Петър Петров
преподава по Биология
в град Пловдив
Големина на текста:
1. Структура на ареалите. Космополити, ендемити и реликти
Космополитните ареали обхващат по-голямата част от сушевото или акваториално
пространство в обитаемите зони на Планетата.
Космополити: кладенчов мъх-Marchantia polymorpha, сребрист мъх-Bryum argenteum,
орлова папрат-Pteridium aqulinum и др.
Водни космополити: тръстика-Phragmites communis, папури-Typha latifolia и T.
angustifolia, водна леща-Lemna minor, жиловлекова лаваница-Alisma plantago-aquatica,
различни видове ръждавец-Potamogeton sp., блатия-Lythrum salicaria и др. Тези
растения са известни като спонтанни космополити за разлика от плевелните и
рудерални раст. превърнали се в космополити благод. на човека.
Антропогенни космополити: бяла куча лобода-Chenopodium album, овчарска торбичка-
Capsella bursa-pastoris, Urtica dioica, U. urens, обикн. пача трева-Polygonum
aviculare,едногод.ливадина-Poa anua
големия жиловлек-Plantago major, троскота-Cynodon dactylon, глухарчето-
Taraxacum officinale и др. Животни космополити са: бялата водна чапла-Nycticorax
nycticorax, врабчето-Passer domesticus, косатката-Orcinus orca, кашалота-Physeter
catodon.
2. Циркумконтинентални и циркумокеански ареали
Циркумполярни ареали-обхв.геогр.простр.около северн. пол. кръг.
Бяла мечка-Ursus maritimus, полярна лисица-Alopex lagopus, а от растен.: лапландска
острица-Carex lapponica, Rubus chamaemorus
Бореални ареали-зоната на тайгата, умер. ширини в сев. полукълбо.
Френско грозде-Ribes sp., блатняк-Caltha palustris, а от животните росомаха-Gulo gulo,
ястребова сова-Surnia ulula, лос-Alces alces.
Южни циркумконтинентални ареали наречени нотални-разпол. южно от Тропика на
Козирога. араукариите-Araucaria sp. и южният бук-Nothofagus sp.
Ендемични ареали. Ендемит е даден организмов таксон, който се среща само в
ограничено географско пространство и никъде другаде: минорска лизимахия-
Lysimachia minorensis, Primula deorum, P. frondosa (Primulaceae), Dionea muscipula
(Droseraceae),
Rhodopaea angelovii (Chrisomelidae), Marmota vancouverensis и насекомоядните
Solenodon cubanus (Куба) и S. paradoxus (Хаити).
3.Палеоендемизъм и неоендемизъм
Палеоендемитите се наричат реликтови или консервативни и обикн. ареала им
обхваща някаква част от пространството на съществуващите рефугии (убежища) на
древна флора и фауна. Консервативен характер има ендемизма на острови отделили се
от континентите от края на мезозоя до края на терциера. Най-висок ендемизъм има на
островите със самостоятелен древен произход, резултат от вулк.дейност като
Хавайските острови-82-90% и о.Св.Елена-89%.
В зависимост от относително по-младия произход и степента на изолираност при
островите се наблюдава низходяща градация на ендемизма: Австралия и Нова
Зеландия-90%, Мадагаскар-80%, Филипините-75%, Канарските о-ви-25-36%, о-вите
Мадейра-17%, о.Крит-по-малко от 10%, продължавайки градацията през по-млади
геоложки периоди ендемизма рязко спада като Корсика и Сардиния-5%, Малдивските
о-ви-2%, Британ. о-ви-1%, а на о.Тасос <1%. Във втората група на редицата постепенно
се преминава към прогресивни ендемити или неоендемити.
4. Реликтови ендемични ареали образуват разл. видове в планинските с-ми на
Балканския, Апенинския и Пиренейския п-ов. Типичен пример са ареалите на цветните
растения Ramonda myconi в Пиренейте, R. nathaliae в Албанските планини, R. serbica в
З. Ст. планина, Jankaea heldreichii в Олимп и Haberlea rhodopensis в Ц. Ст. планина,
Родопите Боздаг и Кушница, всичките от тропичното сем. Геснериеви (Gesneriaceae).
Такъв ареал имат и секвоите в Калифорния, разпростр. през терциера по цялото сев.
полукълбо.
От бозайниците неоендемичен произход и ареал имат катерицата-Sciurus vulgaris
leucourus и земеровката (обкн. кафявозъбка)-Sorex araneus castaneus, разпространени на
Британските острови и отличаващи се от конт. представители по окраската на козината.
При птиците неоендем. ареал има шотландската кръсточовка-Loxia curvirostra scotica.
При растен. неоендемични ареали има горската съсанка в С. Амер. с Anemone nemorosa
ssp. quinquefolia, а в Източна Азия е A. nemorosa ssp. amurensis.
Субендемит-организми имащи още едно или няколко изолирани находища извън осн.
ареал, като конския кестен-Aesculus hippocastanum и черната мура-Pinus heldreichii.
5. Викариращи ареали
Географски викаризъм-явление,при което близкородств.видове се
заместват(викарират)в еднакви местообитан.на съседни региони.
Географски викариращ ареал има маслината-Olea europaea в Средиземноиморието и
нейната близкородствена дива маслина-O. laperrinei, която се явява викариант
вАхагар&Тибести(Сахара).
Пример за г. викарианти са различните видове лиственица-Larix sp. и разл. видове
трепетлика-Populus tremula в сев. Полукълбо. При голям брой близки систематично
видове се използва категорията надвид, отговаряща в някак. степен на сингамеона при
видообраз.
Класич. пример на г. заместв. са лобелиите-Lobelia(Campanulaceae)
в планините на Изт. Африка, както и бозайници от същия район.
Екологично викариране се наблюдава,когато близкородств.видове заемат различни
екологични ниши: В Алпите Rhododendron hirsutum формира ареала си само в-у
карбонат. скална основа, а Rh. ferrugineum го замества в-у терен със силикатен
субстрат.
6. Реликти
В зависимост от възрастта им реликтите при растенията се поделят на мезозойски,
терциерни и глациални.
Възрастта на съвременните систематични групи е твърде различна, някои от които
съществуват още от горния протерозой като животните гъби(сюнгери), членестоногите
и клас радиоларии; рибите се появяват в силура, насекомите в девона, голосемен. раст.
в перма, а покритосем. растен.в кредата.Всички палеоендем. са реликти, но по-голямата
част от ендемитите не са реликти, а от друга страна даден реликтен вид може да има
обширен ареал и само в някаква негова част да се явява реликтен. Байкалския тюлен-
Pussa sibirica, близкородств.на тюлена нерпа-Pussa hispida, разпростр. в Сев. лед. океан
се срещат в Каспийско море, езерата Косгол, Ладожкото, Ханка, Сейменското и др.
Появяването им в сладководните басейни се е осъществ.при последната трансгресия на
Сев. лед. океан или имат по древен произход, остатък от организмите на Сарматско-
Понтийския басейн.
7. Съществуването на реликтите е свързано с територии или акватории, в които
условията на средата са се изменили в минимална степен в сравнение с терциера-
рефугии.
Мезозойски реликти: Клас Сагови-Cycadopsida. Родовете Macrozamia, Lepidozamia и
Bowenia(Stangeriaceae) са разпростр. само в Австралия, а род Cycas обхв. ЮИ Азия,
Индия и Мадагаскар. Род Encephalartos е в Троп. Афр. до Капск. провинция. Тук е и
единств.род и вид Stangeria eriopus (Stangeriaceae).
Друга група от саговите родове на сем. Zamiaceae - Mycrocycas, Ceratozamia, Dion и
Zamia са разполажени в Ц. и Ю.Амер., където е ендемичния род и вид за Куба-
Mycrocycas calocoma известен като коркова палма.
Ginkgo biloba е също монотипен мезозойски реликт известен първоначално като
фосил и после открит в провинц. Чжезян.
Много близко до гинковите са гнетовидните от клас Gnetopsida, към който принадл.
монотип. мезоз. рел.Welwitschia mirabilis-Намиб.
8. Голосеменните раст. от клас Pinopsida включва две групи семейства, едната от които
Araucariaceae, Podocarpaceae е продължение на изходните форми от Юрата в южното
полукълбо, а другата е продължение на видовете от сев. полукълбо и вкл. Pinaceae,

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
02 авг 2022 в 11:14 студент на 22 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Геолого-географски факултет, специалност - География, випуск 2022
 
Подобни материали
 

Биоразнообразие

01 мар 2012
·
139
·
14
·
530
·
222

Какво е биоразнообразие? Това е цялата заобикаляща ни жива природа, която виждаме, която познаваме и за която дори не подозираме. Нещо повече – биоразнообразието е в тясна и неразривна връзка със средата, която обитава...
 

Произход на живота

23 яну 2007
·
3,546
·
4
·
368
·
563
·
5

Хипотези относно произхода на живота. Експерименти на учени в тази насока.
 

Биоми - домове на съобщества то растения и животни

06 юни 2007
·
444
·
2
·
415
·
3

Земята обхваща различни климатични области, наречени биоми. Всеки биом е «дом» на характерно съобщество от растения и животни. Напхример в пустинята Гоби в Азия има растения и животни, които напомнят на тези в пустинята Сахара в Африка и пустинята Мохави
 

Биоразнообразие на България

19 май 2009
·
84
·
1
·
204

Съдържа информация за флората на страната ни. Описани са най-характерните представители. Разбирате къде живеят и къде се срещат най-често. Добивате представа за разнообразието на страната ни....
 

Вълкът

05 мар 2006
·
396
·
2
·
659
·
145
·
2

Вълкът-къде живее,с какво се храни,привички и навичци...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Биология
Произход на живота
изпитен тест по Биология за Ученици от 9 клас
Еволюцията на живота на Земята е свързана с последователност от събития. Теории за произхода на живота. Условия за възникване на живота. Панспермия. Космически изследвания за намиране на ключа към произхода на живота на Земята. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
10
1
1
7 мин
17.09.2020
Тест по биология
входен тест по Биология за Ученици от 10 клас
В теста са включени задачи за диагностика в началото на учебната година за ученици от 10 клас по новата учебна програма. Въпросите са 16 и имат по един верен отговор.
(Лесен)
16
1
4 мин
14.10.2021
» виж всички онлайн тестове по биология

Структура на ареалите. Космополити, ендемити и реликти

Материал № 814598, от 25 фев 2012
Свален: 33 пъти
Прегледан: 75 пъти
Предмет: Биология
Тип: Лекция
Брой страници: 4
Брой думи: 365
Брой символи: 2,434

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Структура на ареалите. Космополити, ендемити и  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Ирина Пеева
преподава по Биология
в град София
43

Петър Петров
преподава по Биология
в град Пловдив
с опит от  22 години
204 16

виж още преподаватели...
Последно видяха материала