Големина на текста:
Въведение е темата
В темата се подчертава, че корпоративното подоходно облагане е
ориентирано към създаване на реални условия за
усъвършенстване на производството и увеличаване на
националния доход и богатство. Чрез постъпленията от
корпоративните данъци държавата си осигурява значителна част
от паричните средства за финансиране на публичния сектор.
" Преходът от централизирана към пазарна икономика наложи
въвеждането в националната данъчна практика на Закона за
корпоративното подоходно облагане. Чрез прилагането му се
цели усъвършенстване на данъчния механизъм и решаване на
следните проблеми: s данъчните субекти да бъдат поставени при
еднакви условия на облагане;
s създаване на оптимална организация за облагане на
юридическите лица и неперсонифицирани дружества, която да
стимулира нарастване на производството; s намаляване на
данъчния товар на юридическите лица и съблюдаване на
принципа за "неутралност на данъчната тежест" по отношение
формата на собственост и
ч
-—организацията на стопанската
дейност
След изучаване на темата студентите ще знаят за:
-същността и видовете корпоративни данъци;
-технологията за определяне на облагаемата печалба;
-изчисляване и внасяне на корпоративните данъци; Темата
включва:
Характеристика на корпоративното подоходно облагане
Определяне (изчисляване) на корпоративния данък
Особените случаи при определяне на облагаемата данъчна основа
при корпоративния данък. Определяне на облагаемата данъчна
основа за доходи, удържани при източника
Преотстъпване и намаление на корпоративния данък
1. Характеристика на корпоративното подоходно облагане
Пазарният модел на развитие на страната изисква създаване на
модерна данъчна система, в която съществена роля имат
корпоративните данъци, като инструмент за преструктуриране на
икономиката, ускоряване процеса на приватизация и
концентрация на капитала.За целите на корпоративното
подоходно облагане е необходимо да се направи разграничение
между "данъчен субект" и "данъчно задължено лице". Данъчните
субекти са носители на данъчното задължение и те понасят
данъчната тежест. Данъчно задължените лица са платци на данъка
и те го внасят в републиканския бюджет, независимо от това кой
понася данъчната тежест.Данъчните субекти са местни и
чуждестранни юридически лица, неперсонифицирани дружества
и физически лица. Данъчните субекти и данъчно задължените
лица в едни случаи са едно и също лице, а в други са различни
лица. Това зависи от конкретната данъчна форма на облагане.
Всъщност данъчно задължените лица съгласно чл. 2 ал. 1 от
Закона за корпоративното облагане са:
Местните юридически лица - към тях се отнасят всички
юридически лица, имащи за предмет стопанска дейност,
независимо от формата на собственост и организационния статут.
Местните юридически лица, които не са търговци, когато
извършат стопанска дейност. Независимо от целите и предмета
на дейност, тези юридически лица са данъчно задължени само за
реализирания доход (печалба) от извършена стопанска дейност.
Местните, неперсонифицирани дружества и осигурителни
каси. Това са граждански дружества, създадени по реда на чл. 275
от Търговския закон или чл. 357 от Закона за задълженията и
договорите и чл. 8 от ЗСО. Чрез договор за дружество няколко
лица обединяват своята дейност за постигане на определена обща
цел. Резултатите от тяхната съвместна стопанска дейност се
облагат по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.
Чуждестранните юридически лица, когато осъществяват
стопанска дейност в страната, включително и чрез мястото на
стопанската дейност. Към тях се отнасят клоновете на
чуждестранните юридически лица, намиращи се в Република
България. За разлика от клоновете на местните юридически лица,
които не се облагат с корпоративен данък, клоновете на
чуждестранните юридически лица са данъчно задължени за
осъществяваната самостоятелна стопанска дейност на
територията на страната Правният субект - юридическото лице на
тези клонове се намира извън страната и не е целесъобразно да се
облага реализираната печалба и от другите му клонове, които не
са в нашата страна. Целокупното облагане на чуждестранното
юридическо лице става в страната, където то е местно лице.
Чуждестранните, неперсонифицирани дружества, когато
осъществяват стопанска дейност в страната, включително и чрез
мястото на стопанската дейност. Чуждестранните граждански
дружества за осъществяваната от тях самостоятелна стопанска
дейност (подобно на чуждестранните юридически лица) се
облагат с корпоративен данък. Разпоредбите на Закона за
корпоративното облагане се отнасят и за техните клонове,
осъществяващи стопанска дейност в страна.
Еднолични търговци за данъци, удържани при
източника и в случаите, определени в ЗДДФЛ.
Характеристиката на отделните данъчни субекти
(респективно на платците на данъци) позволява:
-Да се определи по-точно кръгът на юридическите лица,
които ще се облагат по Закона за корпоративното облагане.
-Да се конкретизират данъчните разпоредби при облагане на
печалбата (дохода) на юридическите и на някои физически
лица с цел да се поставят при еднакви условия на облагане.
Данъчната основа обхваща съвкупността от информация и
броя на облагаемите единици, на базата на която се
изчислява данъчното задължение. Данъчната основа,
установена на базата на изчислени или оценени данни от
отчета на фирмата, зависи от организацията на данъчните
форми, регламентирани от законодателството на България.
Както е известно нашето корпоративно подоходно облагане
обхваща определен кръг от данъци, предопределящи
данъчната основа и специфичните правила за нейното
установяване.
Местните юридическилица,местните
неперсонифицирани дружества, чуждестранните
юридически лица и чуждестранните неперсонифицирани
дружества имат за основа реализираната облагаема печалба
и се облагат с Корпоративен данък за републиканския
бюджет. Местните застрахователни дружества,
взаимоспомагателните кооперации и чуждестранните лица
със застрахователна и презастрахователна дейност формират
от 2005 г. облагаемата данъчна основа на база реализираната
печалба. По такъв начин се възстанови принципът за
неутралност на данъка в областта на застраховането.
Данъчните основи на алтернативните данъци се установяват,
както следва:
-Организаторите на хазартни игри формират облагаемата
основа на базата на стойността на получените за всяка игра
залози като приходите от спомагателната дейност по
смисъла на Закона за хазарта се облага с окончателен данък
върху стойността им, определен за съответния вид хазартни
игри.
-Облагаемата данъчна основа на бюджетните организации,
които не са търговци, за реализираните приходи и печалби
се облагат с данък върху приходите вместо с корпоративен
данък.
-Основа за облагане дейността от опериране на кораб се
определя за всеки ден в експлоатация през съответния
календарен месец.
Данъчната основа за някои видове разходи -представителни
разходи, социални разходи, разходи за поддръжка, ремонт и
експлоатация на леки автомобили, както и разходите за
дарение и спонсорство, се определя върху стойността на
самите разходи.
-Основа за облагане на доходите от дивиденти и
ликвидационни дялове, начислени в полза на местни и
чуждестранни лица, е брутният размер на тези доходи.
Изключение от това правило се наблюдава, когато доходът
се разпределя под формата на нови дялове или акции.
2. Определяне (изчисляване) на корпоративния данък
При местните и чуждестранни юридически лица и
неперсонифицирани дружества, данъчната основа е
реализираната през данъчния период печалба.
Счетоводният финансов резултат на данъчнозадължените
лица
се определя от Отчета за приходите и разходите и
представлява разлика между приходите и разходите от
раздел I,
II, III.'Облагаемата печалба се получава като счетоводният
финансов резултат, преди данъчното преобразуване,
независимо дали е отрицателен или положителен, се намали
или увеличи с нормативно признатите данъчни временни
или
постоянни разлики, съгласно чл. 23, 24 от Закона за
корпоративното подоходно облагане.След данъчното
преобразуване данъчният финансов резултат може да бъде
положителна (печалба) или отрицателна величина (загуба).
Ако
j данъчният финансов резултат, след данъчното
преобразуване,
отрицателна величина, не се облага с данък, ^ г . .
Юридическите и физическите лица, формиращи облагаемата
основа по Закона за корпоративното подоходно облагане, са
задължени да съставят годишни амортизационни планове,
съгласно чл. 20 от Закона за счетоводството, в които
да посочат видовете дълготрайни активи, сроковете за
използване и методите за амортизация. При установяване на
облагаемата печалба за данъчни цели трябва да се вземат в
предвид разликите в разходите за амортизация на активите, които
в действителност са разлики между данъчно признатите разходи
за амортизация на активите и счетоводните амортизационни
квоти на фирмата като цяло.
Размерът на амортизациите съгласно чл. 55 ал. 2 от Закона за
корпоративното подоходно облагане се установява по категории
амортизуеми активи, както следва:
-категория I - масивни сгради, в т.ч. сгради, отчитани като
инвестиционни имоти, съоръжения, предавателни устройства,
преносители на електрическа енергия, съобщителни линии;
Годишната амортизационна норма за тази категория е 4 на сто от
балансовата стойност на активите;
категория II - машини, производствено оборудване, апаратура.
Годишната амортизационна норма за тази категория активи е 30
на сто от балансовата им стойност;
категория III - транспортни средства без автомобили, покрития
на пътища и на самолетни писти. Годишната амортизационна
норма за тази категория е 10 на сто от балансовата стойност на
активите;
категория IV - компютри, периферни устройства за тях, софтуер
и право на ползване на софтуер. Годишната амортизационна
норма за тази категория е 50 на сто от балансовата стойност на
активите.
категория V - автомобили и амортизуемият актив по § 1, т. 55,
буква "е" от допълнителните разпоредби. Годишната
амортизационна норма е 25 на сто от балансовата им стойност;
категория VI - дълготрайни нематериални активи, за които има
правни ограничения за периода на ползване на актива. Годишната
амортизационна норма е до 25 на сто от балансовата им стойност
или 331/3;
категория VII - всички останали амортизуеми активи, /одишната
амортизационна норма е 15 на сто от балансовата
Инвестиционната политика на фирмите през^2008 г. до известна
степен ще бъде повлияна от данъчно признатия размер на
амортизациите. Затова в бъдеще тенденцията е да се премине към
дегресивни методи за определяне размера на амортизациите. Това
предполага постепенно да се увеличи
104 Данъци и финансова администрация (лекции, тестове, задачи
и казуси)
кръгът на активите, за които данъчното законодателство ще
позволява да се прилагат дегресивните методи на амортизации.
Счетоводният финансов резултат се преобразува -увеличава
със следните данъчни времеви и постоянни разлики:
-Дневните пари за командировки, превишаващи двукратния
размер на определените с нормативни актове, размери за
държавните служители. Величината на дневните пари за
командировки в страната и чужбина е регламентиран чрез две
наредби - Наредбата за командировки в страната и Наредбата за
служебни командировки и специализации в чужбина. През 2007 г.
пътните пари и нощувките на командированите работници и
служители, работещи по трудови правоотношения, не се
регулират от държавата. Техният размер се установява от самите
юридически и физически лица, наели работници и служители по
трудов договор, на база вътрешния им правилник.
-Начислените глоби, конфискации и други санкции за
нарушаване на нормативните актове, лихвите по чл. 26, т.
6,както и с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и
други подобни държавни вземания. Увеличаването на финансовия
резултат при данъчното преобразуване със сумата платена от
фирмите за нарушаване на нормативните актове на държавните
органи е целесъобразно. Тези нарушения в повечето случаи са
свързани със замърсяване на околната среда, неправилно
ценообразуване, реализация на некачествена продукция и т.н. По
принцип размерът на лихвите за просрочие на държавните
вземания, чрез който се увеличава финансовият резултат при
данъчното преобразуване, е завишен. С това се цели да се
подобри финансово-данъчната дисциплина на фирмите, като в
същото време ще се отчитат и някои обективни предпоставки по
забавени публични плащания, предизвикани от специфичните
условия на икономическото развитие на страната.
-Времевата положителна разлика между сумата на
счетоводните амортизационни квоти, определени съгласно чл.
20 от Закона за счетоводството и данъчно признатият размер на
амортизациите на активите на предприятието като
цяло. Характерно е, че данъчно признатият размер на
амортизациите за отделните активи е различен. Често в
практиката има несъвпадение между данъчно признатите
разходи за амортизации и счетоводните амортизационни
квоти на фирмата като цяло. Когато тази разлика е
положителна, т.е. когато има превишение на счетоводните
амортизационни квоти на данъчно признатия размер на
амортизациите на фирмата като цяло, с нея се увеличава
финансовият резултат при данъчното преобразуване.
• Разходите, несвързани с дейността, вкл. и разходите,
удовлетворяващи частично или напълно личните
потребности на съдружниците, акционерите, персонала,
ЕТ, членовете на управителните и контролните органи и
на трети лица, които не са с характер на социални или /°
представителни разходи - това предимно са: разходи за
облекло (без работно и униформено); разходи по
поддържане и експлоатация на сгради и други движими и
недвижими имущества, включително и наетите, ползвани
частично или пълно за лични потребности на съдружниците,
акционерите, персонала, управителите, контрольорите,
членовете на съветите на директорите, на управителите на
надзорните съвети и на трети лица. За по-точното
установяване на облагаемите и необлагаеми разходи, за
облекло е издадена от министерския съвет наредба за
безплатно работно и униформено облекло, в която са
конкретизирани отделните артикули. Разпоредбата не се
отнася за разходите за социални мероприятия, използвани от
персонала и регламентирани с колективния трудов договор.
При определяне на разходите, които са свързани или не с
дейността на фирмата, органите по приходите срещат
известни затруднения. В редица случаи трудно могат да се
разграничи дали направените разходи за ползване на
движимото и недвижимо имущество на фирмата са
използвани по предназначение. Това налага да се води
аналитична отчетност, с цел да се види каква част от
имуществото се използва за производствена дейност.
Към групата на разходите, несвързани с дейността на
фирмата, не се отнасят разходите, направени от местните
юридически лица в полза на чуждестранните физически
лица,
които са съдружници, управители или членове на
директорски или надзорни съвети и нямат постоянно
местоживеене в страната.
•Неразпределяемите разходи, отчетени в
намаление на счетоводния финансов резултат за
дейности, осъществени от лица по чл. 1, т. 2 (отнася се за
ЮЛ, които не са търговци и се облагат с данък върху
приходите). Те са; разходи за продажби, административни,
финансови и извънредни разходи, които не се отнасят към
основната дейност и са свързани с осъществяване на
дейности, за които се ползва преотстъпване на корпоративен
данък. С неразпределяемите разходи подлежи на
преобразуване счетоводният финансов резултат по Отчета за
приходите и разходите. За целта ЮЛ с нестопанска цел и
организациите на вероизповеданията и бюджетните
организации е необходимо да установят неразпределяемите
си разходи. Частта от неразпределяемите разходи се
определя, като общият размер на неразпределяемите разходи
се умножи по съотношението между приходите от
дейността, подлежаща на облагане с корпоративен данък и
всички приходи на ЮЛ с нестопанска цел (чл. 30, ал. 2).
Така например, ако фондация "Д. А. Ценов" извършва
стопанска дейност, от която е отчела приходи в размер на 30
000 лв. и общият размер на приходите за годината са 900 000
лв., а отчетените разходи, които не могат да се определят
като преки за стопанската дейност, са 130 000 лв., частта на
неразпределяемите разходи се определя по следния начин:
0
определя се съотношението между приходите от
стопанската дейност и общият размер на приходите:
30 000:90 000=33%
0
определя се приспадащата се част от неразпределяемите
разходи, съответстващи на извършената стопанска дейност:
130 000X33% = 4 290 лв. ;
° преобразуване на финансовия резултат - увеличението му е
с 4 290 лв.
•Дивиденти, начислени от лицензирани дружества със
специална инвестиционна цел по Закона за дружествата със
специална инвестиционна цел в полза на данъчно
задълженото лице, когато инвестицията се отчита. В този
случай доходът, получен под формата на дивидент, не
участва в реализацията на инвестицията и не се използва за
покупката на акции или увеличаване на капитала на дружеството.
Разходите от липси на налични пари в брой и от липси и
брак на стоково-материални запаси, без начисления данък
върху добавената стойност, с изключение на произтичащите от:
° технологичен брак;
0 промяна на физикохимичните свойства, съответстващи на
установените с нормативен акт или фирмени стандартни норми за
определени размери на естествените фири и липси на стоково-
материални ценности при тяхното съхранение и транспортиране.
В тази група се включват и разходите от изтичане срока на
годност, съгласно нормативни актове и фирмени стандарти за
пределни размери на естествени фири и липси на стоково-
материалните запаси при тяхното съхраняване и транспортиране;
° унищожаването или частичното унищожаване на стоково-
материалните запаси от непреодолима сила;
° изтичане срока на годност съгл. нормативни актове и фирмени
стандарти;
° липси на стоки до 0,25 на сто от размера на нетните приходи от
продажби, произтичащи от търговска дейност на дребно в
обектите с над 100 кв. м нетна търговска площ, само в случаите,
когато клиентите имат пряк физически достъп до предлаганите
стоки;
Чрез тази разпоредба на практика се определят случаите, при
които разходите при липса и брак на стоково-материални запаси
не участват в данъчното регулиране на счетоводния финансов
резултат. За целта е необходимо при унищожаване на материални
запаси от стихийни бедствия да се състави протокол от
компетентни органи, имащи такива правомощия, а при
технологически брак на материални запаси да е налице
технологическа документация.
•Разходите от липси на дълготрайни активи без начисления
данък върху добавената стойност, изключение се прави в
случаите на непреодолима сила.
Чрез тази разпоредба се регламентира редът за отписване на
липсващите активи. При наличие на стихийни бедствия, в
резултат на което са унищожени дълготрайни активи,
счетоводният финансов резултат не се преобразува. Ако липсата е
по вина на материалноотговорно лице, счетоводният финансов
резултат при данъчното преобразуване се увеличава със
стойността на дълготрайния актив без начисления ДДС.
-Разходите, които представляват скрито разпределение на
печалбата. Под скрито разпределение на печалбата се разбира
незаконосъобразните плащания, които фирмата прави в полза на
акционерите, съдружниците или членове на управителни,
надзорни и контролни съвети. Това са разходи, изплатени под
формата на неправомерни възнаграждения, командировки,
обезщетения и т.н.
-Разходите за лихви по предоставени кредити от
съдружниците или акционерите, които не са направили
съответните вноски по записаните дялове или акции. Тази
разпоредба се отнася за акционери или съдружници, които не са
внесли в търговското дружество записания капитал. Ако те
кредитират дружеството с банкови или фирмени кредити, с
размера на лихвите по тези кредити се увеличава счетоводният
финансов резултат при данъчното преобразуване.
-Разходите, довели до намаляването на счетоводния финансов
резултат, които данъчно задължените лица не могат да
докажат документално по реда, определен в съответните
нормативни актове, с първични документи, включително
придружени и с фискален бон или с касова бележка от кочан,
издадена в предвидените от нормативния акт случаи, или
отчетени в нарушение на счетоводното законодателство или на
принципа "документална обвързаност". Юридическите и
физическите лица, които при осъществяване на производствената
или търговска дейност са направили разходи, за които нямат
счетоводни документи, но са ги включили в отчета си, с размера
на тези разходи се увеличава финансовият резултат при
данъчното преобразуване.
-Положителната разлика между приходите и разходите,
отнасящи се за и неотчетени в текущия отчетен период съгл.
реда, определен от съответните нормативни актове.
При данъчните проверки и ревизии, когато се установи, че
съществуват приходи, които не са включени в отчета на фирмата
и с тях не е увеличен финансовият резултат преди данъчното
преобразуване, с размера им се увеличава финансовият резултат
при данъчното преобразуване.
-Сумите, отчетени в резултат на събития от минали отчетни
периоди, които са отразени през текущия отчетен период. По
този начин се регулират разходите по извънредните операции.
Това са неначислените или начислени в по-малък размер данъци
от минали отчетни периоди и всъщност тази разпоредба се отнася
за корпоративния данък и данъка върху нарастване на
средствата за работна заплата.
-Разходите, произтичащи от сделки между свързани лица
и от сделки с трети лица. В случая законът третира
осъществени сделки между свързани лица, които имат за цел
неправомерно да намалят печалбата на данъчно задължените
лица. Когато между свързаните лица се осъществяват
сделки^ оказващи влияние върху размера на печалоата,
отличаващи се^ от-условияТа между несвързани лица,
печалбата им се облага с данък при условията, които биха
възникнали за несвързани лица.
-Разходите от преоценки и обезценки на активите, които
водят до намаляване на финансовия резултат за текущия
период, когато за тях е приложен чл. 34 от ЗКПО
Съгласно чл. 22 от Закона за счетоводството, материалните
активи се оценяват периодически. Времевите разлики при
оценка на активите на фирмата се смятат за положителни в
годината на тяхното появяване и с тях се увеличава
финансовият резултат при данъчното преобразуване.
-Частта от лихви по кредити за текущия период,
определен по реда на чл. 43 от ЗКПО. Чрез прилагането на
тази разпоредба се цели лихвените плащания на фирмата да
се намалят в определени граници. По такъв начин се
стимулира поддържането на една оптимална пропорция
между привлечените и собствените капитали на фирмата и
избягване на декапитализацията й.
Частта от сумата на разходите за работна заплата в
търговските дружества с над 50 на сто държавно или
общинско участие, превишаващи определените с
нормативните актове средства. Тази клауза на закона
регулира средствата за работна заплата в търговските
дружества с 50 на сто общинско и държавно участие.
Размерът на работната заплата на тези дружества се
обвързва с крайния финансов резултат.
Отчетените очаквани разходи по натрупващи се
отпуски към 31 декември на същата година, както и
начислените суми за задължително обществено
осигуряване. Това са предварително планирани и заделени
суми за отпуски на работниците и служителите за здравно и
социално осигуряване, които не са използвани през текущата
година. Логично е с техния размер да се увеличи
финансовият резултат при данъчното преобразуване.
*" Отчетените като разход от операции за минали години
производствени и потребителски дивиденти.
Разпоредбата се прилага, когато кооперацията през текущата
година е отчела загуба или размерът на реализираната
печалба е недостатъчен за покриване на изплатените през
годината производствени и потребителски дивиденти. В
този случай изплатените дивиденти се отчитат като
извънреден разход и с техния размер се увеличава
финансовият резултат при данъчното преобразуване.
•Разходите за дарения:
0
по чл. 31, които превишават 10 на сто от положителния
счетоводен финансов резултат преди данъчното
преобразуване;
° по чл. 31, ал. 2, 3, които превишават 50 на сто и 15 на сто
от положителния счетоводен финансов резултат преди
данъчното преобразуване.
Това са разходи, които са строго регламентирани от нашето
законодателство и са в полза на детски ясли и градини,
бюджетни предприятия, Български червен кръст,
подпомагане на социално слаби, на "Фонд за лечение на
деца" и т.н. Не се преобразува счетоводният финансов
резултат и с размера на разходите за дарения за компютри и
периферни устройства за тях, които са произведени до 2 г. от
датата на дарението и са предназначени за българските
училища. Разходите за дарения през 2006 г. не се третират
като данъчно облекчение, а като данъчно признати разходи и
се отчитат в определен процент от
положителния счетоводен финансов резултат преди
данъчното му преобразуване.
? Разходите, отчетени като текущи, свързани с отделните
дълготрайни—активи и/или водещи до увеличаване на
очакваната икономическа изгода спрямо първоначално
оценената стандартна ефективност на съществуващите
активи, които съгл. Счетоводното законодателство се
отнасят в увеличаване на стойността им или създаването
на нов актив. Разходите за ремонт в рамките на
начислените амортизации на предприятието като цяло не
водят до увеличаване на финансовия резултат при данъчното
преобразуване. Увеличаването се отнася за онази част от
разходите за ремонт и поддръжка на дълготрайните активи,

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Техника на данъчно облагане

Пищов по Техника на данъчно облагане за студенти в Свищов...
Изпратен от:
tan4eto_n
на 2012-03-06
Добавен в:
Пищови
по Данъчен контрол
Статистика:
519 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
задача по данъчно облагане
добавена от stilqna_8 08.11.2014
1
21
Подобни материали
 

Качествени елементи на данъка

06 мар 2012
·
28
·
4
·
721
·
62
·
1

Данъкът е задължително, безвъзмездно плащане от страна на икономически субекти в полза на централни или местни органи на държавата. Данъците са основно средство за събиране на приходи, те са част от създадения обществен...
 

Казус данъчно облагане

18 дек 2011
·
157
·
6
·
907
·
365
·
1

Казус по данъчно облагане - определете данъците на семейство Х...
 

Данък добавена стойност (ДДС)

24 яну 2012
·
304
·
15
·
635
·
417
·
1

Данъкът върху добавената стойност (ДДС) е косвен данък. С него се облагат продажбите, като в крайната фаза се плаща от потребителите на стоката или услугата, а се начислява от производителите и търговците, които са регистрирани по ЗДДС...
 

Данъчна политика по отношение на МСФ

11 апр 2014
·
2
·
27
·
1,115
·
12

Възможности и проблеми на данъчното насърчаване на МСФ...
 

Двойственият данък в скандинавските страни

17 ное 2015
·
7
·
1,397
·
3

Двойнственият подоходен данък е предложен за първи път от датския икономист нийлс кристиан нийлсън през 1980г. Той предполага, че всеобхватният подоходен данък трябва да бъде заменен от система, включваща единна ставка на данъка върху доходи от капитал...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Данъчен контрол
Данъчно облагане и данъчна политика
междинен тест по Данъчен контрол за Студенти от 1 курс
Примерен тест с 25 въпроса по ДОДП (Данъчно облагане и данъчна политика). Въпросите са от затворен тип и имат по един верен отговор.
(Труден)
25
1
3 мин
11.03.2022
Данъчна политика
изпитен тест по Данъчен контрол за Студенти от 4 курс
Тестът е за проверка на знанията по данъчното законодателство и политика в България. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
25
6
1
7 мин
10.10.2019
» виж всички онлайн тестове по данъчен контрол

Техника на данъчно облагане

Материал № 820084, от 06 мар 2012
Свален: 519 пъти
Прегледан: 767 пъти
Предмет: Данъчен контрол
Тип: Пищов
Брой страници: 9
Брой думи: 8,173
Брой символи: 51,921

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Техника на данъчно облагане"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала