Големина на текста:
ГИЙСЕН ТЕСТ
Инструкция: Това е психологически тест за изследване на личността. В него са вклю-чени 40 твърдения,
засягащи различни качества на личността. Всяко качество е дадено в 2 противоположности. Например: “1. Имам
впечатление, че в сравнение с другите съм по-тър-пелив, отколкото нетърпелив”. Преценете коя от тези
противоположности се отнася до Вас. След това се опитайте да дадете количествена оценка на това Ваше
качество. Използвайте дадената към всяко твърдение скала 3 2 1 0 1 2 3. Средният пункт - нулата - означава, че
Вашето поведение не се различава в сравнение с другите хора. Ако прецените, че не сте ни-то по-нетърпелив,
нито по-търпелив, зачеркнете с “Х” нулата. Ако считате, че сте по-нетър-пелив, зачеркнете една от цифрите
вляво според степента на изразеност на това Ваше ка-чество, ако сте по-търпелив - вдясно. 1 означава
минимална, 2 - средна, 3 - максимална из-разеност. По същия начин преценете себе си по всички останали
твърдения.
1. Имам впечатление, че в сравнение с другите съм по-нетърпелив 3 2 1 0 1 2 3 отколкото търпелив.
2. Мисля, че повече търся общуване с другите хора 3 2 1 0 1 2 3 отколкото да го избяг-вам.
3. Склонен съм повече да ръководя другите 3 2 1 0 1 2 3 отколкото да бъда ръководен.
4. Една промяна на външните условия на живота ми силно би повлияла на психичното ми състояние 3 2 1 0 1 2 3
Би го повлияла твърде слабо.
5. Имам впечатление, че рядко се занимавам с мои вътрешни проблеми 3 2 1 0 1 2 3 Често мисля за себе си, за
своето здраве, преуспяване и отношения с хората.
6. Смятам, че съм склонен повече да сдържам гнева в себе си 3 2 1 0 1 2 3 да го отреагирам по някакъв начин
навън.
7. Струва ми се, че за мен е от значение да превъзхождам другите (да знам, че стоя по-го-ре от другите) 3 2 1 0 1 2
3 Никак не се интересувам дали ги превъзхождам.
8. Не съм страхлив 3 2 1 0 1 2 3 Държа се твърде страхливо.
9. Струва ми се, че ме ценят и са доволни от моята работа 3 2 1 0 1 2 3 Не ме ценят и не са доволни от моята
работа.
10. Мисля, че имам голямо доверие в хората 3 2 1 0 1 2 3 Нямам доверие в хората.
11. Лесно давам външен израз на обичта си 3 2 1 0 1 2 3 Трудно, сдържам се.
12. Повече отбягвам по-тясна връзка с друг човек (приятелство, любов) 3 2 1 0 1 2 3 откол-кото да търся.
13. В сравнение с другите съм доста пестелив 3 2 1 0 1 2 3 Не съм пестелив, а широк в пръстите.
14. Рядко се чувствам потиснат 3 2 1 0 1 2 3 Често.
15. Струва ми се, че не съм много склонен да се жертвам за другите 3 2 1 0 1 2 3 Твърде често.
16. Трудно печеля симпатии 3 2 1 0 1 2 3 Лесно
17. Не ми е трудно да се свържа с друг човек за по-дълго време (приятелство, любов, брак) 3 2 1 0 1 2 3 Много ми
е трудно.
18. Понякога слъгвам малко 3 2 1 0 1 2 3 Държа извънредно точно на истината.
19. Правя впечатление повече на отворен 3 2 1 0 1 2 3 отколкото на затворен човек.
20. По маниери и обноски изглеждам по-млад в сравнение с връстниците си 3 2 1 0 1 2 3 Изглеждам по-стар.
21. Струва ми се, че не обичам много реда (че съм неподреден и разхвърлян) 3 2 1 0 1 2 3 Много рядко ми се
случва това
22. Често изпадам в недоразумения с други хора 3 2 1 0 1 2 3 Рядко
23. Не получавам достатъчно уважение, зачитане, признание 3 2 1 0 1 2 3 Получавам
24. Струва ми се, че си създавам сам много трудности в живота (поради амбиции, усърдие и добросъвестност) 3 2 1
0 1 2 3 Не си усложнявам живота с излишно престараване.
25. Трудно се сближавам с непознати хора 3 2 1 0 1 2 3 Лесно се сближавам с хората
26. В сравнение с другите имам богата фантазия 3 2 1 0 1 2 3 Имам бедна фантазия
27. Не отдавам голямо значение на външния си вид 3 2 1 0 1 2 3 Отдавам голямо значение
28. Близката съвместна работа с други хора ми се отдава трудно 3 2 1 0 1 2 3 Много лес-но се сработвам с хората
29. Много рядко си отправям упреци и самообвинения 3 2 1 0 1 2 3 Постоянно
30. Струва ми се, че бих могъл да дам много обич на партньора си 3 2 1 0 1 2 3 Много мал-ко
31. В сравнение с другите съм твърде отстъпчив 3 2 1 0 1 2 3 Много съм своенравен
32. Сравнително рядко съм загрижен и обезпокоен за други хора (роднини, приятели или ко-леги) 3 2 1 0 1 2 3
Доста често
33. Трудно отстоявам интересите си в живота; трудно си пробивам път 3 2 1 0 1 2 3 Доб-ре ми се отдава да
отстоявам интересите си, имам пробливност
34. Изживявам любовните си чувства по-силно от другите 3 2 1 0 1 2 3 Много по-слабо
35. Мисля, че имам много добри артистични способности 3 2 1 0 1 2 3 Много лоши
36. Мисля, че общо взето ме преценяват като силен характер 3 2 1 0 1 2 3 отколкото като слаб характер
37. Много трудно мога да бъда привлекателен за другите 3 2 1 0 1 2 3 Много лесно
38. Не се затруднявам, ако трябва да се занимавам продължително време с една и съща работа 3 2 1 0 1 2 3
Много се затруднявам, губя търпение, омръзва ми
39. Чувствам се прекалено сдържан, скован, трудно се отпускам пред хората 3 2 1 0 1 2 3 Много лесно се
отпускам
40. В отношенията си с другия пол се чувствам доста свободен 3 2 1 0 1 2 3 Много стеснителен
СКАЛИ И КЛЮЧ ЗА ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ
1. Социален резонанс - негативен (НР) или позитивен (ПР)
Въпроси Nо -/9/, 16,/20/, 23, 27, 33,/36/, 37
Твърденията от тази скала различни свойства и особености в поведението на личността, обус-лавящи
взаимодействието й със средата, нейната социална приетост или отхвърленост, т.е. начина, по който тя “се
пласира” на социалната сцена. Позитивният социален резонанс се изразява в: приз-нание и зачитане от
средата, увереност в своя личен чар и привлекателност, способност да се пече-лят симпатии и способност за
самоутвърждаване
2. Доминантност - Доминантен тип (Д) и подчиняем тип (П)
Въпроси Nо 1, 3, 22, 28, /31/, 35
В двата полюса на тази скала представени класическите типове авторитарни ролеви взаимоот-ношения
във взаимната им обусловеност. На единия полюс е доминантния тип с характерните за не-го агресивна
готовност, импулсивност, своенравност, стремеж за надмощие. На другия полюс е отс-тъпчивият, подчиняем тип
с неговата неспособност за агресия, търпеливост, стремеж за приспосо-бяване и покорност.
3. Интрапсихичен контрол - понижен самоконтрол (НК) и висок самоконтрол (ВК)
Въпроси Nо /13/, 18, 21, /24/, /38/, /39/
Критериите, по които се поляризират двата крайни типа в тази скала са: отношението към па-рите -
пестеливост или склонност към разточителство или прахосничество; отношението към реда - педантична
подреденост или “артистична”, бохемска разпиляност; амбициозни свръхусилия, усър-дие и добросъвестност
или стремеж към удобства и удовоствия; отношението към истината - точ-ност и стриктно придържане към
действителността или готовност за украсяването и игнорирането й, изразяващо се в склонност към фантазии и
лъжи.
4. Основно настроение, биотонус - депресивен тип (ДП) и хипоманиен тип (ХМ)
Въпроси Nо /4/, 5 /6/, 8, 14, 29,32
За депресивния тип са присъщи: потиснатост, повишена склонност към интроспекция, страх-ливост,
самокритичност, скрупольозност, сдържаност и трудно адаптиране при промяна на средата. Хипоманийният тип
се характеризира с противоположни на описаните особености и независимост от външните промени.
5. Способност за контакт и общуване - отворен тип (О) и затворен тип (З)
Въпроси Nо 10, 11, 12,/15/, 19, /25/, 34
Отвореният тип е открит, недистантен, отзивчив, доверчив и жертвоготовен, открито даващ из-раз на
обичта си, изживяващ по-непосредствено и по-силно любовните си чувства. Затвореният тип проявява
противоположни на тези тенденции. В основата на описаната поляризация стои нагласата “доверие - недоверие”
6. Социална потентност - социално потентен тип (СП) и социално импотентен тип (СИ)
Въпроси: 2, 7, 17, 26, 30, 40
Тази скала изразява способността за изграждане на трайни и афективно ангажирани връзки, способността
за обич, общуване и сигурност в хетеросексуалните контакти, както и за активно кон-куриращо поведение,
предразполагащо самодоверие. Като цяло тази скала дава информация за способността на индивида за по-
близко общуване и за отношението му към другия пол.
Допълнителни показатели
7. Екстремни оценки - (Е), това са оценките 1 и 7, т.к. за всяко твърдение отговорите се оце-няват от 1 до
7, като се брои мястото на зачеркнатия знак отляво надясно. При твърдения с отрица-телна номерация броенето
е отдясно наляво.
8. Средни оценки (С) - това са отговорите с оценка 4. Наличието на много средни оценки е показател за
резервирано отношение на изследваното лице към опита, за желанието му да се отк-лони от отговора, за
повишен самоконтрол или за недостатъчно саморазбиране.
Гийсен тест
Норми на основните скали по Гийсен теста
при различните възрастови групи
(По А. Кокошкарова)
Скали
18 - 24 г.
n=213
хср. s
25 - 34 г.
n=215
хср. s
35 - 44 г.
n=114
хср. s
45 - 60
n=109
хср. s
1
79 5,37 27,73 4,21 26,29 5,11 26,10 5,95
2
25,43 4,45 25,59 5,57 27,94 4,69 27,35 5,16
3
4,89 27,30 5,86 28,26 4,62 29,61 5,07
4
25,75 5,48 25,72 5,37 26,17 5,62 25,27 5,87
5
5,97 20,22 5,66 20,46 5,93 19,43 6,41
6
17,73 4,75 19,53 5,84 21,61 5,49 20,38 5,46
С
7,53 5,21 8,24 6,51 9,67 6,31 7,27 7,11
Е
9,17 7,22 10,20 8,28 8,58 7,52 10,80 7,52

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
28 юни 2022 в 22:57 потребител
 
Подобни материали
 

Общуване с другите

24 яну 2008
·
374
·
11
·
3,236
·
141

В общуването с хората около нас ние откриваме себе си и задоволяваме много от нашите потребности...
 

Конфликтът вътре в нас

24 авг 2008
·
84
·
7
·
1,825

Конфликтите съпътстват живота ни, те са неразделна част от нашето съществуване. Но преди да се надяваме да разрешим конфликтите с другите хора, трябва първо да се заемем с вътрешния си конфликт, който влияе на нашето поведение и на мисловните ни процеси.
 

Езикът на тялото – начин да разбираме другите

30 дек 2007
·
500
·
7
·
1,178
·
218

Човекът е социалното същество, което изразява себе си и вътрешния си свят чрез общуване с другите. Въпреки, че езикът е това, което отличава хората от останалите живи същества, когато говорим не са само думите.
 

Казус

21 мар 2010
·
96
·
9
·
2,406
·
188

Психология...
 

Човек не се ражда личност

22 мар 2006
·
869
·
15
·
2,016
·
353

Човек не се ражда личност - личност се става в хода на живота, на общуването с другите хора и на решаването на разнообразните задачи, които изникват пред нас.
1 2 3 4 »
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология
изходен тест по Психология за Студенти от 2 курс
Тест по психология за студенти от педагогическите специалности. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
23
403
1
14.02.2013
Тест по психология и логика за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Тестови задачи върху учебното съдържание по психология и логика за 9 клас - изходящо ниво. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
13
1,198
1
20.07.2012
» виж всички онлайн тестове по психология

Гийсен тест

Материал № 818935, от 04 мар 2012
Свален: 384 пъти
Прегледан: 569 пъти
Предмет: Психология
Тип: Формуляр
Брой страници: 2
Брой думи: 1,228
Брой символи: 6,920

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Гийсен тест"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Нели Пенчева
преподава по Психология
в град Стара Загора
с опит от  15 години
1 553 88

Христо Йорданов
преподава по Психология
в град Сандански
с опит от  12 години
204 88

виж още преподаватели...
Последно видяха материала