Големина на текста:
Предмет на конституционното право на Република България. Роля и значение в
системата на действащото право.
Въведение
Конституционното право е част от публичното право -то е самостоятелен правен
отрасъл. Фундаменталната значимост на Конституцията, като основен закон в
държавата е преценена от юридическата теория и практика като силно основание в
съвременната държава отрасълът да се наименува „конституционно право".
Предмет на конституционното право е съвкупността от основополагащите за
държавата правни норми, които уреждат създаването, устройството, организацията,
функциите и компетенциите на държавата и висшите държавни органи, отношенията
„държава - общество", както и основните права и задължения на гражданите.
Както е видно, това са все важни въпроси, свързани с управлението,
функционирането и развитието на самата държава и живеещото в нея население, което
от своя страна -определя и значимия изследователски интерес, свързан с различни
въпроси на конституционното право и неговата имплементация в системата на
съвременното действащо право.
Цел на курсовата работа е да анализира предмета на конституционното право, да
представи накратко източниците на това право, както и да анализира ролята на
конституционното право както за самата държава, така и по отношение на нейните
граждани –например по отношение на ограничаване на прекомерната власт, по
отношение на спазването на човешките права и други.
1. Предмет и източници на конституционното право
Както бе споменато в увода на темата, конституционното право е един от
отраслите на правото. По подобие на останалите видове правни клонове, така и
конституционното право е система или съвкупност от правни норми. За разлика от
всички останали правни направления, конституционното право регламентира
обществените отношения при и по повод осъществяване на държавната власт, народния
суверенитет и основните права и задължения на гражданите.
1
Приносът на конституционното право се състои в това, че то поставя база за
правни идеи и решения, които, от своя страна са основни за цялостното развитие на
държавата и държавните отношения.
1
Хаджолян, М., Конституционно право на Република България, ВСУ, Варна, 2000
1
Източниците на конституционно право също са много специфични, тъй като в
неговата основа е Конституцията – като основополагаща норма за развитие на
отношенията в страната.
Наред с това обаче, конституционното право има и други източници, като
например:
- закони, които имат конституционно съдържание. Тези закони се създават по
предписание на конституционните норми, като например Законът за Сметната
палата, Изборният кодекс, Законът за политическите партии, и други. Тези закони
са приети – разбира се- с оглед на необходимостта на общественото управление, но
и по предписание на Конституцията, с други думи –тяхното създаване е
регламентирано в Конституцията на страната;
2
- закони, които осигуряват действието на Конституцията, като например Законът за
собствеността, гарантиращ частната собственост в България, Търговският закон,
осигуряващ пазарни отношения и други;
- подзаконови актове. Те – по един или друг начин – също са пряко свързани с
Конституцията на страната, като най- често се приемат по предписание на самата
Конституция. Типичен пример за това е Правилник за организацията и дейността
на Народното събрание;
- международни правни актове. Специфичното е, че по силата на разпоредба от
Конституцията, тези актове са част от вътрешната регламентация на правния мир у
нас, разбира се, ако са ратифицирани от законодателната власт по ред, определен
именно от Конституцията.
Следва да се посочи, че от правните източници на конституционното право
може да се заключи, че то задължително е писано право.
2. Развитие на предмета на конституционното право
Конституционното право изучава конституционните норми, но далеч не се
изчерпва с това. Той има различен обхват в отделни държави, като следва да се посочи,
че от една страна – то еволюира, а от друга страна – то се различава в отделните страни
и системи.
Така например, това право се е изучавало в България преди две десетилетия под
наименованието на „държавно право”. Някои автори / Любомир Владикин / го
2
Петров, Г., Основи на правото, ИМН, Пловдив, 2005
2
наричат “Общо държавно право”. Други автори / Борис Спасов/ прецизират
дисциплината като “Държавно право на НРБ”.
3
Всъщност, посочените различия не са само от понятиен характер, а обхващат
въпроса за съдържанието на дисциплината. Според доктрината на Йелинек, държавата
е едновременно правен и социален институт, което означава, че е необходимо
изучаване на социални теории и на общо учение за държавното право.
Първото изучава фактическото, естественото битие и историческото развитие на
държавата, а второто - правните норми, които следва да намерят отражение в това
реално битие.
Според М. Дюверже, науката за конституционното право може да бъде
наречена наука за “политическо право”, тъй като изучава общо организацията на
държавата, политическия й режим, държавната структура, отделните основни държавни
органи, а това са политически институции, които формират предмета на
конституционното право. Поради това, М. Дюверже приема, че конституционното
право се отнася до политическите институции.
4
Срещу това мнение определено може да се възрази, тъй като конституционното
право поставя и въпроси, свързани със собствеността, отделните права и прочие, които
съвсем не могат да бъдат причислени към системата на политическите институции.
В обобщение, конституционното право в България изучава:
- съвкупността от конституционните норми и нормите с конституционно съдържание,
които действат в обществото;
- правоотношенията, които се формират, развиват и погасяват на основата на
конституционните норми;
- прави сравнителни изследвания на конституции и конституционни норми, търси
мястото на действащото конституционно законодателство в съвременните
тенденции на конституционализма;
- като разглежда обществените отношения, отразени в конституционните норми,
изтъква не само статуквото, но и прогнозите на общественото развитие, с оглед
адекватното им отразяване в тези норми;
- обсъжда теоретични и методологични въпроси за правилното изучаване на
явленията и фактите, свързани с нейния предмет, за тълкуване на конституционните
3
Хаджолян, М., Конституционно право на Република България, ВСУ, Варна, 2000
4
Дюверже, М., Социология на политиката, Кама, София, 1999
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
03 яну 2018 в 10:44 в момента не учи на 42 години
01 окт 2017 в 22:07 студент на 21 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Юридически факултет, специалност - ППООР, випуск 2020
11 сеп 2017 в 00:59 студент на 47 години от Бургас - Бургаски университет "Проф. Асен Златаров", факулетет - Факултет по обществени науки, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2015
30 май 2017 в 15:10 студент на 23 години от София - Софийски университет , факулетет - Юридически, специалност - Право, випуск 2016
25 яну 2017 в 20:59 студент на 29 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Юридически факултет, специалност - Право, випуск 2020
23 яну 2017 в 15:15 потребител на 22 години
21 ное 2016 в 21:29 студент на 29 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Публична администрация, випуск 2017
27 май 2016 в 18:46 студентка на 29 години от Бургас - БСУ, факулетет - цитн, специалност - Финанси, випуск 2013
15 мар 2016 в 12:11 студент на 31 години от Айтос - Технически Колеж Сливен, факулетет - ala bala, специалност - Финанси, випуск 2015
09 мар 2016 в 08:24 студентка на 22 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Факултет по икономически и социални науки, випуск 2018
 
Подобни материали
 

Правно положение на гражданите

09 юни 2008
·
55
·
3
·
1,215
·
20

Възможни са случаи на хора без гражданство, когато лицето е освободено от едно и не е придобило др. възможно е и двойно гражданство. Възможно е и лишаване от гражданство (приложимо е само спрямо чужденци)...
 

Видове задължения на гражданите

29 дек 2008
·
35
·
2
·
305
·
21

Ако се направи съпоставка между основните права и свободи на гражданите, ще се стигне до извода, че первите са основно застъпени в Конституцията. Правата и свободите са надеждно защитени, но не по-мако внимание трябва да се обърне на задълженията...
 

Като гражданин на република България имам право да ...и съм длъжен да...

07 апр 2008
·
178
·
2
·
330
·
39

Самото заглавие на темата показва, че всъщност трябва да бъде даден отговор на въпроса : „ Какви са основните права и задължения на гражданите в Република България”.
 

Основни конституционни права и задължения на гражданите – класификация и съдържание

06 дек 2007
·
721
·
2
·
317
·
396
·
2

Най-общо терминът “права” се използва за да се разкрие един тип конституционализирано предписание, в което интересите на гражданите са гарантирани чрез форми на законна защита...
 

Граждански права

22 яну 2008
·
592
·
2
·
186
·
107

Това са правата, гарантирани на гражданите от държавата. Докато човешките права са естествено присъщи на хората, то гражданските права са отдадени от държавата на нейните граждани и са гарантирани от законите...
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Право за студенти от 1-ви курс. Информатика на юриста
междинен тест по Право за Студенти от 1 курс
Принципи на публикуване и споделяне на информация в интернет. Тест и лекция по информатика на юриста. 10 въпроса, с по 1 верен отговор всеки.
(Лесен)
10
14
2
3 мин
05.10.2016
Тест по Право и Интернет за студенти от 4-ти курс
тематичен тест по Право за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 35 въпроса от областта на правото в Интернет. Всеки въпрос има само един верен отговор. Предназначен е както за студенти от 4-и курс по Право, така и за всички потребители, които желаят да се ограмотят в областта.
(Лесен)
35
33
1
6 мин
23.11.2016
» виж всички онлайн тестове по право

Предмет на конституционното право

Материал № 807374, от 09 фев 2012
Свален: 49 пъти
Прегледан: 59 пъти
Предмет: Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 17
Брой думи: 4,277
Брой символи: 30,062

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Предмет на конституционното право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения