Големина на текста:
ТЕМА 19
КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ:
РЪКОВОДНИ ОРГАНИ
Конструирането на ръководните органи на корпорацията следва да реализира
философията за съадаването на бариери за опортюнизма на мениджмънта и на
балансьори на интересите .
РЪКОВОДНАТА СИСТЕМА НА СЪВРЕМЕННАТА КОРПОРАЦИЯ Е
? ЕДНОСТЕПЕННА – СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ : гарантира интересите
на собствениците, спазване на духа и буквата на корпоративното
управление чрез представителство на собствениците, на професионалния
мениджмънт и на външни (независими) директори; философията за
бариери и балансьори се реализира чрез широкоформатно
представителство
? ДВУСТЕПЕННА – НАДЗОРЕН И УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ : материализира
се философията за бариери и балансьори чрез дисперсия на властта;
счита се, че надзорният съвет е представител на акционерите, а
управителният съвет – на корпорацията; ограничава се некоректното й
монополизиране от група хора и гарантира защита на интересите на
собствениците
Философията за ефективни бариери и балансьори се материализира чрез
формулата за членския състав на ръководните органи:
? Служителите участват в надзорния съвет, съгласно законодателни изисквания на
някои европейски страни (Германия, Австрия, Люксембург, скандинавските
страни). Първият закон за кодетерминизма (участие на работниците в
управлението) е приет в Германия през 1951 г.
В състава на борда се включват на два типа директори:
? Вътрешни
? Външни / Независими
Балансът между вътрешните и външните директори следва да осигури баланса между
интересите на акционерите и на заинтересованите лица.
Дж. Варало и Дрейсбах
Целта на подбора на членовете на съвета на директорите не се е променила
фундаментално. Задачата на този подбор е да осигури на корпорацията широк спектър
на мислещи мъже и жени с разностранен опит в стопанския свят и с талант да решават
различни проблеми.
Разграничителни критерии на избор за външен/независим директор
? Не е сключвал трудов договор с корпорацията или нейни поделения през
последните 5 години, предшестващи избора на член на съвета на директорите
? Не се намира във връзки чрез брачен съюз с висши ръководители на
корпорацията
? Не е бил във връзки с корпорацията в качеството на инвестиционен банкер през
последните 2 години, предшестващи избора на член на съвета на директорите
? Не е бил във връзки с правна фирма, обслужваща корпорацията
? Не притежава контролираща акционерна собственост в корпорацията
1
Разграничителни критерии на Комисията по ценни книжа на САЩ за
избор на външен/независим директор
? Липса на трудовоправни отношения с корпорацията
? Липса на материална обвързаност с корпорацията
? Отсъствие на роднински връзки
Разграничителни критерии на Комитета за добра практика на корпоративното
управление в САЩ за избор на независим директор (1)
? Не е бил директор на щат в корпорацията или в нейни поделения през
изминалите пет години
? Не е получавал възнаграждение от корпорацията или нейни поделения, различно
от възнаграждение за участие в съвет на директорите или по пенсионна схема
? Не е член на семейство на лице, което е било на работа в корпорацията или
нейни поделения през последните пет години
? Не е бил партньор, контролиращ акционер или ръководител във фирма, с която
корпорацията е във финансови взаимоотношения
? Не е ръководил фирма, в която ръководители на въпросната корпорация са били
членове на комитета по възнагражденията
Критерии за добро корпоративно управление във Великобритания
? В корпоративните съвети на директорите са привлечени външни директори
? Външните директори са независими, т.е. не са във връзка с оперативното
управление
? Външните директори не притежават значителен брой акции от корпорацията
? Външните директори отговарят на изискванията на собствениците
БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО изисква най-малко една трета от членовете на
съвета на директорите или на надзорния съвет на публичното дружество да бъдат
независими лица. Независимият член на съвета не може да бъде:
? служител в публичното дружество
? акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на
сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице
? лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество
? член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на
търговско дружество или друго юридическо лице по т.2 и 3
? свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на
публичното дружество.
Философията за ефективни бариери и балансьори се материализира и чрез развитие
статута на:
? Президент на публичното дружество
? Главен изпълнителен директор
Разделят се функциите по корпоративното управление:
? Президентът е представител на външните и независими директори
? Изпълнителният директор е представител на вътрешните директори
Философията за ефективни бариери и балансьори се материализира и чрез два типа
задължения на директорите:
? Доверителни задължения (функции), т.е. задължения за лоялност –
изключва се собствен интерес
? Задължения да се действа с необходимата грижа и умения
2
Задълженията за лоялност в практически и управленски аспект са “директори-
корпорация” и “директори-акционери”
? Задължение да се действа в интерес на корпорацията
? Задължение да се избягва конфликт на интереси
? Задължение за използване на властта по предназначение
Задълженията за лоялност се регламентират нормативно в значително
разширени граници:
? Брой членове на съвета на директорите
? Статут на директора – алтернативен директор: назначаван за поемане
задълженията на отделен директор и одобряван от останалите членове на съвета
? Система от принудителни мерки при нарушаване на честното и справедливо
поведение, вкл. за разкриване на информация при сливания и поглъщания, за
разкриване на интереси при сключване на договори, за разкриване на дялови
участия, забрана за предоставяне на заеми и т.н.
? Назначаване и уволнение на директорите – продължителност на мандата
? Възрастови изисквания
? Задължения за спазване на правилата по предоставената власт – меморандум и
членове за сдружаване, резолюция на общото събрание, продължаване на
мандата: допуска се част от властта да се предоставя на комитети, създавани за
определени управленски действия
? Задължения за разкриване на информацията
? Определяне на възнаграждението на директорите – резолюция на общото
събрание
? Процедури и въпроси по свикване и провеждане заседанията на директорите
Съгласно БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, членовете на управителните и
контролните органи на публично дружество са длъжни:
1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който
обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползват
само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;
2. да проявяват лоялност към дружеството, като:
а) предпочитат интереса на дружеството пред своя собствен интерес;
б) избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на
дружеството;
в) не разпространяват непублична информация за дружеството и след като престанат да
бъдат членове на съответните органи.
Институтът на директорите във Великобритания и Деловата кръгла маса в САЩ
препоръчват корпоративното ръководство да осъществява:
? Подбор на управляващия и на управлявания изпълнителски екип
? Утвърждаване и контрол на корпоративната стратегия и цели
? Оценка на състоянието на корпорацията
? Определяне на възнагражденията
? Други
Философията за ефективни бариери и балансьори се развива и реализира и чрез
създаване и ефикасно функциониране на комитети. Те подпомагат съветите на
директорите в изпълнението на основните им дейности.
Широко разпространена практика в САЩ и Великобритания и все по-определено
в Европа е създаването на:
? Комитет по одита
? Комитет по възнагражденията
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
19 фев 2019 в 13:54 студент на 31 години от София - УНСС
03 яну 2019 в 13:00 в момента не учи на 34 години
18 сеп 2018 в 10:22 студент на 27 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - факултет "Икономически и социални науки", специалност - Маркетинг, випуск 2016
25 юни 2018 в 02:09 студент на 29 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Факултет по икономически и социални науки, специалност - Маркетинг, випуск 2018
23 май 2018 в 16:41 в момента не учи на 31 години от София
16 май 2018 в 19:42 студент на 28 години от София - УНСС, факулетет - Юридически, специалност - Право, випуск 2019
03 мар 2018 в 18:45 студентка на 27 години от Ботевград - Международно висше бизнес училище, факулетет - Задочно обучение, специалност - Бизнесадминистрация, випуск 2016
22 яну 2018 в 14:50 студент на 25 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Факултет по математика и информатика, специалност - Корпоративни финанси и счетоводство, випуск 2019
30 окт 2017 в 00:31 в момента не учи на 30 години от София
27 май 2017 в 17:12 ученик на 27 години от Гоце Делчев - ПГ по МСС "Пейо К. Яворов", випуск 2011
 
Подобни материали
 

Корпоративно управление

20 мар 2009
·
115
·
3
·
412
·
91

Понятието корпорация означава "обединение (съюз) на хора с общи интереси". Но едно обединение става корпорация, тогава когато функцията "собственост" се отделя от функцията "управление"...
 

Силни и слаби страни в програмата за корпоративно управление на "Петрол"

24 яну 2008
·
340
·
23
·
3,773
·
213

Един от ключовите елементи за подобряване на икономическата ефективност е корпоративното управление, което включва съвкупност от взаймоотношения между ръководството на дружеството...
 

Основни разбирания за корпорацията

24 юли 2008
·
97
·
12
·
1,965
·
30

През последните години в специализираната литература все по-широко се използва терминът корпорация, като значително се изменя неговия смисъл.
 

Развитието на „Свилоза” АД на капиталовия пазар чрез амбициозна инвестиционна стратегия

30 юни 2008
·
111
·
11
·
2,780

Ползите за страните от развиването на капиталовите пазари накратко могат да се обобщят в четири основни пункта, отнасящи се до три групи субекти на пазарната икономика и до икономиката като цяло.
 

Корпоративно управление и конкурентоспособност

18 май 2014
·
102
·
12
·
2,272
·
84

Най-често корпоративното управление се разглежда като съвкупност от структура и взаимовръзки, които заедно определят насоката на функциониране и развитие на компанията...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Мениджмънт
Тест по външнотърговски мениджмънт за студенти
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти
Изпитен тест по външнотърговски мениджмънт на индустриалния бизнес за студенти. Състои се от 11 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор.
(Труден)
11
6
1
20.02.2014
Тест за текущ контрол по дисциплината "Управление на промяната" за студенти от 5-ти курс
междинен тест по Мениджмънт за Студенти от 5 курс
Тестът е предназначен за студенти от 5-ти курс, изучаващи тази дисциплина. Съдържа 45 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
45
1
1
5 мин
13.10.2016
» виж всички онлайн тестове по мениджмънт

Корпоративно управление: Ръководни органи

Материал № 810101, от 15 фев 2012
Свален: 85 пъти
Прегледан: 138 пъти
Предмет: Мениджмънт, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 33
Брой думи: 8,714
Брой символи: 60,624

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Корпоративно управление: Ръководни органи"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Георги Торнев
преподава по Управление на операциите
в град София
с опит от  28 години
39

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения