Големина на текста:
Икономическата теория е позитивна аналитична наука, защото нейна главна задача е да
обяснява това, което става около нас.
Абсолютна цена на дадено производство-зависи от разходите на ресурси.
Алтернативна цена зависи от това, от което сме се лишили в резултат на направения
избор.
Какво да се произвежда зависи от границите на производствените възможности.
Как да се произвежда-означава така да се използват наличните ресурси,че да се
постигне най-голям краен ефект.
За кого да се произвежда означава да се отчита не само икономическият ефект, а
исоциалния ефект.
Стока- всяко нещо,което е обект на покупко-продажба, независимо от неговата
неговата същност- материална или нематериална.
Капитал-произвидствените ресурси (пари и др.) приемат същността и функцията на
капитал само тогава,когато участват в процеса на създаване на печалба.
Механизмът на създаване на печалбата се крие в използването на работната сила за
като стока. Разликата между това, което наемния работник създава като стойност и
това,което получава за времето през,коет осе труди, остава за предприемача като
печалба.Затова печалбата по своята същност е незаплатен труд на работника.
Търговската печалба е част от печалбата, създадена в процеса на производството, която
производителят отстъпва на търговеца за услугата по реализацията на стоките на
пазара.
Лихвата- възнаграждение за правото (услугата) да се използват чужди парични ресурси
за определено време.
Рентата-като печалба е компенсация, която даден собственик получава за това, че е
предоставил на даден предприемач своя собственост да бъде използвана от него за
производствена дейност. Тя е част от печалбата на предприемача, реализирна в
производствения процес.
Арендата-включва освен рентата и допълнителна такса за използване на допълнително
вложени от собственика на земята в нея капитали.
Трудът- е целесъобразна човешка дейност, насочена към създаване на материални и
духовни блага. Характерна черта за труд е неговата производителност. Тя се определя
от количеството продукция създадена за единица време или от времето, за коет оможе
да буде произведен даден продукт или услуга.
Пари-този общоприет посредник,който под една или друга форма се използва в
процеса на размяната на стоките и услугите.
Държавният бюджет-годишен финансов план на правителството,който отразява
приходите и разходите на държавата. Основен източник на приходите са данъците,
таксите и доходите от държавния сектор за производство и услуги. Разходите са
предназначени основно за издръжка на държавнот оуправление,образованието,
културата,въоръжените сили и др.
Постоянни разходи-тези, които се формират независимо от обема на производството.
Те съществуват и тогава, когато фирмата не произвежда нищо (наем,данъци,работни
заплати,лихви по кредити, поддръжка на сградния фонд и обурудването, охрана и т.н.)
Променливи разходи-свързани с мащабите на производството,защото се увеличават с
нарастването на производствения обем.
Пълни разходи-формират се като сума от постоянните и променливите разходи.
Максимална печалба за фирмата- се формира при такъв обем на производството, при
който разликата между пълните приходи и пълните разходи е най-голяма.
Конкуренцията-явление, при което всеки купувач или продавач се стреми а реализира
своите интереси, независимо от другите конкуренти или доир за тяхна сметка.
Монополът-такова пазарно положение на дадена фирма,при което тя притежава
доминиращ пазарен дял. Това и позволява да диктува цените на пазара и да извлича по-
големи (монополни) печалби.
Олигополът-такава пазарна структура,при която няколко мощни фирми контролират
пазара.
За правото да се използва даден участък земя за производствена дейност се заплаща
такса(нааем) под формата на поземлена рента.
Земята има и цена свързана с промяната на нейната собственост. Тази цена се определя
от пазарното търсене и предлагане. Тя обективно се формира под влияниет она два
важни фактора-размера на поземлената рента и размера на банковия лихвен процент.
Защото икономическата логика предполага даден собственик да продаде своята земя за
сума,която вложена в банка би му дала правото на годишна лихва, съизмерима с
получаваната от нея поземлена рента.
Инфлация- явление, характеризиращо се с общо и дълготрайно непрекъснато
нарастване на цените, което намалява платежоспособното търсене на населението.
Стагфлацията-ново явление в пазарната икономика и се х-ра като инфлация, която е
съпроводена със застий или спад в производството и заетостта на работната сила.
Банката-е търговско дружество с основна дейност купуване, притежаване и продаване
на финансови ресурси. Банката печели основно от разликата между лихвата за кредита
и депозита.
Централната банка е банка н банките. Тя не оперира с отделните стопански субекти. С
това се занимават различните видове търговски банки.
Банковите операции имат пасивен, активен и посреднически характер.
пасивните операции- са свързани с привличане на финансови ресурси,които пораждат
задължения от страна на банката. Това са: издаването на акции,облигации и приемането
на влогове (депозити).
активните операции-са свързани с използване на привлечените финансови ресурси за
реализиране на приходи чрез отпускане на заеми и кредити при определени условия.
посредническите операции- осигуряват на банките допълнителни приходи от
извършвани услуги по разплащания между клиенти,банково инкасо, издаване на
чекове, обмяна на валута и др.
Паричната (монетарна) политика е начин за въздействие върху икономиката чрез
промени в паричното преедлагане и условията за кредити. Тя като правило се провежда
от централната банка. Основен инструмент за провеждане на паричната политика е
кредитът.
Евтиния кредит стимулира паричния пазар, а скъпият-го ограничава, защото
увеличава риска от предприемаческа дейност.
Фискалната политика- е средство за управление на съвкупното търсене на стоки и
услуги чрез използване на данъчната система и размера и насоката на държавните
разходи. Тя се провежда от правителството и е насочена срещу резките колебания на
пазара,водещи към дълбоки икономически кризи.
Държавният дълг е натрупан бюджетен дефицит (по-големи държавни разходи от
приходите).
Вътрешен държавен дълг- е този,който д-вата под най-различна форма дължи на своите
граждани (вътрешни облигационни и банкови заеми).
Външният държавен дълг-е свързан със задължения към външни заемодатели.
За международната икономика
Митата по своята същност са данъци,с които държавата облага вноса, износа и
транзитния превоз на стоки. Те като всеки данък увеличават цената на стоките и в
случая стимулират потреблението на националните стоки.
Диференциалните мита имат различни ставки за едни и същи стоки. Те се използват
като инструмент за икономическо регулиране, но и за дискриминация.
Покровителствените мита -се използват с цел да се затрудни достъпа на определени
стоки на вътрешния пазар, а също така и износа на суровини и полуфабрикати в
защита на интересите на националното производство.
Преференциалните мита по своята същност са привилигировани мита по отношение на
стоки от определени държави, които не се отнасят за други държави.Използват се
преди всичко с политически цели.
Основни форми на митническо облагане:
Адвалорна форма-адвалорното облагане е под формата на процент към цената н
облагаемата стока.
специфично облагане-е под формат на твърда сума за всяка единица физическо
измерение на вноса (бройки,литри,тона,килиграма и т.н.).

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Абсолютна цена

Абсолютна цена на дадено производство - зависи от разходите на ресурси. Алтернативна цена зависи от това, от което сме се лишили в резултат на направения избор...
Изпратен от:
Simeon G. Stoichev
на 2012-02-17
Добавен в:
Общи материали
по Стокознание
Статистика:
21 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Стокознание
Тест по стокознание на тема: мляко и млечни продукти
тест по Стокознание за Неучащи от 10 клас
Тест по стокознание за ученици от 10-ти клас от търговските гимназии. Има въпроси, на които може да посочите повече от един верен отговор.
(Труден)
14
66
1
2 мин
15.07.2013
Тест по стокознание
изходен тест по Стокознание за Студенти от 1 курс
Тест по стокознание, предназначен за 1-ви курс, специалност туризъм. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
18
174
1
03.04.2013
» виж всички онлайн тестове по стокознание

Абсолютна цена

Материал № 811009, от 17 фев 2012
Свален: 21 пъти
Прегледан: 46 пъти
Предмет: Стокознание, Икономика
Тип: Общ материал
Брой страници: 4
Брой думи: 1,214
Брой символи: 8,000

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Абсолютна цена "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала