Големина на текста:
1. Същност и измерване на оборотния капитал
Оборотен се нарича капиталът, който компанията е вложила в краткотрайни
(краткосрочни) активи. Характерно за краткотрайните активи е това, че очакваната
парична изгода от тях се получава еднократно или в рамките на дванадесетмесечен
период, което ги отличава от дълготрайните активи. Краткотрайните активи, които по
същество представляват функционални форми на оборотния капитал се подразделят на
няколко групи:
­Парични средства – те са с най-висока ликвидност в сравнение с останалите
активи на компанията. В техния състав влизат: парични наличности в касата и по
разплащателни сметки; безсрочни депозити; срочни депозити; акредитиви;
парични еквиваленти; блокирани парични средства.
­Материални запаси – според функционалното им предназначение в стопанската
дейност биват: основни и спомагателни суровини и материали; полуфабрикати
(детайли, заготовки); незавършено производство; горива и резервни части;
инструменти; готова продукция, предназначена за продажба и др.
­Краткосрочни вземания – представляват дължими суми на компанията от трети
лица, например: вземания от клиенти за незаплатени продажби и от доставчици
за предоставени аванси; от свързани предприятия за предоставени заеми;
вземания по продажби при условията на търговски кредит с уговорена лихва; от
дялове и участия за начислени дивиденти; по записани дялови вноски от
съдружници и акционери; съдебни и присъдени вземания; от
материалноотговорни лица по липси и начети; по данъци за възстановяване и др.
­Краткосрочни финансови активи, държани от компанията като алтернативна
форма на вложенията в банки, с цел по-ефикасно използване на свободните
парични средства и реализиране на икономическа изгода в кратък срок. Към тази
група спадат: търгуеми ценни книжа; изкупени собствени акции и облигации за
регулиране на пазарния им курс или за търгуване; благородни метали и
скъпоценни камъни, държани с цел извличане на печалба от краткосрочни
колебания в пазарните им цени;
­Разходи за бъдещи периоди: предплатени наеми; абонаменти; премии по
застрахователни договори и др.
Част от капитала, с който се осигуряват парични средства за компанията е
постоянно ангажиран в различни по вид краткотрайни активи. Те от своя стана се
финансират от два вида източници: краткотрайни и дълготрайни.
Краткотрайните източници, използвани за финансиране на краткотрайните
активи, са привлечени средства от трети лица, дължими в рамките на 12 месеца, които
взети в съвкупност, формират текущата задлъжнялост на компанията. Обикновено
значителна част от тази задлъжняласт се поражда в хода на обичайната дейност на
бизнес организацията. Краткосрочните източници (пасиви) включват:
1
Краткосрочни задължения – към доставчици, към персонала, към бюджета, към
банки, към социални, здравни и пенсионни осигурители, към застрахователи,
към акционери и съдружници за неизплатени дивиденти, към свързани лица за
краткосрочни заеми и др.
Краткосрочни приходи за бъдещи периоди – предплатени от трети лица наеми,
абонаменти, такси и др.
Финансирания - безвъзмездно предоставени на компанията средства с целево
предназначение, които следва да се използват за придобиване на краткотрайни
активи или за посрещане на текущи разходи.
Дългосрочните източници, използвани за финансиране на краткотрайните активи
са:
Собственият капитал на компанията;
Дългосрочно привлечен чужд капитал – дългосрочни заеми;
Голяма част от краткосрочната задлъжнялост на практика се явява спонтанен
източник на финансиране на онези краткотрайни активи, колебанията в стойността на
които съвпадат с цикъла на основната дейност и постъпленията на компанията. След
като спонтанното финансиране е изчерпано, допълнителната потребност от
краткотрайни активи се финансира за сметка на дългосрочно привлечения капитал и се
отнася към чистите инвестиции на организацията.
Тази част от собствения капитал и дългосрочните заеми, за сметка на която са
финансирани краткотрайни активи на компанията, представлява нетният й оборотен
капитал. Величината на нетния оборотен капитал се установява като разлика между
стойността на краткотрайните активи и краткосрочната задлъжнялост на компанията:
Нетен оборотен капитал = Краткотрайни активи – Краткосрочни
задължения
От формулата се вижда, че величината на нетния оборотен капитал влияе пряко
върху общия размер на капитала, с който се финансира компанията и по такъв начин до
голяма степен предопределя общата рентабилност на нейните инвестиции. Колкото по-
малък, при равни други условия, е нетният оборотен капитал на компанията, толкова
по-висока е тази рентабилност и обратно. Освен това, делът на нетният оборотен
капитал в източниците, от които са финансирани краткотрайните активи, пряко
обуславя краткосрочната ликвидност на компанията. При равни други условия, колкото
по-голям е делът на нетния оборотен капитал, толкова по-добра е ликвидността
(текущата платежоспособност) на компанията и обратно. В същото време обаче колкото
2
по-малък е относителният дял на ликвидните активи в общата стойност на текущите
активи , толкова по-голяма е печалбата от всичките й вложения.
Сумата от нетния оборотен капитал и краткосрочната задлъжнялост представлява
брутния оборотен капитал на компанията:
Брутен оборотен капитал = Нетен оборотен капитал + Краткосрочни
задължения
С други думи брутният оборотен капитал е сумата от краткосрочните й пасиви и
частта от собствения капитал и дългосрочните заеми, използвани за финансиране на
краткотрайни активи.
Вложенията в краткотрайни активи осигуряват непрекъснатостта на стопанската
дейност, но в замяна на това ангажират средства, които иначе компанията би могла да
използва за алтернативни доходоносни инвестиции. В някои отрасли, като
обработващата промишленост, повече от половината капитал, с който се финансират
компаниите е оборотен, ангажиран в краткотрайни активи, главно в стоково-материални
ценности. Компаниите от сферата на услугите държат не големи материални запаси, но
за сметка на това имат значителен дял на краткосрочните вземания. Малките компании
имат голям дял на краткосрочни задължения, защото това е основният им източник на
финансиране.
Управлението на оборотния капитал е непрекънсат процес, който ежедневно
ангажира част от времето на финансовия мениджър на компанията и неговия екип.
2. Обращаемост на оборотния капитал – същност и показатели за
измерване
Една от основните задачи на корпоративния финансов мениджмънт е компанията да
постига възможно най-високи икономически и финансови резултати с най-малко
капиталови вложения. Управлението на оборотния капитал се счита за ефективно,
когато компанията реализира целите си с възможно най-малко оборотен капитал.
Минимално допустимите количества оборотен капитал, инвестиран в различни
видове текущи активи, се предопределят от изискванията да се гарантира изпълнението
на търговските договори и да се подсигури непрекъснат възпроизводствен процес.
Кръгооборотът на капитала на компаниите с различен бизнеспрофил се характеризира
с определени особености, които, при равни други условия, детерминират:
1) Общата величина на оборотния им капитал;
2) Нееднаквата структура на краткотрайните им активи;
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
01 окт 2015 в 13:58 в момента не учи на 30 години
13 май 2015 в 13:26 студентка на 32 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически, специалност - Човешки ресурси, випуск 2014
16 мар 2015 в 12:33 студент на 35 години от София - Химикотехнологичен и металургичен университет, факулетет - Факултет по химични технологии, специалност - Неорганични химични технологии, випуск 2015
20 ное 2014 в 14:03 студент на 41 години от София - СУ "Кл. Охридски", факулетет - Юридическия, специалност - Право, випуск 2017
 
Домашни по темата на материала
Задача по финансов инженеринг
добавена от slavena.kirilova.9 18.12.2017
1
6
 
Онлайн тестове по Финансови пазари и инвестиране
Тест по финансови пазари
изпитен тест по Финансови пазари и инвестиране за Студенти от 3 курс
Изпитен тест по финансови пазари за студенти от Земеделския колеж. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
22
16
1
6 мин
15.07.2013
Тест по финансови пазари, фондови борси и ценни книжа
професионален тест по Финансови пазари и инвестиране за Студенти
Тестът съдържа 17 въпроса от областта на финансовите пазари, борсовата търговия и ценните книжа. Някои от въпросите имат по повече от един верен отговор.
(Лесен)
17
22
1
4 мин
15.11.2013
» виж всички онлайн тестове по финансови пазари и инвестиране

Същност и измерване на оборотния капитал

Материал № 813336, от 22 фев 2012
Свален: 23 пъти
Прегледан: 28 пъти
Предмет: Финансови пазари и инвестиране
Тип: Доклад
Брой страници: 13
Брой думи: 3,503
Брой символи: 22,534

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същност и измерване на оборотния капитал"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала