Ирена Минкова
преподава по Биология
в град Пловдив
Големина на текста:
Клетъчен жизнен цикъл-включва периода от появата на една клетка ,нейния растеж
диференцировка/ако има такава / и завършва с делене на клетката на 2 нови дъщерни клетки
или със нейната смърт .Митотичния цикъл = клетъчен цикъл
В зависимост от типа на клетката и нейната съдба ,клетъчното делене може да бъде няколко
вида:прокариотите -просто ,при еу-амитоза,митоза и мейоза .
При прокариотите, деленето се нар просто, то е равносилно на мейзата при еу. Ген.материал
в бактерияте е локализиран в една хромозома (двуверижна пръстеновидна ДНК молекула),
разположена в ядрена зона, наречена нуклеоид и прикрепена към бактер. плазмалема чрез
инваагинация/въгване / наречена мезозома. Спед реппикация, 2те дъщерни копия ,
прикрепват за плазмалемата и се разделят чрез странично нарастване на и последващо
прищъпване . Хар. за прокар. е, че още преди да е завършило напълно разделянето на
клетъчното тяло, започва нов цикъл на репликация (на новите дъщерни ДНК молекули), т.е.
Клетките са с частично удвоен геном. В резултат от простото делене на прокариотите двете
дъщерни клетки получ. еднакво кол. генетичен материал, идентичен на майчината клетка,
т.е. този тип делене е равностоино на митозата при ЕУ.
В бактериите се наблюдават и малки кръгови ДНК молекули, нар. плазмиди. Те съд.
генетична информация, различна от тази в бактериалната хромозома - напр. тя може да опр.
резистентността на бактериалната клетка към някои видове антибиотици, или F-фактора
отг. за процеса конюгация при бак.Простото делене се счита за най-старото делене.
АМИТОЗА
Архаична форма на просто делене при еукариоти
Не се образуват делителни фигури
Хроматинът остава в интерфазно (некомпактно) състояние.Ядрото се дели чрез вгъване на
ядрената обвивка
Често става неравномерно разпределение на генетичния материал в дъщерните клетки. Кл.
се разделя неравномерно – в дъщ.кл. попада различно количество ядрен материал и
цитоплазма
Среща се при:
Физиологична амитоза- Двуядрени едноклетъчни с микро- и макронуклеус.
Микронуклеусът се дели митотично отг.за равномерното разделна удвоения ген .мат.м/у 2те
д.кл., а макронуклеусът – амитотично, непрекъснато е в интерфазно състояние
Многоклетъчните организми-2 типа амитоза дегенеративна и регеративна .Дерег.се делят
кл. Подложени на непрекъснато влияние на стресови фактори или токсични в-ва.
Регеративно /черния дроб/ кл бързо се делят амитотично за да възстановят размерите на
органа .
Клетки, които са завършили функциите си и не са необходими на организма. (ZBклетките от
амниона)
Клетки, поставени в силно неблагоприятни условия на живот
Някои тумори, като ерлиховия асцитен тумор
Основният механизъм за размнож. на соматичните кл.във висшите ЕУ орг е сложното
делене –митоза
Периодът от Кл.Жизнен цикъл между 2 деления се означава като митотичен цикъл и той
вкл. както подготвителен период, наречен интерфаза - Іфаза, така и самата митоза - М-фаза.
При актив.делящите се клетки (например бластомери) КЖЦ съвпада с митотичния цикъл.
Диференцираните клетки (спец.да изпълняват конкретни функции) се нам. в период на
покой –т.нар G
0
. през които кл. синтезира спец.белтъци необходими за неините спец.
функции.
Интерфазата се разделя на три периода, които заемат около 2/3 от времето, през което
протича целият мит.цикъл. ДНК се реплицира само в строго определен период от
интерфазата - Ѕ-периода (синтетичен период). Предходният на Ѕ-фазата, период; се озн.
като пресинтетичен период – G
1
-период . През този период клетката си набавя вс.
компоненти, необходими за удвояването на ген. материал. G
1
се характеризира с активна
транскрибция на вс.видове РНК, синтезират се всички нукпеотиди, ензими, регулаторни
фактори и структурни белтъци необходими за репликацията (полимерази. хеликази,
примази, топоизомерази, теломерази, стабилизиращи белтъци, и др.). За репликацията са
необходими и ядрени белтъци, които да опаковат новополучените дъщерни ДНК молекули.
Техния синтез се осъщ.също през Ѕ-периода.През него започва и удвояването на цетриолите
. През постсинтетичния период, наречен (G
2
-период, клетката се подготвя за самата митоза.
През този период зав. Удвояването на центриолите, които се придвижват към двата полюса
на клетката, за да оформят полюсите на делителното вретено . Синтезират се ? и ? -
тубулиновите мономери, които ще изгр.нишките на делителното вретено . Синтезират вс.
необходими регулаторни фактори. ензими и други белтъци необходими за G
1
фазата на
следващия митотичен цикъл. По време на самата М-фаза, клетката е ангажирана само с
процесите, отговорни за правилното разпределяне на ген.материал,затова транскрипцията и
транслацията са блокирани.
Условно митозата разделяме на 2 процеса:Кариокинеза – разделяне на ядрото
Цитокинеза – разделяне на цитоплазмата
Кариокинезата протича в 5 фази:профаза,прометафаза,метафаза,анафаза,телофаза
През профазата започва компактизацията на хроматина. От оформените полюси на
делителното вретено се инициира полимеризацията на микротубупите - те. обр. се
дел.вретено, което се разполага странично от ядрото. В края на профазата - прометафаза,
ядърцето се фрагментира, белтъците на ламината се фосфорилират и ядрената обв. започва
да се разпада под формата на мембранни везикули .
През прометафазата ядрената обвивка се разпада, хроматинът продължава да се
компактизира и се набл. добре оформени хромозоми. Те се захващат чрез белтъчните
пластинки, наречено кинетохори. за нишките на дел.вретено, което е окончателно
оформено. Успорерно се оформянето на хромозомите, започва придвижването им към
екватора на вретеното.
Метафазата е периодът, през който се наблюдава най-високото ниво на пакетиране на
хроматина - метафазните хромозоми, подредени като пластинка в екваториалната плоскост
на дел.вретено (метаф. пластинка). Всяка метафазна хромозома. съд. удвоено кол ДНК,
прерстаВено като2 хроматиди . Дел.вретено е изгр.от З разл. функционални веда микро
тубули. И трите веда микротубули с „-” си са нас.към центриолите( полю.дел.вр.).
Микротубулите нас „+" края си към кл.периферия се озн. като астрални гмикротубули. В
новите дъщ.кл. ще обр.цитоцентъра.
Посока от полюсите към екватора на вретеното -2вида микротубули-полюсните и
кинетохорни.
Анафазата протича на 2 етапа –ранна /анафаза А/ и късна /анафаза В/. През ранната
анафаза , хромозомите започват да се придвижват към полюсите на дел.вр , чрез скъсяване
на кинетохорите от + края.През късната анафаза ,продължава придвижването на
хромозомите към полюсите на вретеното и едновременно с това нарастване на оста на
самото вретено, чрез добавяне на мономерите към +на полюсите микротубулите и отпадане
на мономери от - края.
През анафазата започва също така изграждането на структури,които са свързани с
разделянето на клетъчното тяло-цитокенеза.
През телофазата разположените в полюсите на делителното вретено хромози, започват
да се декондензират /реконструкция на ядрото /Делит.вретено се разрушава. Ламините
белтъци се дефосфолизират и се възтановява ядрената обвивка на новите дъщерни ядра.
Появява се ядърцето . След оформянето на ядрото започва разделянето на клетъчното тяло
– цитокинеза . При животинските кл.,цитокенезата става посредством структура нар.
съкратителен пръстен /изграден от актинови нишки ,които взайм.миозинови комплекси
/При растителните клетки ке образува фрагмопласт /делителна пластинка /,формира се от
екваториално разположени везикули с произход АГ,съд бъдещите компоненти на кл.стени.
В края на телофазата посредством оформения още през анафазата съкратителен
пръстен /жив/ или посредством фрагмопласта /растенията/се разделя и кл тяло.Остатъчното
телце се образува след цитокенеза при животинските остоват материали на съкратителния
пръстен .
Мейоза
При организмите , размож се по полов път поддържане на дипл.хромозомен набор на
сом.клетки в гаметите е red наполовина ,след оплождането се възтановява 2n.Деленето на
половите гам. Се нар.мейоза и представлява последователност от 2 деления,без да става
удвояване на ген.мат м/у тях.
Механизмът на делене е същия като митотичния , но профазата на първото мейотично
делене е удължена и е съставена от 5 етапа: лептотен,зиготен ,пахитен,диплотен и
диакинеза.
През лептотен започва компаткизацията на хроматина. Тънките ДНП нишки се „захващат“
чрез белтъчни дискове за вътрешната повърхност на ядрената обвивка. Дисковете, свързани
с хомопожни ДНП нишки започват да се придвижват един срещу друг.
През зиготен започва изграждането на структура, нар. синаптонемален комплекс .Тои
представлява белтъчна „стълба“ (бел.пластинки, разположени успоредно една до друга на
разстояние 100 nm, сшити с напречни нишки). За бел. пластинки от двете страни на
синаптонемалния комплекс се залавят спирапизиращите се хроматинови нишки и той се
затваря като цип, докато хомоложните участъци на двете спирапизиращи се ДНП нишки не
застанат точно един срещу друг
През пахитен с помощта на големи и сложни белтъчни комплекси (диам 90
nm),нар.рекомбинантни възли, се осъществява размяна на генетични участъци
междунесестрински хроматиои – Кросинговър.Рекомбинантните възли „придърпват “части
от ДНП нишки за да си разменят ген.участъци.
След размяната на ген.участъци, рекомбинантните възли изчезват и хромозомите остават
свързани в местата, в които е протекъл Кросинговър, нар. хиазми
През диплотена продълж спирализацията на хромозомите , в резултат хиазмите се
придвижват към терминалните участъци на ДНПнишки .При яйцекл. С по-голямо
количество белтък се наблюдава деспирализация на хромозомите /образуват се нишкови
стр-хромозоми тип ламповичетки/Те са представени от ДНП нишки по цялата дължина на
които се наблюдават симетрично разпол.примки/силно деспирализирани учасътци /,около
които има компактни белтъци нар.хромомери.Чрез автография може да се докаже ,че в/у
тези примки става активна транскрипция на иРНК.
През диакинезата хромозомите са достигнали почти макс.степен на
компактизация.Ядрената обвивка се разрушава, иницирана от фосфолирирането на
ламините бел.,ядърцето изчезва ,в овоцитите се обр. хромозоми тип лампови четки

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Клетъчно делене

Клетъчен жизнен цикъл - включва периода от появата на една клетка, нейния растеж диференцировка (ако има такава ) и завършва с делене на клетката на 2 нови дъщерни клетки или със нейната смърт. Митотичния цикъл = клетъчен цикъл...
Изпратен от:
Deni
на 2012-02-04
Добавен в:
Теми
по Биология
Статистика:
36 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Домашно по Биология за 20.02
добавена от liliq.petrova.75 13.02.2020
0
1
Подобни материали
 

Делене на клетките

21 яну 2007
·
1,133
·
7
·
349
·
158
·
2

Мейоза и митоза - подробно описание на деленето на клетките.
 

Функции на клетката

09 апр 2007
·
283
·
1
·
120
·
41

Клетките, за разлика от неживите тела не са статични предмети. В тях постоянно влизат едни и излизат други вещества, извършват се различни процеси.
 

Размножаване при растенията

10 юни 2007
·
427
·
2
·
288
·
200
·
3

Тук има всички видове размножавания при растенията(полово,безполово),включва всички части на безполовото размножаване(чрез спори,вегетативно).
 

Клетъчно делене – митоза, мейоза

06 ное 2008
·
338
·
3
·
1,702
·
277

Животът възниква като елементарен жив организъм с първичната клетка преди 3,5 милиарда години. От тогава живите организми непрекъснато се развиват и усъвършенстват. Непрекъснатостта на живота се поддържа от деленето...
 

Делене на клетката

06 дек 2007
·
200
·
4
·
1,341
·
54

Индивидуалното развитие на човека и животните започва от една оплодена яйцеклетка.В зряла възраст човешките клетки нарояват около 100 000 милиарда.Но клетките не са безсмъртни.Голяма част от тях непрекъснато отмират и приблизително толкова...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Биология
Надклас Риби. Клас Земноводни. Клас Влечуги
тематичен тест по Биология за Ученици от 8 клас
Тест за проверка на знанията на учениците по раздела. Въпросите могат да имат един или повече верни отговори.
(Лесен)
11
4
1
2 мин
18.09.2019
Тест по биология и здравно образование - 9 клас
изходен тест по Биология за Ученици от 9 клас
Тест за проверка на знанията на деветокласници в края на учебната година по предмета. Може да се ползва и като изходно ниво или входно за 10-ти клас. Въпросите са смесени - има затворен тип, с един верен отговор и въпроси с множествен отговор.
(Лесен)
14
9
1
2 мин
02.08.2019
» виж всички онлайн тестове по биология

Клетъчно делене

Материал № 805017, от 04 фев 2012
Свален: 36 пъти
Прегледан: 81 пъти
Предмет: Биология
Тип: Тема
Брой страници: 4
Брой думи: 1,506
Брой символи: 9,363

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Клетъчно делене"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Ирена Минкова
преподава по Биология
в град Пловдив
с опит от  22 години
18

Силвия Младенова
преподава по Биология
в град Смолян
с опит от  25 години
20

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения