Големина на текста:
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
Утвърждавам:
ДЕКАН:
/проф. д-р Георги Стефанов/
ВЪПРОСНИК
за провеждане на държавен изпит
на специалност “СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ”
(образователно-квалификационна степен “бакалавър”)
1.ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНОТО
ПРОИЗВОДСТВО. Фактори на производство. Закон за редкостта и граници на производствени
възможности. Законът за намаляващата възвръщаемост.
2.МЕХАНИЗЪМ НА ПАЗАРНОТО РАВНОВЕСИЕ. Скала и крива на търсенето. Закон за търсенето.
Скала и крива на предлагането. Закон за предлагането. Пазарно равновесие и неговия механизъм.
Моментно, краткосрочно и дългосрочно пазарно равновесие. Спирала на пазарна реакция.
3.ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ И ТЪРСЕНЕ. Полезност и потребителски вкусове. Закон за
намаляващата пределна полезност и потребителски избор. Криви на безразличието. Пределна норма.
Пределна норма на заместване. Бюджетни ограничения и потребителски избор. Кривите “доход-
потребление” и “цена-потребление”. Ефект на заместването и ефект на дохода.
4.ПРОИЗВОДСТВО И РАЗХОДИ НА ФИРМАТА. Производството като функция на производствените
фактори. Производството в краткосрочен и дългосрочен период. Икономии и загуби от мащаба.
Анализ на разходите. Минимизиране на разходите в краткосрочен период.
5.ОРГАНИЗАЦИЯ НА БИЗНЕСА. АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА. Разновидност на фирмената
организация. Максимизиране на печалбата на фирмата. Нормална и икономическа печалба.
Акционерни дружества и акционерен капитал. Акции и други ценни книжа. Борси, борсови сделки,
борсови посредници и борсови индикатори.
6.ФИРМАТА В УСЛОВИЯТА НА СЪВЪРШЕНА КОНКУРЕНЦИЯ. Обща характеристика на
съвършената конкуренция. Разходи и приходи на фирмата при съвършена конкуренция. Предлагане
на фирмата и отрасъла в краткосрочен период. Фирмено и отраслово предлагане в дългосрочен
период.
7.ПАЗАРНА СТРУКТУРА И ФИРМЕНО ПРЕДЛАГАНЕ ПРИ НЕСЪВЪРШЕНА КОНКУРЕНЦИЯ.
Причини и форми на несъвършена конкуренция. Измерване на пазарната власт. Пазарна стратегия на
чистия монопол. Фирмено поведение при монополистическа конкуренция. Поведение на фирмата при
олигополистична конкуренция. Антимонополно законодателство.
8.ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА ПАЗАРИТЕ НА ФАКТОРИТЕ НА ПРОИЗВОДСТВО: ПЕЧЛАБА, ЛИХВА,
РЕНТА. Обща характеристика на пазарите на производствени фактори. Пазарно търсене и предлагане
на производствени фактори. Възвръщаемост и печалба от капитала, норма на печалба. Капитал и
лихва, номинален и реален лихвен процент. Земя и поземлена рента, цена на земята. Същност и
характеристика на пазара на труда, работна заплата – цена на фактора труд.
9.НАЦИОНАЛЕН ДОХОД И ПРОДУКТ И ТЯХНОТО ИЗМЕРВАНЕ. Характеристика на системата на
националните сметки. Добавена стойност, междинен и краен продукт. Брутен вътрешен продукти и
неговото измерване. Номинален и реален БВП. Видове доходи.
10.ЦИКЛИЧНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВОТО. ИКОНОМИЧЕСКИ КРИЗИ. Същност и фази на
икономическия цикъл. Алтернативни теории за цикличното развитие. Теория на дългите вълни.
Особености на кризата в България.
11.ЗАЕТОСТ И БЕЗРАБОТИЦА. Трудови ресурси и заетост на работната сила. Пълна заетост. Същност,
причини и форми на безработица. Естествено равнище на безработица. Социални граници при
безработица.
12.ДАНЪЧНА СИСТЕМА И БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА. Същност, принципи и механизъм на данъчната
система и данъчното облагане. Видове данъци. Ефективност и справедливост на данъчната система.
Бюджет, бюджетни разходи, бюджетен дефицит и държавен дълг.
13.МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ. Теории за международна търговия. Външнотърговска политика,
мита и квоти. Платежен баланс. Външен дълг и икономическо развитие.
14.ЕВРОПЕЙСКА ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ. Основи, същност и типове на икономическата
интеграция. Европейски съюз, история, тенденции и институционална структура. България и ЕС.
15.МЕЖДУНАРОДНА ВАЛУТНА СИСТЕМА. Същност на МВС. Валутни бордове, предимства и
недостатъци.
16.Управление на системите.
1
17.Вътрешна и външна среда на организацията.
18.Мениджърът – централна фигура в процеса на управление.
19.Комуникации в управлението.
20.Основни управленски функции.
21.Управленски подходи, принципи и методи.
22.Управленско решение.
23.Характерни особености на риска при вземане на решения. Съдържание и обхват на рисковете.
Измерване и оценка на риска. Неопределеност на риска.
24.Организационно управленска структура.
25.Управление на групите.
26.Технология на управлението.
27.Управление на промяната и конфликтите.
28.Международен мениджмънт.
29.Устойчиво развитие.
30.Продуктова, ценова и рекламна стратегия на фирмата.
31.Същност и характерни черти на логистиката. Дефиниции. Възникване и развитие на логистичната
концепция във фирменото управление.
32.Създаване на конкурентни предимства посредством логистиката. Концепция на М. Портър за
стойностната верига.
33.Въведение в концепцията за управление на човешките ресурси. Фактори, обуславящи еволюцията на
управлението на персонала и управлението на човешките ресурси. Различия между управление на
персонала и управление на човешките ресурси.
34.Мотивация за труд. Същност. Модел на мотивацията. Теории за мотивацията. Методи за мотивацията
за труд. Слабости в системата за мотивиране у нас.
35.Осигуряване на организацията с кадри. Планиране, набиране и селекция. Системи за непрекъснато
обучение на кадрите.
36.Политика на заплащане в организацията. Методи за оценка на извършената работа. Схема за
обвързване на заплащането с успеха на организацията.
37.Организация на производството. Производствена структура. Производствен процес. Производствена
инфраструктура.
38.Оперативно управление на производството.
39.Финансово управление на фирмата.
40.Индустриални отношения. Същност, страни, институционализиране. Представителство на интересите.
Тристранно колективно договаряне.
41.Предприемач, мениджър, собственик. Основни понятия. Предприемачески процес – същност, фази.
Инфраструктура за поддържане на предприемачество.
42.Определение за малко и средно предприятие. Място и роля на малките и средни предприятия в
пазарната икономика. История, развитие и състояние на сектора на малките и средни предприятия в
България.
43.Бизнес план – същност, структура и характеристика на основните елементи.
ЛИТЕРАТУРА:
1.Андреева, М. Обща теория на мениджмънта. ИК “Галактика”, 1996.
2.Армстронг, М. Основни техники на управлението. Бургас, 1994.
3. Армстронг, М. Преуспяващия мениджър. Бургас, 1993.
4.Габорна, Дж. Основи на логистиката и дистрибуцията. С., 1996.
5. Bartol, K., D. Martin. Management. 1991.
6. Веснин, В. Основы менеджмента. М., 1999.
7.Graham, H. T. Human resources management. London. 1991.
8. Димитров, М./съст./, “Собствен бизнес и предприемачество”, Век 22, София, 136 стр., 1993.
9. Димитров, М./отг. ред./, “Анализ на структурните промени в страните от Централна и
Източна Европа”, Горекс прес, София, 1996.
10. Димитров, М. и К. Тодоров, /отг. ред./, “Индустриалната организация и предприемачеството
в условията на прехода”, Информа интелект, София, 1996.
11. Димов, И. и др., Обща икономическа теория – І и ІІ част, Нова звезда, С., 2005.
12. Димов, И. и др., Обща икономическа теория – ІІІ част, Нова звезда, С., 2006.
13.Донъли, Д., Д. Гибсън, Д. Иванчевич. Основи на мениджмънта. С., 1997.
14.Доралийски, А. Основи на стопанското управление. С., 1996.
15. Drucker, P. “A New Discipline”, Success 1 January-February, 1987.
16. Дракър, П. Новите реалности. С., 1992.
17.Дракър, П. Новаторство и предприемачество. С., 1992.
2
18.Емерсън, Х. 12 принципа на производителността. С., 1973.
19. Иванов, И., П. Ганчев, П. Пенчев и др. Основи на мениджмънта, В.Т., 1999.
20. Каменов, К. Мениджмънт. В.Т., 1998.
21. Колчагова, Б. и М. Велев, “Управление на малкия бизнес” Информа интелект, София, 1993.
22. Kinard J., Management, 1988.
23.Котлер, Ф., Управление на маркетинга – анализи, планиране и контрол. С., 1996.
24.Мескон, М., М. Альберт, Ф. Хедоури. Основы менеджмента. М., 1993.
25. Палешутски, К. Мениджмънт. С., 1991.
26. Паркинсън, С. М. Рустоумджи, С. Сапр. Големите идеи в мениджмънта. С., 1993.
27. Пенчев, П. Организационно развитие. В.Т. Абагар, 2008.
28.Пенчев, П. Организация и управление на производството. В.Т. Абагар, 2005
29. Пенчев, П. и И. Пенчева. Основи на управлението. В.Т. Абагар, 2002.
30. Пенчева, Ив. Организационно поведение. В.Т. Абагар, 2007.
31. Питърс, Т., С. Уотърман, Към съвършенството на фирменото управление, С. 1989.
32.Силаги, Е. Мениджмънт – наука, изкуство, практика. Варна, 1991-93.
33.Ставрев, С. Основи на управлението. С., 1999.
34. Тейлър, Ф. Научното управление. С., 1989.
35. Тодоров, Д. Дистрибуционна политика, Тракия, 1999.
36.Тодоров, К. /съст. и отг. ред./, “25 казуса за предприемачи и мениджъри от практиката”, Изд.
Некст, София, 25 стр., 1997.
37.Христов, С. Основи на управлението. Варна, 1997.
38. Устапеткова, Ж. и др. Микроикономика, Фабер, 2006.
39.Янкулов, Я. и Г. Забунов. Мениджмънт. С., 1997.
Въпросникът е приет на заседание на катедра “Стопанско управление” с Протокол №
1/27.02.2009 г.
Ръководител на катедра
“Стопанско управление”:
/Доц. д-р Пенчо Пенчев/
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Стопанско управление - пищови

Основни проблеми на икономическата организация на общественото производство. Фактори на производство. Закон за редкостта и граници на производствени възможности. Законът за намаляващата възвръщаемост...
Изпратен от:
Sedalina
на 2012-02-13
Добавен в:
Пищови
по Индустриален мениджмънт
Статистика:
458 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Показатели за устойчиво развитие на област Разград


Област Разград е разположена в североизточната част на България, заема 2,38% от територията на страната и 17,62% от територията на Северен централен район...
 
Онлайн тестове по Индустриален мениджмънт
Тест по индустриален мениджмънт
междинен тест по Индустриален мениджмънт за Студенти от 3 курс
Тестът е с въпроси от учебника на Милчо Близнаков (ИУ Варна). Всички въпроси имат само един верен отговор.
(За отличници)
50
1
1
3 мин
29.10.2013
Тест по индустриален мениджмънт за студенти от 4-ти курс
изпитен тест по Индустриален мениджмънт за Студенти от 4 курс
В теста се съдържат въпроси свързани с мениджмънта в индустриалните фирми, видове мениджмънт, особености на отделните видове и др. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
10
10
1
1 мин
21.03.2014
» виж всички онлайн тестове по индустриален мениджмънт

Стопанско управление - пищови

Материал № 808816, от 13 фев 2012
Свален: 458 пъти
Прегледан: 997 пъти
Предмет: Индустриален мениджмънт
Тип: Пищов
Брой страници: 23
Брой думи: 27,930
Брой символи: 176,794

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Стопанско управление - пищови"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала