Валя Русева
преподава по Химия
в град Плевен
Големина на текста:
1.Цели и принципи
ЦЕЛИ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИРЕКТИВАТА
Приемането на Директивата за комплексно
предотвратяване и контрол на замърсяването (IPPC - Itegrated
Polution Prevention and Control) е логично продължение на цялата
политика на Европейския съюз по отношение на опазване на
околната среда и се явява един от основните инструменти за
реализиране на принципите и политиката на Съюза по отношение
на околната среда и по-точно:
-в предотвратяването, намаляването и евентуално последващото
елиминиране в максимална степен на замърсяването;
-даване приоритет на мерките и действията при източника на
замърсяване;
-оптимизиране потреблението и подобряване управлението на
природните ресурси посредством прилагането на принципите
"замърсителят плаща" и "предотвратяване на замърсяването".
Тези основни принципи в Директивата отразяват
принципния подход, развит в Петата програма на Общността за
политика и действие във връзка с околната среда и устойчивото
развитие, която дава приоритетно значение на комплексния контрол
на замърсяването като важна част от напредъка към по-устойчиво
равновесие между човешките дейности и социално-икономическото
развитие от една страна, и ресурсите и възможностите за
възстановяване на природата от друга.
В Петата програма като приоритетна цел бе поставено
постигането на устойчиво развитие, като за целта се разработиха и
са приложиха различни инструменти за управление на околната
среда. Беше разработена схема на връзката на предлаганите
инструменти, прилагани за различните етапи на дадено
производство обвързано с жизнения цикъл на конкретна инсталация
от намерението за изграждането й, през нейното функциониране
включително и до ликвидирането й. Към това се включва като
отделен елемент оценката и контрола на жизнения цикъл на
отделният продукт. Тази схема е в основата на всички разработвани
директиви през последните години.
До момента на приемането на Директива 96/61/ЕС, а и след това, са
приети много други директиви и регламенти, касаещи
замърсяването и емисиите в различните компоненти на околната
среда (въздух, води), третирането и управлението на отпадъците.
Всеки един от тези документи предлага използване на специфични
инструменти за ограничаване и предотвратяване на замърсяването
и това поражда опасност, особено при производства, които имат
комплексно въздействие, от изместване на замърсяването от един
компонент към друг, без да се търси намаляване на въздействието
върху околната среда като цяло, постигане на определен баланс и
да се търси устойчивото развитие. Предотвратяването на
замърсяването може да се постигне по различен начин и с различни
инструменти. Примерна систематизация на подходите и
инструментите е показана на Фигура 1.
От тази схема се вижда, че решаването на проблемите,
свързани със замърсяването на околната среда е задача с много
параметри и с редица ограничения, определящи се от природните,
финансовите, технологичните и човешките ресурси. Основните
посоки на действия са:
1. Преминаване от ориентирани към определена среда (въздух,
води, почва) мерки към интегрирана оценка на въздействието за
всички среди;
2. Преминаване от мерките, наложени от изискванията на
нормативната уредба (регулаторни) , към мерки, основани на
доброволни ангажименти от стопанските субекти;
3. Преминаване от реакция на замърсяването към предприемане
на превантивни мерки при потенциалния източник на замърсяване;
4. Последователно разширяване обхвата на контрола по време и
пространство на въздействието върху околната среда от отделната
машина към технологичната верига на производство с последващо
включване на етапите на използване иутилизиране на продуктите,
където приоритетна методика става оценката на жизнения цикъл.
Самото разглеждане на околната среда като едно цяло и
оценяване на замърсяването не само от дейността на конкретното
място, но и в свързаните с нея и поддържащи я производства е
принципно нов подход, не само за производствените предприятия,
но и за компетентните органи и обществеността. Този интегриран
подход се основава на два факта:
-един и същи компонент на околната среда може да има
потенциал да изпълнява повече от една функция. Например
използване на реките като източник на вода за различни цели и
същевременно може да бъде място за заустване на отпадъчни
води;
-различните технологии при една и съща дейност могат да
имат различни аспекти на околната среда.
Всичко това изисква добро запознаване с основните положения на
Директива 96/61/ЕС. Важен
момент на Директивата е, че тя е задължителна за прилагане към
определени дейности и производство, в повечето случаи с
определен минимален прагов капацитет, за които е преценено, че
прилагането на такъв комплексен подход би бил ефективен и би
оправдало значителните ресурси, финансови и човешки,
необходими за нейното прилагане. Това не пречи на всяка отделна
страна да прилага този подход и към инсталации с по-малки
производствени капацитети или други дейности.
Списък на тези дейности според Директива 96/61/ЕС и
българското законодателство е даден в Приложение 1
Основно задължение на държавите, прилагащи тази
директива е да гарантират, че за всяка инсталация, попадаща в
обхвата на това приложение ще се предприемат мерки,
предназначени да предотвратят, или в случаите, когато това е
практически неосъществимо да се намалят емисиите във въздуха,
водите и земята, целящи постигането на висока степен на опазване
на околната среда като цяло.
Във връзка с това е полезно да се дадат някои от определенията,
използвани в директивата:
-„замърсяване" е всяко пряко или косвено, в резултат на
човешка дейност постъпване във въздуха, водите или земята, на
вещества, вибрации, топлинни лъчения или шумове, което е в
състояние да окаже определено вредно въздействие върху
човешкото здраве или качеството на околната среда, да предизвика
увреждане на материалните ценности, да ограничи или предотврати
възможностите за използване на полезните качества на околната
среда и останалите нейни законосъобразни ползвания;
-„емисия" е прякото или непряко изпускане на вещества,
вибрации, топлинни лъчения или шумове във въздуха, водите или
земята, от съответните, в това число организирани и
неорганизирани източници, в рамките на дадена инсталация;
-„разрешително" е писменото решение (или няколко такива
решения) или такава част от него, предоставящо разрешение за
експлоатация на определена инсталация или част от нея, при
определени условия, които гарантират съответствието на
въпросната инсталация с изискванията на настоящата Директива.
Едно Разрешително може да се отнася до една или повече
инсталации, или отделни техни части, разположени на една и съща
площадка, и експлоатирани от един и същ оператор;
-(а) „промяна на дейността" е всяко преустройство с промяна
на естеството на производствената дейност, функционирането или
разширението на инсталацията, които могат да окажат определено
въздействие върху околната среда;
-(б) „съществена промяна" е такава промяна на дейността,
която според компетентните органи може да доведе до значителни
отрицателни въздействия върху хората или околната среда;
-„оператор" е всяко физическо или юридическо лице, което
експлоатира дадена инсталация или осъществява контрол върху
дейността й, или, в случаите когато това се предвижда от
националното законодателство, такова лице, на което е
предоставена решаваща икономическа власт върху техническата
експлоатация на инсталацията.
Тези понятия се различават от използваните до сега
понятия в законодателството ни по околна среда преди всичко по
разширяването на обхвата им. Като конкретен пример е
включването на физическите фактори като топлина и шум в
контролираните емисии, определянето на промяната на дейността.
Тези понятия ще се въведат в българското законодателство.
Определени са и основните принципи, които трябва да
спазват операторите при експлоатацията на съответните
инсталации. Тези принципи са в основата на издаваните комплексни

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
30 яну 2020 в 09:52 студентка на 52 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Юридически факултет, специалност - Право, випуск 2017
 
Домашни по темата на материала
Екологичен фонов и импактен мониторинг
добавена от pavlina76_abv_bg 13.02.2012
1
22
Подобни материали
 

Топлинно замърсяване

24 мар 2011
·
197
·
2
·
593

В енергетично отношение замърсяването на природната среда се изразява в разсейване в нея на големи количества топлина.Това е така нареченото топлинно замърсяване...
 

Опазване на природата на България

05 дек 2007
·
598
·
2
·
6
·
577
·
1

Биологичното разнообразие в страната е подложено на голям брой заплахи с различен характер, произход, място, време и интензивност на действие.
 

Глобални екологични проблеми - замърсяване на водите

08 фев 2011
·
585
·
14
·
296
·
1

Презентацията е на тема "Глобални екологични проблеми- замърсяване на водите". Има доста материал в нея и е подходяща като уводна за реферати на тази тема...
 

Замърсяване на атмосферата

17 фев 2006
·
4,466
·
10
·
408
·
453
·
3
·
7

Замърсяване на атмосферата - източници и видове.............
 

Същност на съвремената екологична ситуация

11 дек 2007
·
187
·
3
·
719
·
179

За проблемна се смята онази, която се предизвиква от сложни разнородни по своя характер причини и която няма еднозначни решения...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Екология
Тест по агроекология
изходен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Тест по агроекология. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
51
48
1
7 мин
09.08.2013
Изпитен тест по агроекология
изпитен тест по Екология за Студенти от 1 курс
Изпитният тест по Агроекология е предназначен за студенти в Аграрния университет Пловдив и Земеделски колеж. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
131
1
21.03.2013
» виж всички онлайн тестове по екология

Политика в областта на околната среда

Материал № 80821, от 21 яну 2008
Свален: 1,485 пъти
Прегледан: 973 пъти
Качен от:
Предмет: Екология
Тип: Курсова работа
Брой страници: 94
Брой думи: 21,594
Брой символи: 199,069

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Политика в областта на околната среда"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Валя Русева
преподава по Химия
в град Плевен
с опит от  28 години
182 38

Венцислава Ангелова
преподава по Екология
в град Силистра
с опит от  4 години
26 38

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения