Големина на текста:
4.Микроклимат на
работната среда.Фактори на
производствения
микроклиматФактори на
производствения
микроклимат.
Производственият микроклимат е
един от основните физични
фактори на работната среда.
Компонентите, които
характеризират
микроклимата са: -
температура на въздуха; -
влажност на въздуха; -
движение на въздуха; -
инфрачервена радиация.
Въпреки че са разнородни от
физичен аспект, те се обединяват
от комплексното въздействие,
което оказват върху процесите на
терморегулацията и
функционалните възможности
на човешкия организъм.
Специфична черта на
микроклимата е неговата
биополярност, възможността
му да се отклонява от приетите
норми в посока на прегряване
или преохлаждане.
Независимо дали е
прегряващ, преохлаждащ или,
комфортен, той винаги оказва
влияние върху самочувствието,
работоспособността и здравето
на работниците.
Температурата е един от най-
важните фактори на работната
среда. Тя има най-голямо
значение за здравето и
работоспособността на човека, за
запазване на съоръженията и
нормалното протичане на
технологичния процес.
Влажността на въздуха се
определя от съдържанието
на водни пари в него.
Различават се абсолютна,
максимална и относителна
влажност. Скоростта на
движение на въздуха също е
свързана с температурата.
Прегряващ микроклимат,
Преохлаждащ
микроклимат,
Микроклимат с повишена
влажност, Влияние на
микроклимата върху
терморегулацията на
организма. Когато
комплексът от параметри на
работната среда има оптимално
съчетание на стойностите на
компонентите си, трудовите
условия са комфортни. Всяко
отклонение от комфортните
условия създава дискомфррт.
Комфортните условия
улесняват нормалното
функциониране на човешкия
организъм и са предпоставка за
максимална производителност
на труда без преумора и
увреждане на здравето. При
дискомфортните условия
организмът на човека трябва да
се приспособява към работната
среда. Границата между
комфортните и
дискомфортните условия е
психологическа.
Терморегулоцията
представлява физиологичен
процес на поддържане на
температурата на тялото в
определени граници Тя се
определя от двете съставки на
топлообмена: топлопродукция и
топлоотдаване.
Топлопрадукцията е резултат от
дейността на целия организъм
(главно мускулите и черния дроб) и
зависи от обмяната на веществата и
външната температура.
Топлоотдаването на
организма се извършва чрез: -
топлинно излъчване Ф
u
; -
топлопроводност през дрехите
Ф
т
; - конвекция Ф
k
; - чрез
процеса на масообмен при
изпарение на влагата, отделена на
повърхността на кожата от
потните жлези Ф
п
; - чрез
процеса на масообмен при
изпарение на влагата, отделена
при дишането Ф
g
. При промени
във външната температура се
изменят съотношенията между
топлопродукцията и
топлоотдаването, за да се запази
топлинният баланс в организма.
6. Видове осветление.
Изисквания и приложение.
Естествено осветление.
Естественото осветление оказва
благоприятно биологично и
тонизиращо психологическо
въздействие върху човешкия
организъм. То не се използва
само в случаите, когато е
противопоказано по
технологични съображения.
Естествената светлина
прониква в помещенията през
светлинни отвори, прозрачни
стени, стъклени тавани и др.
Изкуствено осветление.
Изисквания към
изкуственото осветление.
Основната задача на
промишленото осветление е да
създаде най-добри условия за
виждане. Тази задача е
възможно да се осъществи
само от осветителна система,
отговаряща на следните
основни изисквания:
Осветеността на работното
място трябва да съответства
на характера на зрителната
работа. Характера на
зрителната работа се определя от
следните параметъра: -
минимален размер на обектива
за различаване. Това е най
малкият размер на разглеждания
предмет, отделна негова част или
дефект, които в процеса на работа
трябва да се различават; -
коефициент на отражение на
фона ?. Зависи от цвета и вида
на повърхността. Характеризира
способността на повърхността да
отразява падащия върху нея
светлинен поток.
Промишленото осветление не
трябва да предизвиква
заслепяване. Понижение на
зрителната способност при
наличие на ярки светлинни
източници в зрителното поле,
които обуславят значителни
яркостни разлики, се нарича
заслепяване. Различават се
следните видове заслепяване:
релативно
заслепяване ,симултантно
заслепяване ,адаптационно
заслепяване Тъй като
заслепяването е много важен
фактор по отношение на
безопасността на труда,
трябва да му се отделя
особено внимание.
Заслепяването може да се
ограничи по следните начини:
- чрез използване на осветителни
тела с разсейватели от призматични
или разсейващо-пропускащи
материали; - чрез създаване на
защитен ъгъл на осветителните
тела. Ограничаване
големината на коефициента
на пулсации при използване на
газоразредни лампи, захранвани с
променлив ток с честота 50Hz.
7.Производствен
травматизъм и
професионални
заболявания.
Производствени
фактори. Факторите и
параметрите на
работния процес,
работното място и
работната среда често
се наричат
производствени
фактори и по начина на
въздействие върху
човека се класифицират
в четири групи:
-физични; химични;
биологични;
психофизиологични.
Физичните фактори имат
директно осезателно действие
върху човешкия организъм
(движещи се машини и
машинни елементи, шум и
вибрации, топлина,
осветеност, електрически ток
и др.).
Групата на химичните
фактори често се нарича
токсикохимичен фактор. Тя
включва предимно
въздействие на газове и
аерозоли с общо токсично,
дразнещо влияние върху
организма Към биологичните
фактори се отнасят микро и
макроорганизми, водещи до
травми и заболявания -
бактерии, вируси, гъбички,
растения и животни.
Психофизиологичните
фактори включват
физическото претоварване на
организма.
В реални производствени
условия обикновено действат
комплекс от вредни и опасни
фактори, специфични за всяка
професия и технология.
Въздействието им върху
човешкия организъм може да
доведе до трудова злополука.
Трудова злополука. Това е
вредно въздействие по време
на работа или във връзка с
преките професионални
функции на пострадалия.
Трудовите злополуки могат
да доведат до: временна
нетрудоспособност; постоянна
нетрудоспособност
(инвалидност); смърт. Делят
се на: производствени травми;
професионални заболявания.
Производствена травма се
получава при краткотрайно
въздействие на опасен фактор.
Травмите са: механични
(нараняване, счупване);
термични химични
електрически; психически
Съвкупността от
производствени травми за
определен период от време
се нарича производствен
травматизъм.
Професионални заболявания
настъпват при продължително
въздействие на вредни
фактори върху човека. Това са:
хронични заболявания
(радикулит, екзема,
виброболест, ларингит и
др.);или хронични отравяния
(катар, емфизем, силикоза и
др.) Трудовите злополуки
могат да бъдат: обикновени,
аварийни, тежки,смъртни
8.Безопасност на
механичните работи. При
различните видове механични
работи се използва както
кинетична, така и
потенциална енергия.
Материалните тела, които се
намират в движение и имат
определена маса (механизми,
машини и др.), имат
кинетична енергия, а тези,
които са разположени на
височина (повдигнат товар,
материали и др.) -
потенциална енергия. Двата
вида енергия могат да
предизвикат деформации на
човешкото тяло.
Безопасността при
механичните работи се
осигурява чрез следните
видове колективни средства
за защита: оградителни;
предпазни; блокиращи;
сигнализиращи;
дистанционни; автоматични;
специални.
Оградителни средства.
Тяхното предназначение е да
не допускат човека в опасната
работна зона Предпазнu
средства.
Предназначени са
предназначени автоматично да
изключват машината или
агрегата, ако един от
параметрите премине
допустимата гранична
стойност. Блокиращи
средства.
Те трябва да изключват
възможността за проникване
на човека в опасната зона
или да отстранят опасния
фактор, докато човекът
пребивава в нея
Сигнализиращи
устройства.
Те дават информация за
функционирането на
технологични машини и
процеси, а също така и за
вредните производствени
фактори и параметри.
Дистанционни и
автоматични устройства.
Осигуряват далечно
обслужване на технологичния
процес от персонала - от пулт,
кабина или зала за
управление. Средства за
индивидуална защита.
Предвижда се да бъдат
използвани само ако
нормативните (оптималните)
фактори и параметри не могат
да бъдат постигнати с
колективни средства.
9. Безопасност на труда при
демонтажно-монтажни
работи. Монтажните и
ремонтни работи са част от
инвестиционната и
експлоатационната дейност в
ремонтните предприятия.
Безопасността на труда се
осигурява от специфични
инструкции за всяка
професионална дейност.
Общите въпроси по техника
на безопасност се групират в
три насоки: организация на
дейността; подготовка на
работната площадка и на
работното място; разработване
на инструкция за безопасна
работа. Ремонтът на машините
се извършва в помещения,
обзаведени с необходимите
съоръжения, подемни средства
и приспособления.
Помещенията трябва да
отговарят на санитарно-
хигиенните норми. Да бъдат
сухи и топли, подовете им
трябва да имат твърда
настилка, да са без прагове, да
имат наклони и канали за
оттичане на водите в общата
канализация. В помещението
на всяка работна площадка
освен обикновената се поставя
и местна вентилационна
уредба за отвеждане на
изгорелите газове. Правилното
разположение на оборудването
в помещенията за ремонт и
диагностика има голямо
значение за създаване на
благоприятни условия на труд.
Оборудването се разполага
така, че при движение на
детайлите, възлите и
материалите да не създава
опасност за работниците.
При демонтаж на
възлите и детайлите се
използват различни
приспособления и
инструменти, чрез които се
създават безопасни условия на
работа. Опасност от аварии и
злополуки възникват и при
нарушаване на
технологичната
последователност на
демонтажно-монтажните
работи, при несъответстваща
технология на ремонта или
работа с неизправни
съоръжения, приспособления
и инструменти. За
контролиране и изпитване на
електрическото оборудване,
маслената апаратура,
горивните и хидравличните
системи на машините се
използват стендове. При тях
се работи с електрически ток,
нефтопродукти с високо
налягане, въртящи се детайли
и др. При определени условия
те представляват опасност от
злополука. За безопасна
работа с тях трябва да се
вземат следните предпазни
мерки: на изпитателните
стендове да се монтират
екрани, които задържат
разпръскването на
нефтопродуктите към
обслужващия персонал; по
време на работа да се включва
вентилационната система;
препоръчва се откритите
части на ръцете и лицето
предварително да се намазват
със специални предпазни
кремове (вазелин, ланолин),
които са неразтворими в
нефтопродукти. След работа
ръцете и лицето се измиват с
вода; след свършване на всяка
смяна и след излизане на
всяка отремонтирана машина
от помещението, работните
места се почистват от
отпадъците, използваните
парцали и конци се поставят в
метални контейнери, които се
изпразват всекидневно от
специално инструктиран
работник; всички подемно-
транспортни средства трябва
да бъдат снабдени с крайни
ограничители, крайни
изключватели и да имат
механични буфери.
10. Безопасност при работа
със съдове под налягане.
Херметичността е характерно
свойство за съдовете,
работещи под налягане
(вакуум), при което
вътрешният обем на
херметичното съоръжение има
определени параметри -
температура и налягане, които
се наричат параметри на
състоянието.
Разхерметизирането може да
има тежки технологични и
ергономични последици. То е
нежелателно явление както от
техническа гледна точка, така
и за безопасността на
обслужващия персонал.
Нарушаването на
херметичността може да
доведе до взрив, но може да
бъде и следствие от взрив,
причинен от друго
въздействие. Причини за
разхеремитизиране.
Нарушаване на
херметичността може да
настъпи от много и
разнообразни фактори, които
условно могат да се разделят
на: експлоатационни; - и
технологични. Образуване на
взривоопасна смес. Ако в
затворена херметична система
се създават условия за
получаване на подходяща смес
от някакво гориво и окислител
(кислород), възможно е
взривяване на сместа.
Разширяване в затворен
обем. Технологични
причини. Технологични
причини за разхерметизиране
са фабрични дефекти на
съдове, тръби и съоръжения,
наранявания и дефекти,
получени при транспортиране
и складово съхраняване,
некачествени заваръчни
съединения и др. Методи за
контрол при херметични
инсталации. При
производство, монтаж и
експлоатация всички
херметични съоръжения и
инсталации подлежат на
контрол -разрушителен
контрол; безразрушителен
контрол; изпитване под
налягане. Разрушителният
контрол. Предвижда
отнемане на проба от
определен процент готова
продукция чрез изрязване на
елемент или детайл. Съдове и
апарати, работещи под
налягане.Обикновено това са
херметично затворени обеми,
преназначени за провеждане
на топлинни или химични
процеси, за съхраняване и
транспорт на газове и
течности под налягане.
5. Чистота на въздуха.
Предназначение,
класификация, предимства и
недостатъци на
вентилационните
инсталации. Абсолютно чист
въздух практически не
съществува. Чистотата на
въздуха се определя от
съдържанието на вредните
вещества по вид и
концентрация. Eргономично
чист е този въздух, в който
всички вредни вещества
имат концентрация, по-ниска
от пределно допустимата
концентрация. По начин на
въздействие върху човека
вредните газове се делят на:
токсични; дразнещи;
канцерогенни и др ;
Вентилационната
инсталация, представлява
комплекс от съоръжения
(вентилатори, филтри,
нагреватели) и елементи
(въздухопроводи,
вентилационни решетки и
др.), чрез които се реализира
вентилацията. В зависимост
от начина на постъпване на
чистия въздух в
помещението вентилацията
бива: - естествена; -
принудителна. В зависимост
от начина на отвеждане на
вредностите от помещението
вентилацията бива: -
общообменна; местна;
смесена.От своя страна
принудителната вентилация
може да бъде: нагнетателна;
смукателна; комбинирана.
Предназначението на всички
видове вентилационни
инсталации е следното: Да
поддържат определен
физичен и химичен състав
на въздуха в помещението.
Да осигуряват скорост на
движение на въздуха,
отговаряща на нормативните
изисквания. Да отделят
излишната топлина от
работната зона. Да
поддържат определена
влажност и температура на
въздуха Естествената
вентилация има следните
предимства: възможност за
транспортиране на големи
количества въздух; малки
капитални вложения;
незначителни
експлоатационни разходи,
особено по отношение на
енергията за транспортиране
на въздух. Недостатъците на
естествената вентилация са
следните: зависимост от
външни климатични
условия; невъзможност да се
избира мястото за вземане на
пресен ограничени
възможности за обработване
на постъпващия и на
изсмуквания въздух.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Здравословни и безопасни условия на труд

Микроклимат на работната среда. Фактори на производствения микроклимат. Производственият микроклимат е един от основните физични фактори на ...
Изпратен от:
Dimitar
на 2012-02-29
Добавен в:
Пищови
по Труд и трудови отношения
Статистика:
40 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Труд и трудови отношения
Тест по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
изпитен тест по Труд и трудови отношения за Студенти
Тест по наредба РД-07-2 за проверка на знанията по безопасни и здравословни условия на труд. За студенти БЗУТ. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
23
198
1
07.08.2013
» виж всички онлайн тестове по труд и трудови отношения

Здравословни и безопасни условия на труд

Материал № 816863, от 29 фев 2012
Свален: 40 пъти
Прегледан: 97 пъти
Предмет: Труд и трудови отношения
Тип: Пищов
Брой страници: 2
Брой думи: 1,765
Брой символи: 12,228

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Здравословни и безопасни условия на труд"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Цветелина Събова
преподава по Труд и трудови отношения
в град Пловдив
с опит от  10 години
311

виж още преподаватели...
Последно видяха материала