Ирина Пеева
преподава по Биология
в град София
Големина на текста:
1. Структура на ареалите. Космополити, ендемити и реликти
Космополитните ареали обхващат по-голямата част от сушевото или акваториално
пространство в обитаемите зони на Планетата.
Космополити: кладенчов мъх-Marchantia polymorpha, сребрист мъх-Bryum argenteum,
орлова папрат-Pteridium aqulinum и др.
Водни космополити: тръстика-Phragmites communis, папури-Typha latifolia и T.
angustifolia, водна леща-Lemna minor, жиловлекова лаваница-Alisma plantago-aquatica,
различни видове ръждавец-Potamogeton sp., блатия-Lythrum salicaria и др. Тези
растения са известни като спонтанни космополити за разлика от плевелните и
рудерални раст. превърнали се в космополити благод. на човека.
Антропогенни космополити: бяла куча лобода-Chenopodium album, овчарска торбичка-
Capsella bursa-pastoris, Urtica dioica, U. urens, обикн. пача трева-Polygonum
aviculare,едногод.ливадина-Poa anua
големия жиловлек-Plantago major, троскота-Cynodon dactylon, глухарчето-
Taraxacum officinale и др. Животни космополити са: бялата водна чапла-Nycticorax
nycticorax, врабчето-Passer domesticus, косатката-Orcinus orca, кашалота-Physeter
catodon.
2. Циркумконтинентални и циркумокеански ареали
Циркумполярни ареали-обхв.геогр.простр.около северн. пол. кръг.
Бяла мечка-Ursus maritimus, полярна лисица-Alopex lagopus, а от растен.: лапландска
острица-Carex lapponica, Rubus chamaemorus
Бореални ареали-зоната на тайгата, умер. ширини в сев. полукълбо.
Френско грозде-Ribes sp., блатняк-Caltha palustris, а от животните росомаха-Gulo gulo,
ястребова сова-Surnia ulula, лос-Alces alces.
Южни циркумконтинентални ареали наречени нотални-разпол. южно от Тропика на
Козирога. араукариите-Araucaria sp. и южният бук-Nothofagus sp.
Ендемични ареали. Ендемит е даден организмов таксон, който се среща само в
ограничено географско пространство и никъде другаде: минорска лизимахия-
Lysimachia minorensis, Primula deorum, P. frondosa (Primulaceae), Dionea muscipula
(Droseraceae),
Rhodopaea angelovii (Chrisomelidae), Marmota vancouverensis и насекомоядните
Solenodon cubanus (Куба) и S. paradoxus (Хаити).
3.Палеоендемизъм и неоендемизъм
Палеоендемитите се наричат реликтови или консервативни и обикн. ареала им
обхваща някаква част от пространството на съществуващите рефугии (убежища) на
древна флора и фауна. Консервативен характер има ендемизма на острови отделили се
от континентите от края на мезозоя до края на терциера. Най-висок ендемизъм има на
островите със самостоятелен древен произход, резултат от вулк.дейност като
Хавайските острови-82-90% и о.Св.Елена-89%.
В зависимост от относително по-младия произход и степента на изолираност при
островите се наблюдава низходяща градация на ендемизма: Австралия и Нова
Зеландия-90%, Мадагаскар-80%, Филипините-75%, Канарските о-ви-25-36%, о-вите
Мадейра-17%, о.Крит-по-малко от 10%, продължавайки градацията през по-млади
геоложки периоди ендемизма рязко спада като Корсика и Сардиния-5%, Малдивските
о-ви-2%, Британ. о-ви-1%, а на о.Тасос <1%. Във втората група на редицата постепенно
се преминава към прогресивни ендемити или неоендемити.
4. Реликтови ендемични ареали образуват разл. видове в планинските с-ми на
Балканския, Апенинския и Пиренейския п-ов. Типичен пример са ареалите на цветните
растения Ramonda myconi в Пиренейте, R. nathaliae в Албанските планини, R. serbica в
З. Ст. планина, Jankaea heldreichii в Олимп и Haberlea rhodopensis в Ц. Ст. планина,
Родопите Боздаг и Кушница, всичките от тропичното сем. Геснериеви (Gesneriaceae).
Такъв ареал имат и секвоите в Калифорния, разпростр. през терциера по цялото сев.
полукълбо.
От бозайниците неоендемичен произход и ареал имат катерицата-Sciurus vulgaris
leucourus и земеровката (обкн. кафявозъбка)-Sorex araneus castaneus, разпространени на
Британските острови и отличаващи се от конт. представители по окраската на козината.
При птиците неоендем. ареал има шотландската кръсточовка-Loxia curvirostra scotica.
При растен. неоендемични ареали има горската съсанка в С. Амер. с Anemone nemorosa
ssp. quinquefolia, а в Източна Азия е A. nemorosa ssp. amurensis.
Субендемит-организми имащи още едно или няколко изолирани находища извън осн.
ареал, като конския кестен-Aesculus hippocastanum и черната мура-Pinus heldreichii.
5. Викариращи ареали
Географски викаризъм-явление,при което близкородств.видове се
заместват(викарират)в еднакви местообитан.на съседни региони.
Географски викариращ ареал има маслината-Olea europaea в Средиземноиморието и
нейната близкородствена дива маслина-O. laperrinei, която се явява викариант
вАхагар&Тибести(Сахара).
Пример за г. викарианти са различните видове лиственица-Larix sp. и разл. видове
трепетлика-Populus tremula в сев. Полукълбо. При голям брой близки систематично
видове се използва категорията надвид, отговаряща в някак. степен на сингамеона при
видообраз.
Класич. пример на г. заместв. са лобелиите-Lobelia(Campanulaceae)
в планините на Изт. Африка, както и бозайници от същия район.
Екологично викариране се наблюдава,когато близкородств.видове заемат различни
екологични ниши: В Алпите Rhododendron hirsutum формира ареала си само в-у
карбонат. скална основа, а Rh. ferrugineum го замества в-у терен със силикатен
субстрат.
6. Реликти
В зависимост от възрастта им реликтите при растенията се поделят на мезозойски,
терциерни и глациални.
Възрастта на съвременните систематични групи е твърде различна, някои от които
съществуват още от горния протерозой като животните гъби(сюнгери), членестоногите
и клас радиоларии; рибите се появяват в силура, насекомите в девона, голосемен. раст.
в перма, а покритосем. растен.в кредата.Всички палеоендем. са реликти, но по-голямата
част от ендемитите не са реликти, а от друга страна даден реликтен вид може да има
обширен ареал и само в някаква негова част да се явява реликтен. Байкалския тюлен-
Pussa sibirica, близкородств.на тюлена нерпа-Pussa hispida, разпростр. в Сев. лед. океан
се срещат в Каспийско море, езерата Косгол, Ладожкото, Ханка, Сейменското и др.
Появяването им в сладководните басейни се е осъществ.при последната трансгресия на
Сев. лед. океан или имат по древен произход, остатък от организмите на Сарматско-
Понтийския басейн.
7. Съществуването на реликтите е свързано с територии или акватории, в които
условията на средата са се изменили в минимална степен в сравнение с терциера-
рефугии.
Мезозойски реликти: Клас Сагови-Cycadopsida. Родовете Macrozamia, Lepidozamia и
Bowenia(Stangeriaceae) са разпростр. само в Австралия, а род Cycas обхв. ЮИ Азия,
Индия и Мадагаскар. Род Encephalartos е в Троп. Афр. до Капск. провинция. Тук е и
единств.род и вид Stangeria eriopus (Stangeriaceae).
Друга група от саговите родове на сем. Zamiaceae - Mycrocycas, Ceratozamia, Dion и
Zamia са разполажени в Ц. и Ю.Амер., където е ендемичния род и вид за Куба-
Mycrocycas calocoma известен като коркова палма.
Ginkgo biloba е също монотипен мезозойски реликт известен първоначално като
фосил и после открит в провинц. Чжезян.
Много близко до гинковите са гнетовидните от клас Gnetopsida, към който принадл.
монотип. мезоз. рел.Welwitschia mirabilis-Намиб.
8. Голосеменните раст. от клас Pinopsida включва две групи семейства, едната от които
Araucariaceae, Podocarpaceae е продължение на изходните форми от Юрата в южното
полукълбо, а другата е продължение на видовете от сев. полукълбо и вкл. Pinaceae,

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Структура на ареалите. Космополити, ендемити и реликти

Космополитните ареали обхващат по - голямата част от сушевото или акваториално пространство в обитаемите зони на Планетата...
Изпратен от:
Malcolm_X
на 2012-02-25
Добавен в:
Лекции
по Биология
Статистика:
33 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Биоразнообразие

01 мар 2012
·
139
·
14
·
530
·
222

Какво е биоразнообразие? Това е цялата заобикаляща ни жива природа, която виждаме, която познаваме и за която дори не подозираме. Нещо повече – биоразнообразието е в тясна и неразривна връзка със средата, която обитава...
 

Произход на живота

23 яну 2007
·
3,546
·
4
·
368
·
563
·
5

Хипотези относно произхода на живота. Експерименти на учени в тази насока.
 

Биоми - домове на съобщества то растения и животни

06 юни 2007
·
444
·
2
·
415
·
248
·
3

Земята обхваща различни климатични области, наречени биоми. Всеки биом е «дом» на характерно съобщество от растения и животни. Напхример в пустинята Гоби в Азия има растения и животни, които напомнят на тези в пустинята Сахара в Африка и пустинята Мохави
 

Биоразнообразие на България

19 май 2009
·
84
·
1
·
204
·
202

Съдържа информация за флората на страната ни. Описани са най-характерните представители. Разбирате къде живеят и къде се срещат най-често. Добивате представа за разнообразието на страната ни....
 

Вълкът

05 мар 2006
·
396
·
2
·
659
·
145
·
2

Вълкът-къде живее,с какво се храни,привички и навичци...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Биология
Възпроизводство и развитие на човека
тематичен тест по Биология за Ученици от 8 клас
Тестът е разработен за проверка на знанията на учениците по темата. Съдържа въпроси от затворен тип - само с един верен отговор.
Тестът е изготвен от:
Ваня Хазаросова преподавател
(Лесен)
24
7
1
3 мин
04.08.2020
Микробиология и хигиена на храненето
изпитен тест по Биология за Ученици от 8 клас
Тест за текущ контрол по предмета "Микробиология и хигиена на храненето". Въпросите са от затворен тип - имат само един верен отговор.
(Лесен)
20
1
2 мин
04.08.2020
» виж всички онлайн тестове по биология

Структура на ареалите. Космополити, ендемити и реликти

Материал № 814598, от 25 фев 2012
Свален: 33 пъти
Прегледан: 73 пъти
Предмет: Биология
Тип: Лекция
Брой страници: 4
Брой думи: 365
Брой символи: 2,434

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Структура на ареалите. Космополити, ендемити и  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Ирина Пеева
преподава по Биология
в град София
42

Петър Петров
преподава по Биология
в град Пловдив
с опит от  22 години
204 16

виж още преподаватели...
Последно видяха материала