Големина на текста:
49. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОПЕРАЦИИ
РАЗЛИЧНИ ОТ ВОЙНА. ОПЕРАЦИИ ПРИ КРИЗИ ОТ НЕВОЕНЕН
ХАРАКТЕР. ОПЕРАЦИИ ПО МАНДАТ НА О О Н.
Мисии и задачи на въоръжените сили
Военната доктрина регламентира функциите на въоръжените сили, които
определят и параметрите за тяхното структуриране, развитие и използване.
Основните функции на въоръжените сили са:
- сдържане - поддържане на достатъчен военен потенциал за възпиране на
евентуални агресивни намерения;
- отбрана - защита на суверенитета и териториалната цялост на страната;
- поддържане на мира - участие в усилията на международната общност за
управление на кризи, предотвратяване или прекратяване на военни конфликти;
- хуманитарни и спасителни - участие в преодоляване последствията от
хуманитарни кризи, природни бедствия и крупни промишлени аварии;
- интеграция - участие в двустранно и многостранно военно сътрудничество и
интегриране в европейските и евроатлантическите структури за сигурност;
- социални - утвърждаване на ролята на въоръжените сили в обществото и
възпитаване в патриотизъм и защита на националните ценности и интереси.
Мисиите на въоръжените сили съответстват на конституционните им задължения,
дългосрочните национални интереси в сферата на сигурността и отбраната,
тенденциите на стратегическата среда и интеграционните приоритети на Република
България и се изразяват в:
- принос към националната сигурност в мирно време;
- принос към мира и стабилността в света;
- участие в отбраната на страната.
Въоръжените сили изпълняват възложените им функции като се подготвят за
изпълнeние на следните задачи:
Принос към националната сигурност в мирно време
- Поддържане на бойна готовност и боеспособност.
Въоръжените сили поддържат структура, състав, подготовка, окомплектоване с
личен състав, въоръжение и техника, осигуряващи бойна готовност и
боеспособност, адекватни на военностратегическата среда и в съответствие с
ресурсните възможности на страната.
- Поддържане в готовност на системата за ранно предупреждение, незабавно
реагиране и управление.
Въоръжените сили изграждат и поддържат способности за добиване, обработване и
анализиране на информация, необходима за целите на ранното предупреждение и
за подпомагане вземането на политически и военни решения по въпроси, свързани
с военния аспект на националната сигурност. При изпълнението на тази задача
съответните органи взаимодействат и сътрудничат с други национални органи по
установен от закона ред, както и извършват обмен на информация със съответните
органи на НАТО, Европейския съюз и на двустранна и многостранна основа.
- Участие в дейностите по защитата на населението и провеждането на
аварийно-спасителни работи при природни бедствия, промишлени аварии,
катастрофи и опасни замърсявания.
1
Въоръжените сили предоставят личен състав и оборудване в помощ на населението
в извънредни ситуации и особено при бедствия, аварии и катастрофи.
- Военна подкрепа за министерства и ведомства.
Въоръжените сили оказват съдействие на министерства и ведомства със сили и
средства за защита и отбрана на стратегически обекти, застрашени от терористични
атаки и при военни конфликти в близост до държавните граници.
- Участие в предотвратяването и ликвидирането на последствия от
радиоактивно и химическо замърсяване, бактериологично, химическо и биологично
заразяване.
Въоръжените сили поддържат постоянна готовност и възможност за реагиране в
случай на радиоактивно и химическо замърсяване, на химическо, бактериологично
и биологично заразяване съвместно със съответните министерства и ведомства.
- Охрана на въздушното пространство на страната.
Въоръжените сили със свои органи участват в управлението на въздушното
движение съвместно със съответните държавни органи и поддържат дежурни сили
и средства за борба с нарушители на въздушното пространство.
- Осигуряване на морския суверенитет на страната.
Въоръжените сили участват в контрола и охраната на морското пространство.
Поддържат дежурни сили и средства за следене на морския трафик и въздействие
по морски съдове - нарушители на морския суверенитет на страната.
- Участие в подготовката на населението, националното стопанство,
военновременните запаси и инфраструктурата на страната за отбрана.
Въоръжените сили подготвят кадри, необходими за изпълнение на
военновременните задачи и професионалната подготовка на населението,
министерствата, ведомствата, административно-териториалните единици,
търговските дружества и фирмите за действие във военно време и
инфраструктурата на страната за отбрана.
- Обществени задачи.
Въоръжените сили предоставят личен състав за държавни церемонии и различни
обществени задачи с характер, отговарящ на определения им от законите статут.
Принос към мира и стабилността в света
- Участие на контингенти в многонационални мирни сили.
Въоръжените сили участват с боеспособни войскови единици в многонационални
военни формирования и операции с мандат на ООН и ОССЕ, които могат да бъдат
ръководени от НАТО или ЕС, и изпълняват националните си задължения,
произтичащи от съответните международноправни задължения.
- Участие в операции за поддържане на мира и реагиране на кризи.
Въоръжените сили поддържат готовност за присъединяване към международните
усилия за предотвратяване на конфликти и реагиране на кризи. За целта подготвят
и предоставят адекватни на възможностите на страната контингенти и средства за
участие в операции за поддържане на мира.
- Участие в хуманитарни и спасителни операции извън територията на
страната.
Въоръжените сили поддържат способности за участие в провеждането на
хуманитарни операции и операции за издирване и спасяване самостоятелно и като
част от координирани международни действия.
2
- Прозрачност на военното планиране.
Въоръжените сили, в съответствие с нормативната уредба, предоставят публична и
за ограничено ползване информация за състоянието на въоръжените сили и
намеренията за развитието им, както и за основните мероприятия по подготовката
на войските и щабовете.
- Международно военно сътрудничество.
Въоръжените сили изпълняват програма за международно военно сътрудничество с
цел да допринесат за разширяване на мерките за укрепване на доверието и
сигурността, подобряване на двустранните и многостранните отношения във
военната област и военнопрофесионалния обмен.
- Контрол на въоръженията, неразпространение на оръжия за масово поразяване,
мерки за укрепване на доверието и сигурността.
Въоръжените сили подготвят и предоставят личен състав и материални средства за
дейности по контрола на въоръженията, неразпространението на оръжия за масово
поразяване и мерките за укрепване на доверието и сигурността, както и
осъществяват действия по изпълнението на международните споразумения, по
които Република България е страна.
- Военна подкрепа на други държави.
Въоръжените сили, на основата на съответни решения на държавните органи,
произтичащи от задължения по международни споразумения, подготвят и
предоставят на други държави възможности за военно образование и обучение на
специалисти, за ползване на полигони и военна инфраструктура, за съвместен
контрол на въздушното и морското пространство, за съвместен контрол на износа
на оръжия и материали с военно предназначение.
Участие в отбраната на страната
- Участие в реагирането на кризи, застрашаващи непосредствено националната
сигурност.
Въоръжените сили поддържат политическите и дипломатическите усилия за
урегулиране на възникнала криза, застрашаваща непосредствено националната
сигурност, като поддържат и използват сили и средства за ранно предупреждение и
незабавно реагиране. Елементи от въоръжените сили се поддържат в готовност за
адекватно реагиране и взаимодействие с други органи и организации.
- Отбрана на територията на страната.
Въоръжените сили се подготвят и при необходимост провеждат операции за
защита на суверенитета и териториалната цялост на страната.
- Участие в коалиционни отбранителни действия.
Въоръжените сили постигат и поддържат необходимото равнище на оперативна
съвместимост с цел осигуряване на възможност за участие в коалиционни сили за
отбрана в контекста на приоритетната цел за членство в НАТО и ЕС.
1.2. Организационна структура на въоръжените сили
Личният състав на въоръжените сили се състои от военнослужещи от Българската
армия, Министерството на отбраната и структурите на подчинение на министъра
на отбраната.
Към структурите на подчинение на министъра на отбраната се отнасят служба
"Военна информация", служба "Сигурност - Военна полиция и Военно
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Въоръжени сили на република България в операции, различни от война.

Операции при кризи от невоенен характер. Операции по мандат на ООН. Мисии и задачи на въоръжените сили военната доктрина регламентира функциите на въоръжените сили, които определят и параметрите за тяхното структуриране, развитие и използване...
Изпратен от:
ivelinakivanova
на 2012-02-03
Добавен в:
Теми
по Полиция, отбрана, национална сигурност
Статистика:
348 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Кризи, бедствия, аварии, катастрофи


Управлението при кризи е елемент от защитата на националната сигурност и включва превантивни дейности, действия по ограничаване и овладяване на кризата, възстановителни и контролни дейности за защитата на гражданите, националното стопанство и околната...
 

Защита на населението от катастрофи


Лекции по ЗНОС. Тема 1 - Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи...
 

Армията и държавните институции при кризи от невоенен характер

25 фев 2010
·
283
·
18
·
3,582
·
294

Възникналите у нас и в региона проблеми в резултат на природни бедствия, свързани с човешки жертви и огромни материални загуби определиха необходимостта от засилване на ефективността при справянето с кризи от невоенен характер....
 

Защита на населението при бедствия и аварии


Поведение и действие на населението в извън 30 километровата зона на аварирала АЕЦ.
 

Автомат "Калашник"


Автомат "Калашник" - всичко за легендарния автомат
1 2 3 4 5 » 9
 
Онлайн тестове по Полиция, отбрана, национална сигурност
Тест по "Същност на класифицираната информация" за 2-ри курс
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 2 курс
Тестът е за полагане на изпит по дисциплината "Същност на класифицираната информация и процедури по ЗЗКИ", студенти от 2 курс. Съдържа 24 въпроса, като всеки от тях има само един верен отговор.
(Труден)
24
71
1
2 мин
14.10.2013
Тест - Полицейски правомощия
междинен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 2 курс
Тестът проверява знанията на студентите в областта на полицейското право и по-специално по отношение законосъобразността на прилагане на полицейските правомощия...
(Лесен)
10
194
1
28.11.2011
» виж всички онлайн тестове по полиция, отбрана, национална сигурност

Въоръжени сили на република България в операции, различни от война.

Материал № 804564, от 03 фев 2012
Свален: 348 пъти
Прегледан: 523 пъти
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Тип: Тема
Брой страници: 37
Брой думи: 12,431
Брой символи: 85,003

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Въоръжени сили на република България в операции ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Виолета Георгиева
преподава по Финансов контрол
в град София
с опит от  3 години
292 60

виж още преподаватели...
Последно видяха материала