Големина на текста:
ТЕХНИКА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Тема 1. Методи за защита на растенията и агротехнически изисквания
Вредителите и болестите по селскостопанските растения, а така също и плевелите са основна
причина за загуба на значителна част от добивите и понижаване качеството на получаваната
продукция. За това при отглеждане на селскостопанските култури и особено при интензивните
технологии за производство е важно да се прилага система за интегрирарна растителна защита,
която включва комплекс от културно-стопански (агротехнически), биологични, физико-
механичен и химични методи.
Агротехническият метод включва система от мероприятия, чрез които се създават
благоприятни условия за развитието на отглежданите растения и неблагоприятни – за
неприятелите им. Такива са прилагането на научно-обосновани сеитбооборот, система за
обработка на почвата и торене, подготовка на посевния материал, подбор и внедряване на
високоустойчиви сортове и др. Към този метод спадат още растителната карантина, райониране
на културите и сортовете, извършване на всички технологични операции в оптимални срокове.
- селекциониране и отглеждане на сортове, устойчиви на основните болести и неприятели;
- въвеждане на пртавилни сеитбообръщения;
- организиране почвообработката така, че да се осигури унищожаване на плевелите и се
подтисне развитието на някои болести и неприятели;
- засяване на почистени, сортирани и обеззаразени семена и обезвирусен посадъчен
материал;
- провеждане на всички технологични операции в оптимални агротехнически срокове;
- почистване, заораване или изгаряне на отпадъците от селскостопанското производство
след прибиране на реколтата.
Агротехническият метод има решаващо значение при борба с плевелите.
Биологичният метод се основава на използването срещу вредителите, болестите и
плевелите на техните естествени врагове и бактериални препарати. Този метод е безвреден за
хората и животните тъй като при него не се замърсява околната среда и не се нарушава
равновесието в природата. Той е основен метод при борба с вредителите.
Механичен метод – Прилага се в стопанства с малки размери или при масова поява на
неприятели и гризачи. Изразява се в поставяне на капани, изкопаване на канавки, разпръскване
на примамки, ръчно ловене и унищожаване.
Физичен метод – Свежда се до подлагане на семената и растенията на въздействието на
радиоктивни лъчи, ултразвук, високи и ниски температури, третиране на почвата и помещения с
пара и други физични методи.
Химичен метод – В момента е най-разпространен в практиката. Обхваща над 80% от всички
РЗ мероприятия. Защитата на растенията се осъществява с химични вещества, наречени
пестициди. Наименованието им се определя от вида на вредителя, срещу който са насочени:
- срещу болести се използват фунгициди и бактерициди;
- срещу неприятели – инсектициди, нематоциди, акарициди;
- срещу гризачи – зооциди;
- срещу плевели – хербециди, алигациди.
Пестицидите се нанасят върху семената, растенията, почвата, стените на складовите
помещения под формата на разтвор или прах. При използването им трябва да се помни, че
болшинството от тях са отровни за хората, домашните и дивите животни, пчелите, птиците и
рибите.
Познати са следните начини за химическа защита на растенията: обеззаразяване на семената;
пръскане и прашене с пестициди на растения и почва; нанасянв на аерозоли върху растенията,
обработка на оранжерии, зърнохранилища; фумигация на растения, почви, складове и семена;
разхвърляне на отровни примамки.
1
Химичният метод на РЗ е универсален, много резултатен, лесно приложим и във висока
степен механизиран. Той е сравнително скъп.
Агротехнически изисквания към РЗ мероприятията
Посевите се обработват с пестициди в кратки агротехнически срокове съгласно препоръките
за района по указания на службата за растителна защита.
- Работната течност трябва да е с хомогенен състав, като се допуска отклонение от
зададената концентрация не повече от
±
5%;
- При обеззаразяване машината не трябва да поврежда семената. Покритието на семената с
пестициди е необходимо да е равномерно.Допуска се отклонение от зададената норма до
±
3%.
- При пръскане и прашене е необходимо използваните машини равномерно да разпределят
зададената норма пестициди върху площта на полето. Допустимото отклонение от зададената
норма на пръскане и прашене е
±
15%. Пръскането на растенията може да се осъществява при
вятър със скорост по-малка от 5 m/s, а прашене - при по-малка от 3 m/s, температура на въздуха
не по-висока от 23
о
С и отсъствие на възходящи въздушни потоци. Не се препоръчва обработка
на растенията преди очаквани валежи или по време на дъжд. Ако до час след пръскането е
паднал дъжд, то операцията се повтаря. Не трябва да се пръскат растенията по време на цъфтеж.
За да се постигне желания растителнозащитен ефект при пръскане е необходимо:
- пръскането да се извършва в оптималния агротехнически срок;
- работната течност да се разпръсква на капки с висока монодисперсност;
- да се пръска при най-подходяща едрина на капките;
- капките да се задържат върху растенията без да се стичат за време необходимо за
осъществяване на защитата;
- капките да проникват по целия обем на растенията и в еднаква степен да покриват
разположените отвън и отвътре листа, клони и стъбла;
- капките да бъдат равномерно разположени по защитаваната повърхност на растенията и в
достатъчен брой на единица площ, осигуряващ необходимото количество пестицид. Счита се за
едрокапково пръскане, че е достатъчно да се покрие 20-50% от площта, при дребнокапковото и
високодисперсно - 5-20%, а при аерозолното и ултрамалообемното – 1-5%;
- за гръбната страна на листата степента на покритие при трайните насаждения да е 1,5-3,0
пъти по-малка от тази на лицевата страна, а при полските култури – 2-10 пъти;
- неравномерността по работната широчина на машината се допуска до 10%, a по хода на
агрегата – до 10%;
- пръскането се осъществява при скорост на вятъра, която не причинява отнасяне на капките
и тяхното бързо изпаряване;
- да се осигурява защитно разстояние за съседните култури.
Начините за приложение на химичния метод за РЗ са много и разнообразни:
Пръскане – Представлява третиране на растенията с разтвор от използвания препарат.
Най-често използваният начин за химична борба с вредителите. То се осъществява с работни
течности от трите вида дисперсни системи:
- емулсия – Състои се от препарат и разтворител, в който частиците от препарата
са с размер > 1 um. Те не се разтварят напълно в разтворителя и това предполага тяхното
утаяване. Налага се в конструцията на работната машина да има разбъркващо устройство, което
да хомогенизира дисперсната система.
- суспензия – Представлява смес от течен препарат и разтворител. Поради
различната насипна маса на двете компоненти се наблюдава тяхното разслояване. По тази
причина и при тази дисперсна система се налага разбъркващо устройство, което да поддържа
постоянна концентрация на сместа.
2
- разтвор – Това е смес от препарат и разтворител, в който частиците от препарата
са с размер < 1 um. Те се разтварят напълно в разтворителя и няма нужда от разбъркващо
устройство.
За по-голямо удобство в практиката за трите дисперсни системи се използа общото
название разтвори.
2. ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА НА ФЛУИДИТЕ
При пръскане нерядко за транспортиране на работната течност до третираните растения се
използва въздух (смес от газове). Течностите и газовете общо се наричат флуиди. Те притежават
специфични свойства, нетипични за твърдите тела. Флуидите нямат форма. Техни основни
физични свойства са:
- ПЛЪТНОСТ - представлява отношението на масата към обема
V
m
=
?
[kg/m
3
], (2.1)
- ОБЕМНО ТЕГЛО – това е теглото на флуида в единица обем
V
G
=
?
[N/m
3
], (2.2)
Връзката между плътност и обемно тегло се изразява със следните зависимости:
V
G
=
?
, където
g.mG=
. Като заместим във формулата за обемното тегло се получава
V
g.m
=
?
. Но отношението
V
m
представлява плътността. От тук следва, че обемното тегло е
g.
??
=
- НАЛЯГАНЕ – представлява усилието, което флуидът упражнява на единица площ.
S
F
p=
[N/m
2
], (2.3)
Налягането се измерва в паскали [Pa]. Един паскал е налягането създавано от сила с
големина 1 Нютон, приложена върху площ 1 m
2
. В практиката се използват все още и много
извънсистемни единици за налягане. Връзката им със системната единица (паскал) е следната:
1 at = 1 kg/cm
2
= 98066,5 Pa ? 10
5
Pa = 0,1 MPa;
1 mm H
2
O = 9,80665 N/m
2
= 9,80665 Pa ? 10 Pa;
1 mm Hg = 133,322 Pa ? 133 Pa;
- ВИСКОЗИТЕТ – представлява съпротивлението при взаимното преместване на
пластовете на течността в резултат от силата на вътрешното им триене. Тази сила зависи от
физичните свойства на течността. Тя е правопропорционална на повърхнината между двата
съседни движещи се пласта и разликата в скоростите на движение на пластовете. Известни са:
динамичен и кинематичен вискозитет.
Динамичният вискозитет представлява силата на триене, падаща се на единица
повърхнина на взаимно преместващи се пластове течност при изменение на скоростта равно на
единица. Измерва се в Pa.s.
Кинематичният вискозитет е отношението между динамичния вискозитет и плътността на
течността. Измерва се в m
2
/s.
3. ДВИЖЕНИЕ НА РЕАЛНИ ФЛУИДИ В ТРЪБОПРОВОДИ
Идеалните флуиди нямат вискозитет. Реалните флуиди, в зависимост от вискозитета,
променят характера на движението си.
За да се премести един флуид (създава се воден или въздушен поток) е необходимо в
двата края на тръбата или улея, по който се движи, да има разлика в налягането. Флуидният
поток се характеризира с дебит, средна скорост и налягане.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Техника за растителна защита

Вредителите и болестите по селскостопанските растения, а така също и плевелите са основна причина за загуба на значителна част от добивите и понижаване качеството на получаваната продукция. За това при отглеждане на ...
Изпратен от:
GoshoGoshev123
на 2012-02-07
Добавен в:
Лекции
по Земеделие
Статистика:
264 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
проектиране на устройство за надробяване на клони или клоно раздробител
добавена от NIK6988 01.04.2013
0
11
Подобни материали
 

Дневници за растителна защита на земеделския производител

29 май 2014
·
176
·
5
·
236
·
266

Дневници на земеделския производител: дневник за проведените химични обработки и употребените торове; дневник за появата, развитието, плътността или степен на нападение от вредители; дневник на взетите проби и извършените анализи от растения...
 

Биологично земеделие в България - перспективи и недостатъци

09 дек 2015
·
28
·
5
·
508
·
37

Целта е да запознае фермерите с предимствата на биологичното земеделие пред конвенционалното и неговата приоритетна роля за опазването на природната среда, биоразнообразието и здравето на бъдещите поколения...
 

Биологично земеделие. Отглеждане на мента в рамките на биологичното земеделие

04 юни 2016
·
41
·
21
·
4,329
·
42
·
1

Основни принципи и методи на биологичното земеделие. Възникване и развитие. Биологичното земеделие навлиза в съвременното земеделско стопанство като направление още пез 19-ти век...
 

Агроекология

21 яну 2017
·
11
·
12
·
688
·
34

Тема по агроекология - земеделие. Съпътстващи проблеми в земеделието...
 

Същност и цел на биологично земеделие

15 май 2018
·
23
·
23
·
5,880

Вероятно сте виждали думата "биологични" или "еко" на щандовете с плодове и зеленчуци в някои супермаркети или пък в менюто на някои ресторанти. Може би сте забелязали също знака на ЕС, означаващ биологичните продукти и храни, или друг специален знак.
« 1 2 3
 
Онлайн тестове по Земеделие
Теcт по диверcификация
изпитен тест по Земеделие за Студенти от 5 курс
Тест по системата VJL за Cвищов - магиcтратура. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
60
6
1
3 мин
11.07.2013
» виж всички онлайн тестове по земеделие

Техника за растителна защита

Материал № 806218, от 07 фев 2012
Свален: 264 пъти
Прегледан: 403 пъти
Предмет: Земеделие, Селско стопанство
Тип: Лекция
Брой страници: 28
Брой думи: 7,471
Брой символи: 47,254

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Техника за растителна защита"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала