Големина на текста:
1.Предмет и задачи на психологията.Основни
направления в психологията.Психологията не е само
наука за живота,но говорейки за психологията на
човека тук се има впредвид изучаването на
същностните психологичесски характеристики на
човека.Такава важна характеристика е вътрешния свят
на човека,неговият субективен живот,който трябва да
стане предмет на една нова бъдеща психологична
антропология.В този смисъл,задачите на психологията
се обосновават в следното:1.познаване на
психическата реалност;2.на базата на тези знания се
изработват средства за практическа помощ на хората и
то в най-различни области.
2.Същност на структуралистичния и
функционалиистичния подходи в
психологията.Първият психологически труд е на
Аристотел ”За душата”.Началото на психологията е
свързано със създаването на първата лаборатория по
психология към Лайпциския университет през 1879 г.
от Вилхелм Вунд.Вилхелм вунд решава да изучи
съдържанието и структурата на съзнанието и то на
научна основа.Съзнанието се разбива на
психологически елементи,като основен материал за
съзнанието са усещанията,образите и
чувствата..Ролята на психологията е да даде колкото
може по-детайлно описание на тези елементи.За
постигане на тази цел структуралистите прилагат
метода на експерименталната интроспекция,т.е.
изследваният разказва,описва какво чувства,когато се
намира в една или друга ситуация.
Направления - Предмет на изследване
Психология на съзнанието - Съзнание
Бихевиоризъм - Поведение
Фройдизъм - Несъзнаването
Гещалт психология - Цялостни структури
на психиката
Хуманистична психология - Личността на човека,
неговата индидуалност
Когнитивна психология - Информационните поз-
навателни процеси
По-късно през 1881 г. се обособява от Уилиям Джеймс
и сyтрудниците му идеята,че проблемът не е от какво е
построено съзнанието,а да се разбере неговата
функция,както и ролята му за съществуването на
индивидите.Според тях ролята на съзнанието се състои
в това да се даде възможност на индивида да се
приспособи към различни ситуации,които възникват в
живота на индивидите или да повтаря вече изработени
форми на поведение.Така се заражда
функционалистичния подход,който най-общо се
представя от У.Джеймс.Той изтъква,че “съзнателният
живот представлява един непрекъснат подход”.
3.Бихевириостичен подход-същност и
особености.Основни характеристики на
класическото кондициониране,оперантното
кондециониране и на социалното научаване.
Основната тез на бихевиоризма (поведенческа
психология) е,че поведението е непосредствено
следствие от от влиянието на средата.Както твърдят
Милър и Долард, “в своята най-проста форма тя
9поведенческата психология” проучва условията,при
които се свързват ответната реакция и съответния
стимул.След като е завършено ученето,реакцията и
стимулът се свързват по такъв начин,че появата на
стимула да предизвиква съответната
реакция.”.Резултатите от научаването се свеждат
единствено до измененията във външното поведение и
се изследват ефектите на външните събития за
индивида. S-R (стимул-реакция).При тази теоретична
ориентация усилията са насочени към разкриване
особеностите и закономерностите на класическото и
оперантноо кондиционоране и социалното научаване.
Бихевиористичния подход в психологията е
представен от три поколения изследователи.
Класическо кодициониране-представител е
Уотсън,при него се открояват три
процеса:генерализация,дискриминация и
угасване.Генерализация-разширяване значението на
стимулите или реакциите и то в сходни,близки
ситуации.Когато един стимул придобие капацитет да
предизвиква ответна реакция,по силата на това,че е
свързан с безусловен дразнител,то други подобни
стимули могат да придобият част от този капацитет.
Дискриминация-този процес се състои в научаването
нда се различават близки подобни стимули и да се
отговаря избирателно и то в зависимост от тяхната
специфика.Затрудненията тук идват от сходството на
стимулацията,колкото по-висока е степента на
подобиена две ситуации,толкова по-трудно е
разграничаването им.Угасване-в своите изследвания
Иван Петрович Павлов установява,че повтарящата се
поява на условен стимул,но без подкрепление води до
изчезване на условната реакция.Липсата на
продължителнос подкрепление угасва изграден е
условен рефлекс.
Оперантно кондициониране-установено е,че то дава
еазултати само при автоматизирани форми на
поведение,но научаването,самото учение се
осъществява,посредством оперантно
кондициониране,представител е Едуард Торндайк,той
смята,че ученето се основава на един основен
принцип,а именно пробата и грешката.Според
неготози процес представлява една продължителна
серия от опити,при което се овладява случайно
постигнат успешен поведенчески резултат.Той
извежда т.нар. Закон на ученето и най-вече този за
ефекта на ученето.”Всяко действие,което води до
удовлетворение в дадена ситуация,ще проявява
тенденция за повторение в тази ситуация.”Наказание и
награда или подкреплението.Подкреплението е
същностна характеристика в рамките на оперантното
кондициониране.Социално научаване-А.
Бандура,според него социалните влияния изпълняват
важна роля в усвояването на сложни поведенчески
модели.Според него ученето се проявява само в
подходящи условия.Необходимо е да отбележим и
теорията на социалното научаване.Основните линии на
изследване в рамките на социалното научаване са по
посока:първо,на социалното научаване в процеса на
възпитание на децата и на
подрастващите:второ,социокултурен анализ-
изследване на развитието на личността в различни
култури;и трето,развитие на личността..
4.Специфика на когнитивния подход.В последните
двайсетина години на 20 в. Когнитивния подход се
очертава като едно от най-влиятелните направления в
съвременната психология.Неговите корени могат да се
търсят в идеите на гещалтизма и разработките на Курт
Левин.В днешно време съществува твърде голямо
многообразие от теории и изследвания,чиято пресечна
точка са вътрешните познавателни процеси,процесите
на преработка на информацията.За когнитивните
психолози поведението не се свежда само до неговите
външни,наблюдаеми свойства,но предполага
обяснение на ниво умствени
репрезентации,намерения,убеждения и
т.н.Когнитивната психология се занимава с това как и
защо хората правят избор и вземат решение,как се
структурира и съхранява информацията в паметта,как
се оперира с понятия и как се изграждат понятийните
схеми и много други.Представителите на това
направление разбират ученето като активен умствен
процес,чиито основен компонент е знанието.Хората не
са пасивни получатели на влияния от средата,а
активно преработват информацията за света.Така се
получават нови преживявания,натрупва се нов
опит,който води към научаване.Ученето води до
придобиване на знания,а промените в знанията правят
възможни промените в поведението.Важен компонент
1
на процеса е обратната връзка,която дава информация
за правилността и уместността на изпълненото
действие.Обратната връзка намалява неопределеността
и така води до разбиране на чувство за
съваршенство.Когнитивния подход към ученето не се
центрира около една унифицирана
теория.Обединяващо звено е понятийния апарат и
предмета на изследванията.
5.Зигмонд Фройд.-същност на теорията и
понятията.Характерни особености на топичната и
функционална структури.Психоанализа
(Фройдизъм)-Фройд е роден на 6 май 1856 г. в гр.
Фрайбург.Когато е на 6 г.,семейството се мести да
живее във Виена.През ученическите си години той
никога не е бил изпитван,завършва гимназия,бил е
безупречен.Записва медицинския факултет на
университета във Виена,работи като лекар и така се
сблъсква с болестта хистерия (няма анатомични
заболявания).Пише на доктор в Париж,но и от там не
получава отговор.Фройд получава стипендия и отива
да учи в Париж при този доктор.Започва да усвоява
хипнозата.1895 г. излиза първата му книга,заедно с
Йосиф Броя (“Изследвания върху
хистерията”),установява,че под хипноза болните
разкриват техните преживявания.С помощта на лекаря
те разкриват и си спомнят за скритото измъчващо ги
преживяване.Те се успокояват и симптомите на
заболяването изчезват.Причината на заболяването е
травмено преживяване,което лицето се е опитало да
подтисне и да забрави.По този начин 1. хипнозата
става първия метод на психоанализата.Фройд
разбира,че хипнозата не е универсален метод и се
обръща към 2. тълкуването на сънищата 3. .Анализ и
интерпретация на свободните асоцияции-първият
метод,който се прави в будно състияние-конфликт на
стари и нови преживявания (решаване на
проблемите),предлага поток от думи,които не
предизвикват реакция,защото не са свързани с
травмата,след което дума,свързана с нея,която да
доведе до реакция на болния.Фройд отново
установява,че и този метод може да бъде подобрен и
така стига до 4. Анализ и интерпретация на
художествените произведения-рисунки на пациентите
за техните чувства,преживявания и
емоции.Психоаналитични методи-хипноза,тълкуване
на сънищата,анализ и интроспекциа на свободните
асоциации,анализ и интерпретация на худойествените
произведения.Основни трудове на Фройд-“Изследване
на хистерията”,”Тълкиване на сънищата”,”Отвъд
границите на удоволствието”,”страхът”,”Мойсей и
единобожието” и др.1909-191 г. е поканен в Америка
да чете лекции-“Увод в психоанализата”-най-обобщен
вид на всички постижения на Фройд.Подтикнат от
проблемите на практиката,той достига до
Двупластовия състав на психиката-съзнаваното и
несъзнаваното.Така се стига до извода,че определящо
в мотивацията на чивешкото поведение заема не
съзнаването,а несъзнаването.Той се ориентира към
изучаване на механизмитв на несъзнаването.Източник
на несъзнаването според него са влечението-психичен
дразнител,който се различава от обикновените
дразнители по това,че не идва отвън,а от вътрешността
на организма.Има постоянен,а не временен
характер.От външното дразнение може да се избяга,но
от влечението не може.Източник на влечението е
телесен процес,който е хомичен или
механичен,извършва се в някои от органите или в част
от тялото.И така според Фройд под влиянието на
телесните процеси се активират влеченията в духовния
живот на човека и се създава напрежение.Влечението
винаги преследва определена цел,и тази цел е
постигане на удоволствие,чрез отстраняване на
възникналото напрежение.У човека има различни
влечения.
Фройд разграничава либидото като му дава твърде
широко разбиране-като жизнен нагон,жизнена
тенденция,жизнен порив,обикновено сексуално
влечение,количество полова енергия,полов глад и
любов.Той разграничава два основни етапа в
сексуалното развитие на човека:-предгенитален-
автоерогенно-ерогенните зони са разположени
навсякъде по тялото (детето);-следгенитален-
същински полов живот.
Врезултат на своите изследвания Фройд създава два
вида структури,а
именно:1.Топична;2.Функционална.Топичната
е:1.Несъзнаването;2.Предсъзнаването;3.Съзнаването.
Несъзнаването е област,в която бушуват либидните
желания,които са биологични по произход и
същност,не зависят нито от времето,нито от външните
условия.Те са в непрекъсната борба с цензурата.Те са
биологични по произход,но се намират навсякъде в
тялото на човека.Единствената цел на либидните
желания е постигането на удоволствия.Цензурата е
този психичен акт,който допуска или не допуска
либидните желания в теорията на предсъзнаването.
Предсъзнаването е една промеждутъчна част,в която
влизат приемливите за цензурата психични актове.Тук
са всички психични процеси,които идват от външния
или вътрешен свят.Предсъзнаването е нещо като
резервоар на съзнаването.
Съзнаването е най-късно възникналата съставка на
човешката психика.Ролята му е да приема или да
отбягва дразненията,които идват от виншния
свят.Вътрешните влечения и желания могат да
достигнат до съзнаването,само ако не противоречат на
принципа за реалност и ако бъдат допуснти от
цензурата.Съзнаването е своеобразен буфер между
принципа за удоволствия и този за реалност.За
съдържанието на несъзнаването съзнанието не е
уведомено.
В хода на своите изследвания Фройд осъзнава,че тази
структура-топичната не разкрива достатъчно
функционалните взаимоотношения и интегрирането на
отделните психични слоеве и разработва втората-т.н
функционална структура,в която психиката се дели на
“ТО”,”АЗ”,”СВРЪХ АЗ”.С термина “ТО” се
обозначчава несъзнаването,а с “АЗ”-съзнаването.Тук
Фройд уточнява,че между “ТО” и “АЗ” няма рязка
граница,доколкото цензурата действа от изискванията
на принципа за реалност,а също така и изтласкването е
несъзнавано,от което следва,че и част от АЗ-а е
несъзнавано.С термина “СВРЪХ АЗ” Фройд най-
кратко казано обозначава субективната външна
социална действителност,която е закрепена в
определени
норми,изисквания,традиции,морал.”СВРЪХ АЗ-ът”
или “ИДЕАЛ АЗ-ът” е това,което индивидът желае да
бъде,с което той се идентифицира и същевременно от
което се страхува и му се подчинява.То е нещо като
съвест в най-широк смисъл.Акцента на теорията на
Фройд пада върху “Аз-а”.
Зигмунд Фройд като изследовател е бил много
деспотичен.Негови последователи са Алфред Адлер и
Густав Юнг.
6.Основни аспекти в теориите на А. Адлер и К .Г.
Юнг. Специфика на социониката и нейното място в
подбора на кадри. Психологията, която извежда
Алфред Адлер се нарича индивидуална психология.
Неговата централна идея е идеята за несъзнателния
стремеж на човека към съвършенство. Този стремеж
Адлер определя като изходен и неизбежен по
отношение на преживяване на чъвството на собствена
непълноценност и необходимостта да се компенсира
това чувство на непълноценност. Адлер смята, че
преживяването на това чувство на непълноценност е
естествено по силата на това, че всяко дете вижда
всред обкръжаващите го хора, които са по-силни, по-
умни, по-компетентни. Той смята, че тези
2
преживявания биха могли да се влошат, да се
усложнат в резултат на недемократичните и
нехармонични отношения с родителите. Ето защо,
според него основна задача на родителите е да
осигурят на детето чувство на безопасност и тук
особено голяма е ролята на майката. В теорията на
Алдер се обръща внимание на реда на раждането на
децата и на техния пол. Според него опитът от
отношенията, които детето получава до петата си
година е решаващ за развитието на детския характер, а
впоследствие и по принцип за характера на човека. За
Адлер водещо е в развитието на детето и за развитието
на човека е чувството за непълноценност. Отначало
Адлер е смятал, че компенсацията на това чувство
трябва да върви по линия на самоутвърждаването, на
самодоказването, като се удовлетворява желанието за
власт. По-късно в работата си той акцентира на два
начина за компенсиране на това чувство: единият е
конструктивен, а другият- деструктивен.
Конструктивният начин означава самоутвърждаване
чрез дейност за благото на другите, т.е. в
сътрудничество и коопериране с тях. Деструктивният
начин е за сметка на унижаване на другите и тяхната
експлоатация. Изборът по какъв начин детето,
респективно човекът, ще се смоутвърждава зависи
според Адлер от запазването на социалния интерес.
Какво разбира Адлер под понятието социален интерес?
– Това е увството на съпричастност към човека, към
хората, готовност за сътрудничество. Адлер е
предполагал, че този социален интерес е донякъде
вроден, но е твърде слаб и при неблагоприятни
условия се редуцира и заглъхва. Карл Густав Юнг-
швейцарски психолог и философ. Неговите виждания
не са загубили актуалност и до сега. Той е най-
добрият, но и най-непослушният ученик на Фройд.
Фройд е атеист, а Юнг е религиозен. В основата на
теорията на Юнг лежи учението за колективното
неъзнателно. Той говори и за лично несъзнателно. Ако
личното несъзнателно се формира в индивидуалния
опит на човека, то в колективното несъзнателно е
отразен опитът на човечеството. Всеки от нас носи в
себе си както колективното несъзнателно, така и
своето лично несъзнателно. Юнг пръв извежда и
обособява понятието комплекси. Това е система от
черти, образи, преживявания, които се развиват около
определено централно преживяване и съществуват у
нас несъзнателно и автономно. Съдържанието на
колективното несъзнателно представлява така
наречените архетипи- образци на поведение, мислене,
виждания за света. Такива архетипи са изображенията
на доброто и лошото. Психологията, която Юнг
развива, се нарича аналитична психология. Централно
място в нея заема индивидуацията- това е процес на
търсене от човека на душевна хармония, интеграция,
цялостност, осмисленост. Душевният живот според
него представлява едно безкрайно странстване вътре в
себе си и откриване на скрити несъзнателни структури.
Душата, според Юнг е нефизическа реалност, която е
изпълнена с енергия. Юнг има своя принос по
отношение на изграждането на типовете личност. Той
също така говори за екстроверти и интроверти, но към
тези две личности ориентации той отнася четири
психични процеса- интуиция, усещане, чувство и
мислене.
В основата на социониката са залегнали вижданията на
швейцарския психолог К. Г. Юнг, който разглежда
съществуването на различни типове психика.
Соционическата типология пряко се съотнася с
развитието и разширяването на типологията на К. Г.
Юнг, като тази типология разкрива по-просторно
човешките отношения и човешката съвместимост.
Най-общо социониката е наука за типовете
информационни системи (човек, колектив, държава) и
взаимодействието между тях, или наука за типовете
информационен метаболизъм. Концептуалното начало,
поставено от К. Г. Юнг, изисква извеждането на някои
основни теоретични постулати от неговата теория с
цел цялостно описание и разкриване теоретичните
източници на социалната наука. Екстраверсията и
интроверсията са само две от многото особености на
човешкото поведение. При изучаването на индивидите
интроверти бързо се установява, че те в много
отношения се различават един от друг, както и
екстравертността се оказва твърде повърхностна и
обща характеристика. Фактически К. Юнг се опитва да
покаже как на практика работи съзнанието, а също
така да обясни, че то работи по различен начин при
различните хора. Той конструира една теория за
психологическите типове, като внася разграничаване
на компонентите на съзнанието. Така при някои
индивиди голямата възбуда идва от вътрешния свят, а
при други от външния. Анализът и разглеждането на
четирите функции (мислене, чувство, усещане и
интуиция) му дават основание да ги обособи на две
двойки- една рационална двойка (мислене и чувство) ,
и една ирационална двойка (усещане и интуиция). Ако
една от тези функции доминира, съответно се
проявява и съответния тип и “Всеки от тези типове
може да бъде екстравертиран или интревертиран, в
зависимост от неговото отношение към обекта”.
Прилагането на тези две нагласи и висшата и
спомагателната функция дават основание за
обособяването на списък от шеснадесет основни типа.
В една от последните си разработки Юнг поставя
акцент на това, че противоположностите са
неизкоренимите и необходими условия на целия
психичен живот. Принципът на противопоставянето е
фундаментът на неговите научни търсения.
Типологията според “нг представлява система от
индивидуални устанкови и поведенчески стереотипа,
които са структурирани, за да бъдат обяснени
различията между хората. Юнг е отделил осем
типологични групи: две личностно устанкови-
интроверсия и екстраверсия, и четири функции:
мислене, чувство, усещане и интуиция, като всяка една
от тях може да действа по интровертен и екстравертен
начин. Непосредствен повод за създаването на
психологическа типология е самото различие във
вижданията на Фройд и Адлер, установено от него
след раздялата с Фройд.
7.Същностно съдържание на теориите на Е.
Ериксън и Е. Форм. Теорията на Е. Ероксън е силно
разгърната във възрастовата психология- психология
на развитието. В центъра на тази теория е залегнало
виждането за изучаване на човешкото АЗ, за
изучаването на личността. Но тук АЗ- ът не е просто
слуга на ТО- то, но отговаря за най-важното-
психическото здраве на личността и най-вече за
нейната идентичност. Развитието на личността според
Ериксън се раззглежда от гледна точка на засилването
на АЗ- а и предвижването към идентичност. Разглежда
развитието на човека в осем етапа. Ерик Форм-
основния проблем, който засяга той, е проблемът за
личната психологическа свобода на човека. Неговата
концепция се нарича хуманистичен психоанализ.
Особено илюстративна по отношение на теорията му е
книгата “Бягство от свободата”.
8.Хуманистична психология на К. Роджърс. К.
Роджърс е представител на хуманистичната
психология. Тук ключово понятие и структура е
самосъзнанието и то от гледна точка на развитието у
човека на позитивното самовъзприатие, акцента пада
върху индивидуалността. Роджърс е лекар психиатър-
решаването на проблема става при среща- емпатия-
съчувствие, съпричастие, съдействие, просоциално
поведение. Емпатия- психологически механизъм,
който дава възможност за помагане на друфите.
Резултат от самосъзнанието е не само приемане на ебе
си, но и вяра в себе си, в способността да се направи
правилен избор по отношение на самият себе си. Един
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Пищови по психология

Предмет и задачи на психологията. Основни направления в психологията. Психологията не е само наука за живота, но говорейки за психологията на човека тук се има предвид изучаването на същностните психологичесски характеристики на човека....
Изпратен от:
Iva Dimitrova
на 2012-03-02
Добавен в:
Пищови
по Психология
Статистика:
205 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Когнитивна психология - Памет

27 юли 2008
·
806
·
12
·
2,083
·
686
·
2

Същност на когнитивната психология, експериментална част
 

Предмет и задачи на психологията

21 фев 2009
·
321
·
21
·
7,124
·
1

Названието Психология произлиза от гръцките думи “психе” – душа и “логос” – учение, слово. В буквален превод психологията е наука за душата.
 

Психология

06 май 2008
·
159
·
2
·
596
·
87

Връзката на психологията с природните науки възниква от необходимостта да се използват техните открития за доказване на материалния произход на психиката (биология, зоология, анатомия, неврофизиология и др.).
 

Психика и съзнание

26 мар 2006
·
2,148
·
6
·
1,001
·
134

Психиката е активно отражение на действителността, свързано с управление на дейсността и поведението, психично отражение е идеалното субективно, вярно и активно отражение на обективната действителност. Съзнанието е най- висшата форма на психично отражение
 

Общуване и социална психика

21 окт 2006
·
1,833
·
11
·
1,393
·
96
·
2

Научното изследване на проблема за общуването има важно теоретико-методическо значение за изясняването на природата и функциите на социалнопсихичните явления и процеси
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология и логика за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Тестови задачи върху учебното съдържание по психология и логика за 9 клас - изходящо ниво. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
13
1,185
2
20.07.2012
Тест по Хигиена и здравно образование за студенти от 1-ви курс Психология
изпитен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тестът се състои от 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Психология, изучаващи дисциплината "Хигиена и здравно образование".
(Лесен)
11
13
1
3 мин
17.10.2016
» виж всички онлайн тестове по психология

Пищови по психология

Материал № 818340, от 02 мар 2012
Свален: 205 пъти
Прегледан: 284 пъти
Предмет: Психология
Тип: Пищов
Брой страници: 7
Брой думи: 5,961
Брой символи: 39,557

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищови по психология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
23

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
359

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения