Големина на текста:
Юпитер
Юпитер е петата по отдалеченост от слънцето планета и първата по близост планета-
гигант. По обем Юпитер е два пъти по-голям от всички останали планети в
Слънчевата система, взети заедно, а масата му съставлява 2/3 от тяхната обща
маса. В сравнение със Земята той е 11 пъти по-голям по диаметър, 1300 пъти по-
голям по обем 318 пъти по-голям по маса. Плътността му обаче е само около
1,33g/cm
3
за сведение земната плътност е 5.5 g/cm
3
Юпитер обикаля около слънцето на 5 пъти по-голямо разстояние от Земята. Една
обиколка по орбитата си Юпитер извършва за почти 12 земни години. Около оста
си той се завърта за 9h 35m, като екваториалните му части се движат по-бързо от
околополюсните. Това показва, че за разлика от планетите от земната група
Юпитер няма твърда повърхност.
От Земята върху Юпитер се виждат успоредни на екватора тъмночервени ивици, а
между тях – по-светли зони. Най-интересно е голямото червено петно, което мени
своята големина, яркост и положение върху диска на планетата, но никога не
изчезва. То представлява гигантски атмосферен вихър, чиято температура е с
няколко градуса по-ниска от температурата на околната среда. За червения цвят
на петното допринася и намиращото се в него газообразно съединение на
фосфора с водорода, наречено фосфин. Размерите на петното са около 3/4 от тези
на земята.
Атмосферата на Юпитер е съставена основно от хелият и водородът. Освен тях са
открити амоняк, метан, водни пари и др.
Измерванията показват, че температурата на горния слой облаци на Юпитер е около –
140 С. При такава ниска температура молекулите на амоняка, метана и водните
пари, които образуват облачната покривка на планетата, са в течно или
замръзнало състояние. Юпитер излъчва почти два пъти повече топлина от тази,
която получава от Слънцето. Това означава, че той има собствени източници на
енергия.
Марс
Марс е четвъртата по отдалеченост от Слънцето планета. Поради червения си цвят тя
носи името на древногръцки бог на войната Арес (в римската митология Марс). Една
обиколка по орбитата си Марс прави за близо 2 земни години. Денонощието на Марс е
с около 40мин. по-продължително от земното. Неговата ос е наклонена спрямо
равнината на орбитата му почти колкото земната ос към равнината на еклиптиката.
Както на Замята така и на Марс има сезони, но те са 2 пъти по продължителни от
земните. Тя е около 2 пъти по малка от Земята, нейната маса е 10 пъти по малка от
земната, средната и плътност също е по малка -3,96 g/см
3
, гравитационното ускорение
на повърхността и е 3,71 m/s
2
. Марс е средно 1,5 пъти по отдалечена от Слънцето, от
колкото земята затова до повърхността и достигат 40% от енергията, която достига до
земята. Това прави климата на Марс много суров средната температура е -87° C, като
през денонощието силно се изменя като на екватора достига най-много 17° C. Особено
студено е на полюсите (до -130°° С). При такива условия замръзва не само водата, но и
въглеродния диоксид. Атмосферата на Марс е силно разредена, налягането там е 160
пъти по малко от земното. Съставена е главно от въглероден диоксид - 96% значително
по голямо количество азот и много малко кислород - 0,15%. Концентрацията на водни
пари е около 200 пъти по малка от тази в най-сухите райони на Земята. Тя се мени с
сезоните но никога не надвишава 0,2%.
Меркурий
Меркурий е името на бързоногия вестител на олимпийските богове Хермес (в римската
митология – Меркурий). Тя е най-близката до слънцето планета и най-малката по
размери в слънчевата система от земната група. Меркурий е 40% по малка от земята и
40% по-голяма от луната. Тя винаги се наблюдава на малко ъглово разстояние от него и
поради това не може да се вижда от Земята освен в часовете на полумрак малко след
залез или малко преди изгрев-слънце.
Меркурий обикаля около Слънцето по силно елиптична орбита на средно разстояние
0,39 АU, което е около 2,5 пъти по-малко от разстоянието между Земята и Слънцето.
Това е най-бързо движещата се планета. При движението си по орбитата Меркурий
прави една обиколка само за 88 земни денонощия със средна скорост 54 km/s, която е
почти два пъти по-голяма от средната скорост на Земята. Затова пък тя се върти много
бавно около оста си. Планетата извършва 3 завъртания около оста си за 2 обиколки
около Слънцето.
На Меркурий практически няма атмосфера. Затова през деня повърхността му се
нажежава до над 400° С. При тази температура се топят калаят, оловото и даже цинкът.
Повърхността на Меркурий е покрита с кратери, така че нейните снимки трудно се
отличават от тези на Луната. От някои меркуриански кратери радиално се простират на
големи разстояния светли лъчи. Такава лъчиста структура се наблюдава и около някои
кратери на Луната. Това са вериги от малки кратери, които вероятно са образувани от
разлетели се късове при падането на голям метеорит.
На повърхността на планетата се забелязват и гладки закръглени равнини, които заради
сходството си с лунните морета са наречени басейни. Най-големият от тях, басейнът
Калорис, има диаметър 1300 km.
Нептун
Нептун е осмата планета по отдалеченост от слънцето и четвъртата по големина в
слънчевата система. Тя е открита по теоретичен начин на 23 септември 1846г. и едва
след това наблюдаван. Неговата орбита и маса били пресметнати по отклоненията,
които той – тогава още неизвестен – причинява с гравитационното си въздействие
върху орбиталното движение на Уран. Това води до промени във видимия върху небето
път на тази планета. По подробни сведения за планетата получихме от космическия
апарат Войджер 2, който достигна планетата през август 1989г. Екваториалния радиус
и е 24,746 км. в Нептун могат да се поберат 60 планети като Земята, но масата и е само
15 пъти по-голяма от земната. Това е така защото Нептун има значително по-малка
плътност от тази на Земята само 1,64 gm/cm
3
.Той обикаля около слънцето на средно
разстояние 30,1 AU (4,504,300,000 км.) за 164,79 години с скорост 5.45 km/sec. Нептун
извършва една пълна обиколка около оста си за 16 часа 6 мин.
Атмосферата на Нептун е съставена от водород 85% хелий 13 и метан 2%. Именно
метан предава синьо зеления цвят на планетата, защото поглъща червената светлина.
Температурата на планета варира от –193° до –153° С. На Уран тя е около -193° С, но
Нептун получава 2,5 пъти по-малко енергия от Слънцето в сравнение с Уран. Затова
при него, както при Юпитер и Сатурн, трябва да се допусне наличието на допълнителен
източник на енергия. Атмосферното налягане варира от 1-3 бар в зависимост от
местоположението. По повърхността на планетата не се наблюдават никакви детайли.
Различават се отделни бели петънца както по повърхността на земен океан. Ето защо
едно петно, което бе забелязано да се движи, получи името “скутер”. Това петно е
характерно за Нептун и наподобява червеното петно на Юпитер. То представлява
гигантски атмосферен вихър, които се движи с скорост около 2000 км./h.
Плутон
Плутон е най-отдалечената от Слънцето планета на средно разстояние 39,5 AU
(5,913,520,000 км.) Открита е на 18 февруари 1930г. Планетата обикаля по силно
елиптична орбита за период от 248.54 години с скорост 4,74 km/sec, така че от
откриването й досега тя не е изминала дори и една четвърт от пътя по орбитата си.
Когато планетата е около перихелия си, тя е по-близо до Слънцето от Нептун. Това се
случи за последен път през 21 януари 1979г. когато Плутон пресече орбитата на
Нептун, следващото пресичане ще бъде през септември 2226г. Масата на Плутон е
значително по малка от тази на земята 1.27e+22 кг. или 0,02 земни маси (масата на
земята е 1). Плътността на планетата е 2,05 gm/cm
3
. Плутон извършва една пълна
обиколка около оста си за 6.387 дни.
Атмосферата на Плутон е съставена от метан и азот. Гравитацията на екватора е
0,4m/sec
2
. Температурата на планетата се изменя в зависимост от близостта и до
слънцето. Плутон се намира най-близо до слънцето на разстояние 30 AU и най-далече
на 50AU. За атмосферата на Плутон както и за самата нея не се знае много защото
Плутон е единствената планета която не е посещавана от космически апарат до
момента. NASA планира пускане на космически кораб през 2001 г., които ще достигне
планетата през 2006-2008. Преди тя да се е отдалечила много от слънцето и нейната
атмосфера да замръзне.
Сатурн
Сатурн е шестата по отдалеченост от слънцето планета и втората по големина в
слънчевата система с диаметър 119 300 km.
Голямата част от това, което знаем за Сатурн, неговия пръстен и неговите спътници,
дължим на трите американски космически апарата, достигнали планетата съответно
през 1979, 1980 и 1981 г. – “Пайниър-11”, “Войджър-1” и “Войджър-2”. Сатурн е
планета, чийто пръстен дълго време се смяташе за единствен в Слънчевата система.
Още Галилей е подозирал съществуването му, но отчетливо е видян едва 50 години по-
късно от Хюйгенс.
Масата й е около 3 пъти по-малка от масата на Юпитер, но близо 100 пъти по-голяма от
земната. Сатурн е единствената планета, чиято средна плътност е по-малка от
плътността на водата – тя е само 0,69 g/cm
3
. което означава, че ако се намери
достатъчно голям океан Сатурн би плувал в него. Той се върти около оста си за 10 часа
и 33 мин. обикаля около Слънцето за 29.458 години на разстояние 9.5388 АU от него. с
скорост 9.67 км/сек.
Атмосферата на Сатурн е съставена от водород 97% , метан и хелий 3%. Атмосферното
налягане е около 1.4 бар.
Температурата на горния слой на облаците на Сатурн е около –125° С. Температурата
на пръстена е с около 30° С по-ниска. Това показва, че Сатурн подобно на Юпитер
също притежава свой вътрешен източник на енергия. Най-вероятно това е енергия,
освобождавана при бавното гравитационно свиване на планетата.
На Сатурн има ветрове, които духат с голяма скорост около (1 100 km/h) ,но само в
екваториалните области на планетата и почти винаги са насочени в източна посока.
Пръстенът на Сатурн прави планетата една от най-хубавите в слънчевата система. Той
е разположен в неговата екваториална равнина и се разделя на различни части. Още в
началото на 18 век било забелязано, че той се състои от две части – А и В. По-късно
бил видян и трети, най-вътрешен пръстен С. Изследвайки спектъра на пръстена,
руският астроном Балополски и американският Килър през 19 век потвърдиха
теоретично направения от София Ковалевска и Джеймс Максуел извод, че той не е
плътен, а се състои от множество малки твърди частици. Те установили, че вътрешните
части на пръстена се движат по-бързо, отколкото външните. Така трябва да бъде, ако

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
09 дек 2018 в 20:41 в момента не учи на 34 години
18 юли 2018 в 15:26 учител на 53 години от Пловдив
09 май 2018 в 12:58 потребител
10 окт 2017 в 16:23 потребител
02 фев 2017 в 15:26 ученик на 20 години от София - kkk?, випуск 2017
 
Подобни материали
 

Съзвездие - групиране на звездите, съставящи въображаема картина в небето

21 фев 2007
·
853
·
3
·
641
·
250
·
2
·
1

Съзвездието е изкуствено определена област от небето, чиито граници са установени с международна спогодба.
 

Произход на Слънчевата система

03 юли 2007
·
176
·
6
·
1,468
·
245

Тъй като не сме били наоколо преди 4.5 милиарда години за да можем пряко да наблюдаваме образуването на Слънчевата система, най-доброто ни обяснение за произхода й трябва да е реконструкция, основана на наблюденията...
 

Черни дупки

22 ное 2007
·
198
·
10
·
632
·
82

Черни дупки. История. Описание - понятия и проблеми. Хоризонт на събитията.
 

Големия взрив

12 май 2008
·
210
·
4
·
421
·
89

Терминът „Големият взрив” се използва както в тесен смисъл за момента, в който започва разширението на Вселената, така и по-общо за преобладаващата днес космологична концепция, обясняваща произхода и евлюцията на Вселената.
 

Планета Венера

07 май 2008
·
71
·
4
·
731

Представите за Венера като слънчева, топла и обгърната в тропическа растителност прародина на човечеството.
 
Онлайн тестове по Астрономия
Тест по астрономия
изпитен тест по Астрономия за Студенти от 2 курс
Общ тест по астрономия от Нов български университет. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
24
9
1
16 мин
10.09.2013
Тест по астрономия
кандидат-студентски тест по Астрономия за Студенти от 3 курс
Теста е с повишена трудност, предназначен за студенти и за ученици с интерес към астрономията.
(Труден)
12
140
1
13.10.2011
» виж всички онлайн тестове по астрономия

Планетите в слънчевата система

Материал № 81707, от 22 яну 2008
Свален: 132 пъти
Прегледан: 115 пъти
Качен от:
Предмет: Астрономия
Тип: Доклад
Брой страници: 6
Брой думи: 1,709
Брой символи: 14,030

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Планетите в слънчевата система"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Светослав Иванов
преподава по Астрономия
в град София
с опит от  8 години
148

Мариана Русенова
преподава по Физика
в град Стара Загора
с опит от  32 години
93 13

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения