Данаил Дамянов
преподава по Икономика
в град Свищов
Големина на текста:
1
Микроикономика - дял на икономиката, който изучава икономическото поведение на
единични потребители, предприятия и индустрии и разпределянето на общата продукция и
доход помежду им. Пример за микроикономически модел е да се гледа на индивида както
като на доставчик на труд и капитал, така и като на единствен потребител на крайния
продукт. От друга страна, предприятието се анализира в ролята си на доставчик на краен
продукт и потребител на труд и капитал. Тази рамка определя картина на икономиката във
вид на завършен цикъл. Най-използваният модел в микроикономиката, обаче, е този за
търсенето и предлагането. Той се основава на допускането, че индивидът винаги търси
начин да увеличава личното си щастие, а предприятието - личната си печалба. В общия
случай изводът е, че единствено свободния пазар води до най-добрия възможен резултат
за всеки член на обществото. Според Адам Смит това се получава благодарение на
невидимата ръка (обществото се саморегулира в пазарна среда).
Законът за търсенето се състои в това, че ако цената на дадена
стока се повиши, количеството, което се търси от нея, намалява и
обратно, при равни други условия, т.е. низходяща крива.
Тази зависимост отразява връзката между цена и количество, без
да се отчитат редица странични фактори. Факторите, влияещи върху
преместването на графиката са: изменения в доходите на
купувачите, предпочитания към определена стока, брой купува-чи,
очаквана промяна в цената на определена стока.
Законът за предлаг. се състои в това, че ако цената на дадена стока се
повиши количеството, което се предлага от нея се повишава и обратно.
Аналогично на зак. на търсене тук също има фактори, които изместват
графиката: цените на изход. ресурси, броят на производителите, данъци и
субсидии, лихвени %, очаквана промяна в цената. Разглеждаме съвместно
закона за търсене и предлагане. Пресечната точка отговаря на равновесие
на пазара. Q
E
– равнов. количество, P
E
– равн. цена. Това равновесие не
бива да се разглежда като абсолютно, под въздействието на различни фактори на пазара се
осъществява непрекъснато изместване на правите на търсене и предлагане, при което се
стига до нови равновесни цени.
2
В строителството може да се говори за пазар на строит. продукция и на строит.услуги.
Създателите на строит. продукция са всички фирми и организации, които участват във
всички етапи на инвестиц. процес от проучването и проектирането до финалния строителен
етап.
При съвместно разглеждане на закона. на търсене и предлагане, ако
цената на дадена стока се измести от равновесната то реакцията е
стремеж цената да се върне към равновесната си стойност. Често обаче
държавата се намесва в този процес, като контролира цените на стоките и
факторите за произвеждането им. Това се осъществява с опр. икономич.
лостове – ценов под и таван. Ценов под е нормативно определена цена,
под която не е разрешено реализирането на търговски сделки. Ценовият
под цели да стимулира производителите да произвеждат и то в по-големи количества. Без
ценовия под, голямото производство би изместило правата на предлагане вдясно, т.е.
цените биха паднали много. Ако цената падне под производствените им разходи,
производителите ще губят на пазара и могат да фалират. Ценови под се въвежда и при
пазара на работна ръка –във вид на минималната раб. заплата. Работниците получ. по-
големи раб. заплати, но пък търсенето на раб. ръка спада – това може да доведе до
безработица. Цените могат да се регулират и с ценови таван. Определят се максимални
цени над които не се разрешава извършването на търговска дейност. Прави се при цени по-
ниски от равновесните, т.е. Р
1
< Р
Е
. Това води до недостиг на дадената стока. Ниската цена
е приемлива за купувачите, но недостигът на определена стока може да доведе до
възникване на “черен пазар”. Определянето на ценови таван се прави най-често за
стоките и услугите от първа необходимост, за да се избегне спекулацията с тях. Най-общо
регулирането на цените с ценов под и таван отклонява по изкуствен път естественото им
равнище.
Законът за намаляващата възвръщаемост се състои в това че допълнителното колич.
продукция, получено в резултат на добавянето на 1 от даден ресурс, при
пост. други условия, намалява във времето. Например в една стр. фирма
всеки нов работник ще има все по-малък принос към нарастването на
количеството продукция, при неизменими други условия -
М
П =?П/?Р
П
М
–пределна /маржинална/ производителност
?П – изменен. на произв. продукция
?Р – изменен. в броя на работниците
Законът за намаляващата пределна полезност - пределната
полезност,получена от консумирането на равни единици от стоки за определен период от
време, ще намалява. МU - пределната полезност е добавъчна полезност, получена от
консумир. на добавъчните количества от опред. стока, ?TU – общата полезност при
консумиране на отделни количества стоки, ?Q – изменение в колич. консум. стока.
3
Връзката между изменението на 1 променлива величина и изменението на друга в
икономиката се нарича еластичност. Ценова еластичност на търсенето се дефинира чрез
коеф. на еластичност Е
D
= изменен. в количественото търсене в % / изменение в цената в %
= (-1)Q% / P% ; % изменения във формулата се определят спрямо определена база. В
зависимост от нея Е
D
има и различни значения. Отрицателният знак идва от закона за
търсене. Коеф. на еласт. между две произволно избрани точки А и В е:
BB
d
P
P
Q
Q
E
?
?
= /
Q
б
и Р
б
са съответно базовото търсено количество и базовото значение на цената. Най-
често като база се приема средно аритмет. ст-ст на Q и Р и тогава:
арсрарср
d
P
P
Q
Q
E
..
/
?
?
=
В зависимост от ст-ста на Е
D
различаваме:Е
D
>1 –еласт. търсене,
E
D
=1, E
D
<1 – нееласт.
търсене, E
D
= ? - съвършено еласт. търсене, Е
D
=0 – съвършено нееласт. търсене.
Общия доход на фирмата представлява произведение от цената на стоката и количеството
продадено от нея - TR = P.Q. В общия случай - TR = ? P
i
.Q
i
. Връзката между TR и Е
D
зависи от това в каква област на еластичност се намират цените, по които фирмата
продава:
-ако Р е в Р
1
- Р
2
=> Е
D
<1 – нееласт. търсене, сравняваме ст-тите на общия доход при 2
цени от същия диапазон. Ще получим, че при увеличение на цената, общия доход на
фирмата се увеличава и обратно.
-ако цената е в областта с Е
D
=1, общия доход не се променя с промяна на цената
-ако Р е в Р
3
- Р
4
=> Е
D
>1 – еласт. търсене, при увеличение на цената, общия доход на
фирмата намалява и обратно.
4
Основните фактори влияещи върху еластичността са:
-брой заместители на дадената стока. Ако една стока А има повече на брой заместители от
друга Б, то намаляването на нейното търсене ще е по-голямо от това на другата стока, при
еднакво повишение на цените. Или еластичността на търсене на А ще е по-голямo oт тази
на Б, ако А има повече заместители.
-каква част от доходите си потребителят отделя за дадената стока. Ако потребителят харчи
за стоката А – 10% от доходите си , а за Б – 5%, то при еднакво увеличение на цените
намаляването на търсенето на по-скъпата стока ще е по-голямо, т.е. Е
D
на А ще е по-
голяма, ако тя е по-скъпа.
-Ако се очакват промени в цената на стоките, времето също влияе върху Е
D
. При промяна в
цената купувачите променят търсенето с известно закъснение, т.е. Е
D
е по-голяма за по-
голям период, и по-малка за малък период.
В икономиката се използват и други видове еластичност :
-кръстосана еласт. на търсене - Еd
C
– отношението между относит. изменение в търсеното
количество на 1 стока и относит. изменение в цената на друга стока. Ако Еd
C
>0 – с
увеличение на цената на 1
ТА
стока,се увеличава количеството купено от другата и
обратно.Тук говорим за взаимнозаменяеми стоки.
Ако Еd
C
<0 – при увеличение в цената на 1 стока,количественото търсене на друга
намалява. Това става при допълващите стоки.
-ценова еласт. на търсенето спрямо дохода – Еd
У
. Ако Еd
У
>0 – при по-висок доход на
купувача нараства и търсеното количество от стоката,считаме че стоката е нормална. При
Еd
У
<0 – стоката се смята от продавача за по-некачествена. Ако Еd
У
= 0 – стоката е идеална.
-ценова еластичност на предлагането Е
S
– отношението между относит. изменение в
количеството на предлагана стока и относит. изменение в цената й. Тук също се дефинират
еласт. предлагане, нееласт.предлагане, единица еласт., съвършена нееласт. и съв.
еласт.на предлагане съответно за Е
S
>1, Е
S
<1, Е
S
=1, Е
S
=0, Е
S
=?.
5
Производството е процес, при който посредством използването и взаимодействието на
производствени ресурси с активната роля на човека се получават продукти и осъществяват
услуги. Връзката между крайния обем произведена продукция и изходните ресурси се
нарича производствена функция и най-общо може да се представи в следния вид:
Q= f(x .x .x x ), където:
Q е количеството произведена продукция;
Х - количеството на i-тия ресурс;
n – броят на ресурсите
Основен ресурс или фактор за производството е трудът, без който не може да се
осъществи производствената дейност.
Най-често се използват първите два фактора – капитал /К/ и труд /L/, при което
производств. ф-я приема опростения вид Q = f(K.L).
Крайният продукт на строителството е определена строителна продукция – сгради, пътища,
хидротехнически с-я и др. За построяването им строителните фирми използват физически
капитал, представен с т.нар. дълготрайни активи - строителни машини, превозни средства,
сгради, съоръжения и др. Освен тях към физическия капитал се числят и предметите на
труда, които са с еднократно или краткотрайно участие в производствения процес или
т.нар. краткотрайни активи. При производството на строителна продукция това са
строителните материали, горивата, енергията, готовите елементи, незавършеното
строителство и др. Работната сила в строителството е представена с пряко заетите в
производствения процес работници и специалисти. Освен това, в нея може да се отчита и
“тежестта” на отделните фактори в производството на продукция.
РАЗХОДИ
Класификацията на разходите може да се извърши по различни критерии в зависимост от
целите и задачите на анализа.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Микроикономика

Микроикономика - дял на икономиката, който изучава икономическото поведение на единични потребители, предприятия и индустрии и разпределянето на общата продукция и доход помежду им. Пример за микроикономически модел е да се ...
Изпратен от:
alex_conev
на 2012-03-07
Добавен в:
Лекции
по Икономика
Статистика:
20 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Лекции по Икономика от София за Студенти в УАСГ от факултет Строителен специалност ССС рядко сваляни с над 20 страници от преди повече от година Други от Студенти
 
Домашни по темата на материала
Възможности за подобряване количеството на строителната продукция
добавена от mihail_yanev1992 26.04.2013
0
18
Подобни материали
 

Елементи на пазара – търсене и предлагане. Потребности, блага и полезност.

02 юли 2008
·
236
·
4
·
1,245
·
170

Търсенето е един от пазарните механизми в икономиката. Под търсене се разбира платежоспособното търсене. В дълбоката си същност търсенето е предопределено от неограниченоста на потребностите и ограничеността на предлаганите стоки и услуги...
 

Търсене и цени . Взаимодействия между тях

01 май 2007
·
374
·
2
·
366
·
29

Пазарното проявлление на потребноста на хората е под формата на платежоспособно търсене. Това са средства, които потребителите желаят и могат да израсходват за покупки на стоки и услуги.
 

Търсене и предлагане на стоки

29 фев 2008
·
359
·
7
·
1,274

Индивидуално търсене Закон на търсенето Фактори Стоково предлагане Закон на предлагането Еластичност на търсенето и предлагането
 

Особености на пазарното търсене, предлагане и равновесие на съвършенно конкурентен пазар на труд

14 яну 2008
·
146
·
4
·
1,133
·
1

Най-съществената особеност, която се отнася до трудовия пазар, свързваме с обстоятелството, че при него се купува и продава необикновена стока. Той е уникален, защото има особен режим на възпроизводство, който го отличава от всички останали...
 

Особености на пазарното търсене, пазарното предлагане и равновесие на съвършеноконкурентния пазар на труда

18 окт 2007
·
387
·
10
·
1,208

Сравнението на основните модели на пазарите показва, че всеки от тях се отличава със своя характеристика и закономерности на развитие.
 
Онлайн тестове по Икономика
Тест по Икономика на социалното осигуряване за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 1 курс
Икономика на Социалното Осигуряване 1 курс Тест IV, специалност: Застраховане и Социално Дело, 14 въпроса, някои от тях имат по повече от един отговор.
(Лесен)
14
20
1
2 мин
08.11.2016
Магистърски тест по Икономика за УНСС
кандидат-студентски тест по Икономика за Студенти от 5 курс
Примерен магистърски тест за икономисти - Университет за национално и световно стопанство, 25 въпроса, само един верен отговор.
(Лесен)
20
56
1
5 мин
31.08.2018
» виж всички онлайн тестове по икономика

Микроикономика

Материал № 820699, от 07 мар 2012
Свален: 20 пъти
Прегледан: 47 пъти
Предмет: Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 23
Брой думи: 7,452
Брой символи: 47,126

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Микроикономика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Цветан Ташев
преподава по Икономика
в град Петрич
с опит от  1 години
161 28

Данаил Дамянов
преподава по Икономика
в град Свищов
с опит от  22 години
1,199 312

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения