Големина на текста:
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
РАЗВИТИЕ НА АЗ - КОНЦЕПЦИЯТА
В повечето от разработките върху Аз - концепцията в общата, социалната и
възрастовата психология, в социологията и антропологията тя се изяснява като
компонент на индивидуалната афективна и познавателна системи. Обширно е
количеството и многообразието от подходи в изучаването на Аз-конценцията, в
определяне на човешкото поведение. На лице е многообразие от терминологични
верификации и разочароваща неспособност да се обединят резултатите от различните
разбирания и изследвания. Съществуват редица представи истинността, на които
мълчаливо се допуска, макар никога да не са доказани. Последното се обуславя от
използването на нееднозначно дефинирани теоретични системи и което е по-важно - от
различните и често несъвместими способи за измерване.
Сред познавателните успехи на ранните детски години е и нарастващото
осъзнаване на собствената личност. Детето е изправено пред голяма количество и
разнообразие от стимули, повече отколкото може да приеме и обработи. От особено
значение е познавателната структура, която то използва за избор и обработка на
информацията относно себе си. Тази структура е Аз-концепцията, която съдържа в себе
си когнитивни, емоционално-афективни и конативни елементи. По нея децата се
различават едно от друго, т.е. създават представа за собствената уникалност и
идентичност.
Изследванията, свързани с Аз - концепцията се обуславят от различни
теоретически възгледи:
? символически интерекционизъм (с представители А. Смит, Д. Юм, К.
Пиърс, Дж. Рейс, У. Джеймз, Д. Мийд, Ч. Кули, Б. Шибутани и М. Кун);
? психоаналитично направление (с представители З. Фройд, А. Адлер, А.
Фройд, К. Хорни, Х. Съливан, Е. Ериксон);
? хуманистична психология (с представители А. Маслоу, С. Джурард, К.
Роджърс);
? френска генетична психология (с представители А. Валон, Р. Зазо);
? културно-историческо направление (с представители Л.С. Виготски,
В.С. Мерлин, В.А. Ядов и И.С. Кон);
? теории, свързани със социалното учене (с представители А. Бандура, К.
Шунк);
? когнитивни теории (с представители Р. Селман, Х. Шрьодер и О.
Харви).
Ще бъдат обсъдени само концептуални подходи, които според повечето
изследователи са най-продуктивни в изследванията на Аз-концепцията.
ТЕОРИИ ЗА АЗ - КОНЦЕПЦИЯТА
Знанието за себе си като продукт за усвояване на мненията на другите
(символически интеракционизъм)
Анализираната гледна точка е основна в позицията на символическите
интеракционисти /Джеймз, У., 1982; Кули, Ч., 1990; Мийд, Д., 1990/.
У. Джеймз /1842-1910/ е един от ранните теоретици в психологията, който
разглежда Аз-а като централна психологическа конструкция. Знаменателна е неговата
разработка за два определени аспекта в теорията за Аз - концепцията, т.е. тоталното
цялостно Аз (Self). На него се приписва разграничаването между Аз 1 и Аз 2. Аз 1 (“I” -
“чисто Аз”) се осъзнава. Това е личността като субект, като носител на знания. Аз 2
(”Me” - “емпирично Аз”) е личността като осъзнавана, като обект, съдържанието на
който е неизвестно. Джеймз разглежда общуването като един от факторите за влияние
на обществото върху личността. Той извежда феноменът “социално Аз”, разбиран като
“това, което признават в даден човек обкръжаващите го”. Човек има толкова “социални
Аз”, колкото съществуват отделни групи, мнението, на които е съществено за него
/Джеймз, У., 1982/.
Личността като обект на собствените себевъзприятия, като съдържание на
опита (Аз 2) Джеймз очертава в четири аспекта: “духовно Аз” (процеси на съзнание,
психически особености); “материално Аз” (тяло, облекло, семейство, имущество);
“социално Аз” (стремеж към престиж, дружба, положителна оценка от страна на
другите); “физическо Аз” или чувство за лична идентичност, основа, на което са
органическите (висцерални и мускулни) усещания.
Самоуважението е вторият аспект на Аз - концепцията, върху който Джеймз
отделя особено внимание. В своята класическа формула той определя самоуважението
като успеха, постигнат от личността, коригиран от претенциите й /Джеймз, У., 1982/.
Джеймз издига постулата, че личността може да установява за себе си цели,
свързани с различни компоненти на собственото Аз и да оценява жизнените си прояви
относно тези цели. От това произтича и неговият постулат: самооценката зависи от
това, каква личността иска да стане, какво социално положение тя иска да заеме. Това е
началната точка в отброяването на собствените й успехи и неуспехи.
В своята теория за “огледалното Аз” Ч. Кули /1864-1929/ развива идеята за
мястото на общуването във формирането на индивидуалното самосъзнание, която
предлага и У. Джеймз. За Кули /1990/ самосъзнанието е продукт на социалното
общуване и усвояването от личността на колективни мнения. Той обособява
представите на личността за себе си като: представи за това, каква личността изглежда
за другите хора; представи за оценката, която другите дават за това; някакво чувство за
“Аз”, например гордост или унижение /Кули, Ч., 1990/. Като правилно очертава
обществената природа на самосъзнанието и личността, Кули в същото време разбира
личността като сума от психичните реакции на човека по отношение на мнението на
околните и недооценява активно-творческата роля на самия субект. За автора личността
и обществото имат общ произход. “Огледалното Аз” (the looking-glass self) възниква въз
основа на символическото взаимодействие на личността с разнообразни първични
групи, на които тя е член. Непосредствените отношения между членовете на групата
предоставят възможност за обратна връзка при формирането на самооценката. По такъв
начин Аз - концепцията се формира в процеса на проби и грешки, чрез които се
установяват ценности, установки и роли.
В съответствие с концепцията за “огледалното Аз”, Д. Мийд твърди, че
човешкото Аз, като цялостно психично явление, е социален процес “вътре” в индивида.
В неговите рамки възникват “Аз – съзнаващо” и “Аз - като обект” (вж. също У.
Джеймз, 1982, б.а.).
Хората реагират на околната среда в термините за значенията, които тя има за
тях. Тези значения са определени от процеса на социалните взаимодействия. Личността
се определя и разглежда като обект, който се обозначава (приписва му се значение) в
процеса на тези взаимоотношения. Отношенията към другите, в частност “значимите
други” (например родителите), обикновено се приемат като отношения към самия себе
си. Казано по друг начин, ако значимите за Вас хора взаимодействат по начин, който
изразява предпочитане от тяхна страна, то Вие също ще заемете към себе си такова
отношение. Според Мийд, поведението на човека може да бъде представено като ред от
функционални единици. Всяка от тях започва с нарушение на равновесието вътре в
организма и завършва с възстановяването му /Мийд, Д., 1990/.
Мийд /1990/ предполага, че самоопределението на личността, като носител на
определена роля, се осъществява по пътя на осъзнаване и приемане на представите,
които съществуват в другите хора за него. В резултат възниква обобщената оценка на
другите хора от страна на индивида (”Me”), т.е. това как изглежда в очите на другите,
“Аз” като обект. Тази оценка се образува в резултат на усвоените от човека установки
(значения и ценности). От своя страна “I” се интерпретира, като човек в качеството на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
11 май 2019 в 23:55 родител
15 апр 2019 в 11:24 потребител
04 апр 2019 в 15:59 в момента не учи на 34 години
22 мар 2019 в 08:29 учител на 34 години
21 мар 2019 в 13:18 студент на 22 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2022
28 фев 2019 в 12:29 студентка на 32 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Икономически и социални науки, специалност - Български език и английски език, випуск 2012
27 фев 2019 в 18:59 в момента не учи на 33 години от Пещера
31 яну 2019 в 20:02 студент на 23 години от Бургас - Бургаски свободен университет, факулетет - Център по информатика, технически и природни науки, специалност - Информатика и компютърни науки, випуск 2018
25 яну 2019 в 13:31 студент на 39 години от Пазарджик - ВУАРР, специалност - Стопанско управление, випуск 2019
22 яну 2019 в 12:11 студент на 25 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2017
 
Домашни по темата на материала
Ролята на помощник-възпитателя за развитието и възпитанието на децата в предучилищна възраст
добавена от petya.iioncheva_3901 13.12.2015
2
30
Подобни материали
 

Психологическо изследване на личността

03 фев 2008
·
2,107
·
18
·
4,816
·
2,755
·
2

Материал, описващ основните методи за изследване на личността в клиничната психология и практика (тестове, проективни методи).
 

Психология на личността

27 яну 2007
·
4,685
·
7
·
1,445
·
1,933
·
4
·
3
·

Предмет на психологията на личността - психиката на личността (психични процеси, явления, качества, състояния). Обяснява поведението на хората...
 

Теории за личността

04 фев 2008
·
1,090
·
2
·
380
·
573
·
1

Психоаналитичната теория на Зигмунд Фройд представлява пример на психодинамичен подход към изучаване на човека. Този подход смята, че неосъзнаваемите психологически конфликти контролират поведението на човека. Фройд построява...
 

Лекция по психология на личността

19 апр 2007
·
1,458
·
11
·
2,460
·
204
·
1

Темперамент са индивидуалните свойства на психиката на човека, които определят динамиката на психическата дейност...
 

Теории за личността

08 май 2007
·
1,408
·
14
·
3,169
·
389
·
2
·
1

Теория, това е модел на реалността, който ни предлага да разберем, обясним, предскажем и контролираме тази реалност В учението за личността тези модели са обикновено словесни...
 
Онлайн тестове по Психология
Поведение, ориентирано към целите
изпитен тест по Психология за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 14 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
14
43
1
2 мин
15.03.2015
Тест по психология
изходен тест по Психология за Студенти от 2 курс
Тест по психология за студенти от педагогическите специалности. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
23
370
1
14.02.2013
» виж всички онлайн тестове по психология

Развитие на аз - концепцията

Материал № 804826, от 03 фев 2012
Свален: 361 пъти
Прегледан: 461 пъти
Предмет: Психология
Тип: Лекция
Брой страници: 44
Брой думи: 13,442
Брой символи: 84,525

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Развитие на аз - концепцията"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
23

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
359

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения