Големина на текста:
=1в.=
Научен статут на специалната педагогика като
интердисциплинарна наука-същност, определение,
обект, предмет, задачи
Приемането на ново обозначаване на дефектологията като специална педагогика е
категоричен индикатор за традиционното педагогизиране на основните подходи към лицата с
нарушения. Да се обучават, да достигат определени нива на развитие и на овладяване на
социални норми чрез учене. Независимо от разнообразната гама от интердисциплинарна
проблематика, с която е в релации специалното образование, независимо от вече
променящия се медико-педагогически цялостен модел към социален модел, наименованието
„специална педагогика” е нормативно утвърдено и получава гражданственост.
Според контекста на остарелите руски определения дефектологията е наука, в която
ударението се поставя върху изучаването на отделните категории ДСОП. В този смисъл са
определенията на Дячков (1964), Власова (1978), Коберник и Синев (1984). Добрев (1985)
разширява тези определения, включвайки и подготовката за активна трудова дейност.
Определяйки дефектологията като наука, Карагьозов и Гърбачева (1995) акцентират върху
нейната интегративна научно-приложна и социална същност, както и върху проблемите на
развитието и насоките за социална интеграция на децата с нарушения.
Същност и определение
Зедно с термина специална педагогика може да се използва и близкия термин специално
образование, поддържан от ЮНЕСКО. Докато специалната педагогика обединява най-
общите въпроси на обучението, то специалното образование е свързано с органиозацията на
обучението, неговото администриране и специално законодателство.
Според Радулов (1996)специалната педагогика е научна област от енциклопедични знания
за закономерностите в обучението и рехабилитацията на ДСОП.
Ив. Карагьозов (1998)определя същността на специалната педагогика като научно-
практическа дейност, насочена към създаването и използването на такива форми на социални
отношения с лицата с нарушения, чрез които в процеса на органи8зираното взаимодействие с
тях (специално обучение и възпитание), да се постигне тяхната корекция, компенсация, и
развитие в съответствие със социалните норми, и изисквания, и включването им в
естествените обществени отношения.
Сравнително най-фундаментално определение посочва Зл.Добрев (1992):
„Специалната педагогика е комплексна педагогическа наука за изучаване особеностите в
развитието налицата със значителни нарушения, за разкриване на закономерностите на
тяхното възпитание, образование, обучение и подготовката им за активна трудова дейност в
условията на естествена социална среда”.
Една от най-разпространените и популярни позиции на разглеждане на съдържанието на
микропространството при специалната педагогика (което представлява нейната вътрешна
обусловеност и структурираност), принадлежи на Денев, Д.Ж. (1978). Той определя три
основни компонента на специалното образование /в посочения период се обозначава като
рехабилитационна педагогика/. Тези компоненти се намират помежду си в строга йерархия,
взаимовръзка и взаимообусловеност:
1. учение за ДСОП- обособяват се проблемите на всестранното и комплексно изучаване на
отделните категории деца с нарушения. Обхващат се аспекти на етиология, симптоматика,
диагностика, характеристика и насочване към даден вид учебно-възпитателно заведение.
1
2. Възпитание и обучение на ДСОП - разглеждат се специфични форми, методи, средства,
принципи за корекция, компенсация, рехабилитация и възможностите за професионално
осъществяване на лицата с нарушения.
3. Организация на учебно-възпитателната работа с ДСОП- композират се проблеми за
управление, организация и технологично осигуряване на педагогическия процес и
специалното обучение.
Този модел на определяне на съдържанието се проема и от други наши специалисти
(Добрев З., 1992, Мутафов С., 1987 и др.). Описват го като основно съдържание на
дефектологията (използвано наименование през този период от време за обозначаване на
специалната педагогика). Даже го определят като своеобразен еталон за разглеждане,
изучаване и провеждане на корекция и/или компенсация при нарушения при децата. Този
еталон се явява постулатен при специфичните и разнородни проблеми на научните клонове,
които са придобили статут на самостоятелни науки със своите предмет и обект на изследване
и оформят структурата на специалната педагогика. Добрев З.(1992), отбелязва шест основни
клонове: олигофренопедагогика, сурдопедагогика, тифлопедагогика, логопедия,
соматопедия, етопедия.
В съвременното наукознание специалната педагогика все повече се възприема като
изключително интересна и сложна интердисциплинарна наука с голямо бъдеще. Известно е,
че резултатите от редица изследвания в тази област намират широко приложение в редица
други области.
Обект и предмет на СП
Същността на специалната педагогика се определя от нейната общност с педагогическите
науки, както и от спецификата на нейните обект, предмет, цел и съдържание.
Обектът и предметът на всяка наука се свързват преди всичко с характеристиките на
нейните фундаментални проблеми. Изясняването на обекта и предмета на специалната
педагогика има значение за успешното решаване на всички нейни теоретични и практически
задачи.
Специалната педагогика се развива в системата на педагогическите науки. Ето защо най-
съществените постижения в областта на педагогиката намират своеобразно отражение и в
специалната педагогика. Следователно обектът и предметът на специалната педагогика
трябва да се анализират от гледна точка на съвременните идеи в развитието на педагогиката.
Типични за педагогиката и специалната педагогика през последните години са
интензивните процеси на интеграция и диференциация .
Под влияние на процесите на интеграция и диференциация на знанията в областта на
специалната педагогика все повече се очертава тенденцията за разширяване на нейния обект
и предмет на изследване. То се осъществява в различни насоки: по отношение увеличаване
на възрастовите граници на личността, разнообразяване на формите и методите за учебно
възпитателно въздействие, възникването на нови социално- педагогически институции и т.н.
Във връзка с това от научна гледна точка както обектът, така и предметът на специалната
педагогика трябва да се разглеждат в тесен и широк смисъл на думата.
Обектът на специалната педагогика в тесен смисъл на думата са различните категории деца
с увреждания и подрастващи, които се намират под влиянието на специално организираните
учебно-възпитателни въздействия (семейство, у-ще, институции). Това са децата със
слухови, зрителни, интелектуални или речеви нарушения, чиито психо-физически,
възрастови, типологични или индивидуални особености обуславят използването на
специфични методи и принципи на работа. Конкретното изучаване на тези особености, както
и на реално съществуващите форми и методи на педагогическо въздействие с оглед тяхното
усъвършенстване, е обект на специалната педагогика.
Обект на специалната педагогика в широк смисъл на думата са всички категории лица със
значителни нарушения в развитието (ЗНР) не само такива, които са в процес на
биологическо и социално изграждане, но и тези в зряла възраст. Личностите със ЗНР в зряла
възраст се характеризира с оформен светоглед, трайни увреждания и поведение, което има
2
отражение в цялостната й обществена и професионално- трудова дейност. Във връзка с това
приложението на формите, методите и средствата за образователна и културно-просветна
работа се отличават със свои особености.
Предмет на специалната педагогика в тесен смисъл на думата е разработката на всички
методи, средства и форми на работа с подрастващите, които все още формират своя
светоглед, имат вярна представа за човек, общество и природа.
В съответствие с обема и структурата на учебното съдържание за отделните категории и
възрасти деца с увреждания следва да се разкриват най-ефективните средства и методи на
работа. Индивидуалният подход при изучаването е един от съществените компоненти на
предмета на специалната педагогика.
Предмет на специалната педагогика в широк смисъл на думата е разкриването и
обосноваването на многообразните социално- педагогически, културно-просветни,
квалификационни и други форми и методи на работа с ЛЗН през всички периоди от тяхното
развитие. Широки възможности в тези насоки предлага ефективната връзка между такива
социални фактори като семейството, училището, трудовите колективи, обществените
организации и др. Всичко това има непосредствено значение за изясняване предмета на
специалната педагогика в най-широк смисъл.
Задачи на СП
Като комплексна наука за изучаване на ЛЗНР и разкриване закономерностите на тяхното
възпитание, образование и обучение специалната педагогика има да решава сложни и
многообразни задачи. В съответствие с нейния обект и предмет на изследване, със
структурата, съдържанието и спецификата на нейната проблематика се разработват по-общи
или частни научнотеоретични и практически задачи. Сред тях най-съществените са следните:
1.Да изследва същността и характера на различните видове нарушения у децата. Това е
свързано с изясняване етиологията и причинните фактори за структурните и
функционалните нарушения в цялостното развитие на аномалните деца. На тази
основа се развиват техните клинически, неврофизиологически, психофизически и
други особености. За тази цел особено важно е да се използват адекватни методи на
проучване.
2.Да се изгради научно вярна практически обоснована класификация на децата с
увреждания. Същественото при решаването на тази задача е да се имат предвид най-
новите постижения в теорията и практиката на специалната педагогика. Съобразно
съвременните научни изисквания класификацията на ЛЗНР следва да се изгражда
върху основата на комплексни критерии.
3. Да разработи педагогическата диагностика на аномалните деца . Научният подход
при решаването на тази задача изисква да се прилагат надежни и ефективни методи и
принципи за изучаване на тези подрастващи. На тази основа се осъществява и
диференциалната диагностика. Това са предпоставки за изграждането на системата на
подбора на ДСОП за различните видове учебно- възпитателни заведения.
4.Да разработи педагогическата характеристика наДСОП. Във връзка с това се
разкриват възможностите за тяхното обучение и развитие- както в зависимост от вида,
така и в зависимост от степента на недостатъците. Обосновава се ролята и значението
на социално- педагогическите фактори в развитието на децата още от най-ранна
възраст.
5.Да определи системата на образованието наДСОП, в съответствие с възрастовите и
типологичните особености на тяхното развитие. Изграждането на тази система се
основава на общите принципи за развитие и усъвършенстване на образователната
система. Наред с това се имат предвид и редица специфични принципи за
диференцирано образование и обучение на различните категории деца с увреждания.
6.Да разкрие целите, задачите и съдържанието на образованието и възпитанието на
аномалните деца. В непосредствена връзка с общите цели и задачи се обосновават
целта и задачите на корекционната, компенсаторната и рехабилитационната дейност с
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Научен статут на специалната педагогика

Научен статут, същност, определение, обект, предмет, задачи на специалната педагогика...
Изпратен от:
sonyadd
на 2012-01-29
Добавен в:
Теми
по Специална педагогика
Статистика:
396 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Специална педагогика
добавена от zlat4eto 13.01.2013
3
102
Подобни материали
 

Логопедия

23 яну 2010
·
1,723
·
53
·
17,090
·
2,421
·
8

Логопедия-(от гр.”логос” –дума слово и „пайдео” –обучение,дете) наука за речта на децата или словообучение....
 

Дислексия

11 мар 2010
·
506
·
13
·
1,956
·
613
·
1

Индивиди със специфични нарушения на способността за учене е имало във всички времена, във всички социални нива и раси. Психолози, медици и педагози, както и родители на такива деца продължават усилията си да проникнат в природата на специфичните...
 
Онлайн тестове по Специална педагогика
Училищно законодателство
изходен тест по Специална педагогика за Студенти от 2 курс
Теста съдържа въпроси по учебника на Пенка Костова - ''Училищно законодателство''. Той е за студенти 2-ри курс, специалност ''Социална педагогика''...
(Труден)
20
109
1
2 мин
15.11.2011
Приобщаващо образование
изпитен тест по Специална педагогика за Студенти от 1 курс
Основна разлика между интегрирано обучение и приобщаващото образование. Характеристики на масовото училище с приобщаващо образование. Модели на приобщаващо образование. Функции на ресурсния учител.
(Труден)
13
8
5
3 мин
07.08.2020
» виж всички онлайн тестове по специална педагогика

Научен статут на специалната педагогика

Материал № 802284, от 29 яну 2012
Свален: 396 пъти
Прегледан: 573 пъти
Предмет: Специална педагогика, Педагогика
Тип: Тема
Брой страници: 6
Брой думи: 2,602
Брой символи: 18,685

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Научен статут на специалната педагогика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала