Големина на текста:
Тема № 1 – Понятие
за качество и
управление на
качеството
При въвеждане на
производств. процеси,
технологията,
машините и
апаратите, суров. и м-
лите, работниците са
едни и същи. Би
трябвало и изделията,
които се произвеждат
да бъдат идентични,
но това не е така.
След като бъдат
произведени някои от
изделията имат
превъзходно
поведение при
експлоатацията им.,
др. се нуждаят от
донастройка и
преработване, а 1/3
част е негодна за
употреба. Защо става
така? Тези несполуки
присъщи ли са на
произв. процеси?
Могат ли да се
намалят или
отстранят? Отговорът
на тези въпроси е
много важен за
предприятията, които
функционират в
пазарни условия. Това
се определя от
следните прости
съображения:
- качествените прод.
винаги ще се
продават, защото
доброто кач. служи
по-добре на
потребителя;
- доброто кач. води до
по-висока
производит., по-ниски
производ. разходи, а и
до по-
конкурентноспособни
цени;
- не съществувя
конфликт между
цената и кач. на прод.
Потребит. са готови
да платят по-висока
цена, за да осигурят
високо кач.;
От кач. на 1 изделие
се разбира съвкуп. от
специф. св-ва и х-ки,
които са предмет на
оценка, определяща
дали издел.
съответстват на
своето предназнач.
Тези специф. св-ва и
х-ки на издел. се нар.
показатели на кач.
отклонението им от
зададени ст-ти води
до влошаване на кач.
Когато то надхвърли
зададени граници, то е
негодно за употреба.
Проблемите с
качеството могат да са
причинени от
случайни въздействия
в производствения
Разчитане на
формата на
хистограма
Съществуват няколко
типа хистограми,
които съответстват на
опред.
Производствени
ситуации. Най-често
срещани са следните
видове:
- хистог. от
камбановиден
(симетричен) тип.
Това е най-често
срещания вид хистог.
Формата е
симетрична. Средната
стойност се оказва в
средата на размаха и
съответства на най-
голямата стойност на
честотата;
- хистогр. с положит.
или отриц. асиметрия
– Средната стойност
на тези хистог. е
преместена наляво
или надясно, формата
е асиметрична;
- хистогр. с
прекъсване отляво
или отдясно –
Средноаритметичната
стойност е преместена
силно наляво или
отдясно от центъра на
размаха, а чистотата
рязко спада до 0. Това
става, когато данните
са взети след
стопроцентов
приемателен контрол,
като от данните от
извадката са
отстранени всички
изделия, които се
намират под долната
или над горната
толеранс. граници;
- хистогр. с изолиран
връх – В съседство с
осн. хистогр. от
камбановиден вид се
появява по-малка,
изолирана от
основната. В този
случай отляво и
отдясно се появява
тази хистогр.;
- двувърхова хистогр.
(от двувърхов тип) –
Ясно са очертани 2
върха в хистогр.
Такава хистогр. се
получава, когато са
смесени данни от 2
процеса или обекта,
средните стойностти
на които се отличават
значимо;
- хистогр. с плато –
Има приблизително
правоъгълна форма,
като честотите на
всички класове се
различават слабо.
Хистогр. от този тип
се получ., когато са
смесени данни от
няколко обекта с
различни средни
- карта на медианите –
По начин на
построяване тя е
близка до картата на
сред. стойности, но в
нея вместо
средноаритметична
стойност се използва
медианата. Ако имаме
нечетен брой
стойности, медианата
заема средното място
на наредените по
големина стойности;
- карта на размаха – R
– карта – Размаха е
характеристика на
разсейването на показ.
зотава тази карта се
използва за изучаване
на разсейването;
- карта на
средноквадратичните
отклонения – S –
карта – Има
аналогични функции
на R – картата, но
вместо размаха, като
характеристика на
разсейването се
използва
средноквадратич.
отклонение;
- карта на
индивидуалните
стойности – Използва
се, когато данните,
които се събират от
процеса, се появяват
на по-големи
интервали от време и
тяхното групиране е
неуместно;
Съществуват и т. нар.
комбинирани карти –
те са 2. Едната х-ра
стойностите на
изследв., показателите
на кач., а др. х-ра
разсейването;
Карти за качествени
признаци
- Р
n
– карта – за броя и
дефектните изделия,
когато имаме извадки
с постоянен обем;
- Р – карта – Използва
се показат. на кач. с
броя на дефектните
изделия, но извадките
са с променлив обем;
- С – карта – за опред.
на брой на дефектите
на единица изделие
или единица площ;
- И – карта – същото
като С – карта, но
размерите на издел.
могат да бъдат
различни;
Разчитане на
контролни карти
С помощта на
контролни карти може
да се разбере дали
процесът протича
нормално. Ако всички
точки са в
контролните граници
и не оформят някаква
специфична
зависимост и се счита,
Разслояване – както
при хистогр. разслояв.
и при контролните
карти може да
допринесе за разкрив.
на истинските
причини за пробл. с
кач. или произв.
процес. Необходимо е
данните да бъдат
разслоени по
признаци.
Тема № 4 –
Диаграми на Парето
Ефективността на
изследването на
качеството на
продукти или
услугите зависи от
това доколко усилията
ще бъдат насочени
към най-важните
причини за
проблемите с
качеството.
Диаграмите на Парето
дават възможност да
се отделят няколко
съществени причини
от много
незначителни. Те
позволяват да се
оцени количествено
значимостта на всяка
от причините.
Диаграмите на Парето
са два типа: за
явления; за причини;
Диаграмата на
Парето за явление
е за отделяне на най-
важните за решение
проблеми. Те могат да
се отнасят до
себестойността на
продукцията
(например загуби от
дефектна продукция).
Те могат да се отнасят
до качеството на
продуктите, например
кои дефекти, грешки,
образци, рекламации,
ремонтни дейности, са
най-важни. Те могат
да се отнасят до
безопасността на
работещите,
проблемите могат да
се отнасят до
доставките (например
добавяне на
материалите,
суровините; недостиг;
затруднения в
плащането).
Диаграмите на
Парето за причини
позволяват да се
открие кои са
основните причини за
появяването на дадени
явления с цел да се
вземат мерки за
тяхното отстраняване.
Това могат да бъдат
работниците, смяната,
възраст,
квалификационен
опит, дисциплина и
друга индивидуална
Особености на
съставянето и
използването на
тези диагр.
- ползата на диагр. е
както в проц. на
нейното съставяне, а и
в крайния резултат;
- важно е да се създава
атмосфера на
толерантност;
- след постр. на диагр.
на факторите може да
се препише опр.
значимост. Тази опр.
значимост става чрез
дискусия;
- характеристиката на
кач. по отношение на
която се правят
изводи на причините
за проблеми с кач. е
желателно да се
опред. количествено
да е измерима.
Тема № 6
Диаграми на
разсейването
Тя е просто графично
средство за изследв.
на статичн.
завизимост между 2
величини. Те
позволяват да се
провери дали даден
показател на кач.
зависи от дад. фактор.
Отговор на подобни
въпроси се дава чрез
начертаването на
диагр. на разсейв. Тя
се начертава на
основата на опитни
данни, като на диагр.
се нанасят точки,
съответстващи на тези
данни и по вида и
разполож. на тези
точки може да се съди
зависим. между 2
величини.
Зависимостта се
изразява в това, че
когато величината х
нараства, величината
y има тенденция да
намалява или да се
увеличава. Това се
нарича статистическа
зависимост.
Статистическата
зависимост може да
бъде по-силно или по-
слабо изразена и се
нарича корелация. За
измерване на силата
на тази корелация се
използва коф. на
корелация. xy-> -1;+1
включително.
Ако връзката на
корелацията е:
- под 0,3 – слаба
зависимост;
- 0,3-0,5 – умерена
зависимост;
- 0,5-0,7 – значителна
зависимост;
- 0,7-0,9 – силна
1

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
05 май 2019 в 12:34 ученичка на 27 години от Бяла Слатина - СОУ "Васил Левски", випуск 2015
01 май 2019 в 13:06 в момента не учи на 47 години
04 апр 2019 в 13:31 студент на 25 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Публична администрация, випуск 2019
20 яну 2019 в 11:01 студент на 29 години от Пловдив - Технически университет- София, филиал Пловдив, факулетет - ФМУ, специалност - Машино и уредостроене, випуск 2019
17 окт 2018 в 10:01 в момента не учи на 35 години
 
 
Онлайн тестове по Управление на качеството
Тест по управление на качеството на тема: системи от стандарти
професионален тест по Управление на качеството за Студенти от 4 курс
Това е тест по Системи от стандарти в международния бизнес. Изберете един най-подходящ отговор за всеки въпрос. В някои случаи всички изброени варианти са правилни и тогава единственият отговор, за който се присъждат точки е “всичко горепосочено” или “нито едно от посочените по-горе”.
(Труден)
30
176
1
1 мин
25.06.2012
Управление на качеството
междинен тест по Управление на качеството за Студенти от 2 курс
Тест при доцент Димова, Обществено здравеопазване и здравен мениджмънт. Тестъс съдържа 27 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
27
21
1
5 мин
26.02.2015
» виж всички онлайн тестове по управление на качеството

Управление на качеството - пищови

Материал № 816271, от 28 фев 2012
Свален: 193 пъти
Прегледан: 258 пъти
Предмет: Управление на качеството
Тип: Пищов
Брой страници: 1
Брой думи: 2,760
Брой символи: 15,602

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Управление на качеството - пищови"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала