Големина на текста:
МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
ТЕМА 1
ОБЩИНСКО
ПРАВО.ПОНЯТИЕ.ПРЕДМЕТ.ИЗТОЧНИЦИ
Общинското право може да бъде разглеждано от няколко гледни точки като
на първо място може да бъде разглеждано обективно право.В този смисъл, то е
съвкупност от правни норми, уреждащи точно определен вид обществени
отношения.Именно като обективно право, то представлява част от обективното правно
на Република България.Основните критерии, които го дефинират като правен отрасъл,
са предмет на правната регламентация и методът на правното регулиране.Предметът на
правната регламентация на общинското право са обществените отношения, възникващи
във връзка, с решаване на въпросите на общинското самоуправление.Тези
правоотношения могат да бъдат от различно правно естество, а именно те могат да
бъдат:административноправни, конституционноправни, финансово, наказателно,
гражданскоправни.Като методът на правната регламентация на правоотношенията,
породени в сферата на общинското самоуправление зависи именно от характера на
правните норми, уреждащи съответните обществени отношения.
На второ място общинското право може да бъде разглеждано като наука и
именно като част от правната наука, тя се характеризира чрез предмета на своето
изследване, методите, които се използват при това изследване, целите, които се
поставят, както и средствата за постигането на тези цели.
Науката общинско право има изключително широк предемет на
изследване.Това се дължи на обстоятелството, че нормите на общинското право
уреждат изключително широк кръг обществени отношения.А те именно са: социални,
стопански, културни, здравни, образователни, благоустройствени т.н.Т.е. те уреждат
въпроси от всякакъв характер, които имат местно значение.
Предмет на наукта общинско право са преди всичко нормите на самото
общинско право, изследвани в процеса на тяхното възникване и развитие.Общинското
право като наука, следва да се разглежда като система от научни знания, теоретични
изводи и предложения „де леге Ференда”-предложения за проямна на
законодателството.В този смисъл тя установява и обяснява основните понятия в
сферата на местното самоуправление, а именно това са:община, общински съвет, кмет,
административно-териториални единици, териториални единици и т.н.
Основните методи, които използва общинското право са историкоправният и
сравнителноправният метод.Чрез историкоправният метод тя проследява възникването
и развитието на общината и на местното самоуправление, както и историческите
условия за осъществяването на тези процеси.Чрез сравнителноправният метод, тя
съпоставя общинските институции, които са съществували през различните
исторически периоди, а така също сравнява българските общински институции с тези
на другите страни.
На трето място с понятието общинско право се означава самата учебна
дисциплина, като в този смисъл нейното предназначение е да разшири и задълбочи
знанията по проблемите на общинските институции и местното самоуправление.
Като отрасъл от правната система на Република България, общинското право
се характеризира с определено нормативно съдържание.То има комплексен
характер.Състои се от административноправни, констистуционноправни,
финансовоправни и други правни норми като всяка една от тези категории правни
норми, разкрива своя специфика в рамките на общинското право.Нормите на
общинското право могат да бъдат класифицирани в две основни групи:
~ на първо място това са материалноправните норми-те уреждат съответните
общетвени отношения по същество, като пораждат съответните права и задължения на
правните субекти.такива са Законът за местното самоуправление и местна
администрация, Закон за териториално управление и др.
~ на второ място това са процесуалноправните норми-те определят редът за
определянето на материалноправните предписания.Като например с тях се уреждат
условията, при които се прилагат съответните материалноправни норми, процедурата и
редът за издаването на съответните административни актове, обжалването на тези
административни актове и т.н.Процесуалноправен характер имат нормите на
избирателния процес.
Правоотношенията в местното самоуправление имат две характерно
особености-от една страна те се саморегулират.Например това е хипотезата, когато
общото събрание на населението може да взима решение.А от друга страна в сферата
местното самоуправление, действат редица диспозитивни правни норми.Тук могат да
се посочат правните норми, които уреждат хипотезата за вземане на решение за
произвеждане на местен референдум за решаването на даден въпрос.
Правотооношенията, породени от нормите на общинското право, се
характеризират със своите субекти, като те могат да бъдат класифицирани в две
основни групи:
? на първо място това са индивидуалните субекти, като тук се включват
едноличните общински органи, а това са кмет, заместник-кмет, отделните длъжностни
лица в общинската администрация.В тази група се включват и всички граждани, които
са жители на съответната община.
? и на второ място това са колективните органи, като тук спадат общинските
съвети, постоянните и временните комисии към тези съвети, както и групи жители на
общината, овластени от закона да правят предложения.Тези субекти на
правоотношенията притежават съответната правосубектност-а тя се изразява в
дееспособността, деликтоспоспбноста и правоспособността.
Юридическите източници на общсинското право са нормативните актове,
които съдържат съответните правила за повдение.А това именно са конституцията, като
тя е основен юридически източник на общинското право, като съдържа специална
глава, посветена на местното самоуправление и местната администрация, а това именно
е Глава 7 от Конституцията.На второ място това са законите от текущото
законодателство, като тук се включват Закона за местнот самоуправление и местна
администрация с последни изменения от май месец 2011, Закон за административно-
териториално устройство на Република България с последни изменение май месец
2011, Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление, Закон за общинската собственост, Закон за общинските бюджети,
Изборният кодекс, Закон за администрацията.
На трето място като юридически източници това са правилниците, наредбите и
постановленията на Министерски съвет, както и наредбите и решенията на отделните
общински съвети.
Тема 2
МЕСТНО
САМОУПРАВЛЕНИЕ.ПОНЯТИЕ.КОНСТИТУЦИОННИ
ОСНОВИ
Принципът на местното самоуправление е уреден в текста на чл.2, ал.1 от
Конституцията, съгласно който Република България е единна държава с местно
самоуправление.В разпоредбата изрично се съдържа и забрана за образуването на или
за създаването на автономни териториални образувания.С оглед на високата
обществена значимост на местното самоуправление за утвърждаването и развитието на
гражданското общество основните принципни положения, върху които следва да бъде
изградено местното самоуправление са регламентирани също на конституционно
равнище, а именно това е Глава 7 от Конституцията на Република България.В
законодателстовото съществуват две легални определения на понятието местно
самоуправление.Като тези определения акцентират над функционалната същност на
тази правна фигура.Текстът на чл.3 на Европейската харта за местно самоуправление,
определя местното самоуправление като правото и реалната възможност на
местните органи да регулират и управляват в рамките на закона съществена част
от обществените дела на своя собствена отговорност и в полза на своето
население.Съгласно Европейската харта това право се упражнява чрез съвети и
събрания, чийто членове са избрани въз основа на свободни, тайни, равни, преки и
общи избори и които могат да разполагат с изпълнителни органи, отговорни пред
тях.Тази разпоредба не накърнява възможността да се прибягва до събрания на
гражданите, до референдуми или до всяка друга позволена от закона форма на пряко
участие на гражданите в местното самоуправление.
В съотвествие с цитирания текст на Европейската харта за местно
самоуправление, разпоредбата ан чл.17 от Законът за местното самоуправление и
местната администрация, постановява, че местното самоуправление в общината се
изразява в правото и реалната възможност на гражданите и на избраните от тях органи
да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е
предоставил в тяхната компетентност.Тези въпроси обхващат различни сфери на
социалното управление, а именно това са общинското имущество, общинските
предприятия, общинските финанси, местните данъци и такси, устройството и
развитието на територията, образованието, здравеопазването, културата,
благоустрояването, социалните услуги, опазването на околната среда, рационалното
използване на природните ресурси и развитието на спорта, отдиха и турзима.
Местното самоуправление следва да се разграничава от изпълнително-
разпоредителната дейност на органите на изпълнителната власт.От една страна
неговият обхват е ограничен простанствено, като то се разпростира в рамките само на
съответната административно-териториална единица.От друга страна неговият обхват е
ограничен и количествено, като то се отнася само до местното население, т.е. до
гражданите на съответната административно-териотораиална единица.Ограниченията в
тези две насоки разкриват една от специфичните особености на местното
самоуправление, а това именно е приближаване на осъществяването на държавната
власт на местно ниво до населението.Това от своя страна предопределя друга
специфична особеност на местното самоуправление, а това именно е притежаването на
определена самостоятелност на органите на местното самоуправление и местното
население от органите на централната държавна власт при решаването на задачи е

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Местно самоуправление. Общинско право. Понятие, предмет, източници.

Общинското право може да бъде разглеждано от няколко гледни точки като на първо място може да бъде разглеждано обективно право. В този смисъл, то е съвкупност от правни норми, уреждащи точно определен вид обществени отношения...
Изпратен от:
dianna_
на 2012-02-21
Добавен в:
Лекции
по Право
Статистика:
194 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Курсова работа тема: Национален рамков договор
добавена от mai4eto0o_bsl 16.11.2014
0
11
Подобни материали
 

Теория на хаоса

02 дек 2006
·
277
·
2
·
204

Xаосът е такова състояние на обектите и ситуациите,при което се извършва рязък преход от една тяхна форма с едни качества към друга форма с други качества. Tази рязка промяна може да означим с понятието революция.
 

Процедура по разглеждане на дела пред Конституционния съд на Република България

06 дек 2006
·
394
·
5
·
861

Тази Конституция се предхожда от три конституции: т.нар. Търновска конституция, приета на 16 април 1879 г., Конституцията от 6 декември 1947 г. и Конституцията от 18 май 1971 г.
 

Данъчна регистрация- правен режим

11 дек 2006
·
579
·
4
·
886
·
54

Правно основание на процедурата за пр.регистрация. се съдържа в ДОПК и заповед на изпъл.директор на Нац.агенция по приходите по чл.81, ал.1, в която се определя видът, съдържанието, редът за създаване и поддържане и достъп до базата данни в регистрите.
 

Казус по публично право

12 дек 2006
·
745
·
3
·
425
·
17
·
1

В настоящия казус разглеждаме правен проблем, възникнал в отношенията между кметовете на две общини, Областния управител и Министъра на транспорта.
 

Рeгистрация по ДДС

13 дек 2006
·
457
·
4
·
645

За целта се подава заявление за регистрация в сроковете, определени от закона. Заявлението се подава лично от физическото лице или от представляващия юридическото лице, вписан в съдебното решение за...
1 « 7 8 9 10 11
 
Онлайн тестове по Право
Бизнес право за 6-ти курс
изпитен тест по Право за Студенти от 6 курс
Тест по бизнес право - специалност "Бизнес администрация", НБУ, шести курс. Въпросите са само с един верен отговор.
(Труден)
30
3
1
17 мин
16.08.2019
Право и стандарти за телекомуникации
тематичен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за проверка на знанията на ученици и студенти. Съдържа въпроси само с един верен отговор.
(Лесен)
10
2
2
13 мин
17.09.2020
» виж всички онлайн тестове по право

Местно самоуправление. Общинско право. Понятие, предмет, източници.

Материал № 813178, от 21 фев 2012
Свален: 194 пъти
Прегледан: 212 пъти
Предмет: Право
Тип: Лекция
Брой страници: 24
Брой думи: 10,086
Брой символи: 62,213

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Местно самоуправление. Общинско право. Понятие, ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала