Големина на текста:
В Ъ П Р О С Н И К
по учебна дисциплина „ Международни икономически отношения”
1. Същност, основи, форми и тенденции на МИО.
2. Ранни теории за международната търговия. Принцип на абсолютните
предимства в концепцията на Адам Смит. Принцип на сравнителните предимства
в концепцията на Дейвид Рикардо.
3. Съвременната теория за сравнителните предимства предимства на Алфред
Маршал. Развитие на теориите за международната търговия. Теорема „Хекшер
- Олин".
4. Конкурентни предимства в теорията на Майкъл Портър. Детерминанти на
националното предимство. Устойчиви конкурентни предимства..
5. Регулиране на международната търговия. Международен договор.
6. Митото като средство за регулиране. Характеристика на българската
митническа тарифа. Система Intrastat на ЕС.
7. Нетарифни средства за регулиране. Тенденции в развитие на регулирането.
Либерализация и протекционизъм
8. Основни показатели за измерване на външноикономическата дейност на
страната.
9. Външна търговия на Република България.
10. Ефективно усвояване на структурните фондове на Европейския съюз.
11. Държавна политика за насърчаване на износа.
12. Международно движение на капитал. Форми, ефекти, регулиране и тенденции
на развитие. Преки чуждестранни инвестиции в България.
13. Миграция на работната сила. Същност, видове, регулиране, тенденции.
14. Международни икономически организации. Основни характеристики, функции
и тенденции.
15. Международен валутен фонд и Световна банка.
16. Световна търговска организация.
17. Единният пазар на ЕС. Основни политики на ЕС в стопанската сфера.
18. Глобализацията и предизвикателствата пред българската икономика.
19. Глобализацията и развитието на продукта и пласмента.Модифициране ролята
и функциите на държавата в условията на развитие на глобализацията.
20. Транснационални корпорации.
21. Външнотърговска сделка на предприятието. Външнотърговски договор.
22. Стратегически междуфирмени алианси в световното стопансво.
23. Ценови стратегии на международния пазар.
24. Интернационализация на дейността на стопанската единица. Международна
бизнес-стратегия на стопанската единица.
Л и т е р а т у р а :
а/ Основна:
1. Милев, Н., “Световно стопанство и международни икономически
отношения”, изд. „Университет „Проф. Д-р Асен Златаров, Бургас, 2007.
2. Димова, Р., “Международни икономически отношения” учебник,
Университетско издателство “Стопанство, 1996 г.
3. Дамянов, А., Международен бизнес, Изд. СА “Д.А.Ценов”, Свищов, 2002.
4. Маринов, В., “Международни икономически отношения” – Теория, система,
политика, Университетско издателство “Стопанство”, София, 1998.
5. Милев, Н., Външноикономически стратегии на стопанските единици в
България, изд. „Авангард Прима, С., 2004.
6. Дамянов, А., “Фирмената интернационализация”, Изд. СА “Д.А.Ценов”,
Свищов, 1998 г.
7. Дамянов А., К. Тодоров, И. Марчевски, “Експортен маркетингов
мениджмънт”, Изд. СА “Д.А.Ценов”, Свищов, 2000.
8. Л. Каракашева, “Външнотърговски операции” 1-ва част, изд.Юрапел”, 1992.
9 . Портър, М. Конкурентното предимство на нациите, Класика и стил, С.,2005.
б/ Допълнителна:
1. Камен Миркович, Международен икономикс, част 1-ва, 1994 г. и част 2-ра
1996, Университетско издателство “Стопанство”.
2. Ц. Инжова, Външно-търговска дейност на фирмата, ЕФ “Стефис” – 1995.
3. Нормативни документи на правителството по регулирането на МИО на Р.
България, Единна митническа тарифа на ЕС, Закон за инвестициите 2004,
Директиви и регламенти на Европейската комисия и Европейския съвет.
Бургас, 2010 г.
Съставил:
доц. д-р Николай Милев
Тема 10. Ефективно усвояване на структурните фондове на
Европейския съюз.
Капиталите като цяло са важно факторно условие по смисъла на
концепцията на Майкъл Портър. Предприсъединителните фондове (ППФ) на
Европейския съюз са реален източник на капиталов ресурс за националното
стопанство. Сред източниците на външно финансиране, обект на постоянно
нарастващо внимание и търсене от страна на стопанските субекти у нас са
Стуктурните фондове (СФ) на Европейския съюз.
1. Предприсъединителните фондове - инструмент за адаптация на
националното стопанство към Единния пазар на Европейския съюз
Като предмет на МИО движението на средствата по СФ е елемент на
категорията на “Международното преливане на капиталови фондове” [2].
Своя принос за развитието на корпоративния сектор дават следните проекти
намиращи се на различен етап от проектния цикъл:
? Високотехнологични бизнес-инкубатори в градове-университетски
центрове;
? Повишаване на конкурентноспособността на МСП;
? Подпомагане сертифицирането по ISO;
? Улесняване на започващи предприемаческа дейност (Start up facility);
? Подпомагане на зараждащ се бизнес (Seed capital action);
? Шеста рамкова програма за научни изследвания и технологично
развитие: подпомага развитието на МСП, създаване на нов продукт,
повишаване на конкурентоспособността на фирмата, разширение на пазари,
внедряване на технология, “ноу-хау” и др.
2. Основни проблеми на усвояването на СФ от корпоративния сектор
Сред проблемите по усвояването на СФ се открояват два основни:
параметрите на макросредата;
ефективността на управление на проектния цикъл;
“Архи” проблем на усвояването на СФ продължава да бъде качеството на
макросредата. Съгласно едно авторитетно международно изследване на
икономиките на 80 страни по качество на бизнессредата България е на 63-то
място, по качество на макроикономическата среда на 75-то място, а по
конкурентоспособност на 62- ро място [12]. Подобряването на тези индекси и
създаването на по-гостоприемни условия за привличане и повишаване
нормата на усвояване на ППФ е невъзможно без целенасочените усилия на
“заинтересованите” (stakehоlders) на национално, регионално и местно ниво.
Сред тях се открояват:
oИнституциите на централната държавна власт: Народно събрание,
министерства /в т.ч. техни структури по места/, областни управи, общини;
oСтопанските единици;
oДанъчната администрация;
oБанковият сектор;
oНеправителствените организации като елемент на гражданското
общество;
oБраншовите организации: търговско-промишлени палати, камари и
отраслови съюзи;
Съществена част от проблемите и спънките, които срещат стопанските
единици по привличане на външни капиталови средства в т.ч. и ППФ са:
? Липса на обща стратегия и система за управление на ППФ у нас;
? Недостатъчен брой обучени управленски кадри на висше и средно
фирмено ниво, които компетентно да изготвят и управляват проекти;
отсъствие на достатъчно умения за работа с небанково финансиране; няма
достатъчно добре разработени, защитими пред европейските институции
предложения за проекти; ръководителите в националното стопанство не
познават основни програмни документи на ЕС и ППФ, а обосновката на
проектите е прекалено обща и формална без достатъчно доказателствен
материал; използуват се широко експлоатирани идеи, проблеми и клишета;
по мнението на представители на Европейската комисия този проблем е
типичен за всички страни кандидатки за членство;
? Липса на достъпна и обобщена информация относно параметрите и
условията на СФ, годишните меморандуми, програмите и проектите, които те
регламентират;;
? Недостатъчна междуведомствена координация; нещо повече, налице е
открито неконструктивно съперничество при разпределение на ролите между
представители на министерства, което води до забавяне на договореностите с
Европейската делегация у нас и поставя под въпрос договарянето на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
18 ное 2020 в 10:34 ученичка на 23 години от Сливен - ГПЗЕ "Захарий Стоянов", випуск 2017
25 окт 2020 в 14:48 родител на 110 години от София
21 окт 2020 в 15:23 ученичка на 26 години от Свищов - ДТГ "Димитър Хадживасилев", випуск 2013
10 юни 2020 в 01:06 потребител на 23 години
21 май 2020 в 13:32 в момента не учи на 46 години
10 май 2020 в 22:39 студент на 33 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Маркетинг, специалност - Маркетинг, випуск 2020
03 мар 2020 в 11:45 ученик на 22 години от Братя Даскалови - ОУ "Георги Сава Раковски", с. Партизанин, випуск 2017
04 окт 2019 в 09:16 ученичка на 29 години от Пловдив - СОУ "П. Кр. Яворов", випуск 2012
24 сеп 2019 в 12:32 ученик на 25 години от София - 144 СОУ "Народни будители", випуск 2014
20 сеп 2019 в 09:08 студент на 40 години от София - УНСС, факулетет - Международна икономика и политика, специалност - Европеистика, випуск 2018
 
Домашни по темата на материала
Търся презентация за Китай, ако някой е работил върху темата "Китай като развиваща се икономическа сила" или нещо подобно - ще се радвам да обменим информация. Благодаря. :)
добавена от petya.hristova_8205 14.11.2017
0
11
Системен подход в международните отношения-теория
добавена от chris.giev 11.10.2015
2
15
същност и видове организационно-управлески структури за осъществяване на международен маркетинг
добавена от TeddyTaylor 14.07.2012
1
51
Подобни материали
 

Транснационалните корпорации и международното движение на капитали


Транснационалните корпорации и международното движение на капитали - същност, външни и вътрешни източници и др.
 

Регионализиране на съвременната световна икономика.


Последните десетилетия на 20-ти век се характеризират с действието на два на пръв поглед противоположни тенденции: към глобализация на световната икономика и присъщата й система на международни икономически връзки...
 

Дейността на Ново Нордиск - Дания

22 апр 2008
·
75
·
7
·
1,289
·
21

Транснационалните корпорации са характерен субект на глобализиращата се съвременна икономика. Те способстват за по-дълбоката интеграция на националните стопанства в международния стопански комплекс....
 

Международни икономически отношения

20 ное 2008
·
797
·
46
·
8,071

Тема 1: Основни теоретически постановки за МИО. 1. 1 Същност и основни тенденции в развитието на МИО. МИО се органична част от Международните отношения МО.
 

ТНК и трансферните цени

19 ное 2008
·
221
·
15
·
2,927
·
1

Транснационалните корпорации извършват вътрешнокорпоративна търговия (между задграничните филиали и между тях и компанията - майка), при която действа т.нар трансферно ценообразуване (transfer pricing)...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Международни Отношения (МИО)
Тест по международни икономически отношения
изходен тест по Международни Отношения (МИО) за Студенти от 3 курс
Тест по международни икономически отношения. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
27
26
1
2 мин
01.10.2013
Тест по теория на международните отношения
състезателен тест по Международни Отношения (МИО) за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за студенти по право или международни отношения.
(Труден)
15
262
1
09.02.2012
» виж всички онлайн тестове по международни отношения (мио)

Международни икономически отношения

Материал № 818475, от 03 мар 2012
Свален: 700 пъти
Прегледан: 1,421 пъти
Предмет: Международни Отношения (МИО), Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 87
Брой думи: 34,114
Брой символи: 224,558

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Международни икономически отношения"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала