Големина на текста:
ТЕМА 1. Видове пенсионни планове в световната практика и особености на финансовата
им организация
В международната практика са се обособили два различни подхода на финансиране на
пенсионната система – разходопокривен и капиталопокривен. При разходопокривния текущото
изплащане на пенсии се финансира от текущите вноски на лицата, които се осигуряват. При
капиталовопокривният принцип се формират фондове със средства, които са персонализирани,
ясно е индивидуалното участие на всяко осигурено лице. В тези фондове средствата на лицата се
инвестират и получената доходност се разпределя индивидуално на всеки участник. Кап-покр.
принцип е характерен за частните пенсионни фондове. През последните 30-40 години пенс.
фондове получават много силно развитие и те се превръщат в едни от най-големите
институционални инвеститори. Страни с най-развити пенс. фондове са: САЩ, Швейцария,
Австрия и др.
В литературата се използват две различни понятия, разграничават се пенсионен фонд и
пенсионен план.
Пенсионният план се дефинира като договореност между институцията, която го учредява
и участниците в пенсионното осигуряване като тази договореност определя начините за
постъпления на вноските, разпределянето на реализираната доходност и изплащането на
пенсионни или други доходи. В развитите ик. д-ви пенсионните планове се учредяват от
работодателите, от проф-съюзите или от застрахователните и банковите институции.
Пенсионният план се дефинира като имуществено обособена единица, която се
отъждествява с акумулирани А-ви, които са собственост на участниците в осигуряването. Не
винаги пенсионният фонд е самостоятелно ю.л.
Понятието пенс. план може да се срещне още и като пенсионна схема. Пенс. схема се
използва предимно в практиката на евр.д-ви, вкл. Б-я, а пенси. план – в САЩ, Япония и др.
Международната практика е богата на най-различни видове пенсионни планове. Не съществува
единна класификация на пенс. планове, но все пак самите договорености могат да се
класифицират според някои основни признаци – напр. дали работниците участват с вноски или
не, според начина на финансиране и др. Основен класификационен признак при организация на
счет. отчитане е според това дали предварително е договорен размерът на вноските или рамерът
на пенсиите – разграничават пенсионните планове с дефинирани вноски и пенсионни планове с
дефинирани пенсии.
При пенсионните планове с дефинирани вноски се извършват предварителни изчисления
относно размера на вноските, които ще финансират плана. В самата договореност обикновено се
въвеждат клаузи за актуализиране на вноските през годините. Използва се формула за
определяне на вноските, които като фактори се включват прослужени години, възраст, размер на
получени възнаграждения.
Пенс. планове с дефинирани вноски са винаги с капиталово покритие на финансоране.
При тези планове се откриват самостоятелни партиди на осигурените лица и те могат да участват
в избора относно финансирането на техните средства. През последните 20 г. пенс. планове с
дефинирани вноски се прилагат в страни, които реформират пенсионните сис ситеми, вкл. Б-я,
източно-европейските и латиноамерикаски д-ви. Съществува основна разлика при прилагането
им – учредяват се не от работодетелите и от профсъюзите, а от специализирани финансови
институции.
При пенс. планове с дефинирани пенсии предварително се извършват изчисления за
определяне на размера на пенсионните доходи. Не се залагат предварителни изчисления за
размера на вноските. Изчисленията се базират на фактори като прослужено време, възраст и др.
При план с дефинирани пенсии може да се приложи разходопокривен или капиталовопокривен
подход на финансиране.
1
Планиране с дефинирана пенсия от разходопокривен тип са държавните пенсии, когато се
прилага капиталовопокривно финансиране се обособява фонд от средства и е възможно през
годината да се получи излишък (дефицит) на средства в този фонд. Тъй като работодателят по
принцип поема инвестиционен риск при наличие на дефицит той се покрива със собствени
средства на работодателя. Ако има излишък може временно да се преустановят вноските във
фонда.
Р-лските пенс. планове с дефинирана пенсия са разпространени в развитите европейски д-
ви.
През последните години опити за съчетаване на двата типа планове се реализират с
учредяване на хибридни пенсионни планове.
В Б-я се прилагат пенсионни планове с дефинирани вноски, създават се и пенсионни
фондове, които са самостоятелни ю.л. и те се администрират от специализирани фин. институции
– пенс.-осиг. дружества. У нас е по-полулярно понятието пенсионна схема – тя определя
начините на финансирне на пенсионните задължения и плащания.
ТЕМА 2. Организационни аспекти и принципи на осъществяване на допълнителното
пенсионно осигуряване в България
В Б-я функционира т.нар тристълбова пенс. с-ма: 1. вкл. общественото държавно
осигуряване, прилага се разходопокривен метод на финансиране и пенс. схеми са с дефиниран
размер на пенсиите; 2. стълб вкл. доброволното задължително пенс. осигуряване – вкл. се
осигуровки в професионален и универсален пенсионен фонд – финансирането е с дефиниран
размер на вноските; 3.вкл. доброволното пенсионно осигуряване, прилага се капиталовият
принцип на финансиране и пенсионните схеми са с дефиниран размер на вноските.
Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) покрива осигурителните
рискове старост и смърт. Формират се индивидуални осигурителни партиди на лицата, които
участват в универсален или професионален фонд. В тези партиди се заделят както осигурителни
вноски, така и средства от инвестиране на тези осигурителни вноски. Първоначално стартира
осигуряване в професионален фонд от 01.01.2000, като тук осигуряването е изцяло за сметка на
работодателя. От 01.01.2002 стартира осигуряване в универсални фондове. Тук са за сметка и на
работодателя и на работника.
За разлика от ДЗПО при доброволното осигуряване се покриват осигурителните рискове
старост, смърт, инвалидност. Тук също се формират индивидуалните осигурителни партиди на
участниците в доброволните фондове. Функционирането на ДЗПО и добров. пенс.осиг. се
извършва при спазване на нормативно-регламентирани принципи:
1. принцип на задължителност или доброволност на участието. Префесионалните фондове са
зад., доброволните – добр.
2. принцип на юридическа самостоятелност на пенс-осиг. дружества и на пенс. фондове –
професионален, универсален, доброволен. Въведен е с цел да бъдат добре защитени
правата на участниците в пенс. осигуряване.
3. принцип на прозрачност, разделност и изключителност на дейността. Цялата информация
относно А-те на фондовете и доходността от тяхното инвестиране е публична. Пенс. осиг.
друж. са задължени да осигуряват пълна прозрачност относно А-те и задълженията на
фондовете. Ежедневно се публикува информация на сайта на КФН. Разделността се
отъждествява с юридическа или имуществена обособеност на фондовете и дружествата.
Изключителността се свързва с факта, че доп.пенс.осиг. може да се извършва само от
лицензирано пенс. дружество.
4. принцип за разрешителен режим и държавно регулиране. За да функционират пенс.-осиг.
друж., се чуредяват като АД и след това кандидатстват за лиценз пред КФН. Освен тях
2
всяко пенс.осиг.друж. получава разрешение управление на всеки фонд, който учредява.
Пенс.осиг.друж. може да учреди по един професионален, един универсален и един
доброволен фонд.
5. принцип за задължителна периодична отчетност и разкриване на информация.
Дружествата са задължени да изготвят едномесечни и тримесечни справки, които подават
пред КФН. Те касаят размера на ликвидационните А-ви на фондовете и дружествата,
инвестирани в страната и чужбина. Освен инфо, която подават в КФН, дружествата са
задължени в офисите си да представят пълна информация на лицата, които участват в
уреден от тях фонд.
6. принцип на лоялна конкуренция –към момента функционират 9 дружества, които следва
да спазват този принцип и това се изразява в сходния размер и вид на пенсиите, които
удържат.
7. принцип – представляване на интересите на осигурените лица, които участват в
универсални и професионални фондове. Интересите им се защитават чрез т.нар.
попечителски съвет, а тези, които участват е доброволните фондове се представляват от
консултативен съвет.
8. ПОД управляват средствата на пенс. фондове при спазване на принципите надеждност,
ликвидност, доходност и диверсификация в полза на осигурените лица.
Надеждност означава, че инвестициите, които се извършват следва да бъдат сигурни и
нискорискови.
Ликвидността означава, че дружествата следва да осигуряват достатъчно ликвидни А-ви, с
които да покриват текущите си пенсионни задължения. Под ликв. А-ви разбираме пари и
парични еквиваленти.
Доходността изразява положителен резултат от инвестираните А на фондовете. В
нормативната уредба са въведени и изисквания за реализираната минимална доходност от
инвестирането на средства. Тази доходност периодично се разпределя по индивидуалните
осигурителни партиди на лицата, участници във фондовете.
Диверсификацията е икономическо понятие, което се свързва с намаляване на
инвестиционния риск при портфейлни инвестиции. Всяко друж. приема своя инвестиционна
политика, с която реализира спазването на тези принципи.
Водещият принцип е капиталово-покривен принцип на финансвиране.
Към момента в Б-я функционира 9 ПОД: Алианц, Ай енд джи, Сила, ДЗИ, Бъдеще,
Топлина, Доверие, Съгласие.
Предстои учредяване на десето дружество – “Koko team” – да доживеем пенсонната
възраст заедно!
TEMA 3. Правни аспекти и специфика на отчетността при осъществяване на допълнително
пенсионно осигуряване в РБългария.
Клона от правото регулиращ обществените отношения по повод ДПО е осигурителното
право. Могат да е дефинират няколко основни правни понятиия:
Пенсионни правоотношения – те са вид обществени правоотношения. Възникват по повод
на получаването на конкретен вид пенсия, при настъпване на старост, инвалидност или смърт;
Пенсия – има латински произход, означава плащане. Пенсията, която се получава по линия
на ДПО е парична сума, която се изплаща периодично от ПФ-ве на пенсионирани лица, на
наследници на пенсионирани лица или на лица осигурени на база сключен пенсионен договор.
ДПО в професионален фонд (ПФ) дава право на срочна пенсия за ранно пенсиониране, а
осигуряването в универсален фонд (УФ) – на пожизнена пенсия за старост. Осигуряването е ПФ
и УФ дава право на еднократно изплащане до 50% от натрупаните средства, при загуба на
работоспособност над 71%. Възможно е еднократно или разсрочено да бъдат изплатени
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Пенсионно счетоводство

В международната практика са се обособили два различни подхода на финансиране на пенсионната система – разходопокривен и капиталопокривен. При разходопокривния текущото изплащане на пенсии се финансира от текущите вноски на лицата...
Изпратен от:
Мария
на 2012-02-21
Добавен в:
Лекции
по Счетоводство
Статистика:
102 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Разчети с персонала

09 май 2007
·
1,134
·
2
·
281
·
243

Разчети с персонала възникват по повод на начислени възнаграждения и обезщетения...
 

Осигурителни вноски

18 яну 2008
·
468
·
3
·
627
·
112

Средствата, които се внасят в социалното осигуряване се наричат осигурителни вноски. Същността на осигурителните вноски се изразява в периодично плащане от трудоспособните...
 

Социалноосигурителни отношения в предприятието на едноличния търговец – физическо лице и методология на създаване на счетоводна информация за тях

27 мар 2006
·
307
·
20
·
3,884
·
78

Социалноосигурителни отношения в предприятието на едноличния търговец – физическо лице и методология на създаване на счетоводна информация за тях - същност, фактори, методи и др.
 

Източници на финансиране и осигуряване на капитал на търговските дружества

05 яну 2007
·
1,379
·
2
·
477
·
66
·
1

Финансирането на предприятието означава осигуряването и набавянето на капитали, също така и тяхното структуриране, което намира отражение в пасива на баланса...
 

Счетоводно-информационно осигуряване на разчетите в предприятието

10 яну 2008
·
1,106
·
58
·
13,377
·
739
·
4

Обект на разглеждане в настоящият магистърски проект е темата "Счетоводно-информационно осигуряване на разчетите в предприятието" . Тя представлява интерес за проучване, поради многообразния характер на разчетните отношения и беглото разглеждане на ня
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Тест по Счетоводство за 2-ри курс
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Изпит по счетоводство за втори курс във Великотърновски университет. Тестът съдържа 14 въпроса, болшинството от които имат повече от един верен отговор.
(Труден)
14
30
1
1 мин
23.08.2018
Счетоводно отчитане на нематериалните дълготрайни активи в предприятията от публичния сектор
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 4 курс
Тестът е за проверка на знанията по счетоводство в публичния сектор. Всички въпроси са от затворен тип и имат само един верен отговор.
(Труден)
10
22
3
6 мин
26.06.2019
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Пенсионно счетоводство

Материал № 812970, от 21 фев 2012
Свален: 102 пъти
Прегледан: 130 пъти
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 15
Брой думи: 5,893
Брой символи: 36,565

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пенсионно счетоводство"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мира Ангелова
преподава по Счетоводство
в град София
с опит от  7 години
44 10

Цветелина Събова
преподава по Счетоводство
в град Пловдив
с опит от  10 години
293 10

виж още преподаватели...
Последно видяха материала