Големина на текста:
Стратег решения-те са основата на повредени стратег
анализи и направени стратег прогнози,Те биха могли да се
определят като избраната стратег ориентация на действие от
субектите на управление в връзка с реализацията на
поставените цели на организация в съответствие с нейната
мисия.ЕТАПИ-възникване на проблема,оценка на
ситуацията,генериране на варианти на решения,избор на
вариант,осъществяване на действие по реализация на
решението,оценка и контрол на решението
Х.Минтцбърг-Предприемачески,адаптивен и планов
подход за развитие на стратегията
СБЕ е такова самостоятелно подразделение на
корпорацията, което:
Предлага определени продукти или група от продукти
(еднопродуктова фирма или фирма с доминиращ
продукт)Работи на определени целеви пазари, т.е. с
определени групи потребители.Взаимодейства с определени
конкуренти.Разработва собствени конкурентни стратегии, за
всеки от целевите си пазари.Автономно управлява
реализацията на съответната стратегия и отговаря за
постигането на определени равнища на продажби, печалби и
рентабилност.
Нива на разработване на стратегии:корпоративни,бизнес и
функционални
Етапи на стратег управ.-бюджетно планиране,пазарно
ориентирано дългосрочно планиране,стратегическо
планиране,стратегическо управление
SWOT анализ е ситуационен анализ, за разлика
от дуги анализи, които използват пазарен,
продуктов или някакъв друг подход. Това
означава, че той трябва да бъде определен във
времето, за което са поставени стратегически
цели. Факторите от вътрешната и външната
среда, чието време е определено е правилно при
разработка на SWOT анализа (над матрицата да
се изписва организацията и датата, за която се
отнася). При динамичната и бързо развиваща се
среда той ще бъде различен в различните
периоди от време, съответстващ на
стратегическите цели.
Прилага се при всички управленски решения, в т.ч.
стратегически. Има важно значение при оценка на дейността
на организацията, определяне на текуща стратегическа
позиция и избора на стратегия. С него се определят
конкурентните предимства и ключовата уязвимост на
организацията.
Максимизиране на лявата част на матрицата (силни страни и
външни възможности) и минимизиране на дясната (слаби
страни и заплахи) чрез избора на стратегия.
Силни страни - съществуващи позитивни фактори в
компанията които благоприятстват реализирането на
мисията на компанията (завоювани пазарни позиции, висока
квалификация на персонала, регистрирани патенти и други
обекти на интелектуалната собственост, които осигуряват
уникалност и високо качество на продукцията и др ).
Слаби страни - съществуващи негативни вътрешни фактори
от гледна точка реализацията на мисията на компанията
(ниско ниво на продажбите, недостиг на финансови ресурси
за инвестиции, ниско ниво на оперативния мениджмънт,
недостатъчна квалификация на част от персонала, отсъствие
на система за стимулиране, мотивираща персонала и
др.)Възможности - положителни външни фактори, които
Благоприятстват реализирането на мисията и конкретните
цели на компанията (очертаващи се тенденции за
разширяване на пазара, възможности за бърз и лесен достъп
до финансови ресурси благоприятни възможности за
коопериране с научно изследователски организации и
др.)Заплахи - негативни външни фактори за реализацията на
мисията и текущата дейност на компанията (икономическа
рецесия, висока цена на привлечени външни финансови
ресурси, неблагоприятни нормативни регулации и
ограничения по отношение на продуктите и услугите
производствената и търговска дейност на компанията
наличие на нелоялна конкуренция, лесен достъп на други
фирми до бизнеса и др.)
Анализ на Микросредата Дефиниция: онези субекти в
средата на организацията или така наречените и партньори,
с които организацията си взаимодейства;
Тук, за разлика от макросредата, организацията може да
въздейства върху субектите от микросредата.Интересуваме
се само от онези субекти, които оказват съществено влияние
върху организацията (тези, с които организацията си
въздейства съществено). В по-голямата си част те са
персонифицирани.
Макросреда-Изследват се факторите които характеризират
политическите икономическите и социалните процеси на
страната,развитието на технологиите и
екологията,природните ресурси и мястото на отрасъла или
бизнеса.основните макропоказатели в БГ
са:БВП,износ,внос,валутен курс,инфлация,покупателна
способност на населението,заети,безработни,среден доход
на човек от населиението и неговата структур,среден доход
на домакинство,население,раждаемост,смъртност,средна раб
заплата,доход на глава от населението
Мезосреда-това са факторите,характеризиращи индустрията
или бизнеса в който функционира и се развива
организацията.те са свързани с изследването атрактивността
на индустрията и конкуренцията в него.Към мезосредата
много често се включват и регионалната и
институционалната среда на региона.
ПЕСТ анализ е анализ на политическата, икономическата,
социокултурната, и технологичната косвени среди. В
стратегическото управление този тип анализ се ползва за да
се идентифицират, да се проследят и да се оценят
промените, които ще настъпят в тези среди. Това се прави,
защото тези промени могат да променят цялата конкурентна
ситуация в отрасъла. ПЕСТ анализа се осъществява чрез
следните 4 етапа:
Сканиране,мониторинг,прогнозиране и оценяване
Анализ на стейкхолдерите- основава се на идеята за
обратната връзк с групи или индивиди,който имат някаквъв
интерес към бъдещето на организацията.Иценката на
външната среда не бива да пропуща риска от реакцията на
стрейкхолдърите.При възприемането на нова стратегия
задължително ще има противодействие на някой от тях,а
други ще я подкрепят в зависимост от това до колко ще
бъдат засегнати интересите им.
Модел бенчмаркинг-процесът на търсене и изучаване на
най-добрата вътрешна практика която води до по-добро,
перфектно изпълнение на бизнес дейностите. Видове
бенчмаркинг
Още в началото на проектите за бенчмаркинг, трябва да е
ясно какво точно трябва да се постигне чрез този процес и
да се приложи подходящата методология. Стандартните
видове бенчмаркинг са следните:Стратегически
бенчмаркинг –Конкурентен бенчмаркинг или бенчмаркинг
на изпълнението –Процесен бенчаркинг Функционален
(или базисен) бенчмаркинг –Вътрешен бенчмаркинг.
Външен бенчмаркинг – Международен бенчмаркинг
Конкуренция-широк смисъл взаимоотношения на
съперничество м/у пазарни субекти при което всеки
участник се стреми да реализира своите
интереси,независимо от дгугите участници,тесен смисъл-
епротиводействието на двама или повече продавачи и двама
или повече копучачи на определен пазар,където се предлага
ограничено количество от дадена стока.
М.портър –тя се основава на идеята за четирите основни
детерминанти:параметри на факторите на производство и
инфраструктура;организационна структура,стратегия и
конкуренцията;оаранетру ба търсенето на продукти в
страната;свързани и поддържащи производства.
SPACE метод-намира приложение в практиката като
техника за оценка на стратегическата позиция на
организацията.Резултатите от него могат да се използват и в
етапа на стратегически избор от процеса на стратегическото
управление.Използвайки този метод,менидцърите ,пгат да
обединят броя на факторите в анализа и проверяват една
особенна стратегическа алтернатива от различни гледни
точки.Той предлага стратегически алтернативи,на основата
на фактори,свързани с четири деменсии:силни страни на
отрасъла,стабилност на средата,конкурентно предимство и
финансова сила на организацията.
Диверсификация-при която организацията навлиза в един
относително непознат пазар или предлага
продукти,различни от текущите.Тя може да се разделли на
свързана(концентрична),Несвързана(конгломератна),
Корпоративни стратегии
Стратегията на ограничения растеж или на поддържане на
стоящия бизнес – стремим се да запазим темпа и позицията
си и да нараства в ограничените рамки, които и позволяват
да поддържа рамките си
Стратегия на интензивен растеж. На базата на растежа на
досегашния бизнес и пазарите си се стремим към
разрастване
Стратегия на екстензивно /интегрално/ развитие, при което
организациите нарастват механично, като се надяват това да
донесе определени конкурентни предимства. Чрез
интеграция по вертикала, както към доставчика, така и в
посока към клиента. От друга страна то може да се
осъществява чрез сливане или поглъщане на конкуренти.
Стратегия на диверсификация – може да бъде в свързан или
в несвързан бизнес, т.е. изграждане на конгломерати
Стратегия на съкращаване - саниращи съкращения, отпадане
на дейности, звена с оглед запазване на организацията,
което води до механично намаляване на обема
Стратегия на разпадане – формираме ядро и няколко малки
организации, които продължават да работят с ядрото
Стратегия на ликвидация – трансформиране на активите в
такива, които позволяват развитие на друг бизнес.
Три възможни направления: поддържане на настоящия
бизнес, развитие на организацията, съкращаване на
организацията
Формулирането на бизнес стратегия има за цел решаването
на съвкупността от проблеми, с които се сблъсква даден
бизнес, непосредствено след своето възникване, могат да
бъдат разделени най общо на
стретег, тактически,оперативни.
Оперативните задачи застават на преден план, веднага след
устанавяване статуса на бизнеса, в хода на
непосредственото му взаимодействие с неговите
контрагенти, клиенти и конкуренти. За правилната оценка
на възникналата ситуация и избора на най-добрите форми на
оперативно поведение, учеридителите на бизнеса, а в
последствие и неговите мениджъри, са длъжни да се
ръководят от своята основна стратегическа насока, а така
също и от обусловените от нейното съдържание дейностти
на по-долното тактическо ниво.
Диференциация-Базова конкурентна стратегия,при която
организацията диференцира продукта или услугата и
създава нещо уникано.това не означава,че не се объща
внимание на разходите,но в тази стратегия те са изместени
на по заден план.Вниманието е съсредоточено в/у самата
услуга и нейните
характеристики,технологии,обслужване,имидж,дизайн,след
продажбено обслужаване.Тази стратегия е несъвместима с
голям пазарен дял,защото обикновено на уникалните
продукти или услуги цената е висока.
Функционалните стратегии се разработват за всеки бизнес
на стопанската организация. Те се базират върху
специфичната компетентност, която позволява
изграждането на конкурентни предимства. При тях се
набляга върху изпълнението на базовите функции, свързани
с управлението на маркетинга, търговията, производството;
финансите, изследванията, персонала и др. функционалните
стратегии се използуват за съгласуване и координиране на
различните операционни стратегии.
Маркетинговата стратегия е една от категориите в
категорийно-понятийния апарат на съвременния апарат.
Като цяло стратегията е серия от комплексни действия,
които водят и трябва да водят за изграждането и
използването на крайни отчетливи, наицонални и
международни конкурентни предимства. Тя е отговор на
всички онези въпроси, възникващи извън фирмата, както и
на всички заплахи, възникващи навън , за да могат да бъдат
създавани и използвани конкурентни предимства.
Канкурентно предимство съвкупност от всички
икономически, финансови, търговски, научно-технически,
капиталови, организационни, управленчески, стойностни и
себестойностни характеристики, свойства , черти, качества,
които биват притежавани от един икономически субект и
неговите продукти в даден бизнес, в които те работят.
Различаваме два вида конкурентни предимства:
1.Маркетингово, наричано външно конкурентно предимство
свързано е с диференциацията на предлаганите продукти от
конкуриращите се икономически субекти и с тяхната
потребителска стойност.2. Вътрешно конкурентно
предимство има сравнително по-голямо значение и
актуалност. Състои се в това, че всеки икономически субект
трябва да се стреми да понижава поризводствени и
пласментни разходи по максимално възможна степен.
Производствената стратегия позволява да се
проанализират 5-те основни елемента на производствения
мениджмънт и да се използват в качеството на изходни
данни за приемане на тактически и стратегически решения.
Основа за теорията стават понятията фокус на
производството и производствени алтернативи. Целта на
фокусираната стратегия е създаване на предприятие, което
достатъчно успешно да изпълнява ограничен кръг от задачи.
Това означа, че в процеса на създаване, развитие и
управление на предприятието е необходим компромис и се
вземат алтернативни решения за това, какви именно
показатели на производството са по-важни от всички други
за организацията.
Кадрова стратегия-тази стратегия се отнася до:
цели,свързани с човешките ресурси;кадрово разузнаване и
анализ;селекция,подбор и професионално развитие;системи
за оценка на персонала;възнаграждения;индустриални
отношения;внедряване на кадровата стратегия и
управленска инфраструктура;контрол и оценка на кадровата
стратегия
Технологична стратегия-основните стратег решения се
отнасят до: цели свързани с технологиите;технологично
разузнаване и анализ;технологична селекция;график за
въвеждане на нови технологии;хоризонтална технологична
стратегия;възможности за достъп до технологии;избор м/у
алтернативни проекти,разпределение на ресурсите и
контрол;контрол и оценка на технологичната стратегия
Логистична стратегия-логистични цели;разузнаване в
облатта на логистиката;селекция и оценка на доставчидите и
развитие на логистиката;управление на качеството на
доставките;упправление на запасите;анализ на
полезността,анализ на съотношението цена/разход и
страндартизация;осъществяване на логистичната стратегия
и управленска инфрастуктура;контрол и оценка на
логистичната стратегия
Финансова стратегия-финансови цели’финансово
разузнаване и нализ;бюджетиране;покупки и продажби на
организации и части от тях,сливания;управление на
капитали и дивидентна политика;управление на работния
капитал;управление на данъчните задължения;управление
на риска;отношения с финансовите институции;недряване
на финансовата стратегия и управленска
инфраструктура;контрол и оценка на финансовата стратегия

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
07 юни 2021 в 10:41 студент на 37 години от Пловдив - ВУАРР Пловдив, специалност - Стопанско управление, випуск 2018
15 май 2021 в 15:51 студент на 26 години от Пловдив - ВУАРР Пловдив, факулетет - Бакалавър, специалност - Стопанско управление, випуск 2021
20 фев 2021 в 20:17 студент на 36 години от Пловдив - Аграрен университет, факулетет - Факултет по икономика, специалност - Счетоводство, випуск 2011
07 яну 2021 в 17:58 потребител на 23 години
23 окт 2020 в 00:33 студентка на 25 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - факултет "Икономически и социални науки", специалност - Стопанско управление, випуск 2018
18 яну 2019 в 16:53 в момента не учи на 47 години от София
17 апр 2018 в 13:44 в момента не учи на 55 години
 
 
Онлайн тестове по Стратегическо управление
Управление на маркетинга в туризма - тест 3
тест по Стратегическо управление за Студенти
Тестът съдържа 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Лесен)
21
7
1
4 мин
27.05.2015
Управление на маркетинга в туризма - тест 1
тест по Стратегическо управление за Студенти
Тестът съдържа 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Труден)
21
3
1
10 мин
27.05.2015
» виж всички онлайн тестове по стратегическо управление

Стратегическо управление

Материал № 810331, от 16 фев 2012
Свален: 59 пъти
Прегледан: 140 пъти
Предмет: Стратегическо управление
Тип: Пищов
Брой страници: 3
Брой думи: 1,716
Брой символи: 11,806

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Стратегическо управление"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала