Големина на текста:
Стр. 1 от 4
ДОГОВОР ЗА НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ
Днес, 10.Декември.2011г.,
в град София,
на основание чл. 228-239 от ЗЗД се сключи настоящия договор за наем на недвижим имот между:
1) ......................................................... ..........................................................
с ЕГН ..................................…......л.к …………...............изд.на .... ......………г.от РПУ на МВР
гр......................, адрес.................................................................................................., наричан за краткост
НАЕМОДАТЕЛ
и
2) ......................................................... ...........................................................
с ЕГН ..........................................л.к …………...............изд.на .... .....………г.от РПУ на МВР
гр......................, адрес................................................................................., наричан по-долу
"НАЕМАТЕЛ".
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Член 1. НАЕМОДАТЕЛЯТ, декларирайки, че е собственик или надлежно упълномощен, предоставя
на НАЕМАТЕЛЯ за временно и възмездно ползване следния недвижим имот:
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРАЖ,
наричан по-долу за краткостИМОТА“.
Член 2. ИМОТЪТ ще бъде използван за ........................................., като промяна на функционалното
му предназначение не може да бъде извършвана без изричното писмено съгласие на
НАЕМОДАТЕЛЯ.
Член 3. Не се допуска преотдаване на ИМОТА под наем, както и преотстъпването му на други лица.
Член 4. В случай, че ИМОТЪТ бъде преотдаден и/или преостъпен на друго лице за съвместно и/или
самостоятелно ползване, НАЕМАТЕЛЯТ дължи наемна цена в двоен размер от уговорената в
настоящия договор по раздел II, т.1, считано от установяване на това обстоятелство.
Обстоятелството по тази точка се установява с извършването на фактическа проверка от
НАЕМОДАТЕЛЯ/негов представител и със съставянето на протокол за фактическо пренаемане на
ИМОТА. Проверката има само и единствено за цел съблюдаване изпълнението на Член 3 от
настоящия раздел. Не се допуска повече от 1 проверка месечно. По-долу е посочен списък с
ползвателите на имота, с които Наемодателя е съгласен:
...............................................................................................
...............................................................................................
II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Член 5. НАЕМАТЕЛЯТ заплаща на НАЕМОДАТЕЛЯ или упълномощено от него лице месечен наем
в размер на: ........................ (......................................................................................)
Стр. 2 от 4
Член 6. Месечната наемна цена е твърда и не подлежи на промяна за срока на този договор, освен ако
не е предмет на допълнително споразумение между страните.
Член 7. НАЕМАТЕЛЯТ заплаща посочения в раздел II, Чл. 5 наем от ................... до .......................
число на текущия месец за всеки следващ наемен месец.
Плащането ще става по банков път ………………………………………………………………………
III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ
Член 8. НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да предостави за ползване на наемателите имота напълно
обзаведен.
Член 9. Да изплати консумативните разходи на ИМОТА до момента на наемането.
НАЕМОДАТЕЛЯТ ще заплаща всички данъци, такси и други разходи, които са свързани с правото
на собственост или ограничени вещни права, които той има върху имота и съответен процент от
неговите общи части, както и таксата за поддръжка на комплекса.
Предаването на ИМОТА и неговото състояние се удостоверяват с писмен двустранно подписан
приемо-предавателен протокол, който се прилага към настоящия договор и е неразделна негова част.
В протокола се отразяват показателите на съответните измервателни уреди (електромер, водомер
топла/студена вода, топломер) до момента на фактическото настаняване на НАЕМАТЕЛЯ. При
предаването НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да посочи на НАЕМАТЕЛЯ всички скрити недостатъци на
ИМОТА, които са му известни.
Преди имота да се предаде за ползване на НАЕМАТЕЛЯ и ключовете да му бъдат предадени, както и
след като НАЕМАТЕЛЯ освободи имота и преди ключовете да бъдат върнати на НАЕМОДАТЕЛЯ,
двете страни подписват предавателен опис, който включва списък на инвентара и описание на
състоянието на имота.
Приема се, че НАЕМАТЕЛЯТ трябва да върне имота на НАЕМОДАТЕЛЯ в състоянието, в което го е
наел, което изключва амортизацията, дължаща се на обичайна употреба.
Член 10. НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка всички повреди, които не са
причинени виновно от НАЕМАТЕЛЯ и не се дължат на обикновено ползване на наетия имот.
НАЕМОДАТЕЛЯТ може да иска обезщетение за причинени вреди, само когато повредата се дължи
на причина, за която НАЕМАТЕЛЯТ отговаря.
НАЕМОДАТЕЛЯТ ще поддържа отдавания имот в добро експлоатационно състояние, съответстващо
на целите на наемането през целия срок на договора и ще бъде отговорен за основните ремонти.
Основни ремонти са ремонтните работи, необходими за отстраняването на повреди по
конструкцията на сградата (стени, подове, покрив, тавани, врати и прозорци), ремонтите и
поддръжката на всички инсталации като отходна, водопроводна инсталация и резервоари,
електрическа, отоплителна и отводнителна инсталации, както и подмяната на негово повредено
имущество.
Дейностите по ремонт и поддръжка, описани в Член 10 ще бъдат извършвани от НАЕМОДАТЕЛЯ с
разумно старание, при минимални неудобства за НАЕМАТЕЛЯ и във възможно най-кратък срок,
след като е бил уведомен от НАЕМАТЕЛЯ и не по-късно от един месец след това. Освен това, в
случай на спешна нужда от дейностите по ремонт или поддръжка, описани в Член 10,
НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да ги извърши веднага.
Член 11. НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да осигури безпрепятственото ползване на ИМОТА за срока на
този договор, като в случай на извънсъдебни/съдебни претенции от страна на трети лица да окаже
необходимото правно и фактическо съдействие на НАЕМАТЕЛЯ за защита на правата му
произтичащи от този договор.
Член 12. В случай, че НАЕМАТЕЛЯТ бъде принудително отстранен от ползването на наетия имот
поради причина, която не може да му се вмени във вина, по съдебен/ административен ред през
време на срока на настоящия договор, НАЕМОДАТЕЛЯТ признава и се задължава да обезщети
НАЕМАТЕЛЯ в размер на сумата, която се равнява на един месечен наем. Всички останали вреди се
обезщетяват по общия ред.
Стр. 3 от 4
IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ
Член 13. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да заплаща в срок уговорения месечен наем и консумативните
разходи (ел.енергия, вода, парно отопление и др.) включително и разходите за поддържане на
Общите части, с изключение на тези, които представляват полезни и луксозни подобрения.
Член 14. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да заплаща за своя сметка разходите по отстраняването на всички
дребни повреди, които се дължат на обикновеното ползване и амортизиране на ИМОТА.
Член 15. НАЕМАТЕЛЯТ дължи обезщетение в пълен размер за виновно нанесени щети, причинени
от него или от други лица, които той е допуснал до ИМОТА през време на действието на настоящия
договор, с изключение на вредите, причинени в резултат естественото износване.
Член 16. НАЕМАТЕЛЯТ няма право да извършва трайни подобрения и реконструкции в наетия имот
без изричното писмено съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ. В такива и други наложителни случаи
НАЕМАТЕЛЯТ осигурява достъп на НАЕМОДАТЕЛЯ до съответните части на имота. Във всички
случаи извършените дейности и вложените материали са за сметка на НАЕМАТЕЛЯ. След изтичане
срока на договора, ако не е уговорено друго трайните подобрения остават в полза на
НАЕМОДАТЕЛЯ.
Член 17. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да върне на НАЕМОДАТЕЛЯ ИМОТА в срок от 3 (три) дни от
прекратяването на договора, в същото състояние, в което е бил предаден, като се отчита обичайното
изхабяване. Връщането на ИМОТА и евентуалните възражения на НАЕМОДАТЕЛЯ се
удостоверяват с писмен двустранно подписан приемо-предавателен протокол.
V. СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 18. При подписването на настоящия договор НАЕМАТЕЛЯТ предава на НАЕМОДАТЕЛЯТ
сума в размер на .............................. (..........................................................................), която да служи за
обезпечение, в случай на извършване на посочените по-долу нарушения от страна на НАЕМАТЕЛЯ.
Тази сума ще остане у НАЕМОДАТЕЛЯ през целия период на действие на договора (наричана по-
долукауцион”).
Член 19. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от кауциона при положение, че
НАЕМАТЕЛЯТ наруши следните задължения по договора:
а) Откаже да върне държането на ИМОТА в уговорения срок и/или предаде същия не в съответното
за това състояние и/или заедно с нанесени върху него щети;
б) При наличие на неуредени суми за консумативни разходи за ИМОТА - до момента, в който
НАЕМАТЕЛЯТ ги плати;
в) В случай, че не плати в срок един или повече месечни наема (освен в случаите, когато това е
договорено между страните с Анекс към договора).
Член 20. При извършване на някое от гореизброените нарушения от страна на НАЕМАТЕЛЯ,
НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да задържи кауциона или част от него, която покрива претърпените
загуби. При нанесени от НАЕМАТЕЛЯ щети върху ИМОТА и/или наличие на неплатени
консумативни разходи, които надхвърлят размера на кауциона, НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да
задържи пълния размер на кауциона и да търси обезщетение за горницата по общия ред.
Член 21. В случай, че не е налице някое от горецитираните нарушения, НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен
да върне пълния размер на кауциона в деня на връщането на ИМОТА от НАЕМАТЕЛЯ на
НАЕМОДАТЕЛЯ.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Договор за наем на недвижим имот

Формуляр на договор за отдаване под наем. Днес, 10 декември 2011г., в град София, на основание чл. 228-239 от ЗЗД се сключи настоящия договор за наем на недвижим имот между:...
Изпратен от:
Aneta Novakova
на 2012-02-07
Добавен в:
Договори
по Право
Статистика:
251 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
сключили договор за продажба
добавена от ifet4e 28.10.2014
0
15
казус по основи на правото
добавена от ifet4e 10.10.2014
1
26
Подобни материали
 

Основи на правото

20 ное 2006
·
2,094
·
2
·
405
·
745
·
1

Настоящият казус съдържа многобройни юридически факти и сложни фактически състави, след чието осъществяване настъпват правните последици посочени в правната норма, уреждаща този юридически факт...
 

Наказателно право

06 ное 2006
·
2,415
·
1
·
136
·
284
·
1

Наказателното право е система от законови норми,който определят деянията признати за престъпления и наказанията за тях. Значение на наказателното право: то защитава от престъпни посегателства. Основните социални ценности- правата на личността, на гражд
 

Право и време - курсова работа

30 мар 2006
·
232
·
14
·
2,218
·
176

Право и време - правото във времето, еволюция, действие на правните норми във времето, обратно действие на закона, време в правото.
 

СД, КД, ООД и АД - права и задължения

31 май 2006
·
2,033
·
1
·
153
·
1

СД, КД, ООД и АД - права и задължения - таблица.
 

Материално и процесуално право

19 ное 2007
·
271
·
1
·
150
·
2

Това е лекция по Обща теория на правото при проф. Бойчев от 2007 година...
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Обща теория на правото за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа 20 въпроса от Общата теория на правото. Всеки въпрос има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс, изучаващи дисциплината.
(Труден)
20
195
1
1 мин
10.11.2016
Тест по Право за ученици, студенти и учители
любознателен тест по Право за
Тест по Право за ученици, студенти и учители. Съдържа 10 въпроса с по един верен отговор.
(Лесен)
10
24
1
1 мин
31.07.2018
» виж всички онлайн тестове по право

Договор за наем на недвижим имот

Материал № 806467, от 07 фев 2012
Свален: 251 пъти
Прегледан: 660 пъти
Предмет: Право
Тип: Договор
Брой страници: 4
Брой думи: 1,449
Брой символи: 8,466

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Договор за наем на недвижим имот"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения