Големина на текста:
За студентите от специалност Съдебно-експертен инженеринг, IV курс,
университет „Черноризец Храбър” се проведе практика през месец
ноември. С моите колеги придружихме доц. д-р инж. И. Попов до
терминала за базови масла на „Приста Ойл” във Варна, който е най-
големият терминал в Черноморският район, а и един от новите в Европа.
Разположен е на територията на „ПЧМВ” АД, в източната част на Южна
промишлена зона „Острова”. Влязохме през контролно - пропускателния
пункт. Посрещна ни инженер, работещ на съответното място. С желание и
ентусиазъм ни въведе в обекта, като разясняваше и описваше конкретно
функциите на всички съоръжения в терминала. На пръв поглед обекта
изглеждаше толкова чист, подреден и стопанисван. Лично мен ме впечатли
и изненада много приятно, а сигурна съм и моите колеги.
Беше ни обяснено, че терминалът е предназначен за приемане,
съхранение и експедиране на рафинирани базови масла, моноетиленгликол
/МЕГ/.
Той обхваща 29дка. и на територията му са изградени 16 броя резервоари с
обща вместимост 24000 куб. метра. Собственик и пристанищен оператор е
„Поддържане чистотата на морските води” АД- гр. Варна. При
изграждането му са ползвани водещи световни производители на техника,
а оборудването му е дело на високотехнологични датски, немски и
холандски компании. Със сигурност е сред най-модерните специализирани
съоръжения в Черно море. Световните и европейски екологични норми са
спазени стриктно при изграждането му, а и са взети всички възможни
мерски за предотвратяване на аварии по време на експлоатацията му.
Преди да ни видим поотделно някои от подобектите ни беше обяснено
какво обхваща терминалът: складови резервоари за базови масла и МЕГ;
технологична помпена станция; операторна, ЕРП, помощни помещения;
автоналивна естакада; ЖП наливна естакада; помпена станция за
противопожарни води ППВ; три резервоара за замърсени и дъждовни води
с помпа; ТМЦК на площадката; МЦК на площадката; станция за
подгряване на базови масла; външно ел. Захранване с трансфомарорно
20kV/380V;
Кабелна мрежа на площадката; ВиК мрежи на площадката; Генерален план
и вертикална планировка; Нови ж.п. коловози за ж.п. товарище; пътища на
площадката; контролно-пропускателен пункт/КПП/; ограда около
площадката; пирс за приставане на танкери /специализиран пристан за
течни товари/.
Складовите резервоари за приемане и съхраняване на маслата и
моноетиленгликолите са разположени в защитна стоманобетонова
обваловка /котлован/ , разделена на три секции. Котлованите на
резервоарите са с подходящи подови наклони и отвеждащи канавки, както
и шахти за събиране и изпомпване на дъждовни води и разливи. Отделните
секции на котлована не допускат изтичане на продуктите при максимално
пълен резервоар с най-големия обем. Резервоарите са шестнадесет на брой
и са разположени в отделните котловани в три секции: Секция А; Секция Б
и Секция В. За първата секция площта на котлована е F=2500м
2
,
височините на стените H=750мм. Съответно за втората - F=3100м
2
,
H=1050мм и третата - F=2560м
2
,
H=1200мм. Резервоарите с обем 1000м
3
и
диаметър 12330мм, височина 8940мм, а тези с обем 2000 м
3
имат диаметър
15180мм и височина 11920мм. Повечето от тях са изпълнени с топлинна
изолация по технологични съображения. Снабдени са с изискващото се за
всеки отделен продукт оборудване - люкове, дихателни и предпазни
клапани, щуцери замонтаж на нивомери за вземане на проби и др., както и
необходимите щуцери за технологичните тръбопроводи. Изпълнена е също
така мълниезащита и заземление.
След това бяхме въведени в операторната, откъдето се извършват и
контролират всички технологични операции при експлоатация на
терминала. Те се извършват от оператор и са обезпечени със съвременна
компютърна система, с която операторът контролира количеството на
нивото в резервоарите, както и съблюдава за безопасността на работата. На
екрана са показани резервоарите, помпите, разходомерите и др. На всеки
резервоар се вижда нивото в куб. метри; см.; тонове и температура. При
повишаване на нивото автоматично се задейства съответен цифров изход.
Показва се и се променя наименованието и типа на продукта.
Тя е разположена непосредствено до помпеното и ЕРП. Има също и
помощни помещения, които са предназначени за санитарно битови нужди,
за почивка и складови цели.
След това бяхме въведени в технологичната помпена станция. Тя включва
общо шест броя помпи за приемане на продуктите от резервоарите и
изпращането им до авто и ж.п. товарища. Помпите за приемане на
продуктите от резервоарите и изпращането им към авто/ж.п. товарищата са
два типа: с дебит Q=150м
3
/час, напор
H=0,6Mpa, мощност на двигателя
N=45kW, които са четири броя, а другите два броя са с дебит Q=60м
3
/час,
напор
H=0,6Mpa, мощност на двигателя N=22kW. Помпената станция
представлява закрита масивна сграда 9х18, където помпите са разположени
в един ред. Има свободен коридор за влизане и движение на мотоповдигач
при извършване на ремонтни работи. Попмите са монтирани върху
бетонови фундаменти с височина 50мм над котата на пода, а всички
колектори и тръбопроводи върху метални опори и конструкции.
Авто-наливната естакада представлява обособена бетонирана площадка.
В средата и е разположена естакада за обслужване на автоцистерните.
Едната и половина заедно с автоналивната естакада е покрита със
стоманена конструкция. Естакадата е висока 3,4м и е широка 1,6м. В
средата на естакадата са предвидени падащи мостчета за качване върху
цистерните. От страна на покритата част на естакадата са изпълнени два
броя претоварни ръкави, а от другата страна един брой. Същите са
комплектовани с разходомери, филтри и спирателни кранове. Връзката
между помпената станция и авто товарището се осъществява с помощта на
четири тръбопровода. Площадката за авто-наливната естакада е свързана с
дренажен резервоар, където се отвеждат евентуално замърсени и дъждовни
води. Водите се изпращат по тръбопроводи, разположени на естакада до
ПЧМВ-Варна за по нататъшна обработка.
ЖП естакадата е разположена в източния край на терминала върху
новоизградени ж.п. коловози и обхваща площадка с размери 12х45м.
Платформата за обслужване на ж.п. цистерните е изпълнена в сградата
между коловозите и може да обслужва цистерни едновременно и от двете
страни. Дължината на естакадата е съобрацена с размерите на площадката
и с ж.п. коловозите, които могат да приемат общо 8бр. цистерни. Площта
над естакадата е покрита по цялата дължина като на две места има външни
стълби за качване над единия коловоз до обслужващата платформа.
Монтирани са върху нея падащи мостчета срещу местата на люковете от
ж.п. цистерните, както и претоварни ръкави, еднакви с тези предвидени от
авто-товарище. При евентуално разливане на течности в двата коловоза са
оформени котловани, канавки и шахти за събиране. Чрез тях се отвеждат в
приемни резервоари и помпи за изпращане към пречиствателните
съоръжения на ПЧВМ. Всички композирани цистерни се пълнят
едновременно или по желание на определен брой. Нивото се следи от
товарната платформа визуално и устройствата на претоварените ръкави.
Изградени са на площадката събирателни резервоари на замърсени и
дъждовни води. Събраните води с помощта на потопяеми помпи и
тръбопровод се изпращат към пречиствателните съоръжение на ПЧВМ.
Тръбопровода е изпълнен с наклон към ПЧВМ за пълно изпразване.
Съществува и станция за подгряване на базови масла. При необходимост
от подгряване се използват два броя топлообменници и линията от
помпите до съответния резервоар и обратно.
Чрез танкери пристигнали на специално новоизграден Пирс се извършва
въвеждането на базовите масла в терминала. Те се транспортират чрез
гофрирани шлангове посредством помпите на танкера до приемни
колектори. След това по надземна естакада и участък преминаващ под ПП
път достигат до разпределителни колектори. От тях тръбопроводите
достигат до съответните единични или група резервоари за пълнене. До
технологичната площадка на пирса е изпълнен водопровод за питейна
вода. Трасето на тръбопроводите преминава по естакадата в котлована на
резервоари 13,14,15 и 16. Измерването на въвеждания обем на продуктите
се осигурява чрез нивомери, монтирани на резервоарите, както и по
измервания от танкера.
Абсолютно е предвидена опасността от замърсяване на околната среда и
водите и са взети необходимите мерки за предотвратяване. Всички
резервоари са разположени в бетонни котловани, свързани с вътрешни

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
13 сеп 2018 в 15:47 студентка на 48 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Природни науки и образование, випуск 2011
07 май 2018 в 14:40 в момента не учи на 24 години
 
Подобни материали
 

Технология на строителното производство

14 окт 2009
·
616
·
18
·
6,023
·
1,101
·
1
·
2

Предмет на дисциплината технология на стр. производство – извършването на стр процеси.Изучава...
 
Онлайн тестове по Строителство
Стандартизация в строителството. Видове стандарти
изпитен тест по Строителство за Студенти от 3 курс
Тест за проверка на усвоените знания относно стандартизацията в строителството и видовете стандарти. Въпросите са затворени и всеки има само по един верен отговор.
(Лесен)
14
3
1
4 мин
14.06.2019
Тест по строително предприятие и технологии
изходен тест по Строителство за Студенти от 2 курс
Тест по строително предприятие и технологии. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
60
20
1
7 мин
13.08.2013
» виж всички онлайн тестове по строителство

Технология и организация на строителството

Материал № 821002, от 07 мар 2012
Свален: 29 пъти
Прегледан: 120 пъти
Предмет: Строителство, Технически науки
Тип: Доклад
Брой страници: 4
Брой думи: 1,245
Брой символи: 7,982

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Технология и организация на строителството"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения