Големина на текста:
Правна социализация
От гледна точка на социологията на правото социализацията има
особено значение, тъй като чрез нея се осъществява механизмът
приспособяване на личността към действащите в обществото
образци и норми на поведение. Съществена част от процеса на
социализацията е правната социализация.
Проблемите на правната социализация се разглеждат от
представителите на общата социология и на социологията като част
от по- общия проблем за социализацията. Извън зрителното им
поле остават юридическите въпроси, свързани със законодателното
решаване на някои проблеми и особено на правната социализация
на подрастващите. Що се отнася до юридическия подход, той също
стеснява изследователската рамка, като се затваря в тълкуване на
ефективността или неефективността на нормите, регламентиращи
правата и задълженията на различните органи, длъжностни лица и
институции по осигуряването на необходимите условия за
изграждане на такава ценностна система,изключваща
противоправно поведение. По този начин в зрителното поле на
юристите и социолозите остават много подробности, свързани със
сложния и притиворечив процес на адаптация към социалните
условия на живот и изграждането на такива правни нагласи, които
да образуват стабилен мотивиращ фактор на поведение в правната
сфера.
В правно- социологическата теория липсва единно разбиране на
проблемите, свързани с правната социализация. Различните автори
по различен начин подхождат към проблема:
- концепция на Р. Парк- социализацията е механизмът, чрез който
се формира личността.
- концепция, свързана със структурно- функционалния анализ,
чиито корени следва да се търсят в разбирането на Дюркем, че
нормите са основа за интеграция в обществото. Липсата на такава
интеграция е в основата на т.нар. аномия. Доразвита от Парсънз и
Мертън, концепцията за правната интеграция (социализация)
придобива твърде схематичен вид, поставяйки човешкото
поведение в известната рамка „конформно- девиантно поведение”.
- концепция на теориите на Колберг и Пиаже за ранната
социализация и свързаните с това механизми на забавяне или
препятстване на процеса на морално приспособяване.
1
- криминологично ориентирана концепция- разглежда правната
социализация в неразривна връзка с причините и условиятаза
появата на ранните криминогенни фактори.
Проблемът за правната социализация става особено актуален на
фона на динамичните процеси на глобално равнище, разрастването
на социалната девиация и оттам- появилата се необходимост за
нова теория на средно равнище, която да създаде адекватни
парадигми за изследване на проблема.
Правната социализация е част от социализацията. В този смисъл,
когато търсим спецификата на правната социализация, то следва
да открием ролята на правния фактор във всеки един от
механизмите на влияние на културата (социализация, изграждане
на ценности, установяване на образци и норми на поведение,
установяване на модели върху личността и социалните групи.
В широк смисъл правната социализация може да се разглежда като
процес на цялостно приспособяване и приобщаване на личността
към действащите в обществото правни принципи и правни норми,
които са част от останалите социални норми (религия, морал,
обичаи). В тесен смисъл правната социализациясе разглежда като
приспособяване на личността към действащите в обществото
правни норми и принципи, изключваща противоправно поведение.
Общият процес на социализация се осъществява най- интензивно в
периода до навършване на пълнолетието. През този период се
осъществява и правната социализация. Особеностите на правната
социализация се свеждат до това, че за разлика от останалите
социални норми- морал, обичаи, религия и т.н., подрастващата
личност по- трудно може да се ориентира в сложната правна
реалност.
През ранния период на правната социализация (периода на
навършване на пълнолетие) особена роля играят семейството,
училището, приятелската среда и т.н. Тогава се формират първите
най- общи знания за това що е право, кое е полезно и кое не от
правото, кои са титулярите на различните видове власти (представа
за държавни органи, за парламент, за полиция, за съдебни органи и
т.н.). Голяма роля в този процес играят средствата за масова
информация (особено телевизията), които „препращат” определено
количество правни знания към подрастващите. Тези средства за
масова информация „подготвят” младия човек за извършване на
неправомерни действия- например детайлно показване на
извършването на престъпления във филми, на употреба на сила,
налагане на модели, към които младия човек привиква (употреба на
наркотици, порнография, сексуално насилие и т.н.). Всички тези
потоци от информация, в които се съдържат и определени оценки
2
за правото и неговото значение в обществото достигат много често
в деформиран вариант в съзнанието на младите хора. Причините за
дефектите в правната социализация са различни (неблагоприятна
семейна или училищна среда, девиантно поведение на
възпитателите, дисфункционалност на институциите и т.н.). Те
могат да доведат до поведение, известно като девиация
(отклонение) от нормите. Многобройните изследвания в тази насока
оказват, че теоретично всяко дете, недостигнало възрастта на
пълнолетието, може да извърши противоправно деяние, чиято най-
тежка форма е престъплението.
Правната социализация не бива да се свежда само до механизъм
на формиране на оценки и нагласи към правото, изключващи
девиантното поведение. Правната социализация формира много
по- общи представи за правото като социален регулатор, за
неговите институти и норми, за съдържащите се в него принципи,
като справедливост, правилност, съответствие с морала и т.н.
Правната социализация не означава просто приспособяване към
правните норми. Нейният завършен вид се определя и от това как
личността възприема съществувашото право и неговите принципи.
Правно- социологически проблеми на правната социализация
на подрастващите
Проблематиката относно правната социализация на подрастващите
придобива особена актуалност на фона на динамичните процеси на
обществено-политическа промяна, засегнала през последното
десетилетие най- вече страните от Централна и Източна Европа.
Това е естествено, имайки се предвид, че наред с положителните
резултати тази промяна доведе и до нарастване на различните
форми на социална девиация, заасягаща в най- голяма степен
младите хора, поради което и в теоретичен, и в практическиплан
въпросите на тяхната социална адптация все по- интензивно се
поставят и в центъра на внимание на политици, и на законодатели,
и на превдставители на различни обществени науки.
В тази насока са утвърдени два основни подхода- юридически и
социологически. Те крият редица несъвършенства. Въпросите на
правната социализация се разглеждат от представителите на
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
08 май 2019 в 01:42 студент на 25 години от София - Нов български университет, факулетет - Правни науки, специалност - Право, випуск 2015
27 яну 2015 в 16:45 студент на 45 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Юридически факултет, специалност - Право, випуск 2018
23 яну 2015 в 18:06 ученик на 29 години от София - 033 ОУ "Санкт Петербург"
28 авг 2014 в 12:55 студентка на 34 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Масова комуникация и журналистика, випуск 2010
 
 

Правна социализация

Материал № 814034, от 23 фев 2012
Свален: 58 пъти
Прегледан: 70 пъти
Предмет: Правна социология, Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 6
Брой думи: 1,365
Брой символи: 9,336

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Правна социализация"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала