Големина на текста:
Баланс на търговска банка.
Собствен капитал
1. Баланс на ТБ
1.1. Банково счетоводство
Банковото счетоводство обхваща всички банкови взаимоотношения със съответните
съдържания и количествени стойности, представени в установена от нормативната рамка
форма. Счетоводството дава възможност на отделните страни, с които банката има
взаимоотношения, да извличат количествена информация за състоянието на банката.
Акционерите получават представа за:
?Печалбата или загубата.
?Приходите и разходите.
?Управлението на техните дялове.
Кредиторите получават представа за:
?Размера на вложените имуществени стойности.
?Степента на сигурност на своите влогове.
Кредитополучателите за:
?Обема на своите задължения.
Останалите банки:
?Могат да сравнят финансовото си състояние с другите банки.
?Получават информация за способностите на техните търговски партньори.
Банковият надзор получава следните документи и информация:
?Годишни отчети.
?Търговски и ревизионни сведения.
?Информация за кредитната дейност, имущественото състояние и т. н.
Министерството на финансите получава информация, която е:
?Основа за изчисления на дължимите данъци.
Обществеността получава информация за:
?Банковото кредитиране.
?Степента на развитие на банковата и финансовата система.
Правната основа на банковото счетоводство е Законът за счетоводството. Изготвянето
на счетоводни отчети се извършва на базата на събираните в текущата работа счетоводни
документи. Счетоводните документи следва да се подчиняват на следните принципи:
Трябва да са обобщени по даден принцип на подреждане, който е съобразен с
времето на протичане на търговските дейности, да носят съответните белези за
идентификация и да бъдат представени в приемлива форма.
Принципът на формалната истинност забранява унищожаването на вписвания и
други елементи на счетоводните книги.
Принципът на вярното отчитане на времето изисква счетоводните документи
максимално правилно да отразяват времето за извършване на операциите. Вярното отчитане
на времето на протеклите операции не винаги е лесно поради редица фактори – вписването
на даден кредит може да стане само след представянето на набор от документи и др.
Принципът на възможната проверка изисква счетоводните документи да могат да
бъдат проверявани.
1.2. Счетоводен баланс
Всички кредитни институции са длъжни да представят годишни счетоводни отчети след
края на всяка календарна година. Финансовият отчет се изготвя от счетоводния отдел в
банката. Отговорност за него носи изпълнителното ръководство. Официалните финансови
отчети се заверяват от външен одитор, който потвърждава истинността му. Така готовият
финансов отчет се одобрява на Общото събрание на акционерите на банката и след това се
прави публично достояние.
В зависимост от съдържанието и периодичността на съставянето, балансите биват:
Встъпителни, които се съставят в началото на стопанската дейност на дружеството.
Междинни – съставят се за период, по-кратък от една календарна година.
Ликвидационни – съставят се в случаите, когато дружеството е в процедура по
ликвидация.
Годишен баланс към 31 декември.
Счетоводният баланс се разделя на активи и пасиви, като в пасивите се включва и
собственият капитал (табл. 2.2.).
1.2.1. Активи
Активът на банковия баланс започва с ликвидните средства, като постепенно се
преминава в по-малко ликвидни средства и най-накрая се намират труднопродаваемите
средства.
Съдържанието на актива на банковия отчет е следното:
Парични средства в каса и по разплащателна сметка в БНБ – включва касовите
наличности в банките и задължителните минимални резерви в БНБ (плюс фонда за
гарантиране на влоговете в банките). Чуждестранните валути се осчетоводяват по
разменния курс към момента на осчетоводяване на операцията
Вземания от банки и други финансови институции – срочни депозити, безсрочни
депозити в други банки, кредити на банки, плюс лихвените приходи (ако дадено вземане е
съмнително, то се вписва по възстановителната му стойност и се олихвява/дисконтира по
тази стойност), такси и комисиони по банкови операции, които се осчетоводяват в деня на
трансакцията.
Ценни книжа до падеж и за продажба – плюс лихвени вземания от дългови
инструменти с фиксиран доход и плаващ доход (купонни лихви, отстъпка от номинала).
Ценните книжа за продажба са част от портфейл с цел краткосрочна печалба. Тук се
отразяват и трансакционните разходи и се осчетоводяват по моментната покупна цена.
Ценните книжа, държани до матуритета, се осчетоводяват по евентуалната им
амортизационна стойност (например ценни книжа с погасяване на главницата).
Вземания по споразумения за обратно изкупуване – репосделките се отразяват тук,
като съответното задължение се включва в частта на пасива. Разликата между „купува“ и
„продава“ при репосделките се води като лихвен приход. Заемането на ценни книжа не се
отразява в годишния отчет.
Кредити отпуснати на нефинансови институции и клиенти – кредити към бюджета,
търговски кредити, селскостопански кредити, потребителски кредити, жилищни и ипотечни
кредити. Оттук се вадят начислените рискови провизии.
Инвестиции в дъщерни и асоциирани дружества.
Други активи – включват се и деривати за хеджиране.
Дълготрайни активи – водят се по амортизационната им стойност към момента на
създаване на отчета. Ремонти и обновления на имотите следва да се осчетоводяват към
момента на извършването им.
2
1.2.2. Пасиви
В пасива на баланса се отчитат източниците на средствата, необходими за
функционирането на банката.
Съдържанието на пасива на банковия отчет е следното:
Депозити от банки и други финансови институции – безсрочни и срочни депозити на
банки, плюс депозити на дъщерни банки.
Депозити от нефинансови институции и други клиенти – клиентски депозитни
сметки, спестовни сметки, срочни/безсрочни депозити и т. н.
Задължения по споразумения за обратно изкупуване.
Краткосрочни заемни средства – от БНБ, от други банки, други.
Дългосрочни заемни средства.
Подчинен срочен дълг.
Други привлечени средства – пасиви в оборотен портфейл (пасиви, които банката не
притежава – например къси продажби), деривати за хеджиране, провизии за задбалансови
ангажименти (влизат провизии за загуби, свързани с оценката и класификацията на
рисковете от операциите).
Малцинствено участие в консолидирани дъщерни дружества.
Други пасиви – задължения към участници, отложени данъци, начислени, но
неплатени разходи и т. н.
1.2.2.1. Собствен капитал
Обикновени акции – по номинал:
- Премии, свързани с обикновени акции.
- Привилегировани акции и премии, свързани с тях.
- Резерви:
- Неразпределена печалба/загуба от минали години.
- Законови резерви (фонд „Резервен“).
- Други резерви.
- Кумулативна разлика от превръщане на отчетите в чуждестранна валута (от
участия в чужбина).
- Други компоненти на капитала:
? Преоценка – дълготрайни материални активи (активи, формирани за преоценка
на ДМА).
? Преоценка – инвестиции за продажба (разликата между отчетени и реализирани
приходи).
? Преоценка – хеджиране на паричен поток (промяна в справедливата стойност на
деривати за паричния поток).
Печалба/загуба от текущата година.
Еднократен резултат от промяна на счетоводния режим.
Задбалансови пасиви – тук се осчетоводяват операции от пасива, които не влизат в
приетите счетоводни категории на перата по пасива.
Таблица 2.2.
Баланс на търговска банка
1
към 31 декември (в хил.лв.)
Балансова стойност
1
Източник www . bnb . bg
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
09 май 2021 в 16:31 в момента не учи на 34 години от Ямбол
06 юли 2020 в 15:25 студент на 44 години от Пловдив - Европейско висше училище по икономика и мениджмънт, факулетет - Икономически факулте, специалност - всички, випуск 2020
29 ное 2019 в 11:21 студент на 28 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2020
11 юни 2019 в 00:44 студент на 34 години от София - УНСС, факулетет - Финансово-счетоводен, специалност - Финансов мениджмънт, випуск 2018
06 апр 2019 в 19:53 ученик на 24 години от Варна - ВТГ "Г. С. Раковски", випуск 2015
24 мар 2019 в 19:59 студент на 33 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Правно- исторически факултет, специалност - Международни отношения, випуск 2009
09 фев 2019 в 12:07 студент на 31 години от София - Химикотехнологичен и металургичен университет, факулетет - Факултет по системно и химично инженерство, специалност - Инженерна екология и опазване на околната среда, випуск 2013
20 юни 2018 в 20:29 студент на 26 години от София - СА ДА ЦЕНОВ, специалност - Финанси, випуск 2017
28 май 2018 в 22:39 ученичка на 28 години от Кубрат - СОУ "Христо Ботев", випуск 2011
21 яну 2018 в 18:26 ученичка на 26 години от Бургас - ПГ по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров", випуск 2013
 
Домашни по темата на материала
управление на банковия риск - ЗАДАЧА
добавена от e.radevska.er 29.01.2015
1
21
от кога съществъват българските банки
добавена от yanito86 28.10.2013
1
5
Подобни материали
 

Доход, печалба и индикатори за анализ нa резултатите от дейността на банките

17 авг 2010
·
63
·
24
·
299
·
75

Основен мотив (цел) на бизнес фирмите в пазарни условия е реализирането на печалба и максимизиране стойността (богатството) на акционерите.Банките като бизнес фирми също преследват тази цел....
 

Финансиране, проблемни кредити, причини за възникването им

02 окт 2018
·
7
·
8
·
1,941
·
11

Предприемачите имат нужда от пари. Пред тях стои въпросът за финансирането на стартиращ бизнес, както и развитието на съществуващ. С разработката сe показва как може да се набави капитал, какво са проблемни кредити и кои са причините за тяхното...
 

Банково дело

22 апр 2014
·
14
·
8
·
3,305
·
39

В контекста на продължаващата световна финансова криза от особено важно значение за всяка банкова институция е тя ежедневно да изпълнява изискуемите си задължения, като едновременно с това да удовлетворява и нуждите на клиентите си...
 

Какво е това – проблемни кредити и кои са причините за тяхното възникване?

03 юни 2013
·
168
·
5
·
1,054

Предмет на настоящият анализ са проблемните кредити, които оказват неблагоприятно влияние върху икономическото развитие на страната и банковата ни система....
 

Банково дело

19 апр 2012
·
119
·
16
·
4,556
·
228

Пари – всеобщ еквивалент, който измерва стойността на стоката или услугата, отразява определени социално-икономически отношения и са важен елемент в пазарното стопанство...
1 2 3 4 »
 
Онлайн тестове по Банково дело
Въведение в банковото дело
тест по Банково дело за Потребители
Тестът включва въпроси върху особеностите на банковите услуги, управленските функции на банките и банковите операции. Всички въпроси са затворени и изискват само един или повече верни отговора.
(Лесен)
16
73
1
28.10.2014
Тест по търговско банкерство
изходен тест по Банково дело за Студенти от 5 курс
Тест по търговско банкерство за магистри. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
15
5
1
4 мин
31.10.2013
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Баланс на търговска банка

Материал № 818640, от 03 мар 2012
Свален: 294 пъти
Прегледан: 552 пъти
Предмет: Банково дело
Тип: Лекция
Брой страници: 178
Брой думи: 73,290
Брой символи: 457,098

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Баланс на търговска банка"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала