към новото
-насочва се към получавене
на резултати
-открит за конструктивна
критика и похвали
стремеж да взема активно
участие в бизнеса, поради
което се чувства добре в по-
малки организации
предприемаческа
структура е първата фаза
от нейния цикъл. На този
етап се вземат решенията,
които до голяма степен
определят резултатите от
цялостната
предприемаческа
дейност. Най-общо се
анализира дейността и се
съпоставя с
възможностите на
предприемача, но трябва
да има съответствие
между разработваните
решения, условията за
предприемаческа дейност
и възможностите на
предприемача. Видове
пред-ски стратегии:
-професионално
ориентирана стратедия-
конкретни профес.умения
на индивида
-псохологически
ориентирана стратегия-
вклщчва комплекс от
черти на характера
-инвестиционно
ориентирана стратегия
-иновационно
ориент.страт.-
интелектуална
собственост
-комуникативно
ориент.страт.-знанията
на пред-ча относно
външната среда или
развитието на пазара.
Самия процес на
формиране на нов
бизнес зависи както от
личната мотивация така и
от регионалните
икономически условия.
Този процес обхваща
следните основни
стойности.
1.генериране на цел и
мотиви за започване не
нов бизнес
2.изграждане на
детайлна представа за
бизнес идеята
3.подготовка за
стартиране- изработват
се пазарни стратегии
4.начални стъпки- за
преминаването от 3-ти
към 4-ти етап
решаваща роля има
финансирането
5.стабилизация- до този
етап достигат една част
от фирмите.
Половината фирми
фалират след първата
година от старта.
Фирмата достига до
стабилизация ако пред-ча
успее да реши успешно
няколко основни
проблема, като:
стартиране на бизнеса,
реализация на
продукта, наемане на
подходящи хора.
страни или потенциални
заплахи.
- разработване на
маркетингова стратегия
включва : сегментиране на
пазара и разработване на
специфична ценова,
дистрибуционна и
рекламна политика.
5.Производствена
програма и финансов
план
производствена
програма или план на
продажбите-представлява
разпределение във времето
на предвидените количества
продукция за производство
и реализация.
- финансов план – най-
важната предпоставка за
реализацията на които и да
било проект е
финансирането. Очакваните
приходи, разходи, печалби
и други след подробен
анализ може да се определи
дали предприятието ще
работи ефективно как и с
какви темпове ще се
развива, дали ще може да си
позволи кредит и прочие.
Първата прогноза във
финансовия план е за
приходи и разходи получава
се на базата на количествата
от производствената
програма и определената
цена. На базата за
приходите и разходите се
определя и очаквания
финансов резултат. За
печалба е необходимо е да
се направи допълнителен
анализ. Паричен поток –
показва възможностите на
предприятието да
калкулира налични
парични средства в течение
на планирания период. При
някои фирми и дейности
разплащанията стават на
няколко месеца наведнъж и
това създава допълнителни
разходи и затруднения.
2.Обща характеристика
на МСП Съществуват
няколко подхода за
разграничаване на
предприятията по отделни
размерни групи като най-
широко се използват
количествени, качествени
и комбинарани подхода.
Количествените подходи
са базирани на критерии
като: брой заети, обем
продажби, балансова
стойност на активите и др.
Качествените подходи се
основават на изследвания
и субективни
разсъждения като
акцентират върху
различията присъщи на
организациите с един или
друг размер.например:
качествен подход за
разграничаване на
предприятията е.....
Според анализа и
особеностите на стратег.
планиране малките
фирми имат следните
характерни особености:
1.малък брой
произвеждани продукти
или услуги и използвани
технологии.
2.силно ограничени
ресурси и мощности
3.слабо развити системи
за управление,
административни
процедури и технологии
4.несистематичност на
мениджмънта и
неформално отношение
към обучаващи и
тренировъчни програми.
висшите управлениски
длъжности са притежание
на основателите и или на
техни роднини. Според
сега действащия закон
микропредприятията са
с средно списъчна
численост на персонала
до 10 души, годишен
оборот до 3 милиона и
900 хил. лева, стойност на
активите 3 милиона и 900
хил. лв. А малките
предприятия са със
средносписъчна
численост на персонал до
50 души, годишен оборот
до 19 милиона и 500 хил.
лв, стойност на ДМА
също до 19 милиона и 500
хил. лв. Средните
предприятия имат
численост на персонала
до 250 души, годишен
оборот до 97 милиона и
500 хил. лв, стойностна
ДМА до 84 милиона лева.
10.Външна среда и
инфраструктура на
предприемачеството
Външната среда на
предприемачеството се
характеризира с
фактори, независещи от
личността на
предприемача и
влияещи върху
стратегията и тактиката
на неговата дейност.
Външната среда създава
условия за
предприемаческа
дейност на базата на
икономическо
състояние, действащо
законодателство,
социално-демографска
структура и други.
Основни елементи в
структурата на
външната среда са:
1.административни-
юридически условия-в
тях се обединяват
разрешените
организационно-правни
форми на пред-ката
дейност
2.пазар на продукция-
се влияе от
платежоспособното
търсене на нови стоки,
услуги и др.
3.необходимите
ресурси за
предприемаческа
дейност-те са
променливи и са:-
достъпност на
финансови ресурси за
кредитиране и достъпни
трудови ресурси и
суровини.
4.състояние на
конкурентната среда
5.инфраструктура на
предприемаческата
дейност-представя се
чрез брой организации,
бр.бизнес школи, бизнес
центрове, инкубатори и
др. Финансовата
поддръжка се оказва
чрез банки, гаранционни
фондове и др.
6.екологични условия-
обикновено те водят до
допълнителни разходи
при осъществяването на
пред-ката дейност
7.социалнопсихологич
ески климат-
нравственото равнище
на обществото определя
етичните норми на
пред-ката дейност и
културата на деловите
отношения.
6.Психология на
предприемача В основата й
стоят целите. Отличителни
черти на пред-вото са
самостоятелност,
отговорност, рискованост,
творчество, инициативност и
др. Характеристиките са:
творческа и икономическа
активност, поемане на риск,
общителност, стремеж към
самореализация, устойчивост
на стрес и др. Около 70% от
случаите на основатели на
компании имат поне един
родител със
свободнапрофесия, което ще
рече, че чрез възпитанието
родителите са заложили
готовност за извършване на
действия характерни за
предприемаческия тип
поведение. Предприемачите
са с много по-малка степен
фрустрираща психологическа
нагласа. Точно обратното
успешните пред-чи имат
поведение адекватно на
ситуацията.
Предприемаческата
психология винаги е тясно
свързана и повлияна от
преприемаческата култура.
Предприемаческата
култура има няколко
основни елемента:
1.законност
2.коректното изпълнение на
ангажиментите и
задълженията, произтичащи
от правни актове и договорни
отношения.
3.коректно водене на
собствения бизнес, което
означава честно отношение
към подчинените,
потребителите, партньорите,
държавата
4.спазването на общи етични
норми, които включват
професионална етика,
равнище на култура, спазване
на обичаите и традициите в
обществото и други.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Предприемачество

Същност и значение на бизнес план. Основен проблем в сектора на МСП (малки и средни предприятия) са свързани с оцеляване, развитие в условията на пазара - успяват само онези, които най-добре могат да се приспособяват към околната среда...
Изпратен от:
iva
на 2012-03-13
Добавен в:
Пищови
по Предприемачество
Статистика:
365 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
какви са специфичните особености на малките и средни предприятия реферат
добавена от malka.feq 21.02.2018
0
20
Курсова работа по Основи на Микроикономиката
добавена от daida_ 12.06.2012
2
77
Подобни материали
 

Работна среда на предприемача

28 фев 2012
·
62
·
9
·
2,262
·
183
·
1

Външната среда, като фактор и влияние за успешна предприемаческа дейност...
 

Малки и средни предприятия

13 май 2020
·
6
·
13
·
2,162
·
16
·
1

Характеристики и особености на малки и средни предприятия...
 

Предприемачеството

21 яну 2020
·
6
·
10
·
466
·
26

Какво означава да си предприемач...
 

Малкия бизнес и предприемачество

02 ное 2017
·
41
·
12
·
901
·
59

План на презентацията: дефиниране на малкия бизнес. Дефиниране на малкия бизнес чрез използване размерите на фирмата. Дефиниране на малкия бизнес чрез използване организационните фази на бизнеса...
 

Малки и средни предприятия характеристики и особенности

13 окт 2015
·
122
·
20
·
3,314
·
141
·
1

Малките и средни предприятия се обособяват и започват да функционират под различна форма още с появата на стопанската дейност на човека...
1 2 3 4 »
 
Онлайн тестове по Предприемачество
Тест по строително предприемачество за студенти от 5-ти курс
изпитен тест по Предприемачество за Студенти от 5 курс
Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи дисциплината "Предприемачество", с акцент върху строителното предприемачество
(Труден)
10
8
1
1 мин
14.10.2016
Тест по предприемачество и предприемачески проекти
изпитен тест по Предприемачество за Студенти от 4 курс
Тест по предприемачество и предприемачески проекти, предназначен за студенти 4-ти курс. 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
15
47
1
1 мин
14.02.2014
» виж всички онлайн тестове по предприемачество

Предприемачество

Материал № 824326, от 13 мар 2012
Свален: 365 пъти
Прегледан: 585 пъти
Предмет: Предприемачество, Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 4
Брой думи: 2,740
Брой символи: 18,113

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Предприемачество"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала