Големина на текста:
14.Последователност при изграждането на ландшафтния обект. Ландшафтен план,
мащаб, изглед. Анализ на мястото и анализ на нуждата от хора.
Етапите при изграждането на един ландшафтен обект са: проектиране, изграждане и
поддържане. Ландшафтен план (чертеж) – дизайнерът записва и представя идеите си.
Представят се многобройни идеи и се избира най-добрата. Дизайнерът представя
идеите си на собственика или на изпълнителя на обекта. Мащабът винаги трябва да е
изписан. Той задължително показва посоката север. Със символи се означават
различната растителност. След което трябва да се надпише чертежа – наименованията
на растенията. Долу в дясно се надписва за кого е обекта и кой е изпълнителя. Процеса
на проектиране започва с анализ. Анализ на мястото – трябва да се определят
границите на парцела и да се измери; отбелязва се местоположението на сградата в
парцела; измерване и записване на размера на сградата; определяне размера и
местоположението на всички врати и прозорци; отбелязване на водопроводна и
електрическа инсталация; локализиране и оценка на съществуваща растителност, както
и на скали и д; проучване необходимостта от предпазване от шум и прах. Анализ на
хората - трябва да се знае възраст, пол и хоби на всички членове на семейството;
предпочитанията им към растителността и дали някои имат алергии към дадени видове;
колко време ще отделя семейството за поддържане на обекта; как ще се ползва обекта –
като постоянно жилище или като вила. Ако пътищата и паркингите са изградени,
достатъчни ли са те и дали са удобни за ползване. Трябва да се има предвид: броя на
колите които ще ползва семейството; броя на колите които ще паркират гостите; пътна
настилка; осветление. Планира ли се изгражданито на басейн. В тази връзка да се
проучи предпочитан размер и форма; необходимост от допълнителни съоръжения към
басейна; осветление за нощно ползване. Трябва да се уточни и необходимостта от
други използваеми площи като: за игри на открито – футбол, тенис; специално място за
игра на децата; специални площи за отглеждане на зеленчуци, цветя и др;
необходимост от сервизни площи – градински инвентар, простор, кучешка колиба,
контейнер за боклук и др.
15.Използваеми площи – видове, разпределение. Декс и патио.
Видовете използваеми площи биват 3 вида: открити (публични) – могат да се видят от
всеки по всяко време; закрити (частни) – скрити за поглед от външните посетители зад
къщата или вътрешната част на двора, патиото, басейна; сервизни – изпълняват
помощни функции (простор, склад за инструменти и др.). Дизайнерът прави списък на
необходимите площи. Задължително се проектират комуникационни пътища между
площите. Пътищата биват два вида – автомобилни и пешеходни. Пешеходните от своя
страна биват: първични 1-1,20м; вторични 70 – 90см и градински пътеки. Патиото и
декса свързват къщата с градината. Патиото се изгражда на нивото на почвата. Служи
за хранене и отдих на чист въздух в условията на усамотение и сигурност. Може да
бъде изцяло обграден от стените на къщата, или само частично, като тогава бива
отделен от улицата или от съседен двор посредством по-висок зид. Обикновено е
павиран и богат на зеленина и цветя, а границата му с приземния етаж на къщата е
оформена като колонада, под чийто навес са разположени пейките за почивка, и
обзавеждането за хранене. Елементи от дизайна могат да бъдат фонтани, езерца за
събиране на дъждовна вода, беседки, люлки, големи глинени делви, витражи. Декса
представлява веранда. По-ограничен е по размер в сравнение с патиото и е издигнат на
повърхността на почвата.
16. Стените в ландшафтния дизайн – видове, функция, избор на материал.
Стените служат за: скриват нежелани изгледи; предотвратяват възможността за поглед
към обекта от хора отвън; предпазват от шум, вятър, прах и други замърсители; служат
като ограда. Таваните служат за: засенчване от лятно слънце; предпазват от дъжд и
сняг; предпазват от прах и други замърсители. Стените могат да бъдат външни и
вътрешни. Външните се разполагат по периметъра на обекта и изпълняват защитни
функции – ветрозащитни, шумоизолиращи. Вътрешните стени се използват за отделяне
на сервизните площи от откритите или за отделяне на откритите площи от закритите
или за разделянето на една площ на части в зависимост от използването и. Стените
имат и предпазна функция, която включва предотвратяването на нежелани погледи
отвън навътре, предпазване от шум, прах и други замърсители. От това какви
предпазни функции ще изпълнява стената се проектира и нейната структура. Например
за предпазване от шум е необходимо проектиране на по-дебела и по-плътна стена. При
проектиране на стена предпазваща от поглед отвън, трябва да се определи от какво
разстояние ще има поглед човек. Колкото по-далече е обекта който трябва да се скрие,
толкова по-нисък изглежда и по-ниска стена трябва да се направи. Заграждаща функция
- заграждането може да бъде абсолютно и загатващо. Стабилни стени и огради през
които не може да се премине определят абсолютното заграждане. Ниска ограда или
жив плет, който разделя площите и лесно може да бъде преминат определя загатващото
заграждане. Абсолютното заграждане ограничава движението на домашни любимци и
малки деца и служи като защита на обекта. Разделящата функция на ниските стени е
много важна. Обикновено човек е свикнал мястото в което живее да бъде ограничено от
стени. Малко са тези, които ще изпитат удоволствие седнали на стол разположен в
огромна площ. Избор на строителни и растителни материали. Стените могат да
бъдат ограда, жив плет, струпване на растения и др. Най-често се използва комбинация
от тези елементи за да се постигне функционалност и добър естетичен вид. Покриви –
най-често ролята на покривите изграждани в ландшафта е да предпазват от слънчевите
лъчи т.е. да създават сянка. Дизайнерът трябва да изследва ъгълът под който падат
лъчите върху различните части на дадения обект през целия ден. Ако таванът ще служи
за защита от дъжд и сняг; осветление за нощно ползване; защита от насекоми или за
отопление или охлаждане – по-подходящи са строителните материали отколкото
растителните. Засенчване с нерарстителни материали – стабилни. Стабилните покриви
трябва да бъдат поддържани от по-здрава конструкция, отколкото растителните тавани.
Това е особено актуално през зимата когато покривът се покрива със сняг. Дървета за
сянка – повечето дървета са с височина 4,5 – 7,5м и могат да осигурят известно
засенчване. По-малките дървета са за предпочитане, защото не заемат много място.
17. Планиране на наклонени терени. Терасиране. Поддържащи стени – видове.
Естествения наклон осигурява естественото оттичане на водата. Правила за дренаж.
Водата се движи отгоре надолу и колкото по-голям е наклона, толкова по-голяма е
скоростта на движение. На ниските места водата се събира и образува естествени блата
и езера. Използването на минимален наклон при изграждането на дренажни системи
намалява ерозионните процеси. Анализ на нуждите от дренаж. Трябва да се изучи
топографската карта; да се направи измерване, което представлява определянето на
относителното ниво на точките от земната повърхност. Най-лесния начин за измерване
е с канап и нивелир. В зависимост от терена се прави отнемане или прибавяне на почва.
Когато се отнема се получава по-голяма стабилност на почвата. Отнема се хумусното
вещество. При прибавяне на почва има опасност от свлачища. Терасиране – правят се
тераси, когато терена е с наклон. Терасирането може да се прави с или без поддържащи
стени. Поддържащите стени биват стабилни и нестабилни. Стабилните се правят от
бетон, а не стабилните представляват траверси (прегради) и водата се движи пред тях.
При избора на поддържаща трябва да се има предвид височината на стената, вида на
материала и дренажа. Пре наклон 20% се правят пътеки, а при наклон по-голям от 20%
се правят стълби. Най-подходяща височина на стъпалата е между 10 и 20см.
18. Принципи при използването на растения в ландшафтния дизайн
При създаването на един ландшафтен обект, трябва да се вземе под внимание следното:
форма на растенията в пълната им зрялост; структурата им – клони, кора, листа, стъбла,
фина и груба структура; оцветяването – студени (от синьо до виолетово) и топли (от
жълто до оранжево). Най-подходящата комбинация е от студени и топли. При
съчетаването на растителността в даден проект, трябва да се имат предвид следните
особености: повтаряемост – по форма, структура, багра и да се преминава плавно от
един вид към друг; разнообразие – по цвят, форма, структура; баланс на растенията;
последователност – бавно преминаване от една форма в друга, от една структура в
друга, от един цвят в друг; пропорционалност. При нанасянето на растителността на
чертеж се начертава вертикалния разрез на архитектурния обект; прави се балансиране
на растителни и структурни материали; рамкира се; прави се фокусна точка пред
входната врата – принципа на фунията (растителността намалява във височина към
входната врата. За задната част на сградата се подбира внимателно растителността, за
да може да се създаде функционалност и естетичност.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
03 окт 2020 в 15:31 студент на 21 години от София - Университет по архитектура, строителство и геодезия, факулетет - Архитектурен факултет, специалност - Архитектура, випуск 2024
17 юни 2019 в 13:36 в момента не учи на 21 години, випуск 2019
11 мар 2018 в 15:13 ученик на 18 години от Пловдив - ХГ "Св.Св.Кирил и Методий", випуск 2021
11 мар 2018 в 14:53 студент на 39 години от Пловдив - Аграрен университет, факулетет - Факултет по растителна защита и агроекология, специалност - Екологично земеделие, випуск 2018
19 юни 2017 в 14:03 в момента не учи на 41 години от София
11 мар 2017 в 22:42 в момента не учи на 27 години
19 май 2016 в 04:56 ученичка на 30 години от Велинград - ПГИТ "Алеко Константинов"
 
Подобни материали
 

Зелени системи


Това е доклад по една съвременна дисциплина. Полезен е и за лекции. Зелени площи. Зелени системи. Определения, фактори за развитие и нормиране на зелените площи и елементите на зелената систаема...
 

Теми за държавен изпит по озеленяване и ландшафтен дизайн

Материал № 802974, от 31 яну 2012
Свален: 38 пъти
Прегледан: 99 пъти
Предмет: Физическа география и ландшафтознание, География
Тип: Урок
Брой страници: 3
Брой думи: 1,251
Брой символи: 7,352

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теми за държавен изпит по озеленяване и ландшаф ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала