Големина на текста:
ДОГОВОР
ЗА НАЕМ НА АВТОМОБИЛ
Днес, ………..2011 г., в гр. ……………….., се сключи настоящият договор за
наем на автомобил между:
1…………………… ,със седалище и адрес на управление:…………………. ,
представлявано от …………………….–управител, ЕИК ……………. ,наричан за
караткост НАЕМОДАТЕЛ
И
2…………………… ,със седалище и адрес на управление:…………………. ,
представлявано от …………………….–управител, ЕИК …………….
наричан за краткост НАЕМАТЕЛ
Страните се споразумяха за следното:
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Наемодателят предоставя на наемателя за временно ползване собствения
си автомобил, наричан по-долу АВТОМОБИЛА, срещу възнаграждение, а именно: вид:
ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, марка ………….., модел: ………., държавен рег. номер:
…………….., рама № ……………………… .
Чл.2. Наемателят се задължава да ползва АВТОМОБИЛА с цел транспортна
дейност , по реда и при условията на Търговския закон, Закона за автомобилните
превози, Закон за задълженията и договорите и свързаните с тях нормативни актове.
Чл.3. Наемателят няма право да пренаема АВТОМОБИЛА без писменото
съгласие на наемодателя.
Чл.4.(1) Наемодателят се задължава да предаде АВТОМОБИЛА на наемателя за
ползване в състояние, което отговаря на целите, за които е нает. При предаването той е
длъжен да посочи на наемателя всички скрити недостатъци на АВТОМОБИЛА, които
са му известни.
(2) Наемателят е длъжен да провери състоянието на АВТОМОБИЛА и незабавно
да съобщи на наемодателя своите възражения. В този случай наемателят може да иска
поправянето им или съразмерно намаление на наемната цена, или да развали договора,
както и да иска обезщетение.
(3) Наемодателят не отговаря за недостатъците на наетия АВТОМОБИЛ, които
наемателят е знаел или при обикновен оглед е могъл да узнае при сключването на
договора, освен ако недостатъците са опасни за неговото здраве или за здравето на
водача и на лицата, които ще бъдат обслужвани с автомобила.
(4) Предаването на АВТОМОБИЛА, неговото състояние, както и възраженията
на наемателя се удостоверяват с протокол. При липса на протокол се приема, че
АВТОМОБИЛЪТ е предаден в добро техническо състояние.
(5) Наемателя наема автомобила с вочача,като Наемодателя се задължава да
изплаща трудовото възнаграждение и дължимите осигурителни вноски за същия.
II. НАЕМНА ЦЕНА
Чл.5.(1) Наемодателят предоставя АВТОМОБИЛА на наемателя срещу наемна
цена в размер на ……… (………….. ) лева месечно.
(2) Наемателят изплаща авансово на наемодателя първата наемна вноска в деня
на сключване на договора.
(3) Останалите наемни вноски се изплащат най-късно до 25 (двадесет и пето)
число на месеца следващ този, през който е ползван АВТОМОБИЛЪТ.
(4) Плащането се извършва по следния начин в брой.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ
Чл.6. Наемодателят е длъжен:
1. да предаде АВТОМОБИЛА на наемателя съобразно правилата, посочени в чл.
4 от този договор;
2. да обезпечи несмущаваното ползване на наетия АВТОМОБИЛ от наемателя.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ
Чл.7.(1) Наемателят е длъжен:
1. да поддържа АВТОМОБИЛА в състояние, което го прави годен за използване
по начина, указан по-горе в чл.2;
2. да отстранява всички повреди, свързани с обикновената употреба на
АВТОМОБИЛА, както и тези, свързани с използването му по начин, различен от
посочения по-горе в чл.2;
3. да плаща наемната цена по начина и в сроковете, посочени по-горе;
4. да върне АВТОМОБИЛА след прекратяването на договора в същото
състояние, в което е бил предаден, като се отчита обичайното му изхабяване;
5. да съобщава незабавно на наемодателя за повредите, както и за
посегателствата на трети лица върху наетия АВТОМОБИЛ.
6. да застрахова АВТОМОБИЛА със застраховка „Автокаско” /пълно/ за своя
сметка, в полза на наемодателя, за срока на договора.
(2) Връщането на АВТОМОБИЛА и евентуалните възражения на наемодателя се
удостоверяват с протокол.
V. ОТГОВОРНОСТ
Чл.8. При забава в плащането на наемна вноска наемателят дължи обезщетение в
размер на законната лихва, увеличена с 3 пункта, за всеки просрочен ден.
Чл.9. Наемодателят дължи обезщетение:
1. за всички вреди, причинени от евентуално отстраняване на наемателя от
АВТОМОБИЛА от страна на трето лице.
2. за причинени вреди на наемателя.
VІ. СРОК НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл.10.(1) Настоящият договор се сключва за срок 12/ДВАНАДЕСЕТ/ месеца,
считано от 01.06. 2011г.
(2) Ако след изтичането на наемния срок по ал.1 наемателят продължи да ползва
наетия АВТОМОБИЛ със знанието и без противопоставянето на наемодателя,
договорът се счита за продължен за неопределен срок.
Чл.11. Договорът се прекратява:
1. по взаимно съгласие;
2. при изтичане на срока;
3. едностранно от наемодателя, с писмено предизвестие до наемателя, направено
поне десет дни по-рано;
4. при погиване на АВТОМОБИЛА.
За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското
законодателство на Република България.
За дължимите суми по този договор и за връщането на АВТОМОБИЛА след
прекратяване на договора, наемодателят може да се снабди с изпълнителен лист
по реда на чл.417, т.3 от ГПК.
Настоящият договор се състави и подписа в два еднакви екземпляра - по един за
всяка от страните по него.
ЗА НАЕМОДАТЕЛЯ: ............... ЗА НАЕМАТЕЛЯ: ...............

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
01 юли 2020 в 10:42 потребител
 
Подобни материали
 

Закон за женския и детския труд в индустриалните заведения - 1905

23 яну 2008
·
172
·
11
·
2,951
·
195

Началото на трудовото законодателство у нас се поставя 27 години след Освобождението с приетия от Народното събрание през 1905г. Закон за закрила на женския и детския труд.
 

Закон за съдебната власт

28 авг 2009
·
42
·
4
·
639

Чл. 126. (1) (Предишен текст на чл. 126 - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) За съдия, прокурор и следовател може да бъде назначено лице, което има само българско гражданство и отговаря на следните изисквания:...
 

Българско средновековно наказателно право

16 апр 2009
·
144
·
14
·
3,173
·
124
·
1

Наказателната репресия, която е била едно от най-ефикасните оръжия на господстващата феодална класа в борбата й с експлоатираните маси, не се е явила на историческата сцена на средновековна България в онзи облик, в който ни я разкрива българското...
 

Закон за кооперациите

06 апр 2009
·
51
·
8
·
1,884
·
32

Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) са основни субекти на гражданското общество. Те са продукт на личната инициатива на гражданите за обединяване на техните...
 

Държавен служител

08 май 2007
·
737
·
8
·
1,202
·
63

Доклад, написан в съответсвие с предписаното в Закона за държавния служител.
1 2 3 4 5 »
 
Онлайн тестове по Право
10 въпроса от основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тест по основи на правото, с който можете да проверите знанията си. Включените въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
26
1
1 мин
06.06.2019
Право на Европейския съюз
междинен тест по Право за Студенти от 2 курс
Семестриален тест по "Право на Европейския съюз". Съдържа въпроси за историята, компетентността и органите на ЕС, както и няколко въпроса относно правата на човека в рамките на Съюза. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
20
14
4
3 мин
16.07.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Договор за наем на автомобил

Материал № 821873, от 09 мар 2012
Свален: 471 пъти
Прегледан: 724 пъти
Предмет: Право
Тип: Договор
Брой страници: 3
Брой думи: 661
Брой символи: 3,990

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Договор за наем на автомобил"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала