Големина на текста:
Въпрос 1 :Библиотекознанието като обществена наука
1.Възникване и основни етапи на формиране на библиотекознанието :
Библиотечната мисъл се формира с появата на библиотеката като институция. Още в
древността хората са се вълнували от проблеми като каква да бъде добрата библиотека,
на кого трябва да служи тя? В различните общества тези въпроси са се тълкували
различно. Всички знания свързани с развитието и дейността на библиотеките се
формират в определена система наречена библиотекознание. Шрьодингер за пръв път в
началото на 19 в. говори за тази система- “Опит за изчерпателно ръководство по
библиотекознание”-двутомник. Все повече започва да се обръща внимание на
библиотеката като обществена агенция свързана с обслужване на социалните
потребности. Все повече се поставя въпросът до къде трябва да стигне библиотеката,
за да бъде полезна и да оцелее.
На границата на 19 и 20 в. се формира идеята за науката библиотекознание, която се
дели на две части :
1.Теоретична част
-история на библиотеките
-библиотечна статистика
-библиотечно законодателство.
2.Практическо библиотекознание-дисциплини свързани с устройството на
библиотеката и нейното функциониране.
2.Същност на библиотекознанието, обект и предмет :
Библиотекознанието е обществена наука за теоретичните основи на общественото
ползване на произведенията на печата и други документи.
Основна теоретична задача е закономерното развитие на библиотечното дело като
област от културната дейност с цел задоволяване на информационните потребности на
социума. Определянето на библиотекознанието като обществена наука е следствие на
факта, че библиотеката е социална институция, която оказва въздействие върху
развитието на обществото.
До 70-те години на 20 в. обекта и предмет се разглеждат като синоними, но в
последните години се говори за библиотеката като система, която се състои от
взаимосвързани и взаимообусловени елементи. Например в системата на обществените
отношения библиотеката е част от веригата книга-библиотека-читател, като
библиотеката се явява посредник между книгата и читателя. Следователно обект на
библиотекознанието е цялата комуникационна система книга-библиотека-читател.
Отделните елементи от тази система са обекти и на други дисциплини, но всяка една от
тях изучава определени страни и свойства общи за техния обект. Библиотекознанието
изучава книгата и читателя не вообще, а в тяхното взаимодействие с
библиотеката.
Предмет на библиотекознанието се явява разкриването и изследването н
закономерностите, принципите на формиране и развитие, функциите на
библиотечната система и взаимодействието й с други системи.
Въпрос 2 :Структура на библиотекознанието
Сега се обособяват като самостоятелни следните научни дисциплини :
1.Общ курс по библиотекознание.
2.Библиотечни каталози.
3.Библиотечни фондове.
4.Работа с читателите.
5.Организация и управление на библиотечното дело.
6.Технически средства за библиотечната дейност.
І.Общо библиотекознание-изучава общите принципи и закономерности на процеса на
организация на документалните богатства за обществено ползване. Изследва
методологията, общо теоретичните и други проблемни области, които са научна основа
на всички останали раздели на библиотекознанието.
ІІ.Библиотечни каталози-изучава историята, теорията, методологията на
каталогизационната обработка на документите,библиографското описание,
организацията на каталозите и библиографската информация на съвременните
автоматизирани системи.
ІІІ.Библиотечни фондове-изучава историята, теорията и методологията на формиране
на библиотечните фондове, комплектуването, организацията и управлението на
библиотечните фондове.
ІV.Работа с читателите-изучава теорията,методологията и историята на обслужването
на читателите, методите на индивидуална или колективна работа с тях, както и
организацията на работата с читателите в библиотеката.
V.Организация и управление на библиотечното дело-изучава теорията, методиката и
организацията на технологията на труда в библиотеката, нейното управление,
мениджмънт, както и икономиката на библиотеката, структурата и организацията на
библиотеките и библиотечното дело в други страни, планиране и прогнозиране.
VІ.История на библиотечното дело-изучава закономерностите, възникването,
развитието и усъвършенстването на библиотеката, на библиотечните системи и мрежи,
на възгледите за библиотеката и използването й като обществена агенция.
VІІ.Технически средства-изучава методиката на приложението на технически
средства в библиотеките, както и новите технологии.
Диференциацията на дисциплините в книгознанието продължава и това води до
появата на нови дисциплини като :
1.библиотечна педагогика.
2.библиотечна психология и др.
Това става въз основа на интеграцията на библиотекознанието с други научни
дисциплини.
Въпрос 3 :Терминология и стандартизация в библиотекознанието
Разработката на понятийния апарат е важна. С развитието на теорията и
практиката на библиотекознанието, с развитието на интеграцията с други науки,
в резултат на международното сътрудничество и координацията на субектите в
информационния сектор има разширяване на термините в библиотекознанието,
което изисква те да се поставят в определен порядък.
Научният проблем за поставянето на терминологията в ред има следните аспекти :
1. Установяване границите и съдържанието на соновните понятия в
библиотекознанието.
2. Анализ на термините.
3. Разкриване съдържанието на новите понятия и анализиране на по-рано
формираните.
4. Построяване на ситемата от термини.
Основен начин за постигане на всичко това са речниците в областта на библиотечната
терминология. Напр. :
1.Словарь библиотечных терминов
2.6-езичен речник на Юнеско-1982 г.
Висше ниво за поставяне в ред на терминологията е стандартизацията. Основната
задача на този процес е осигуряване еднозначност на термините и понятията, както и
изработка на унифицирани научни определения. Стандартизацията на понятийния
апарат е свързана с :
1.Строг подбор и анализ на термините.
2.Класификация и систематизация в определен порядък.
В практиката има различни стандарти.В България грижа за стандартите има
“Комитет за стандартизация и метрология”. Към него функционира т. нар.
Технически комитет 16, който се занимава със стандартизацията в библиотечната
сфера, архивното дело, информационното дело.
На международно ниво стандартизацията се извършва от “Международна
стандартизационна организация”-ІSO
Технически комитет 46 се занимава с библиотечно дело.
Стандартизацита като система за нормативно-техническа документация съдейства и
спомага за :
1.Повишаване на ефективността на работата на библиотеките
2.Внедряването на водещия международен опит
3.Модернизация и интензификация на на технологичните процеси свързани
със събиране, обработка, съхранявне и използване на информационните ресурси
на библиотеките
4.Преодоляване на междуведомствената разпокъсаност на библиотеките.
5.Подобряване на управлението на библиотеките и библиотечната система
като цяло.
6.Подобряване на взаимовръзките на библиотеките с издателствата и
информационните органи при създаване на нови
документи,мрежи,възпроизводство на нови технологии.
Стандартите свързани с библиографското описание на източниците са от особено
значение за библиотеките.
Българските стандарти са адаптирани и съобразени с международните стандарти.
Това е от особено значение при въвеждането на автоматизирани системи.
Стандартизацията е важна за справочния апарат, създаването на библиографски
указатели и самото обслужване. Тя е свързана с въвеждането на определени нормали,
които изясняват правилата за поддържане на документацията на една библиотека-
отчет, статистика и др.
За създаването на стандарти у нас освен ТК16 и ТК46 се грижат още IFLA
(международна библиотечна асоциация), ЮНЕСКО (организация в областта на
културата, науката и изкуствата към ООН). Бъдещето е в унификацията на стандартите.
Вече всички големи информационни системи стъпват на определени стандарти.
Въпрос 4 :Библиотекознанието в системата от науки. Връзки и взаимоотношения с
длуги народи
Библиотекознанието има междунаучни връзки, които се изразяват в използването
на методи от други дисциплини, за обогатяване на теория, практика и

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
08 окт 2020 в 15:43 в момента не учи на 39 години
30 юли 2020 в 12:59 ученичка на 25 години от София - kkk?, випуск 2013
26 юли 2020 в 20:01 учител на 54 години от Велико Търново - ЦСОП, випуск 2020
22 апр 2020 в 21:04 в момента не учи на 44 години
22 апр 2020 в 13:43 студент на 47 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Философски факултет, специалност - Европеистика, випуск 2013
16 апр 2020 в 00:05 потребител
11 апр 2020 в 22:20 учител на 34 години от Варна
17 фев 2020 в 13:27 студент на 21 години от Пловдив - Университет по хранителни технологии, факулетет - Технологичен факултет, специалност - Българска филология, випуск 2020
12 фев 2020 в 23:02 студент на 20 години от София - УНИБИТ, факулетет - Библиотекознание и библиография, випуск 2021
13 ное 2019 в 16:58 студентка на 44 години от София - Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг, факулетет - Маркетинг, специалност - Маркетинг, випуск 2014
 
Домашни по темата на материала
Библиотеките след Английската буржоазна рволюция
добавена от bufence 12.11.2013
0
15
Факт лист за библиотека
добавена от eleonora.ivanova_fb 14.05.2013
0
53
библиотека- факултет славянски филологии
добавена от galinag_dir_bg 08.11.2012
0
23
Търся материали за Столична библиотека
добавена от mini_90 02.01.2013
1
24
Подобни материали
 

Библиотекознание. История на библиотеките


Рожба на древността библиотеката е неотменна част от социалното интелектуално развитие на обществото.влияе в/у културата в цялост и в/у отделната личност...
 

Библиографията в 21 век


Що е библиография – библиография е термин от гръцки произход; библио означава книга, графос – пиша; под понятието библиография – разбирало се е писане на книги. По-късно – преписване на книги...
 

Библиография Персоналия на доц. д-р Добринка Стойкова


Родена е на 13 юли 1946 г. в град Сливен. Завършва немска езикова гимназия (1960-1965); специалност Немски език и литература; втора специалност Български език и специализация по „Библиотекознание и научна информация” (1965-1970) в СУ „Св....
 

Електронната книга


Книгата. Печатно произведение с научно или литературно съдържание. Всички знаем това. Всички ние черпим знания на една или друга тема от книгите...
 

Съвременният библиотечен мениджър


В есето са разгледани качества на съвременният библиотечен мениджър необходими за успешната му професионална реализация във все по налагащата се глобализационна среда...
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Книгознание, библиотекознание и библиография
Библиотечно обслужване на хора със специални нужди - 2 вариант
тематичен тест по Книгознание, библиотекознание и библиография за Студенти от 4 курс
Тест върху материала за библиотечно обслужване на хора със специални нужди. Въпросите са с един верен отговор.
(Лесен)
20
22
1
1 мин
18.06.2012
Библиотечно обслужване на лица със специфични нужди
тематичен тест по Книгознание, библиотекознание и библиография за Студенти от 4 курс
Обслужване на лица със специфични нужди в библиотеката. Въпросите са с един верен отговор.
(Лесен)
20
14
1
2 мин
18.06.2012
» виж всички онлайн тестове по книгознание, библиотекознание и библиография

Библиотекознание

Материал № 824177, от 13 мар 2012
Свален: 490 пъти
Прегледан: 756 пъти
Предмет: Книгознание, библиотекознание и библиография, Култура и изкуство
Тип: Лекция
Брой страници: 64
Брой думи: 22,776
Брой символи: 145,087

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Библиотекознание"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала