Големина на текста:
1тема-Система на работа за равитие на свързаната реч-Свързаната реч –
естествена човешка свързна реч;с отделни фрази,изречения – обединяват се в
контекст,когато човек говори,общува си служи с диалогична;понякога и
монологична.Свързана реч:потока на естествена човешка реч,чрез която човек
общува,изказва становища.Възможност чрез свързаната реч човек може да свърже
своята мисловна реч,знания изложение в речев план.Свързаната реч човек
осъществява в практиката палн връзка между език и мислене.В най – ранна възраст
детето само назовава свързаата реч иам 2 основни форми:диалогична и
монологична.
2тема-Диалогична:Това е разговорната човешка реч.Диалогичната реч е по
динамична.Нейното проявление е в устната практика.ДГ е мястото,където
диалогичната речзаема голямо място.Диалогичната реч има телеграмен стил с
наличие на непълни изречения,защото обекта на изказване е известен.При децата
причината е друга:трудно им е да изграждат цели изречения,нямат богат речник.Те
си служат с еднословни изречения.Учим децата да отговарят не с 1 дума ,а с
много,да участват в диалога пълноценно ,като съставят цели изречения.С
развитието нан диалогичната реч проектираме умения които са им необходими в
монологичната реч.Чрез диалогичната реч се прави преход към монологична
.Преходът от диалогична към монлогична реч става с разгърнат отговор.Форми на
диалогичната реч:разговор и беседа:различаваме 2 типа разговор: обикновен
разговор и педагогически разговор.При обикновения разговор учителката разговаря
с детето по обикновена битова цел.При него учитеоят осъществява основната
задача:да научи детео да участва в диалог.Педагогическия разговор – при него
учителаката има определан педагогическа цел.Детето се отпуска и разказва на
учителя,тъй като тя му отдава вниманиетокоето ж детската градина е дефицит,то се
чуства поласкано.Задачи на педагогическия разговор:1.учи детето да
говори.2.изграждане на доверие на детето към учителката.3.учи детето на
взаимоотношение.4.изгражда самочуствие у детето;чуство за
пълноценост.Проблемът общуване и развитие на диалоговта реч са
неделими.Беседата:трябва да се прилага,когато е наеобходимо да се въведе детето
в нова тема,да се обобщят знания,да се анализира картина,предмет.Беседата е
разговор с група деца.С нея не трябва да се прекалява .Тя е
организиран,целенасочен и предварително подготвен разговор.Учителят
предварително си подготвя и целта и задачите в/у които може да се изгради
беседата.Всички въпроси,възлови момети трябв да бъдат осмислени,докато
разговора може да протече спонтанно.Заключителния момент в беседата съдържа
обобщение,преспектива за по нататъшния разговор.Разказ:за монологичната реч
говорим обикновено след навършването на 3 год. .Това е самостоятелно изложение
на говоримия,при което той излага в разгънат вид мнение,отговор и структура
своеобразно темата на изложението.Има встъпване ,ядро и финализиране.
3 тема-Монологичната реч трбва да има структура.Основни форми на
монологичната реч са разкази и преразказа.Понятието разказ в ДГ е малко по –
различно ,но разликата не е съществена.Детските разкази се класифициратпо
:форма и съдържание.По форма биват:описателни и сюжетни,а по
съдържание:фактически разказ с безпорни факти и творчески разказ,когато детето
измисял,съзадава случка.Обикновенно описателните разкази са фактически и
сюжетни по форм;по форма са творчески,по съдържание .Границата м/у
описателните разкази и този,при който детето започва да разказва случка е много
тясна.Най – достъпната форма на разказа е описателния разказ.При децата разказа е
на базата на впечатленията.Разказът по впечатление на детето може да се получи в
много ранна възраст.На този 1-ви етап ние трябва да развием детския разказ по
впечатление и описателен разказ по играчка.Описателния разказ по играчка трбва
да научи децата да изваждат изречения и да ги подреждат ,да превръщат сетивните
си възприятия в словесна изява.Много важно е мотивацията,а не ще бъде
разказано.Вунаги се дава план за разказване.И когато прави описание детето се
ръководи от него.Следва разказ по играчка с избор на играчката на пръв поглед това
изглежда по- лесно за детето.Въпросите не трябва да бъдат много.Детето не избира
да разказва за това,което наи лесно ще бъде за разказване,а за което му хваща окото.
Следващия етап е описателен разказ по картина.Той затруднява децата,защото е
плоскосно изображение.Децата не могат да разчитат на посредствени сетивни
възприятия,а на опосредствени.Картината се поставя още сутринта,а не когато
започне разказа,защото тя изисква да бъде разгледана от децата.по нататък
усложняваме картината,но оставяме описанието.Следващия етап е сюжетния
разказ .Този тип разказ изисква изключителна подготовка – четем
разкази,приказки,разигравмае етюди,имаме емоционално встъпление.При сюжетен
разказ ние търсим винаги различни варианти.Всеки може да разкаже по
нещо.Предлагаме на децата да запишем раказчето има на касетофон,ако пък
нямаме казваме ,че ще го запомним и ще го разкажем на мама и татко.От разказ по
2 играчки преминаваме към сюжетен разказ по картина с излизане от
картината,защото тя избобразява само 1 момент от товз събитие.Така децаат се
научават да допускат какво се е случило след този момент преди този
момент.Децата разказват в мин. вр. И то в преизказно наклонение.
Оттук преминаваме към усложняване на картината.Финалът е по разнообразен с
различни варианит.Следващ разказ е разказ по серия картини.На пръв поглед
сюжетната линия е очертана,но детето няма никаква свобода.То трябва да тръгне от
1 място,след което да направи точно определена пауза.За 4 гр. можем да дадем и
разказ по картинка,които не са обвъразни в сюжет.Децата трябва сами да ги
обвържат и да направят сюжет.В края на 3 гр. можем да дадем разказ по дадено
начало или разказ по опорни думи,както и съчиняване на приказка.
4тема-Възпитаване на звукова култура на речта-Звукова култура на речта: сложно
понятие което включва в себе си разлини умения на устната реч,както и умения на
човека да развива човешкаат реч и да общува речево с околните.Основни насоки в
развитието на звуковата култура на речта:-произносителна страна на
речта:овладяване на правилно звукопроизношение.За да може да говори трбва да
има речников запас т.е. да знае кое как се нарича,да знае някои думи,да може да
произнесе думите,които иска да каже..3 год. дете може да образува от ед.ч – мн.ч
затова при тази категория трябва да се избягват изключенията.При категорията род
и ,също се усвоява в практически план,като свързават окончанието на думата с х-ра
към нея.Вече по – късно ги водим към изключенията които децата усвояват изцяло
в практичен план.Категория род – при нея също се усвоява първо правилото след
това изключението.Категория време – няма материзлен израз ,но не я свързваме с
логическите възприятия на детето.При миналото време се пренебрегва вид –
свършен и несвършен.Деата не се занимават с понятието сег.вр.;бъд.вр.,те се
питат:’’сега какво рисуваш’’,’’вчера какво рисува’’,’’утре какво ще рисуваш’’.В 1-ва гр. ги
водим към осмисляне на сег.вр..Във 2-ра и 3-та гр. към мин. и бъд. вр. .А в 3 и 4 гр.
към свързване на 3-те времена т.е,промяна на глаголните имена.Х-рни са много
дидактическите игри за усвояване на различни видове изречения.Овладяване на
произносителната страна на думите:е една от най- сложната страна ма
детето.Грешките които допуска детето са неизбежни.Няма дете,което да е
проговорило без фонетични грешки.Тка се научава да говори,като произнася
грешно.Детето е казало това което е искало да каже,макар и с фонетични грешки.
Кои са най – честите отклонения кито децата допускат:-непроизнесен звук:звукът се
елиминира.Това се дължи на говорния апарат на детето;недостатъчно развитие на
речевия апарат;-замяна на един звук с друг:тази замяна става най – често
несъзнателно,понякога се дължи на несъвършенства в говорния апарат.Децата
немогат да анализират как звучи произнесената от тях дума.Неправилно произнесен
звук:става дума за точното правилно книжовно произношение.Сличва се под
влиянието на диалекта,може да стане и чрез редуциране на гласните.Децата лавят
по ясно произнесените думи,тази смяна се дължи на на недостатъчно развитие на
детската памет.То разбира че тези звукове ги няма,но не му е ясно къде се
намират.Това са нормални отклонения,които съпровождат детето при 5-6 год..Тези
отклонения трбва да се преодоляват,само при опрделени случаи се допускат тези
грешки на звука’’р’’,но това е нормално.Детето може и генетично да е носило
произношението на звука’’р’’.
Какво прави детето в ДГ:Децата масово грешат с изключение на много рядко дете
да няма отклонения.Да направим диагностика кое дете в какво греши и кога;в
опрделениобстоятелства ,в определени думи или във всички .В какви психични
състояния,какви позиции.Търсим причините!В 1 гр при подвижни игри използваме
много звукопроизносими занимавки,наподобяващи на
свирки,насекомо,животно,мотори,автомобили.Игрово действие ,форма на
занимание.
Отклоняваме вниманието на детето от съзнанието ,че то греши.То разбира че прави
грешка.Това го смущава и го кара да изговаря дадена дума ,се занимаваме
индувидуално с него.Не показваме пред цялата група неговия недостатък,не го
правим явно.Да отклоним вниманието на детето че греши.Много често се намесва
негативната психична реакция.Децата които допускат грешки стават много
мълчеливи,играе си с една играчка и говори само за нея.Елементи включв.
произношението: - ясно произношения,не ясна дикция включва говорната
дейност,носово изговаряне на думите.Произносителна страна на
речта:интунацията,да говори ясно и изразително,речта му да е ясна и
то1на.Интонацията носи подтемата на текста.Подтекста може да носи много
повечеинформация,околкото самия текст.Интонацията е резултат ,а не само
цел.Трябва да доведем детето до състояние което изисква интонация.Изразителна
интонация на учителката:елемнти:сила и височина на тона;детето са контролира

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Пищови за държавен изпит

Първа част на пищовите за държавен изпит по Предучилищна и начална училищна педагогика...
Изпратен от:
Stoqn Dimitrov
на 2012-02-26
Добавен в:
Пищови
по Педагогика
Статистика:
1,863 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Теми за държавен изпит по ПНУП ЮЗУ
добавена от lolitka86 преди 12 дни
1
14
Познавателна и възпитателна функция на книгата в живота на детето в начална училищна възраст
добавена от neri5 08.10.2016
3
31
Подобни материали
 

Довиждане детска градина

15 ное 2011
·
3,163
·
10
·
1,486
·
4,816
·
9

Сценарий на тържество за раздяла с детската градина...
 

1 юни - празник на детето

07 ное 2011
·
1,846
·
4
·
789
·
3,118
·
2

Сценарий за празнуване на 1 юни - Деня на детето в детска градина. Предназначен е за студенти по предучилищна педагогика...
 

Сценарий за осмомартенско тържество

24 мар 2011
·
2,172
·
10
·
1,739
·
3,211
·
8

Примерен сценарий за осмомартенско тържество в подготвителна група на детската градина...
 

Сценарий "Вълшебство в детската градина"

28 ное 2011
·
1,878
·
3
·
663
·
3,746
·
5

Предварителна подготовка - децата от всички групи са облечени в карнавални костюми. Водещите са облечени като клоуни. Децата са през залата, подготвена за празника, и влизат по даден сигнал, като се започва от най-малките....
 

Сценарий за празник в детската градина

15 ное 2011
·
1,277
·
3
·
549
·
2,691

План-сценарий на тържество, посветено на 21 ноември - деня на християнското семейство...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Педагогика
Методика на обучението по математика в детската градина - ІІ-ра част
тематичен тест по Педагогика за Студенти от 5 курс
Тестът е разделен на три части и включва 150 въпроса от затворен тип, свързани с методиката на обучението по математика в детската градина. Предназначен е за студенти - магистри, със специалност начална и предучилищна педагогика. Всички въпроси са само с един верен отговор.
(Труден)
48
2
1
10 мин
14.08.2019
Изкуство и възпитание - характеристика на възпитанието чрез изкуство
тематичен тест по Педагогика за Студенти
Тестът е предназначен за студенти по ПУП или НУП. Включени са въпроси за възпитанието чрез изкуство. Всички въпроси имат само по един верен отговор.
(За отличници)
46
06.08.2019
» виж всички онлайн тестове по педагогика

Пищови за държавен изпит

Материал № 815039, от 26 фев 2012
Свален: 1,863 пъти
Прегледан: 3,012 пъти
Предмет: Педагогика
Тип: Пищов
Брой страници: 45
Брой думи: 19,366
Брой символи: 121,843

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищови за държавен изпит"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Ваня Петрова
преподава по Педагогика
в град София
с опит от  35 години
28

Ралица Василева
преподава по Математика, Български език и Човекът и природата
в град Варна
с опит от  26 години
91

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения