Големина на текста:
В Ъ П Р О С Н И К
по учебна дисциплина „ Международни икономически отношения”
1. Същност, основи, форми и тенденции на МИО.
2. Ранни теории за международната търговия. Принцип на абсолютните
предимства в концепцията на Адам Смит. Принцип на сравнителните предимства
в концепцията на Дейвид Рикардо.
3. Съвременната теория за сравнителните предимства предимства на Алфред
Маршал. Развитие на теориите за международната търговия. Теорема „Хекшер
- Олин".
4. Конкурентни предимства в теорията на Майкъл Портър. Детерминанти на
националното предимство. Устойчиви конкурентни предимства..
5. Регулиране на международната търговия. Международен договор.
6. Митото като средство за регулиране. Характеристика на българската
митническа тарифа. Система Intrastat на ЕС.
7. Нетарифни средства за регулиране. Тенденции в развитие на регулирането.
Либерализация и протекционизъм
8. Основни показатели за измерване на външноикономическата дейност на
страната.
9. Външна търговия на Република България.
10. Ефективно усвояване на структурните фондове на Европейския съюз.
11. Държавна политика за насърчаване на износа.
12. Международно движение на капитал. Форми, ефекти, регулиране и тенденции
на развитие. Преки чуждестранни инвестиции в България.
13. Миграция на работната сила. Същност, видове, регулиране, тенденции.
14. Международни икономически организации. Основни характеристики, функции
и тенденции.
15. Международен валутен фонд и Световна банка.
16. Световна търговска организация.
17. Единният пазар на ЕС. Основни политики на ЕС в стопанската сфера.
18. Глобализацията и предизвикателствата пред българската икономика.
19. Глобализацията и развитието на продукта и пласмента.Модифициране ролята
и функциите на държавата в условията на развитие на глобализацията.
20. Транснационални корпорации.
21. Външнотърговска сделка на предприятието. Външнотърговски договор.
22. Стратегически междуфирмени алианси в световното стопансво.
23. Ценови стратегии на международния пазар.
24. Интернационализация на дейността на стопанската единица. Международна
бизнес-стратегия на стопанската единица.
Л и т е р а т у р а :
а/ Основна:
1. Милев, Н., “Световно стопанство и международни икономически
отношения”, изд. „Университет „Проф. Д-р Асен Златаров, Бургас, 2007.
2. Димова, Р., “Международни икономически отношения” учебник,
Университетско издателство “Стопанство, 1996 г.
3. Дамянов, А., Международен бизнес, Изд. СА “Д.А.Ценов”, Свищов, 2002.
4. Маринов, В., “Международни икономически отношения” – Теория, система,
политика, Университетско издателство “Стопанство”, София, 1998.
5. Милев, Н., Външноикономически стратегии на стопанските единици в
България, изд. „Авангард Прима, С., 2004.
6. Дамянов, А., “Фирмената интернационализация”, Изд. СА “Д.А.Ценов”,
Свищов, 1998 г.
7. Дамянов А., К. Тодоров, И. Марчевски, “Експортен маркетингов
мениджмънт”, Изд. СА “Д.А.Ценов”, Свищов, 2000.
8. Л. Каракашева, “Външнотърговски операции” 1-ва част, изд.Юрапел”, 1992.
9 . Портър, М. Конкурентното предимство на нациите, Класика и стил, С.,2005.
б/ Допълнителна:
1. Камен Миркович, Международен икономикс, част 1-ва, 1994 г. и част 2-ра
1996, Университетско издателство “Стопанство”.
2. Ц. Инжова, Външно-търговска дейност на фирмата, ЕФ “Стефис” – 1995.
3. Нормативни документи на правителството по регулирането на МИО на Р.
България, Единна митническа тарифа на ЕС, Закон за инвестициите 2004,
Директиви и регламенти на Европейската комисия и Европейския съвет.
Бургас, 2010 г.
Съставил:
доц. д-р Николай Милев
Тема 10. Ефективно усвояване на структурните фондове на
Европейския съюз.
Капиталите като цяло са важно факторно условие по смисъла на
концепцията на Майкъл Портър. Предприсъединителните фондове (ППФ) на
Европейския съюз са реален източник на капиталов ресурс за националното
стопанство. Сред източниците на външно финансиране, обект на постоянно
нарастващо внимание и търсене от страна на стопанските субекти у нас са
Стуктурните фондове (СФ) на Европейския съюз.
1. Предприсъединителните фондове - инструмент за адаптация на
националното стопанство към Единния пазар на Европейския съюз
Като предмет на МИО движението на средствата по СФ е елемент на
категорията на “Международното преливане на капиталови фондове” [2].
Своя принос за развитието на корпоративния сектор дават следните проекти
намиращи се на различен етап от проектния цикъл:
? Високотехнологични бизнес-инкубатори в градове-университетски
центрове;
? Повишаване на конкурентноспособността на МСП;
? Подпомагане сертифицирането по ISO;
? Улесняване на започващи предприемаческа дейност (Start up facility);
? Подпомагане на зараждащ се бизнес (Seed capital action);
? Шеста рамкова програма за научни изследвания и технологично
развитие: подпомага развитието на МСП, създаване на нов продукт,
повишаване на конкурентоспособността на фирмата, разширение на пазари,
внедряване на технология, “ноу-хау” и др.
2. Основни проблеми на усвояването на СФ от корпоративния сектор
Сред проблемите по усвояването на СФ се открояват два основни:
параметрите на макросредата;
ефективността на управление на проектния цикъл;
“Архи” проблем на усвояването на СФ продължава да бъде качеството на
макросредата. Съгласно едно авторитетно международно изследване на
икономиките на 80 страни по качество на бизнессредата България е на 63-то
място, по качество на макроикономическата среда на 75-то място, а по
конкурентоспособност на 62- ро място [12]. Подобряването на тези индекси и
създаването на по-гостоприемни условия за привличане и повишаване
нормата на усвояване на ППФ е невъзможно без целенасочените усилия на
“заинтересованите” (stakehоlders) на национално, регионално и местно ниво.
Сред тях се открояват:
oИнституциите на централната държавна власт: Народно събрание,
министерства /в т.ч. техни структури по места/, областни управи, общини;
oСтопанските единици;
oДанъчната администрация;
oБанковият сектор;
oНеправителствените организации като елемент на гражданското
общество;
oБраншовите организации: търговско-промишлени палати, камари и
отраслови съюзи;
Съществена част от проблемите и спънките, които срещат стопанските
единици по привличане на външни капиталови средства в т.ч. и ППФ са:
? Липса на обща стратегия и система за управление на ППФ у нас;
? Недостатъчен брой обучени управленски кадри на висше и средно
фирмено ниво, които компетентно да изготвят и управляват проекти;
отсъствие на достатъчно умения за работа с небанково финансиране; няма
достатъчно добре разработени, защитими пред европейските институции
предложения за проекти; ръководителите в националното стопанство не
познават основни програмни документи на ЕС и ППФ, а обосновката на
проектите е прекалено обща и формална без достатъчно доказателствен
материал; използуват се широко експлоатирани идеи, проблеми и клишета;
по мнението на представители на Европейската комисия този проблем е
типичен за всички страни кандидатки за членство;
? Липса на достъпна и обобщена информация относно параметрите и
условията на СФ, годишните меморандуми, програмите и проектите, които те
регламентират;;
? Недостатъчна междуведомствена координация; нещо повече, налице е
открито неконструктивно съперничество при разпределение на ролите между
представители на министерства, което води до забавяне на договореностите с
Европейската делегация у нас и поставя под въпрос договарянето на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
04 окт 2019 в 09:16 ученичка на 28 години от Пловдив - СОУ "П. Кр. Яворов", випуск 2012
24 сеп 2019 в 12:32 ученик на 24 години от София - 144 СОУ "Народни будители", випуск 2014
20 сеп 2019 в 09:08 студент на 39 години от София - УНСС, факулетет - Международна икономика и политика, специалност - Европеистика, випуск 2018
16 май 2019 в 23:06 студентка на 38 години от Бургас - Бургаски университет "Проф. Асен Златаров", факулетет - Факултет по обществени науки, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2014
08 май 2019 в 15:45 в момента не учи на 32 години
04 май 2019 в 16:34 родител на 41 години
22 мар 2019 в 01:06 студент на 31 години от София - Нов български университет, факулетет - Бакалавърски, специалност - Международни отношения, випуск 2018
27 фев 2019 в 13:12 студент на 25 години от Банско - Колеж по туризъм, факулетет - фса, специалност - Бизнес администрация, випуск 2018
 
Домашни по темата на материала
Търся презентация за Китай, ако някой е работил върху темата "Китай като развиваща се икономическа сила" или нещо подобно - ще се радвам да обменим информация. Благодаря. :)
добавена от petya.hristova_8205 14.11.2017
0
9
Системен подход в международните отношения-теория
добавена от chris.giev 11.10.2015
2
13
същност и видове организационно-управлески структури за осъществяване на международен маркетинг
добавена от TeddyTaylor 14.07.2012
1
51
Подобни материали
 

Регионализиране на съвременната световна икономика.


Последните десетилетия на 20-ти век се характеризират с действието на два на пръв поглед противоположни тенденции: към глобализация на световната икономика и присъщата й система на международни икономически връзки...
 

Транснационалните корпорации и международното движение на капитали


Транснационалните корпорации и международното движение на капитали - същност, външни и вътрешни източници и др.
 

Анализ на договор за сключена външнотърговска операция между контрагенти от различни държави


Същност на външнотърговския договор •мотиви и цели на операцията; •анализ на клаузите по договора; Предимства и недостатъци за контрагентите; Заключение Използвана литература Приложение •“Дългосрочно споразумение за доставка”
 

Глобализация


Глобализацията е може би най-обсъжданият, но и най-неясният между всички съвременни процеси. Едни виждат в нея панацея за всички злини, а други - изключителна опасност. Какви са от гледище на развиващите се общества изгодите и заплахите...
 

Транснационални компании на Швеция


Благодарение на многогодишните си традиции в интернационализацията, Швеция е също важен чуждестранен инвеститор. За последните пет години износът на ПЗИ от Швеция възлиза на почти 930 млрд. шведски крони......
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Международни Отношения (МИО)
Международни икономически отношения (МИО)
изпитен тест по Международни Отношения (МИО) за Студенти от 4 курс
Теста включва няколко дисциплини в международна икономическа насоченост. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(За отличници)
60
25.07.2019
Тест по международен бизнес
изпитен тест по Международни Отношения (МИО) за Студенти от 3 курс
Този тест е даван за освобождаване при Доц.Филипова по Международен бизнес в ЮЗУ. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
21
108
1
1 мин
09.07.2013
» виж всички онлайн тестове по международни отношения (мио)

Международни икономически отношения

Материал № 818475, от 03 мар 2012
Свален: 691 пъти
Прегледан: 1,401 пъти
Предмет: Международни Отношения (МИО), Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 87
Брой думи: 34,114
Брой символи: 224,558

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Международни икономически отношения"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения