Големина на текста:
Съдебни експертизи
/Лекции на проф.Цанков/
I .ОБЩА ЧАСТ
№1.Съдебна експертиза.
СЕ имат важно значение за съдебния процес.Въпреки,че в двата закона-НПК и
ГПК,изрично е записано,че съдът не е длъжен да приеме заключението на СЕксперт като
оценява по съвкупност всички доказателства,но Е е едно от тези помощни средства,които
подпомагат съда в най-пълно разкриване на обективната истината.
Съгласно разпоредбите на НПК и ГПК Експертът трябва да притежава специални знания в
дадена област(в областта на науката,изкуството,културата и др.),поради които съдът изгражда
своето вътрешно съдийско убеждение и на основата на заключението на СЕксперт.СЕ се
основава на общата методология,която трябва да осветли въпросите,свързани с
назначаването,подготовката,извършването и приемането на заключението на
СЕксперт.Нормативната база върху която се изгражда СЕ са двата закона-НПК(чл.117-127) и
ГПК(чл.157-161).Наред с това трябва да се посочи,че в първият подзаконов акт-Постановление
№111 на МС от 75г. за подобряване организацията на СЕ е утвърдено,че отделните видове Е се
възлагат на министерствата и ведомствата—криминалистична съд.Е на МВР-институт по
криминалистика и криминология,съд.авто-технически Е на М на транспорта, съд.счетоводните
на М на финансите, съд.медицинските и съд.психиатричните на М на здравеопазването и т.н.
Успоредно с това постановление е записано още,че тези на които са възложени Е следва
да издадат наредби за организацията на отделните Е.Тези министерства и
ведомства,упълномощени да извършват експертна дейност издадоха и такива наредби (наредба
№1461 от 75г. на М на финансите).
От 01.Април.1984г. тази Е беше предадена на М на правосъдието(организационно) и това на
финансите(методическо).Въпреки тези крупни промени нова наредба не е издадена и досега се
прилага тази от 75г.-№1461.Бяха издадени и още –наредба за организацията на Съд.авто-
техническа Е,за Съд.медиц.Е,като последните две бяха осъвременени през 96г. и др.
Предмет на СЕ -законовата и под-законова уредба и нейното прилагане в
практиката.Особеностите на СЕ като процесуална дейност,отделните видове СЕ, правомощията
на СЕксперт,дейността по назначаване,подготовка,извършване и приемане заключението на
СЕксперт.
Метод на СЕ - разглежда се в два аспекта-от една страна като научна
дисциплина и на второ място като практически приложен институт.Методът като научна
дисциплина не се различава от прилаганите методи при другите правни науки,а именно
методът на анализа и синтеза,сравнителния метод,социологическото проучване и изследване и
др.Трудностите се свързват с практико-приложният метод,защото той е свързан
непосредствено с нивото,състоянието и равнището на съответната наука,на второ място с
прилаганите методи и на трето място с изключителното разнообразие на тези Е,обусловено от
вида на възлаганите Е.Ето защо на първо място се използват собствените методи,които се
прилагат при извършване на Е за решаване от съответната наука.На второ място лабораторните
методи,които могат да са количествени и да достигнат качествени изменения.В зависимост от
вида на научните знания те биват химически,физични,биологични и др.Но които и да е
метод,прилаган при Е,трябва да осигурява достоверност като се подчинява на някои общи
правила като- прилагане едновременно и независимо един от друг на два и повече метода и
средства.
Използване на такива методи най-напред,които изключват получаване на изменение или
повреждане във времето.На трето място
Използвани и различни методи-аналитични,сравнителни и др.
Система .Всяка наука има своя система,така и науката СЕ,която вече е
обособена като самостоятелна наука,има своя система,а тя е 1/система на Общата част и на
2/място на Особената част.В Об.Ч са включени общо-теоретичните въпроси, независимо от
естеството на Е.Утвърждаване принципите на законност,утвърждаваща се на нормативната
база на законовите и под-законовите НА.
В Ос.Ч,науката СЕ е пряко свързана с наказателно-правните науки и гражданско-правните
науки,респективно с наказателния и гражданския процес,а в практическата част с всички
частни науки.Единно становище за същността на СЕ няма,но в нашата теория се налага
становището на акад.Стефан Павлов.
Е е процесуално установен способ за събиране и проверка на доказателствата,когато са
необходими специални знания.Като се изхожда от принципите на наказателния процес, СЕ не е
доказателство,нито доказателствено средство,а един от многото процесуални способи за
събиране и проверка на доказателствата.
Особености:1 /това е процесуално установена дейност в НПК и ГПК.
2 /Е се извършва от компетентен орган
3/ назначава се по предвидения ред в закона
4/ протича при суверенност на експерта
5/ не се извършва при строго определена технология,за разлика от другите
съд.действия,тъй като тя се подчинява единствено на методиката за съответния вид Е
6/ по начина на извършване СЕ се доближава до научно изследователската
дейност
7/ резултатите зависят от нивото и постиженията на съответната наука
8/ при съмнение за правилността на Е може да се назначават допълнителна и
повторна Е
СЕ позволява да се използва опитът на специалистите от различните клонове на науката.По
въпроса за специалните знания трябва да се знае,че правните знания просто влизат в кръга
знания,които трябва да притежава ........,не са специални знания.
СЕ се основава на трайно изградени принципи:
1/на едноличната Е,което не изключва колективната или комплексната Е,но по принцип се
назначава едноличната и еднородната и по-рядко комплексната Е
2/ с изключение на Е по чл.117,ал.2,те не са задължителни.
3/възможността да се избира експертът,на когото ще бъде възложена Е.
4/търсене на отговорност от СЕксперт по чл.291/НК,когато е дадено невярно или
заинтересувано заключение,успоредно с търсенето на адм.нак.отговорност,когато са налице
основания за това.
5/Е се извършва при съдействие на СЕксперт със следствието,включително и със съда.
6/извършва се само от физическо лице макар,че в постановлението и в решението на съда в
някои случаи е посочено експертното учреждение.
7/да се назнача специалист само,който притежава изискуемата подготовка.
8/за СЕксперт се назначава само оня,който не е заинтересован от изхода на
делото.Предвидено е,че експертът трябва да си направи отвод ако са налице някои от
основанията посочени в НПК и ГПК.
9/не може да се съвместяват 2 функции-напр.на СЕксперт и на свидетел.
10/СЕксперт е независим от страните в процеса,както и това,че правораздавателния орган
назначил Е не е длъжен да възприеме заключението на вещото лице,но в НПК е посочено,че
при не-възприемане на заключението,съдът трябва мотивирано да посочи защо не се възприема
заключението на СЕксперт.Заключението трябва да бъде винаги в писмена форма.
СЕ има общи и специфични черти.Общ принцип е този на преценка на експертното
заключение.Не е допустимо отричане или мълчаливо отхвърляне на експертното заключение от
съда.Съгласно НПК се допуска в някои случаи да не се призовава винаги експерта.За сметка на
това в ГПК съгласно чл.160 е предвидено вещото лице да се призовава винаги на заседание за
да потвърди своето заключение.На това основание не-призоваването е съществено процесуално
нарушение,което опорочава съдебния акт.
Значението на СЕ се оценява в следните направления:
1/тя или посредством нея се събират и проверяват доказателствата.
2/експертът при констатирането на причините за правонарушенията следва да предприеме
мерки за отстраняването им посредством изпращането на т.нар. сигнални писма.На основание
чл.184/НПК такива задължения произтичат и за следователите.
№2.Възникване на СЕ
Навлизането на СЕ в съд.практика се свързва с 19 век при наличието на редица обективни
предпоставки: демократизиране на европейската наказателна система,бурен ръст на частните
науки,което довежда до повишаване възможностите за изследване на веществените
доказателства,а с това и нарастване социалната потребност за извършване на СЕ.Те са все
повече необходими за решаване на конкретни казуси в наказателното и гражданското
съдопроизводство.Бурно развитие е налице в областта на методиките,в обхвата на
дактилоскопията,биологията,химията,физиката, трасологията, съд.медицина и др.В различните
страни значимостта на СЕ е различна.Напр. във Франция едва в 16 век се обръща внимание на
Е на документи при положение,че тази Е е била не само известна,но и развита още в Римското
общество.В Русия развитието на тази Е е свързано с управлението на Петър 1.След
Освобождението на България от Турско робство,съществува необходимост от привличане на
експертни лица,притежаващи знания в съответната област.Още в първия закон от 1882г. за
съдопроизводството е формиран раздел посветен на Е.В чл.102 от този закон е закрепен
принципът за назначаване на Е по усмотрение на мировия съдия или по молба на
страните.Законодателят закрепва изискването,че Е следва да се назначава когато са
необходими особени познания.В чл.103 от този закон е посочен брои на вещите лица-от 1 до
3.Както и изборът им по взаимно съгласие на страните,третият експерт се назначава от
съда.Ако не е налице такова съгласие,мировият съдия решава въпроса. Правилото по
отношение отвода на съдиите се прилага и по отношение на експерта.В чл.142 от Закона за
углавното съдопроизводство,СЕ се назначава,когато за изясняване на обстоятелствата по
делото са необходими специални знания и опитност в различни области.В този закон е
закрепен критерия за изборност на вещи лица,както и принципът за повторна СЕ.За първи път в
този закон е употребено понятието Е,а в чл.393 е предвидена възможност да се разпитва
експерта по повод извършената Е.На лице са обективни фактори за благоприятно развитие на
експертната дейност в България.В този закон е направен опит да се посочат лицата,които могат
да се назначават за СЕксперти.Посочено е,че в тях се включват и касиерите,които са
предвестници на СЕ.Както и възможност по право СЕксперти да бъдат доценти и професори.
Привнесени са някои Е от други страни,като състезателната Е.Тя не е въведена у нас,но е
оставила трайни следи в европейското законодателство.
Контрадикторна Е –предполага назначаването най-малко на двама експерти с равни
права.Единият се посочва от следователя или съда,а другия от обвиняемия.Ако така
назначените Е не стигнат до общо становище,се назначава трети експерт.Той може да бъде
предложен от извършилите вече или от съда.Заключението е окончателно и съдът го
приема.Тази експертиза притежава ред недостатъци,поради,което не се налага в
съдопроизводството в Италия,а във Франция се използва само в някои области.Тя е почти
изоставена в законодателството на всички страни.
Контролирана Е-носи името си от наблюдаващият експерт,той е този на защитата.По
същество той не участва в извършването на Е,но контролира работата на назначения от съда
експерт.Тази Е не е закрепена в законодателството на Франция,но и двете Е не намират
очакваното приложение.
Повторна Е.Приема се,че законодателството добре урежда въпроса с Е. Недостатъците
са свързани с незадоволителното състояние на материално-техническата база,на липсата на
изследвания,както по общите теоретични въпроси,така и по отделните видове Е.Липсва и
изградена система за обобщаване опитът със систематизиране на положителните и слабите
страни при извършване на Е.В някои случаи и несвоевременно се назначават експерти и
др.Това се отнася и до допускане слабости в организацията на допълнителната и повторната
Е,колективната и комплексната Е.Въпреки всичко Е обслужва задоволително експертната
дейност,но се налага осъвременяване на законодателството при условие,че нормативната база
досега е обслужвала планово-регулираното пространство,а сега при пазарното управление
на ..... произтичат и редица др.задачи.Така напр.е необходимо да се разшири и обсегът на
разпитване на експерта не само в съд.производство,както е в чл.280 от НПК,а и в процеса на
разследване на престъпленията.Налице е назначаване на еднолични Е, докато редки са

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
01 юни 2020 в 18:20 студент на 25 години от Русе - Ангел Кънчев, факулетет - Обществено здраве и здравни грижи, специалност - Право, випуск 2018
 
 
Онлайн тестове по Съдебни експертизи
Тест по съдебно-счетоводни експертизи за 2-ри курс
изпитен тест по Съдебни експертизи за Студенти от 2 курс
Изпитен тест по съдебно счетоводни експертизи - студенти 2-ри курс, трудово право - даван в Икономически университет-Варна. Съдържа 12 въпроса като някои имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
12
23
1
2 мин
16.07.2013
Тест по Съдебно-счетоводни експертизи за студенти от 5-ти курс
изпитен тест по Съдебни експертизи за Студенти от 5 курс
Изпит по Съдебно-счетоводни експертизи, състоящ се от 10 тестови въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи Съдебни експертизи в 5-ти курс.
(Труден)
10
11
1
2 мин
26.10.2016
» виж всички онлайн тестове по съдебни експертизи

Съдебни експертизи

Материал № 801674, от 28 яну 2012
Свален: 286 пъти
Прегледан: 442 пъти
Предмет: Съдебни експертизи
Тип: Лекция
Брой страници: 24
Брой думи: 11,664
Брой символи: 71,786

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Съдебни експертизи"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала