Албена Русева
преподава по Екология
в град
Големина на текста:
Алтернативна втора задача
Натура 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от защитени територии, целяща да
осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за
Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на опазването
на околната среда и биологичното разнообразие. Тя трябва да бъде изградена във всички
страни членки на Европейския съюз и се поставя като изискване при присъединяването на
страни кандидат-членки на съюза.
Местата, попадащи в екологичната мрежа се определят в съответствие с две основни
за опазването на околната среда Директиви на Европейския съюз – Директива 92/43/ЕЕС
за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (наричана накратко
Директива за хабитатите) и Директива 79/409/ЕЕС съхранение на дивите птици (наричана
накратко Директива за птиците). Основните изисквания на двете директиви са отразени в
българското законодателство чрез Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), приет от
Народното Събрание през август, 2002. Съгласно него в страната се обявяват защитени
зони като част от националната екологична мрежа. Това са места от територията и
акваторията на страната, които отговарят на изискванията за наличие на важни за
биологичното разнообразие растителни и животински видове, и типове природни
местообитания, включени в Приложенията на Директивата за хабитатите. Списъците с
природните местообитания и видовеге, за чиито местооитания се обявяват защитени зони
са изброени в приложения 1 и 2 на ЗБР.
Изборът на районите, включени в "Натура 2000", става по научни критерии,
например и гъстотата на дадените видове в зоната, както и екологичното качество и
площта на зоните, обитавани от птици и животни, намиращи се в тези райони.
Икономически доводи не играят никаква роля. Тоест даден собственик на земя не може да
възрази срещу включването на земята му в "Натура", освен ако не даде научни доводи
защо тя не е важна за биоразнообразието. Също така инвеститори, кметове и държавни
институции не могат да оспорят включването на някой регион в екомрежата, понеже е
важен за бизнеса или за икономиката. Институцията в Европейския съюз, която следи дали
изборът на зони във всяка страна е правилен, е Европейската комисия (ЕК). Тя контролира
в списъците със зоните да не липсват някои региони, важни за опазването на птици и
животни. Отговорни за създаването на тези списъци са министерствата на околната среда в
отделните страни членки. Често те делегират работата по определяне на потенциалните
зони за включване в "Натура 2000" на екологични организации, защото се смята, че те
имат повече познания и са по-ефективни от държавните експерти.
Ограничителните мерки в зоните, влизащи в "Натура", се определят индивидуално за всяка
от тях. Тоест няма общи забрани за някакви дейности. Ако строежът на хотел в дадена
зона не пречи на птиците и животните, той ще бъде разрешен. Така се цели по-малко
вмешателство в работата на бизнеса и по-малки загуби за собствениците на земите.
Отговорни за налагане на ограниченията и за оценяване доколко даден проект пречи на
фауната са министерствата на околната среда във всяка страна членка.
Проектът за това кои части от България да бъдат включени в "Натура" е подготвян
четири години от организациите "Зелени Балкани" и Българско дружество за защита на
птиците.В началото бе предвидено защитените зони да са 225 - 30 % от територията на
страната по Директивата за местообитанията и 114 защитени зони - 23,6 % от територията
на страната по Директивата за птиците. За месец обаче правителството без излишен шум и
разискване ги отряза до нищожните 181 защитени зони - 13% от територията на страната
по Директивата за местообитанията и 92 защитени зони - 12 % от територията на страната
по Директивата за птиците. Националното управление на горите предложи да отпаднат
половината от предложените зони за защита на животните. Извадени бяха земите около
националните паркове Рила, Пирин и Централен Балкан, целите Западни Родопи, Западна
Странджа и др. Мотивът на горското ведомство е, че повечето от горите в тези райони са
със стопанско значение и не са особено важни за биоразнообразието, това обаче е в
интерес на крупни собственици на горски имоти. Според еколозите пък от шума около
границите на мрежата се възползват икономически групировки, защото покрай протестите
срещу "Натура" беше поискано и орязване на части от националните паркове Рила и
Пирин. Там ограниченията за строителство са много по-тежки
от тези на европейската екологична мрежа. На практика проектите за ски курорти около
Разлог и Добринище са блокирани, въпреки че общините вече са платили за изработването
на устройствените планове за новото строителство. По ирония на съдбата и двата проекта
са сертифицирани от държавата като инвестиции от първи клас и имат право да получат
субсидия за строителство на част от инфраструктурата.
Всичко това през последните няколко месеца доведе до поредната ожесточена
дискусия, разделила обществото на два лагера. Ябълката на раздора се оказаха защитените
зони, предложени да станат част от европейското природно богатство и включващи в
същото време частни, общински и държавни земи, към които се е насочил
инвеститорският апетит. Природозащитници размахаха меча на европейската Темида, а
отсреща собственици на засегнатите територии около черноморието се организираха вече
няколко пъти и протестират. Хората не са съгласни с включването на земите им в
европейската екологична мрежа. Заедно с общините Разлог и Добринище, жители на
Шкорпиловци, Долни чифлик, Царево, Ахтопол и Каварна настояха за преразглеждане на
предложения обхват на "Натура 2000".
Собствениците на земя имат легитимното право да се противопоставят на идеята за
намеса в тяхната собственост. Тук не става въпрос какъв да бъде размерът на получените
помощи и компенсации, нито за възможностите, които се предоставят чрез “Натура 2000”
(напр., за екологичен туризъм) – въпросът е принципен и той може да се сведе само до
едно заключение: правото на собственост е неприкосновено и всички опити за намеса в
решенията на легитимните собственици за това как да се разпореждат с имуществото си са
грубо нарушаване на правата им. Това важи във всички случаи, независимо от целите и
задачите, които преследват заложените програми. Компенсацията при непазарно
остойностяване на активите не отговарят на реалната полезност, пропуснати ползи и
алтернативна цена на собствеността и в този смисъл няма начин дори приблизително да се
компенсират собствениците за отнетата им възможност за избор.
Единствено собствениците, респективно – наемателите или арендаторите на
обработваеми земеделски земи, ще получат обезщетения от европейските фондове след
влизането в сила на регистъра на екомрежата “Натура 2000”. Обезщетения се предвиждат
и при евентуални ограничения на строителството. Средства от еврофондовете при
включване на зони в “Натура 2000” могат да получат и частни собственици на гори, са
уточнили още от ведомствата. Става въпрос за суми в размер на 50 - 200 евро на хектар, а
при по-специфични случаи– стръмни планински терени и др.– и до 500 евро за хектар.
Собственици на земя в местността Иракли вече са подали жалба до Върховния
административен съд срещу решението на Министерски съвет от 02.03.2007, с което
земите им са извадени от европейската екологична мрежа Натура 2000. Те настояват за
отмяна на решението поради неговата незаконосъобразност и нарушаването на техните
частни интереси, включително този да развиват екологичен туризъм.
Докато през цялото това време чиновниците от аграрното и екологичното
министерство не се разбраха помежду си и от Министерство на земеделието и горите се
опитват да блокират половината от обявените гори за включване в мрежата от защитени
територии. Това министерство обаче не се включва в групата на легитимни собственици на
земя, въпреки че юридически е собственик на горите. По призвание държавата не трябва
да стопанисва и да се разпорежда с активи и земя, като по този начин изземва дейност от
частния бизнес, намесва се на пазара и взима решения, които не са продиктувани от
пазарни сигнали, а от политически и икономически интереси на силно представени групи.
В тази връзка е ясно, че споровете между екологичното и земеделското министерство са
подвластни на партийни договорки и политически интереси.
Заради всички тези обстоятелства, през последните години сме свидетели на все по-
наглото съсипване на българската природа в интерес на частни и корпоративни интереси и
в ущърб на обществения интерес. Би трябвало икономическите интереси да са в хармония
с околната среда. Икономическия прогрес, които черпи природни ресурси, трябва да
връща това коет е взел. Получава се така че частните интереси са над обществените,
наблудавата се пазарни дефекти като:
?Коцесионни договори;
?Обществени поръчки;
?Приватизаций.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
18 окт 2019 в 15:46 студент на 24 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Биологически факултет, специалност - Екология и опазване на околната среда, випуск 2019
29 юни 2019 в 10:59 потребител
29 ное 2018 в 22:49 студент на 25 години от София - УНСС, факулетет - Бизнес факултет, специалност - Икономика, випуск 2020
14 яну 2018 в 08:08 родител
06 ное 2016 в 22:16 студентка на 45 години от Варна - ШУ "Епископ Константин Преславски" - гр.Варна, факулетет - Педагогически факултет, специалност - ПУН, випуск 2015
25 окт 2016 в 18:08 студент на 26 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Социални дейности, випуск 2020
16 май 2016 в 16:30 студент на 27 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Факултет по природни науки, специалност - Екология и опазване на околната среда, випуск 2016
13 май 2016 в 09:20 студент на 28 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Факултет по природни науки, специалност - Екология и опазване на околната среда, випуск 2016
 
Подобни материали
 

Екологична визитка на ЕС

09 ное 2008
·
164
·
22
·
5,304
·
127

Опазването на околната среда е срад най-важните приоритети на съвременото общество.
 

Някои хора смятат, че Земята се наранява от човешката дейност

10 юни 2009
·
112
·
7
·
1,481
·
123
·
1

Някои казват, че човечеството е само безобидна алергия, от която Земята ще се излекува още първите дни след самоизтребването на неблагодарния човешки вид...
 

Екология на Черно море

31 мар 2008
·
209
·
4
·
850
·
106

Тема за екологията на Черно море. За част от държавите по неговото крайбрежие Черно море е единствената морска връзка със Световния океан. Това е причината и морето да има важно транспортно-географско значение. Поради интензивното му използване...
 

Натура 2000

30 апр 2008
·
131
·
3
·
439
·
75

Реферат на тема Натура 2000, който включва всички по-важни моменти от тази европейска програма.
 

Измерване замърсяването на въздуха и методи за пречистване

26 ное 2007
·
888
·
2
·
560
·
397

За замърсяване на атмосферния въздух се считат тези вещества, които прибавени в достатъчно количество в атмосферата предизвикват измерим ефект върху човека, животните и растителността.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Екология
Тест по екология за 4-ти курс
изпитен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Тестът включва 10 логически въпроса и 11 твърдения. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Труден)
21
17
1
3 мин
20.02.2015
Тест по екология и опазване на околната среда
изпитен тест по Екология за Студенти от 2 курс
Изпитен тест по ЕООС за студенти. Въпросите имат само един верен отговор. Време за решаване - 60 мин. При правилен отговор на 33-40 въпроса - оценка отличен. При 25-32 - мн. добър, при 17-24 - добър, при 9-16 - среден. Под 8 правилни отговора - оценката е слаб 2.
(Лесен)
1 час
40
180
1
02.07.2013
» виж всички онлайн тестове по екология

Натура 2000

Материал № 81944, от 22 яну 2008
Свален: 265 пъти
Прегледан: 64 пъти
Качен от:
Предмет: Екология
Тип: Реферат
Брой страници: 4
Брой думи: 1,009
Брой символи: 8,767

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Натура 2000"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Албена Русева
преподава по Екология
в град
1 168 20

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения