Големина на текста:
Анализ на "Детска рисунка на семейството". Проективна методика.
Чрез диагностична процедура за анализ на детската рисунка предложена от В. Столин, може да
се проучат отношенията и преживяванията на детето в семейството.
За изследването са необходими рисувателен лист, моливи с различни цветове - черен, син,
червен, зелен, жълт и гума. На детето се предлага да нарисува своето семейство, без да се обяснява какво
значи думата "семейство". Ако детето попита какво трябва да нарисува се повтаря отново, че трябва да
нарисува своето семейство.
Изпълнението на рисунката е с ограничено време (около 30 мин.). При изпълнението на
рисунката се отбелязват в протокола:
- последователността при рисуване на детайлите;
- по-големите паузи;
- изтриването на детайли;
- спонтанни коментари;
- емоционални реакции и тяхната връзка със съдържанието на рисунката.
След завършване на рисунката се задават въпроси, които дават допълнителна яснота: "Кой е
нарисуван тук?", "Къде се намират", "Какво правят?", "Кой го измисли?", "Весело ли е или скучно ?",
"Защо?", "Кой е най-щастливият?", "Защо?", "Кой е най-нещастният ?", "Защо?". Задаваните въпроси
трябва да разкрият смисъла и отношението на детето към другите. Въпросите не трябва да пораждат у
детето тревога.
След това на детето се предлага допълнително да реши шест ситуации, три от които трябва да
изявят неговите чувства към семейството и три - неговите положителни чувства. "Представи си, че имаш
два билета за цирк. Кой искаш да дойде с теб? Представи си, че твоето семейство трябва да отиде на
гости, но един от вас се е разболял и трябва да остане. Кой е той? Ти искаш да построиш от леглото къща.
Кой искаш да ти помогне? Ти имаш ... билета (един по-малко от броя на членовете на семейството) за
много интересен филм. Кой ще остане в къщи? Представи си, че си попаднал на необитаем остров. С
кого искаш да живееш там? Представи си, че имаш интересен подарък (лото) и всички искат да играят.
Един не трябва да играе. Кой не трябва да играе?"
Интерпретацията на рисунката включва:
- анализ на структура на рисунката;
- анализ на особеностите на графичното представяне на членовете на семейството;
- анализ на процеса на рисуването.
Анализ на съдържанието на рисунката
Детето пресъздава на рисунката своето семейство в неговата пълнота.
Нарушаването на пълнотата може да бъде свидетелство за емоционални конфликти и
недоволства. Крайните варианти са: в рисунката не присъстват хора или изобразените хора не са свързани
със семейството. Зад това обикновено се крие някакво травмиращо преживяване, чувство на
отхвърленост, тревожност, застрашеност, аутизъм, но също така и лош контакт с този, който провежда
изследването.
Обикновено в рисунката се среща намален брой на членовете, а не цялото семейство. Детето
"забравя" да нарисува тези членове, с които е в емоционални конфликти. Най-често това са братята или
сестрите. По този начин в символична форма детето иззема за себе си "недостигащата" обич. На въпроса
защо не е нарисувал този член от семейството, отговорът е почти винаги защитен: "Не ги нарисувах,
защото няма място." "Не го нарисувах, защото е на разходка" и т.н., но може да съществува по-открит и
емоционално наситен отговор: "Не искам да живее с нас", "Не искам, защото е лош" Много често
членовете на семейството могат да бъдат представени чрез животни (птици, зверове). Това налага да се
изясни съответствието между изображенията и членовете на семейството. Това може да бъде израз на
символична агресивност, или стремеж към топлота, емоционална близост и т.н.
Може да съществува рисунка, на която не е изобразено самото дете. Отсъствието на самото него
свидетелства за отхвърленост и неприетост. Освен това в рисунката може да бъде изобразено и само
самото дете, без другите членове. Това представяне може да има различен смисъл. Ако тази презентация
е свързана с положителна концентрация върху себе си (голямо количество детайли на тялото, цветове,
подробно нарисувани дрехи, голяма фигура), това може да означава освен неоформено чувство за
приобщеност, така също и егоцентризъм. Ако представянето е с отрицателно внимание върху себе си
(малка фигура, схематичност, тъмен цветови фон), това може да означава чувство за отхвърленост,
отчужденост, а понякога и аутистична тенденция в развитието.
В рисунката могат да бъдат изобразени и повече членове или животни. Тяхното значение се
изразява в известна неудовлетвореност или стремеж да се заеме охраняваща позиция, неудовлетвореност
на афилиативните потребности (желание на детето да бъде в това обкръжение, да участва в живота на
групата и да принадлежи към нея). Ако в рисунката е допълнен възрастен или представен друг възрастен,
това показва преживяване на несплотеност в семейството, търсене на друг човек, който да удовлетвори
потребностите от близост и т.н.
Разположението на членовете на семейството върху рисунката също има значение за разкриване
на взаимоотношенията. Свързаното пресъздаване на отделните членове (хванати за ръце, извършващи
обща дейност, близост) свидетелства за емоционално благополучие. Противоположният начин на
изобразяване членовете на семейството изразява емоционално неблагополучие във отношенията.
Обединявайте на членовете не винаги е показател за сплотеност. Когато те са дадени в близост, особено в
ограничено пространство (малък дом, лодка и др.), това може да е израз на един опит на детето, като
използва външни обстоятелства, да обедини, да сплоти своето семейство. Физическите разстояния между
изобразените персонажи разкриват емоционалното отношение на детето към останалите. Много често в
рисунката може да се наблюдава обединение на членовете и отделно самото дете. Това разкрива
отчуждеността на детето от другите.
Отделно може да бъде изобразен и друг член на семейството, което изразява негативното
отношение на детето към него, незначимост за детето.
Особеностите на графично пресъздадената фигура също разкриват емоционалното отношение
на детето към другия, как го възприема, оценява. Тук съществено значение има:
- количеството детайли на тялото - присъстват ли глава, очи, нос, врат, длани, ръце, крака и т.н.;
- детайли на дрехи и украшения - шапка.бастун, накити, чанта, богато украсени дрехи и т.н.;
- количество на използвани цветове. Обикновено положителното отношение към член от
семейството води до съсредоточаване при изобразяването му с възпроизвеждане на много детайли и
разнообразни цветове. И обратно, при негативно отношение, рисунката е схематична и фигурата е бедна
откъм детайли. Пропускането на съществени части на тялото (глава, крака, ръце) указва не само за
негативно отношение, но и за наличие на враждебни подбуди към този човек.
Величината на фигурата като цяло и на отделните части също разкрива емоционалното
отношение на детето. Големината на фигурата изразява значимостта, превъзходството. Децата рисуват
като най-големи своите родители - баща и майка.
Изображението на собственото Аз в силно намалена фигура u1074 в сравнение с другите
свидетелства за чувство на ненужност, незначителност, необходимост от опека и т.н.
Рязкото изменение на величината на фигурите (като съотношение 1/3, независимо от това дали се
увеличава или намалява неговата фигура спрямо останалите), е знак за определено изменение в
нормалното отношение. Много големите фигури, обхващащи целия лист или много малки, също
свидетелства или за наличие на тревожност , или за склонност към доминиране ( при прекалено
увеличена фигура, изразяваща неговото Аз).
Отделните части на тялото и тяхното пресъздаване или не пресъздаване също показва отношение
на детето към членовете на неговото семейство.
Главата е централна част на тялото и тя се изобразява винаги. Ако детето пропуска главата или
нейните отделни части, това показва враждебно отношение към този човек.
Обикновено момичетата отделят по-голямо внимание на детайлите на лицето, отколкото
момчетата. Това се обяснява с идентифицирането на момичето с неговата майка, за която лицето
представлява особена ценност.
Ръцете изразяват въздействието върху света, физическото взаимодействие и контрол над другите.
Повдигнатите нагоре ръце и с големи пръсти изразяват враждебно отношение, или стремеж да се
компенсира собствената слабост, желанието да бъдат силни, да властват над другите.
Обикновено с увеличаването на възрастта, фигурите стават изпълнени все с по- голямо
количество детайли, като същевременно се разграничават и по полова принадлежност (мъжката фигура
се рисува овална, а женската с триъгълна форма, като се показват и други отличителни белези).
Отклонението от детайлите, тяхното изпускане може да бъде показател за отрицателно отношение.
Анализ на процеса на рисуването
При анализа на процеса на рисуването се обръща внимание на:
- последователността на изобразяването на членовете в семейството;
- последователността на изобразяването на детайлите;
- изтриването;
- връщането към вече нарисуваните фигури, детайли, обекти;
- паузи;
- спонтанно възникнали коментари.
Анализът на процеса на рисуването се основава на разбирането, че в него отразяват измененията
на мислите, актуализирането на преживяванията, емпатийните или враждебни отношения, значимостта и
ценността на другите, отношението към самия себе си. Последователността на графичното пресъздаване
се определя от значимостта и емоционално-ценностното отношение на детето към другите. Обикновено
последователността на изобразяването на членовете на семейството е следната: майката, себе си, бащата,
братята, сестрите.
Ако първата фигура е нарисувана най-голяма, но схематично, без много детайли, това показва
значимост на дадения човек от семейството за детето, но без присъствието на положително отношение
към него. Ако първата фигура е подробна, с множество детайли, това означава, че е рисуван любимият
човек, този, на когото детето иска да прилича.
Когато детето трябва да пресъздаде графично своето семейство, то започва изобразяването
непосредствено. Ако изпълнението на рисунката започне с изобразяване на други предмети (основа,
слънце и др.), съществува основание да се приеме действието на защитните механизми, с които детето се
стреми да отхвърли във времето неприятната задача.
Възвръщането към нарисувана вече фигура, разкрива значимостта на тази фигура за детето,
разкрива основното преживяване, свързано с определен детайл, движението на мислите на детето.
Паузите по време на рисуването обикновено са външен израз на противоречията между
различните мотиви. Несъзнателно детето се опитва, да нарисува човека, към когото изпитва отрицателно
отношение.
Изтриването може да изразява както положително, така и отрицателно отношение. Това се
определя от крайния резултат - довежда ли до подобряване на изображението или не. Ако то не води до
одобряване на изображението може да се приеме съществуването на отрицателно отношение.
Спонтанните коментари разкриват емоционалните акценти и спомагат за насочване на въпросите
на детето по повод съдържанието на неговата рисунка.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
07 май 2019 в 17:33 студент на 40 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2022
16 апр 2019 в 19:55 студент на 39 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - ФНПП, специалност - Логопедия, випуск 2020
13 апр 2019 в 02:39 студент на 39 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Философски факултет, специалност - Психология, випуск 2019
06 апр 2019 в 12:26 студент на 28 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Публична администрация, випуск 2018
03 апр 2019 в 10:45 в момента не учи от София
 
Подобни материали
 

Психологическо изследване на личността

03 фев 2008
·
2,107
·
18
·
4,816
·
2,755
·
2

Материал, описващ основните методи за изследване на личността в клиничната психология и практика (тестове, проективни методи).
 

Портфолио - детска градина

16 дек 2010
·
284
·
18
·
4,353
·
856

Анализ на детска рисунка, тест лири, феномени на Пиаже...
 

Психология на личността

27 яну 2007
·
4,685
·
7
·
1,445
·
1,933
·
4
·
3
·

Предмет на психологията на личността - психиката на личността (психични процеси, явления, качества, състояния). Обяснява поведението на хората...
 

Семейство и ценности

14 ное 2008
·
66
·
2
·
445
·
115

Ценностите, към които се стреми човек, до голяма степен се определят от групата, където се е учил да общува, където се е формирала неговата личност, възгледи и според чиито норми той оценява дейността си по-нататък. Първата и с най-голямо значение...
 

Психологически и културен преход на народопсихологията

13 май 2008
·
110
·
12
·
1,767
·
24
·
1

Психологически и културен преход на народопсихологията. Престъпност сред малцинствата. Индивидуална (не)сигурност. Културната и психологичната промяна на съзнанието изисква време. След 1990 в България този процес срещна сериозна съпротива...
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология и логика за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Това е изходен тест по психология и логика, който включва въпроси от целия материал изучаван по този предмет в девети клас. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
37
620
2
16.07.2012
Тест по психология
изходен тест по Психология за Студенти от 2 курс
Тест по психология за студенти от педагогическите специалности. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
23
370
1
14.02.2013
» виж всички онлайн тестове по психология

Анализ на детска рисунка

Материал № 807643, от 10 фев 2012
Свален: 345 пъти
Прегледан: 622 пъти
Предмет: Психология
Тип: Анализ
Брой страници: 4
Брой думи: 1,437
Брой символи: 8,922

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Анализ на детска рисунка"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
23

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
359

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения