Големина на текста:
ДОГОВОР
ЗА НАЕМ НА АВТОМОБИЛ
Днес, ………..2011 г., в гр. ……………….., се сключи настоящият договор за
наем на автомобил между:
1…………………… ,със седалище и адрес на управление:…………………. ,
представлявано от …………………….–управител, ЕИК ……………. ,наричан за
караткост НАЕМОДАТЕЛ
И
2…………………… ,със седалище и адрес на управление:…………………. ,
представлявано от …………………….–управител, ЕИК …………….
наричан за краткост НАЕМАТЕЛ
Страните се споразумяха за следното:
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Наемодателят предоставя на наемателя за временно ползване собствения
си автомобил, наричан по-долу АВТОМОБИЛА, срещу възнаграждение, а именно: вид:
ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, марка ………….., модел: ………., държавен рег. номер:
…………….., рама № ……………………… .
Чл.2. Наемателят се задължава да ползва АВТОМОБИЛА с цел транспортна
дейност , по реда и при условията на Търговския закон, Закона за автомобилните
превози, Закон за задълженията и договорите и свързаните с тях нормативни актове.
Чл.3. Наемателят няма право да пренаема АВТОМОБИЛА без писменото
съгласие на наемодателя.
Чл.4.(1) Наемодателят се задължава да предаде АВТОМОБИЛА на наемателя за
ползване в състояние, което отговаря на целите, за които е нает. При предаването той е
длъжен да посочи на наемателя всички скрити недостатъци на АВТОМОБИЛА, които
са му известни.
(2) Наемателят е длъжен да провери състоянието на АВТОМОБИЛА и незабавно
да съобщи на наемодателя своите възражения. В този случай наемателят може да иска
поправянето им или съразмерно намаление на наемната цена, или да развали договора,
както и да иска обезщетение.
(3) Наемодателят не отговаря за недостатъците на наетия АВТОМОБИЛ, които
наемателят е знаел или при обикновен оглед е могъл да узнае при сключването на
договора, освен ако недостатъците са опасни за неговото здраве или за здравето на
водача и на лицата, които ще бъдат обслужвани с автомобила.
(4) Предаването на АВТОМОБИЛА, неговото състояние, както и възраженията
на наемателя се удостоверяват с протокол. При липса на протокол се приема, че
АВТОМОБИЛЪТ е предаден в добро техническо състояние.
(5) Наемателя наема автомобила с вочача,като Наемодателя се задължава да
изплаща трудовото възнаграждение и дължимите осигурителни вноски за същия.
II. НАЕМНА ЦЕНА
Чл.5.(1) Наемодателят предоставя АВТОМОБИЛА на наемателя срещу наемна
цена в размер на ……… (………….. ) лева месечно.
(2) Наемателят изплаща авансово на наемодателя първата наемна вноска в деня
на сключване на договора.
(3) Останалите наемни вноски се изплащат най-късно до 25 (двадесет и пето)
число на месеца следващ този, през който е ползван АВТОМОБИЛЪТ.
(4) Плащането се извършва по следния начин в брой.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ
Чл.6. Наемодателят е длъжен:
1. да предаде АВТОМОБИЛА на наемателя съобразно правилата, посочени в чл.
4 от този договор;
2. да обезпечи несмущаваното ползване на наетия АВТОМОБИЛ от наемателя.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ
Чл.7.(1) Наемателят е длъжен:
1. да поддържа АВТОМОБИЛА в състояние, което го прави годен за използване
по начина, указан по-горе в чл.2;
2. да отстранява всички повреди, свързани с обикновената употреба на
АВТОМОБИЛА, както и тези, свързани с използването му по начин, различен от
посочения по-горе в чл.2;
3. да плаща наемната цена по начина и в сроковете, посочени по-горе;
4. да върне АВТОМОБИЛА след прекратяването на договора в същото
състояние, в което е бил предаден, като се отчита обичайното му изхабяване;
5. да съобщава незабавно на наемодателя за повредите, както и за
посегателствата на трети лица върху наетия АВТОМОБИЛ.
6. да застрахова АВТОМОБИЛА със застраховка „Автокаско” /пълно/ за своя
сметка, в полза на наемодателя, за срока на договора.
(2) Връщането на АВТОМОБИЛА и евентуалните възражения на наемодателя се
удостоверяват с протокол.
V. ОТГОВОРНОСТ
Чл.8. При забава в плащането на наемна вноска наемателят дължи обезщетение в
размер на законната лихва, увеличена с 3 пункта, за всеки просрочен ден.
Чл.9. Наемодателят дължи обезщетение:
1. за всички вреди, причинени от евентуално отстраняване на наемателя от
АВТОМОБИЛА от страна на трето лице.
2. за причинени вреди на наемателя.
VІ. СРОК НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл.10.(1) Настоящият договор се сключва за срок 12/ДВАНАДЕСЕТ/ месеца,
считано от 01.06. 2011г.
(2) Ако след изтичането на наемния срок по ал.1 наемателят продължи да ползва
наетия АВТОМОБИЛ със знанието и без противопоставянето на наемодателя,
договорът се счита за продължен за неопределен срок.
Чл.11. Договорът се прекратява:
1. по взаимно съгласие;
2. при изтичане на срока;
3. едностранно от наемодателя, с писмено предизвестие до наемателя, направено
поне десет дни по-рано;
4. при погиване на АВТОМОБИЛА.
За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското
законодателство на Република България.
За дължимите суми по този договор и за връщането на АВТОМОБИЛА след
прекратяване на договора, наемодателят може да се снабди с изпълнителен лист
по реда на чл.417, т.3 от ГПК.
Настоящият договор се състави и подписа в два еднакви екземпляра - по един за
всяка от страните по него.
ЗА НАЕМОДАТЕЛЯ: ............... ЗА НАЕМАТЕЛЯ: ...............

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
14 ное 2019 в 13:48 студент на 28 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически, специалност - Икономика, випуск 2014
08 ное 2019 в 09:19 в момента не учи на 40 години
 
Подобни материали
 

Закон за женския и детския труд в индустриалните заведения - 1905

23 яну 2008
·
172
·
11
·
2,951
·
190

Началото на трудовото законодателство у нас се поставя 27 години след Освобождението с приетия от Народното събрание през 1905г. Закон за закрила на женския и детския труд.
 

Закон за агенция за чуждестранна помощ

23 мар 2006
·
113
·
2
·
256
·
7

Създава се агенция за чуждестранна помощ... Ръководни органи на агенцията са: управителен съвет и директор...Директорът се избира и освобождава от длъжност от Народното събрание. ..
 

Търговски сделки (пищов)

02 дек 2007
·
264
·
2
·
329
·
40

Търговската сделка е най-важното правно действие в търговията и в търговскоправната материя.
 

Конституция на България от 1971 година

02 яну 2008
·
277
·
1
·
228
·
123
·

През март 1968г. Петото Народно събрание под ръководството на Тодор Живков избира комисия за изработването на нов основен закон. Проектът е готов през март 1971г. и след всенародно обсъждане е гласуван на референдум на 16 май, като в него взимат участие
 

Нормативни актове. Характерни черти. Видове (пищов)

30 яну 2008
·
241
·
1
·
242
·
101

Определение: Приведената система в съвкупност от нормативни актове образуват правото на Р.Б.Нормативните актове са юридически актове с които се създават, изменят и допълват правни норми...
1 2 3 4 5 »
 
Онлайн тестове по Право
Право и интернет
изпитен тест по Право за Студенти от 4 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите от МВБУ, четвърти курс, първи семестър. Въпросите са от затворен тип, само с един верен отговор.
(Лесен)
24
1
1
5 мин
13.09.2019
Бизнес право за 6-ти курс
изпитен тест по Право за Студенти от 6 курс
Тест по бизнес право - специалност "Бизнес администрация", НБУ, шести курс. Въпросите са само с един верен отговор.
(За отличници)
30
16.08.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Договор за наем на автомобил

Материал № 821873, от 09 мар 2012
Свален: 445 пъти
Прегледан: 681 пъти
Предмет: Право
Тип: Договор
Брой страници: 3
Брой думи: 661
Брой символи: 3,990

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Договор за наем на автомобил"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения