Големина на текста:
Според Хенри Лойд монополът е крайната цел в бизнеса.
Всъщтност страхът от монопол се разпалва в края на XIXв.,когато много
фирми се сливат за сформиране на картели и тръстове.Те установяват
общи цени и регулират производството на отделните фирми членки.През
80-те и 90-те години на XIXв се създават тръстове в стопанството
(железници,тютюнева и петролна промишленост стоманодобив).”Стандарт
ойл” на Рокфелер е такова олицетворение.Тогава то изисква от
железниците да поемат процент от ставките по превоза на петрола.Това
дава възможност за установяване на по-ниски цени от тези на
конкурентните компании.През 1882г „Стандарт ойл” принуждава много
конкуренти да напуснат бизнеса,а с отстаналите прави тръст.Така от
конкурентна цената се превръща в монополна.
Съвършената конкуренция и машинното производство водят до бързо
протичащ процес на концентрация и ценрализация на капитала,т.е. до
неговото уедряване.Това е основната предпоставка за появата на монопола.
Монополът представлява пазарна структура,в която една фирма съставлява
целия пазар.Фирмата-монополист не е изложена на натиска на
конкуренцията от страна на други фирми.Тя е единствен продавач,но
монополизмът и не е абсолютен,тъй като нито един стопански субект не е
изолиран,а е част от общия пазарен механизъм.При монопола имаме най-
малко два вида косвена конкуренция и един източник на потенциялна.От
една страна фирмата-монополист трябва да се съобразява с дела на
продукта й в потребителската кошница на индивида.Източник на
конкуреция е стоката-заместител.При монопола няма близки
заместители,но винаги съществуват стоки,които биха могли да бъдат
алтернатива за потреблението на тази стока.Потенциалната конкуренция
съществува поради реализираните големи печалби на пазара.Въпреки че
съществуват ограничения за влизането на пазара,печалбите са много силен
стимул за много фирми да преодолеят тези бариери.От до тук казаното
можем да закючим,че въпреки че монополистът е единствен продавач на
пазара,нямащ пряка конкуренция,то неговот поведение е ограничено от
косвена конкуренция на стоките,не близки заместители и заплахата за
потенциална конкуренция при евентуално навлизане на други фирми на
пазара.
Както е споменато по-горе основна причина за невъзможността на
фирмите да навлязат на монополния пазар са бариерите.Това може да се
разглежда и като още една от основните причини за появата на монопола.
Видове бариери
Според произхода си те биват два типа-институционални (законови) и
производствено-технически (естествени). Към производствено-
техническите спадат икономии от мащаба на производството и
разнообразие на произвеждана продукция .Те проявяват се в непрекъснато
намаляща дългосрочна крива на средните разходи при голям обем на
производството.В такава ситуация една фирма би могла да ликвидира
останалите чрез рязко съкращаване на цените си.Веднъж установила
монопол,фирмата ще предпочете да ограничи предлагането и да увеличи
цените.Понеже в този случай бариерите възникват естесвено като резултат
от технологични предимства,монополите се наричат естествени (natural
monopolies).Друга бариера от този тип е специализираното знание (know how)
и притежанието на уникални производствени ресурси.Към законовата
основа може да се счете патентоването,френчайзинг и лицанзирането.
Друга бариера може да се окаже въвеждането на високи качествени
стандарти или предпазване на околната среда от замърсяване.
Търсене и предлагане на чистия монопол
При чистия монопол няма крива на предлагане,защото той сам определя
цената и количеството.Въпреки че е господар на пазара монополът не
може да игнорира закона на търсенето.Това означава,че за да увеличи
предлагането (продаваното количество) монополът трябва да намали
цената.След като монополът трябва да намали цената,за да увеличи
количесвото продажби той има отрицателно наклонена крива на търсене.
Кривата на пределния приход също е низходяща (т.е. пределния приход е
по-малък от цената).
Равоновесие и поведение на монополиста в краткосрочен и дългосрочен
период.
В карткосрочен план фирмата –мнополист максимизира печалбите си при
следните условия: изравняване на пределните приходи и разходи и
наклонът на кривата на пределни разходи да е по-голям от наклона на
кривата на пределните приходи в точката на тяхното пресичане.
Монополистът следва да определи количеството предлагана продукция и
равнището на пазарната цена.Тези решения са взаимообвързани.Фирмата
ще определи цена и ще предложи количество, което пазарът ще поеме,или
ще произведе количество,при което МR=МC и което ще бъде продадено по
вече формираната пазарна цена.
В дългосрочен план монополистът има достаъчно време и възможности да
разширява и адаптира производството си така,че да максимизира
печалбата си.При наличието на бариери за навлизане на пазара (споменати
са по-горе) за монополистът не е необходимо достигане на оптимални
мащаби на производството и минимизиране на разходите.В повечето
случаи фирмата ще продължи да получава икономическа печалба като
обемът на предлагането ще зависи изцяло от пазарното търсене.Фирмата
ще продължи да полъчава икономическа печалба,ако е в състояние да
поддържа бариерите на пазара.Не всички монополи получават печалба,но
ако я получават тя е постоянна.Монополните печалби са икономически
ренти. Като резултат те могат да бъдат облагани с данък,без това да окаже
влияние върху монополните решения за предлагане и цена.Решенията
зависят единствено от условието и всеки данък, който не засяга пределните
приходи или разходи,не влияе върху монополното поведение.
Икономическа ефективност на монопола
Възможно е монополът да получава икономическа печалба в дългосрочен
план чрез способността на фирмата да увеличава цените над пределните
разходи,в което се прявява и монополното предимство.
Монополът създава т.нар. изкуствена (манипулирана) оскъдност (contrived
scarcity),която е един от основните източници на неефективност.Съзнателно
поддържаното недопредлагане,при което MC=MR,но p>MC ограничава
потребителите в тяхното потребление повече отколкото естествената
оскъдност предполага.
Тъй като монополът произвежда по-малко,той ще нуждае и от по-малко
производствени ресурси.Тези освободени ресурси ще бъдат използвани за
други стоки,които потребителите ще закупят.Това е пропуснатата,но
прехвърлена на друг пазар стойност,.Останалата стойност е безвъзвратно
загубена за обществото,поради монополния характер на поведение на
фирмата и се нарича чиста загуба (deadweight loss).Тя е единствената мярка
за измерване на неефективността на монопола.
Предимства и недостатъци на монопола
Фактът,че пазарната цена винаги е по-голяма от пределните разходи е
свидетелство за това,че обществените ресурси не се използват
пълноценно.При монопола има т. нар. излишни или неизползвани
мощности,което се компенсира с по-високите цени.Има изземване на част
от потребителския излишък чрез цената, т.е. ощетяване на купувача.
Монополите са големи фирми, които имат възможност да реализират
значителни икономии от мащабите,което означава,че снижават ATC
значително.Това им позволява да поддържат сравнително ниски цени.Тези
фирми обикновено не намалят цените.За тях е по-изгодно да ги поддържат
стабилни.
Основно предимство на монопола е,че има значителна финансова
възможност за научна и изследователска дейност.Всички новости се
раждат в големите компании,но фирмите обикновено ги задържат, докато
конкуренцията не ги принуди да ги използват.
Антимонополна политика
Поради тенденцията за оедряване на капитала и производството,т.е. към
монополизация на производсвото и пазара е необходима активна намеса на
правителството в тези процеси,чрез осъществяване на антимонополно
законодателство.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Монопол

Според Хенри Лойд монополът е крайната цел в бизнеса. Всъщтност страхът от монопол се разпалва в края на XIX в., когато много фирми се сливат за сформиране на картели и тръстове...
Изпратен от:
Соня Колева Митева
на 2012-02-05
Добавен в:
Теми
по Икономически теории
Статистика:
46 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Производство на стоки и услуги

22 окт 2008
·
174
·
23
·
6,161
·
110

В началото на 21-ви век фирмите се оказват в една динамична и радикално развиваща се бизнес-среда, чиято единствена и неотменима константа е промяната...
 

Икономически анализ

28 мар 2009
·
425
·
15
·
1,480
·
388

Икономически анализ на фирма - пример първи от поредица...
 

Несъвършена конкуренция – чист монопол pro

24 окт 2015
·
1
·
12
·
1,002
·
34
·
8.00 лв.

Същност и причина за появата на несъвършената конкуренция. Показател за изчезване на пазрната власт. Анализ на пазарната структура при чист монопол...
 

Икономистите Адам Смит и Франсоа Кене

17 мар 2006
·
861
·
6
·
3,539

Икономистите Адам Смит и Франсоа Кене - биографии, възгледите им за капитала, стойността и възпроизводството на обществения капитал/продукт и др.
 

Джон Мейнард Кейнс – жизнен път, теория и др.

13 май 2006
·
1,045
·
4
·
1,877
·
112

През 30-те години на нашия век автоматично регулираното пазарно стопанство претърпява крах и под въздействието на ожесточената конкуренция между капиталистическите монополи настъпва криза в използвания стопански механизъм
1 2 »
 
Онлайн тестове по Икономически теории
Тест по икономически теории: Неокласицизъм
тематичен тест по Икономически теории за Студенти от 1 курс
Тематичен тест по икономически теории върху материала за Неокласическо течение, Австрийска, Американска и Кембриджка школа. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
20
193
1
05.06.2013
Тест по икономически теории на тема: физиократи
тематичен тест по Икономически теории за Студенти от 1 курс
Тест по икономически теории на тема: Физиократи. Включва проверка на знанията върху материала по методология и основни концепции в теоретичната система на Кене. Учение за чистия продукт, класите и капитала. „Икономическа таблица” на Кене. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
14
338
1
08.11.2012
» виж всички онлайн тестове по икономически теории

Монопол

Материал № 805569, от 05 фев 2012
Свален: 46 пъти
Прегледан: 69 пъти
Предмет: Икономически теории, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 6
Брой думи: 1,490
Брой символи: 9,383

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Монопол"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала