Големина на текста:
1.Спортната медицина участва в
решаването на редица
общомедицински проблеми. Тя
помага за разкриване на
приспособителните и адаптационните
възможности на здравия човешки
организъм. Така сп.медицина може да
използва физ.култура и спорт като
средство за структурно и
функционално усъвършенстване на
човека. Спортната медицина изучава
промените в организма, здравето и
работоспособността на опр.човек,
настъпващи под влияние на физ.упр.и
спорт като поставя свои специфични
задачи. Също така тя се занимава с
изучаването на екологичните
проблеми и условията на средата, при
които се провеждат заниманията с
физ.упр.и спорт.Предмет на
сп.медицина са контролът и
опазването на здравето на
спортистите. Контролът се реализира
чрез: различни,профилактични и
консултативни прегледи;медицинско
осигуряване,санитарен контрол и
хигиенен. От научна гледна точка
предмет на специфичната медицина
са промените,настъпващи в
организма,използването на физ.упр.за
профилактика и рехабилитация,
хранене-рационално.Независимо дали
се отнася за масов,оздравителен или
за високо сп.майсторство, спортната
медицина има за задача да се грижи за
здравето на спортуващите. Тя е с
мощно профилактично действие.
Министерството на здравеопазването
е единственият орган, имащ право да
удължава медицинските норми и
правила за физ.въз. Законът не
разрешава провеждането на всякакви
спортни прояви без мед.помощ,
забранява и употребата на допинг
средства, с цел изкуствено да се
повишат спортните постижения.
2.Медицинските изследвания и
прегледи на спортуващите имат за цел
да установят тяхното здраве,
физ.развитие и функционална
подготовеност. Резултатите от тези
изследвания и прегледи се обобщават
в спортна медицинска оценка. Те са
комплексни. Извършват се системно и
периодично. -1.анамнеза; -2. методи
за оценка на физ.развитие на
соматоскопия и антропометрия; -3.
клинико-функционални изследвания
на НС,ССС; -4. травматологичните
изследвания. Профилактичните
прегледи са задължителни за всички,
активно занимаващи се с физ.упр.и
спорт. Те биват начални, периодични
и предсъстезателни. Начални
прегледи-когато за първи път
организирано се започват спортните
занимания. Изследвания на
здравословното състояние,
физ.развитие с оглед, подбор и някои
изследвания за функционалното
състояние. Периодични-правят се
един път в годината. Тук се изследва
главно функц.състояние чрез тестове
с физ.натоварване. Следи се
физ.развитие и здравословното
състояние главно в травматологичен
аспект. Резултатите освен в картоните
трябва да се представят и на
треньорите. Периодичния преглед
важи една година от датата на
извършване и се регистрира в
спортно-състезателния картон.
Предсъстезателни-правят се до три
дни преди състезанието като на тях се
измерва-пулс, кръвно, сърце. Списъка
е в 2 екземпляра -един за лекаря,а
другия се представя на състезанието
от треньора.В него се описва броя на
прегледаните и допуснати. Етапни
прегледи- при преминаването им в по-
горна възрастова група и на
висококласни. Правят се 4-5 пъти
годишно, прилагат се тестове с
максимално натоварване до отказ.
Медицинското осигуряване на
спортни прояви: организаторите
предварително уведомяват за
даденото състезание,като са
задължени да осигурят място на
дежурния лекар, хонорар за
дежурствата и уведомяват за
техническата конференция. Лекарят
трябва да прегледа редовността на
предсъстезателни прегледи.
Спортномед. обслужване обхваща три
етапа: предварително обслужване: да
се извършват предварителен
санитарнохигиенен контрол в/у
местата на провеждане; текущо -да се
осигури спазване на всички
изисквания на закона на
здравеопазването; последващ-
създаване на условия за почивка и
възстановяван
1
3.Физ.развитие е комплекс от
морфологични показатели, даващи
представа за здравето и
физ.дееспособност. Факторите на
физ.развитие се делят на две големи
групи: вътрешни-наследственост,
ширина на тялото, пропорции, ръст,
охраненост, жлези с вътрешна
секреция-хипофиза със
соматотропния х-н щитовидна,
надбъбречна, полови. Най-общо при
недостатъчна функция има задържане
на физ.развитие на трофична функция
на НС. Външни: социално-
икономически условия, хранене,
физ.упражненения и спорт,
заболяване, климатични условия.
Основните закономерности на
физ.развитие са : то е тясно свързано с
растежа, това са два процеса, които
продължават от раждането до смърта,
особено активни в първите и
последните години от живота на
човека; растежа и развитието на
човека не са равномерни, те са
паралелни процеси. Спортната
дейност и физ.упр.влияят в/у
формирането на физ.развитие на
човека. От своя страна физ.развитие
формира физ.дееспособност и
спортното постижение. Степента на
заниманията зависи от следните
условия: физ.упражнения и спортните
занимания влияят в/у формирането на
функционални антропометрични
показатели (сила,гъвкавост).
Влиянието също зависи и от възраста:
системността, вида спорт. Всички
тези физ.упражнения и спорт, трябва
да бъдат контролирани от медицински
лица(по характер,
обем+интензивност). Физ.развитие и
сп.практика се разглеждат като
теоритични и практически.
Теоритичните се свеждат до: в каква
степен различните спортове формират
различно, специфично за спорта
физ.развитие и телосложение.
Типичен пример е високият ръст
отнасящ се за ръстовите спортове:
баскетбол, волейбол. Практическите-
до каква степен спортното
майсторство и спортното постижение
се определят от показателите
характеризиращи физ.развитие. То
пък е свързано с общата
физ.дееспособност и специфичната
физ.подготовка.
4.Стадиите за развитието на човека са
7 : вътреутробни- преди
раждането,характеризират се с бърз
разтеж на плода;на новороденото- до
3-4 седмици от
раждането,характеризират се с
бързото приспособяване на орагнизма
към извънутробното съществуване;на
кърмаческа възраст- до края на 1та
година тук освен нервната и хр.
система се развива и
моториката.Овладяване на стоене и
седене,на пълзене и ходене.Основните
промени са изправянето на тялото и
образуване на гръбначни
кривини,завъртането на таза и
развитие на гръбначно-тазовата
мускулатура; на доучилищното
детство- до 6-7 години,тук завършват
промените с изправянето на
тялото,овладяват се основни
движения-бягане,скачане,тичане и
т.н;на училищна възраст- от 6-7г. до
18-19г се дели на 3 подфази:
училищно детство,подрастващи(13-
14) и юношество(15-19).През този
пеиод ръстът и другите дължини
непрекъснато нарастват.През
пубертетния период поради
неравномерност в нарастването на
масата и на отделните дължини се
менят значително и процесите на
тялото.В края на този период
пропрциите се приближават до зрелия
мъж и жена;на зрялост(от 20-65г)този
стадии също се дели на 3 подфази:на
младежка възраст (18-25),на зрелите
мъж и жена(25-45) и на стареене(45-
65);на старостта- от 65-до смъртта)
започва с фазата на възрастните
хора,следва на старческата(след 75)и
завършва с дълголетниците(над
90).Непрекъснато нараства
атрофията..
2
5.Чрез соматоскопията се събират
данни, които са важни за пълната и
правилна оценка на физ.развитие и на
здравословното състояние на
спортиста. Този метод се извършва
наи-добре на дневно осветление при t-
19-22 С като спортиста се оглежда
внимателно от всички страни в
статично положение и при ходене.Гол
и бос.При оглед отпред се отчитат
положението на главата и
шията,височината на
раменете,формата на гръдния кош и
корема(натрупване на подкожни
мазнини),плътността на допиране на
долни крайници. При оглед отстрани
се обръща внимание на оста на
тялото: на осите на главата,трупа и
долни крайници,профил на гръден
кош,корем. При оглед отзад
-височината на раменете,симетрията
на лопатките,формата на
гр.кош,изкривявания на
гр.стълб,талиини
триъгълници,стъпало. Всичко това се
извършва в определена
последователност: общ вид и
телосложение, охраненост корем,
гърди, бедра, цвят на кожата
(нормален или паталогичен), скелет и
частите му (гр.кош,гр.стълб,долни
карйници, ходило),
стави,мускулатура, първични и
вторични полови белези,стойка.
Определянето на стойката е основна
при соматоскопичния преглед. Тя
представлява изработен в резултат на
индивидуалното развитие двигателен
навик. Определя се по формата на
гръбначния стълб, гърба и
гр.кош.Определя също при оглед в
профил и анфас. Стойката бива :
мн.добра(А), добра(Б),средна(В) и
лоша(Г)Профила се мени съобразно
охранването и пола. Различните
преходни състояния при оглед на
стойката клонят към влошаване или
подобряване. Оглежда се и с
фотосоматоскопи. -1:ос на тялото (А-
неначупена, Б-леко начупена, В-
силноначупена); -2:положение на
главата(А-зад фронта на гърдите,Б-на
фронта,В-пред); -3:положение на
раменете(А-нормално, Б-снижени, В-
приведени напред или асиметрични);
-4:водеща част на трупа(А-гръдна
кост, Б-горна трета на коремната
стена,В-средна трета); -5:форма на
гръдния кош(А-коничен и
цилиндричен,Б-плосък,В-
патологичен); -6:форма на гр.стълб(А-
нормална,Б-усилени физ.кривини, В-
патологични); -7:форма на гърба(А-
правилна,Б-кръгло вгънат,В-плосък);
-8:форма на долните крайници(А-
правилна,Б-Ообразна,В-Хобразна).
6.Антропометрията е метод за
изследване на физ.развитие чрез
измерване на тялото. Извършва се
сутрин на гладно. Признаците са
морфологични, соматометрични,
физиометрични. Използват се
антропометрични точки на
изследване. Измерване на дължините
L- извършва се с антропометър,
ръстомер, тазомер. Обикновенно се
измерват L на десен крайник. Ръстът –
основен антроп.белег. При
измерването спортиста е бос, със
събрани пети и с гръб към ръстомера.
Отчита се от пода до сагиталната
линия на черепа. Измерване на ръста
в седнало положение- дава представа
за L на трупа. L на горен крайник-
изпъната ръка с длан към трупа- от
рамото до върха на средния пръст. Lна
мишницата- измерва се с тазомер или
антропометър (от началото на рамото
до края на ставата на лъчевата кост).L
на предмишницата- до китката. L на
ръката- ръка покрай тялото с длан към
него. L на долен крайник- от пода до
хълбoка. L на бедрото- от хълбока до
tibia. L на подбедрица- от tibia до
кокалчето на глезена. L на стъпалото-
от наи-изпъкналата точка на петната
кост до нокътна фаланга на 1 или 2
пръст. Размах на ръцете при
разперени ръце на височината на
раменете от връх до връх на средни
пръсти. Ръст с ръце горе. Измерване
на ширините чрез циркул или
тазомер- раменен диаметър D-при
свободно отпуснати рамене. Предно-
заден D на гр.кош-тазомера е
хоризонтален и пада в/у лъчевата кост
и съответен гр.прешлен. Напречен D-
м/у двете средно-предмишнични
линии, гр.кош е в пауза.
Бикристален(външен) D-ширина на
таза. Битрохантериален D на таза-
разтоянието м/у двете точки на таза.
Тегло –сумарно масата на чов.тяло.
Измерване на обиколките P– чрез
сантиметрови ленти. Става плътно по
кожата без пристягане. Дава представа
за мускулите и подкожната тъкан.
Гръдна обиколка- минава отзад под
долния ъгъл на лопатките, а отпред
под гърдите. Измерва се в пауза,
максимално издишване и максимално
вдишване без да се сваля лентата.
Изчислява се и средната дихателна
разлика. P на шията- сантиметъра е на
нивото на 7 шиен прешлен и под
ларингса. P на мишницата- при макс.
контракция и отпуснат двуглави
мускул. На предмишницата- свободно
покрай тялото и се взима на-широката
й част. P на талията- при дихателна
пауза през най-стеснената част на
корема. Жизнена вместимост- чрез
воден или сух спирометър. Силови
показатели- ръчна динамометрия.
Измерването на подкожието става
чрез измерване дебелината на
кожните гънки с калипер. Захвата на
кожата м/у палец и показалец да е 2,5
см. Кожни гънки:-на бузата, пред
ушния отвор, под брадичката, на
големия гр.мускул, в/у триглавия
мускул, под долния ъгъл на лопатката,
на ниво 10то междуребрие,над
колянното капаче, зад коленната ямка,
двуглавия м.на мишницата,
седалищна гънка. Измерване на
гъвкавост – чрез гъвкавомер –
дълбочина на наклона на трупа
напред. Плоскостъпие- се измерва
чрез плантограма.
7.Метода на стандартите се използва
за оценка на физ.развитие,
използвайки стандарти за съответния
спорт, възраст и пол. Събраните данни
се обработват с методите на
вариационната статистика за
получаване на необходимите
параметри- средна статистическа
величина Х, средно квадратично
отклонение и грешка на Х. Средното
квадратично отклконение показва
разсейването на признака. Колкото е
по-голяма-разсейването е по-голямо.
Сигмал.отклконение служи по метода
на Мартин за оценка на отделните
признаци,характеризиращи
физ.развитие. Чрез използването на
метода на стандартите и
сигмал.отклонение се поставят
графики за индивидуална и групова
оценка на физ.развитие
антропометричен профил. Методът на
регресионните оценки се основава на
съществуващата м/у отделните
антропометрични показатели
корелативна връзка. Използването на
корелативната зависимост отразява
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
10 окт 2020 в 10:46 студент на 33 години от София - Медицински университет
03 окт 2020 в 10:39 учител на 57 години
25 юни 2020 в 23:20 студент на 27 години от София - НСА "Васил Левски", факулетет - Учителски факултет, специалност - Учител по ФВС, випуск 2020
14 юни 2020 в 20:25 студентка на 37 години от София - МВБУ, факулетет - 13222, специалност - Бизнес администрация, випуск 2017
20 май 2020 в 02:32 студент на 24 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Факултет по обществено здраве и здравни грижи, специалност - Кинезитерапия, випуск 2020
25 мар 2020 в 11:04 студент на 43 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Педагогика на обучението по физическо възпитание, випуск 2021
18 окт 2019 в 20:49 студент на 21 години от София - НСА "Васил Левски", факулетет - Треньорски факултет, специалност - трениорски факултет, випуск 2020
09 сеп 2019 в 11:08 потребител
 
 
Онлайн тестове по Социална медицина и организация на здравеопазванет
Тест по социална медицина
изходен тест по Социална медицина и организация на здравеопазванет за Студенти
Тест по социална медицина използва се за подготовка на студенти от съответните специалности, изучаващи дисциплината.
(Лесен)
50
297
1
01.02.2013
Тест по Социална медицина за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Социална медицина и организация на здравеопазванет за Студенти от 3 курс
Тест за студенти от 3-ти курс по Социална медицина с 16 въпроса за изпит по предмета. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
16
26
1
2 мин
30.09.2016
» виж всички онлайн тестове по социална медицина и организация на здравеопазванет

Спортна медицина

Материал № 804281, от 02 фев 2012
Свален: 150 пъти
Прегледан: 288 пъти
Предмет: Социална медицина и организация на здравеопазванет, Медицина
Тип: Пищов
Брой страници: 18
Брой думи: 11,641
Брой символи: 74,602

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Спортна медицина"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала