Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
Големина на текста:
ИСТОРИЯ И ВЪЗНИКВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА В СВЕТА
Ако се търси историята на една дейност, наука, практика, то обикновено се
тръгва от древността. Първите корени са в Гърция и се свързват с идеите на Платон за
добре организираната и функционираща държава, в която богатите подкрепят бедните
и когато милосърдието означава да си добър гражданин. Но истинска проява на
милосърдие срещаме през средновековието, тъй като тогава милосърдието се извежда
като закон за всеки християнин. Не става дума за търсене на обективни или дори
субективни причини за съществуването на бедността, инвалидността, а отдаването на
помощ, според законите на християнството. Това слага и началото на първите приюти
през VІІ-VІІІ в., наричано “основното “социално” заведение през Средновековието”
/Чавдарова, 2003, 21/. Освен приютите, другите институционализирани грижи са
болниците за бедните, отделения в манастирите, а останалата социална работа
притежава стихиен и неорганизиран спорадичен характер, свързан с празници, събори,
организиране на кухни за бедните, милостиня и покровителство от страна на богатите.
Благотворителността не е узаконена, а е проява на добра воля.
Като първи период в развитието на социалната работа се сочи 1860 – 1900г. и се
нарича период на фирантропията.
След периода на сляпа вяра в Бога като първопричина за всички събития, следва
период на осъзнаване на ролята на всеки един човек от оказване на помощ и подкрепа
на нуждаещите се. Развитието на научния прогрес предоставя възможност и за развитие
на социално помагащи професии.
Като първи участници в процеса на социалната работа са мисионерите и
доброволците. Помощта тогава е пряка и чрез молитва и се свързва преди всичко с
Червения кръст и протестантските организации.
Почти всички помагащи организации от този период носят в имената си думата
“благотворителност”. В периода от 1850-1860 г. в САЩ е т.нар. бум на приютите – за
душевно болни, за бедни, за сираци и т.н. С това се слага началото и на официалната
благотворителност, наричана по-късно “научна благотворителност”, тъй като се търсят
методи за повишаване на нейната ефективност, а именно рационалност, системност и
емпирично начало, а не както е било до сега – на основата на църквата.
Новата благотворителност, по подобие на модела в Англия от 1869г. се
превръща в организирана и контролирана, придобива по-голяма общественост. По
времето на Голямата депресия, при наличието на безработица, бедност, имиграция и
съпътстващите я проблеми, се увеличава необходимостта от разширяването на
социалното дело и по-добрата му организираност. Така през 1877г. в Ню Йорк се ражда
първата обществена организация по благотворителност. Неин лидер е Жозефин Шоу
Лоуел. Идеята била, че чрез прогреса може да се помогне на бедните, затова те трябва
да бъдат обучавани и образовани чрез посетители по домовете – неподготвени, но
ентусиазирани доброволци. Социалната им работа се основава на съветване и морална
подкрепа.
Със задълбочаването на Великата депресия през 1890 г. необходимостта от
подобряване на социалната работа била осезаема. Безработицата, мизерията, расизма и
навлизането на анархизма и комунистическите идеи допринесли за недоволството на
бедните слоеве. Всяко трето дете от този период било обречено на смърт или сериозно
заболяване. Армията на спасението и Обществото за помощ на децата изнемогвали в
оказването на подкрепа. Появяват се и първите изследвания за причините за бедността
и нищетата. Това е началото и на РАБОТАТА ПО СЛУЧАЙ.
Появяват се идеи за обективност в оценката и в работата на доброволците. През
1891 г. започва да излиза списание за новостите в социалната сфера. Седем години по-
късно се създава и първото Ню Йоркско лятно училище по приложна филантропия с
програма за обучение, създадена от Мери Ричмонд и в нея основно се обучават
доброволците в работа по случай.
Вторият период в социалната работа се свързва с нова идея, наречена
Заселване. Насочено е както към бедните слоеве, така и към имигрантите. Слага се
началото на търсене на нови райони за работа на бедните и имигрантите и тяхното
заселване там. По подобие на Таунбий хол в Англия, в САЩ се създава подобен дом,
същата година Джейн Адамс и Илейн Гейтс Стар създават Хул Хаус, който има голям
успех в търсенето на възможност за своеобразен мост между бедни и богати. За Джейн
Адамс съществуват две основни нещастия, отнасящи се до бъдещето на социалната
работа – едното е отчайващата нищета на бедните, а другото – необходимостта от
специализирана подготовка на жените, оказващи помощ и подкрепа.
Друг проблем в социалната работа по това време е неразбирането и
подозрителното отношение между католическите и протестантските благотворителни
организации. Като разрешение на всички тези проблеми, се налага образоваността на
Джейн Адамс и Илейн Гейтс, които извели нови правила в социалното дело, наречени
трите Р-та”, а именно изследване, реформа и резиденция /настаняване, жилище/. -
Research, Reform and Residence.
Изследването е насочено към установяване на причините за мизерията и
бедността, за изпадането в безнадзорност, за подобряване на живота на социално
слабите и т.н.
Реформата е насочена към изграждане на програми за подобряване живота на
бедните – индивидуални и групови, като например, изграждане на детски домове,
игрища, информираност на бедните, закони за защита на правата на жените и децата,
подобряване на местната политика и др.
Резиденцията е насочена към това хората да се видят като съседи и да положат
усилия за подобряване на собствения квартал, повишаване на уменията им за
отговорност към себе си и другите.
Трите направления се съчетават и с някаква форма на подготовка на
доброволците, на осъзнаване на необходимостта от друго отношение и разграничение
между хронично бедните и тези, за които това е временно състояние, а също така и с
търсене на обединяване на частната и обществената благотворителност.
Следващият трети период се нарича период на прогрес в социалната работа.
Свързва се с някои направления:
? Спасение за децата – тъй като положението на децата е доста плачевно, се
налага представянето на проблема в три основни посоки, както и търсенето на
разрешения за него:
? Ранно майчинство и липса на адекватни грижи за децата;
? Наличие на деца без родители и живеещи в приюти;
? Милиони деца не ходят на училище, а работят.
Като спасение – създаване на Детско бюро за защита на правата на децата през
1912 година. Също така – осигуряване на пенсии на вдовиците и вдовците. Започва и
борба за ограничаване на работния труд на децата.
? Работа по случай – разнообразяване на тази дейност. Може да бъде
представена в следните пунктове:
? Медицинска работа в сферата на социалните проблеми, която се
простира от посещаването на болния през предлагане на социални услуги в болницата
до определяне на специализирана медицинска социална работа, включваща подкрепа
на нуждаещите се болни;
? Психиатрична работа в социалната сфера – отделяне на
психиатричната служба от обикновените болнични отделения, работа със семейството
на хората с психиатрични проблеми, програми за хора с проблеми в умственото и
психичното развитие и др.
? Училищна работа в сферата на социалните проблеми води
началото си от 1913 г. и се състои в подпомагане на децата с училищни проблеми, с
изоставане в материала, с деца с физически и умствени дефекти, с училищната хигиена
на работа.
? Работа на различните организации – като цяло се разширява и става по-
организирана и целенасочена, провеждат се множество конференции по социални
въпроси, издават се вестници и списания, изработват се социални програми в различни
сфери на дейност – по безработица, за инвалиди, за деца в домове, за приюти за
душевно болни и т.н.;
? Получаване на специализирано образование на работещите в социалната
сфера – освен, че се създават училища за подготовка на тогавашните социални
работници в пряка работа с нуждаещите се, започва и взаимодействието с различни
университети, занимаващи се със социални проблеми и дори специализирането на
департаменти в тях – пример Чикагския университет.
Специализацията на социалната работа, подготовката на работещите в
социалната сфера и подкрепата на различните организации, дават възможност за
обособяване на една нова професия, която придобива все по-широка гражданственост.
Четвъртият период може да се определи като период на професионалистите.
Като основна линия на този период се определя подобряването на социалните
услуги, разбирано като подкрепа на различни движения, изработване на целенасочени
социални програми /например за безработицата/, защита на правата на децата и на
жените, обединяват се усилията на много от организациите в общи начинания и др.
Работата по случай се превръща в обществено явление, което ще рече, че вече се
работи в екип от специалисти – лекари, психиатри, психолози и т.н., които не само не
отхвърлят дейността на социалните работници, но напротив, търсят я и я приемат като
една от значимите и за болните, и за социално слабите, и за обществото. Особено се
ценяла социалната работа в случаите на подпомагане на войници и техните семейства в
справянето им с емоционални проблеми, както и при извършването на т.нар.
обществена диагноза”, тоест, диагностициране на причините за дадено явление,
открояване на обективните условия за появата и преодоляването му, набелязване на
обществени и индивидуални мерки /днешния личностен и социален ресурс/.
От 1920 година се заговорва и за социална семейна работа, особено що се отнася
до проблемните семейства, слага се началото на първите оценки на семейната среда, на
родителите, на техния капацитет като такива. Особено се развива психиатричната
социална работа, която в началото е насочена към войниците и техните семейства, а по-
късно и към други сфери на социалния живот като просветителска дейност за хората с
умствени увреждания и недостатъци, предлагане на услуги за деца и семейства с
проблеми, с акцент на непълнолетните правонарушители,, децата инвалиди, групова
терапия, диагностика на отклоненията и прогностика на развитието на хората.
В този период се поставя и на обсъждане въпроса за същността и значимостта на
професията на социалните работници и вече назрява проблема за отделянето на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Основи на социалната работа

Ако се търси историята на една дейност, наука, практика, то обикновено се тръгва от древността. Първите корени са в Гърция и се свързват с идеите на Платон за добре организираната и функционираща държава, в която...
Изпратен от:
piniana
на 2012-02-13
Добавен в:
Лекции
по Психология
Статистика:
726 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Социални нагласи, стереотипи, предразсъдъци –ефекти върху поведението
добавена от svetlankaaaa 30.03.2013
0
45
Подобни материали
 

Какво научих за социалната работа

24 окт 2006
·
1,140
·
8
·
1,077
·
1

Днес в условията на динамични социални промени, на дълбока и всеобхватна социална криза, на отмиране на съществуващи и утвърждаване на нови ценности все по-належаща става необходимостта от по-дълбоко проникване и разбиране на ставащото в нашето общество.
 

Особеностите на социалната работа при лица с девиантно поведение

13 дек 2007
·
2,162
·
54
·
5,521
·
1,354
·
3

1.Що е девиантно поведение 2.Фактори,оказващи влияние за появата на девиантно поведение 3.Видове девиантно поведение 4.Възрастови особености при девиантно поведение 5.Общи изисквания към подготовката на работата на социалният работни
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология и логика за 1-ви курс
изпитен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тест по психология и логика, за първи курс специалност психология. Съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
14
242
1
1 мин
29.11.2013
Поведение, ориентирано към целите
изпитен тест по Психология за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 14 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
14
44
1
1 мин
15.03.2015
» виж всички онлайн тестове по психология

Основи на социалната работа

Материал № 808995, от 13 фев 2012
Свален: 726 пъти
Прегледан: 1,215 пъти
Предмет: Психология
Тип: Лекция
Брой страници: 104
Брой думи: 36,040
Брой символи: 234,982

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Основи на социалната работа"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
23

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
359

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения