Мария Василева
преподава по Маркетинг
в град Айтос
Големина на текста:
РЪКОВОДСТВО ПО ЕКСПОРТЕН МАРКЕТИНГ
ЗА
МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ
ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
1.
ВЪВЕДЕНИЕ...........................................................................................................................................................1
2.
БЛАГОДАРНОСТИ...............................................................................................................................................2
3.
ПОДГОТВЕТЕ ФИРМАТА СИ ЗА ИЗНОС......................................................................................................3
3.1
К
АКВО Е МЕЖДУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ
?..........................................................................................................3
3.2
П
ОЛЗИТЕ ОТ ИЗНОСА
.........................................................................................................................................3
3.3
П
РЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ИЗНОСА
...............................................................................................................3
3.4
И
ЗНОС
:
С
КАКВО Е РАЗЛИЧЕН ИЗНОСЪТ
?..........................................................................................................4
3.5
П
РОВЕРКА НА ГОТОВНОСТТА ЗА ИЗНОС
............................................................................................................5
4.
БИЗНЕС ПЛАН......................................................................................................................................................8
4.1
П
РЕДНАЗНАЧЕНИЕ
............................................................................................................................................8
4.2
Д
ЕКЛАРАЦИЯ НА МИСИЯТА
............................................................................................................................10
4.3
П
ОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛИ
......................................................................................................................................11
4.4
В
ЪТРЕШЕН АНАЛИЗ
:
С
ИЛНИ СТРАНИ
,
СЛАБОСТИ
,
ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗАПЛАХИ
(SWOT
АНАЛИЗ
).................17
4.5
Р
АЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
...........................................................................18
4.6
П
ЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИИТЕ
.......................................................................................................19
4.7
Н
АЙ
-
ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА ФИРМАТА
................................................21
5.
АНАЛИЗ НА ЕКСПОРТНИЯ ПАЗАР – КАКВО Е ТОВА? ЗАЩО Е ВАЖНО?......................................23
5.1
П
РЕДПРИЕМАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА ПАЗАРА
.................................................................................23
5.2
С
ЪСТАВЯНЕ НА ПРЕГЛЕД НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ПАЗАРИ
.................................................................................27
5.3
П
РОЦЕСЪТ НА ПРОУЧВАНЕ НА КОНКУРЕНЦИЯТА
...........................................................................................28
5.4
М
ОДЕЛЪТ НА
П
ОРТЪР
:
А
НАЛИЗ НА СТРУКТУРАТА НА ПРОМИШЛЕНОСТТА
...................................................30
5.5
И
ЗБОР НА ЦЕЛЕВИ ПАЗАР
................................................................................................................................33
6.
ПЛАНИРАНЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЦЕЛЕВИЯ ПАЗАР.........................................................................35
6.1
П
РОЦЕСЪТ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ЦЕЛЕВИЯ ПАЗАР
.............................................................................35
6.2
О
ПОЗНАЙ КЛИЕНТА
.........................................................................................................................................36
6.3
О
ПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАЗАРНИТЕ КАНАЛИ
............................................................................................................37
6.4
Л
ОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ
..............................................................................................................................38
6.5
Н
ОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ И ПРОМИШЛЕНИ СТАНДАРТИ
............................................................................41
6.6
П
АКЕТИРАНЕ
...................................................................................................................................................54
6.7
Д
ОСТАВЧИЦИ
..................................................................................................................................................56
6.8
Ф
АКТОРИ
,
СВЪРЗАНИ С КОНКУРЕНЦИЯТА
......................................................................................................58
7.
ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С БИЗНЕСА И ДЕЙНОСТТА......................................................................59
7.1
О
РГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА
..........................................................................................................................59
7.2
Ф
ИНАНСИ
........................................................................................................................................................60
7.3
Ч
ОВЕШКИ РЕСУРСИ
.........................................................................................................................................62
7.4
П
РОИЗВОДСТВЕНА БАЗА
.................................................................................................................................65
7.5
Н
АУЧНО
-
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ
.....................................................................................68
7.6
П
ОКУПКА НА СТОКИ И УСЛУГИ
......................................................................................................................68
7.7
Т
РАНСПОРТ
.....................................................................................................................................................69
8.
ВЪНШЕН И ВЪТРЕШЕН РИСК......................................................................................................................71
8.1
В
ЪНШЕН ЗА ФИРМАТА
....................................................................................................................................71
8.2
В
ЪТРЕШЕН ЗА ФИРМАТА
.................................................................................................................................71
9.
ЕКСПОРТЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ:.............................................................................................................73
9.1
И
НСТРУМЕНТИ ЗА ПРОМОЦИЯ НА ЕКСПОРТА
.................................................................................................73
9.2
Н
УЖДА ОТ СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ИЗНОСА
............................................................................................................73
9.3
И
ДЕНТИФИЦИРАЙТЕ КЛИЕНТИТЕ
....................................................................................................................74
9.4
О
ПРЕДЕЛЕТЕ ПРОДУКТИТЕ И КОЛИЧЕСТВАТА
................................................................................................74
9.5
П
ЛАН ЗА НАВЛИЗАНЕ НА ПАЗАРА
...................................................................................................................74
9.6
И
ДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПАЗАРЕН КАНАЛ
.........................................................................................................78
9.7
Т
РАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
..............................................................................................................................79
9.8
Н
ОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
............................................................................................79
9.9
С
ЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ
...................................................................................................................80
9.10
Д
ОГОВОРИ
.......................................................................................................................................................80
10.
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ................................................................................................................................82
10.1
Ц
ЕЛ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ
......................................................................................................................82
10.2
В
ИДОВЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
........................................................................................................................82
10.3
П
ОДГОТОВКА НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
..........................................................................................................83
10.4
Д
РУГИ
.............................................................................................................................................................85
11.
ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ......................................................................................................93
11.1
П
РОВЕРКА СПРЯМО ФИНАНСОВИТЕ ПРОГНОЗИ В
Е
КСПОРТНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ГОДИШНИЯ БЮДЖЕТ
93
11.2.
П
ОСТОЯНЕН ДЪЛГОСРОЧЕН АНАЛИЗ НА ПАЗАРА
............................................................................................95
12.
ЕКСПОРТЕН МАРКЕТИНГ - ДОКУМЕНТАЦИЯ..................................................................................97
12.1
Д
ОКУМЕНТИ ЗА ИЗНОС ОТ
Б
ЪЛГАРИЯ
.............................................................................................................97
12.2
Д
ОКУМЕНТИ ЗА ИЗНОС В
К
АНАДА И
САЩ...................................................................................................102
12.3
П
ОЛУЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНЕТО
.....................................................................................................................102
13.
ПРИЛОЖЕНИЯ.............................................................................................................................................107
13.1
Р
ЕЧНИК
.........................................................................................................................................................107
13.2
О
ПАСНОСТИ ПРИ ХРАНИТЕ
...........................................................................................................................115
13.3
С
ПРАВОЧНИ МАТЕРИАЛИ
..............................................................................................................................116
13.4
У
КАЗАТЕЛИ
...................................................................................................................................................121
14.
ФОРМУЛЯРИ ЗА ИЗНОС...........................................................................................................................124
1
1. Въведение
Целта на това Ръководство по експортен маркетинг за хранително-вкусовата промишленост
(ХВП) е да подпомогне малките и средни предприятия (МСП) в България при планирането
им за навлизане на нови външни пазари. Ръководството е разработено за ХВП и се позовава
на изискванията за износ, специфични за тази промишленост.
Ръководството е съставено по начин, предоставящ логически последователен процес, който
МСП да следват при планирането на износа. Ясно е, че всяко МСП се съобразява и с
уникални обстоятелства, които трябва да се вземат предвид. Ясно е и че експортните пазари
се различават в различните страни и Ръководството не разглежда всяка възможна ситуация.
Все пак Ръководството ще подпомогне ръководителя да оцени потенциалните възможности
на експортния пазар, да оцени силните и слабите страни на своята дейност и да прецени къде
и кога да навлезе на експортния пазар.
За да се извлече максимална полза от това Ръководство, препоръчваме на фирмата да
проследи целия процес от началото до края и да състави бизнес план. Така ще бъде сигурно,
че всяка стъпка от процеса е премината и че всеки аспект на дейността е разгледан с нужното
внимание, което ще позволи съставянето на един добър план.
Написаният бизнес план ще предостави отличен инструмент за проследяване навлизането на
фирмата в новия експортен пазар. Ръководителите ще установят, че финансовите институции
изискват такава подробна документация, за да подкрепят подобна делова инициатива.
Получаването на подкрепа от правителствени програми също изисква наличието на добре
подготвен и документиран бизнес план. Някои клиенти също ще искат да се уверят, че
разполагате с ефективен бизнес план.
Ръководството е предназначено да послужи като инструмент, който МСП да използват при
оценяване на тяхната готовност и способност да навлязат на експортния пазар.
Предизвикателството е да разберете своя бизнес и пазара, на който искате да проникнете.
Ръководството е инструмент за управление на риска. Успехът на едно малко или средно
предприятие ще зависи от това колко добре фирмата разбира пазара, управлява дейността си
и позиционира продукта си на целевия пазар.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
28 мар 2019 в 11:10 потребител на 29 години
25 мар 2019 в 16:56 в момента не учи на 43 години
05 мар 2019 в 15:47 студент на 29 години от София - УНСС, факулетет - Финансово-счетоводен, специалност - Финансов мениджмънт, випуск 2018
16 дек 2018 в 19:55 студент на 22 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Икономически, специалност - Икономика, випуск 2021
05 ное 2018 в 12:25 в момента не учи на 47 години
13 авг 2018 в 09:14 студентка на 36 години от Пловдив - Аграрен университет, факулетет - Факултет по растителна защита и агроекология, специалност - Екология и опазване на околната среда, випуск 2019
11 май 2018 в 14:50 студент на 26 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Логистичен мениджмънт, випуск 2018
24 апр 2018 в 16:14 потребител на 36 години
02 апр 2018 в 01:00 студент на 44 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", випуск 2013
21 мар 2018 в 11:45 ученичка на 23 години от София - kkk?, випуск 2014
 
Подобни материали
 

Международен маркетинг

26 яну 2008
·
790
·
12
·
4,151
·
383
·
1

Международният маркетинг се състои от откриване и задоволяване глобалните потребности на потребителите по – добре от конкурентите (вътрешни и международни) и координация на меркетинговите дейности в рамките на ограниченията на глобалната среда...
 

Казус по "Международен маркетинг"

14 яну 2009
·
321
·
7
·
1,616
·
260
·
1

Международният маркетинг по своята същност представлява комплекс от дейности с цел откриване и задоволяване глобалните потребности на потребителите по-добре от конкурентите и координация на маркетинговите дейности...
 

“Международен маркетинг при електронната търговия”

23 окт 2006
·
1,088
·
12
·
2,756
·
288

Курсова работа по Международен маркетинг и електронна търговия!
 

Реклама, маркетинг и връзки с обществеността

21 апр 2007
·
2,889
·
8
·
2,755
·
1,254
·
3

Същност на рекламата. Прилики и разлики между реклама и ВО. Взаимодействие между реклама и ВО...
 

Средства на международния маркетинг

12 апр 2007
·
1,015
·
3
·
290
·
172

90-те години са първото десетилетие, в което националните фирми по цял свят трябва да започнат да мислят глобално. С появата на по-бързи комуникации, транспорт и финансови потоци...
 
Онлайн тестове по Маркетинг
Тест по Маркетинг за 1-ви курс на тема "Корпорации"
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 1 курс
Тест от 25 въпроса по маркетинг на тема "Корпорации". Използва се в ИУ Варна. Всеки въпрос има само един верен отговор.
Тестът е изготвен от:
Олга Бончева преподавател
(Труден)
25
3
1
9 мин
30.08.2018
Тест по Маркетинг за 2-ри курс. Процеси за разработване на пазара
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 10 въпроса от темата "Процеси за разработване на пазара". Всички въпроси имат само един верен отговор. Предназначени са за студенти по Маркетинг от 2-ри курс.
(Труден)
10
129
1
06.10.2016
» виж всички онлайн тестове по маркетинг

Ръководство по експортен маркетинг за малки и средни предприятия

Материал № 821343, от 08 мар 2012
Свален: 235 пъти
Прегледан: 444 пъти
Предмет: Маркетинг, Икономика
Тип: Документ
Брой страници: 126
Брой думи: 33,658
Брой символи: 209,853

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Ръководство по експортен маркетинг за малки и с ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мария Василева
преподава по Маркетинг
в град Айтос
с опит от  4 години
6

Марио Мънков
преподава по Маркетинг
в град София
с опит от  2 години
1 339

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения