Големина на текста:
Въпрос 6: Компенсиращи мерки по КПШС/ МОПС, ШИС – СИРЕНЕ. Национална база
данни
I. ВЪВЕДЕНИЕ В КОМПЕНСИРАЩИТЕ МЕРКИ
Понятието компенсиращи мерки е ново за правозащитните и правоохранителните органи в Р
България. Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение (КПШС) от 1985г. за пръв път
въвежда изисквания, които позволяват да се премахне контролът на вътрешните граници в
общността. Това поражда необходимост от други мерки за защита на сигурността, свободата и
правния ред в Шенгенското пространство. Борбата с транс-граничната престъпност и незаконната
миграция са приоритет. Основните компенсиращи мерки са развити в последващите правни актове на
ЕС. До момента няма акт или утвърдена разработка, която да дава пълна картина на тази материя.
Компетенциите на служителите ще нарастват чрез целенасочено обучение, самоподготовка и обмяна
на опит.
Авторът на тази разработка предлага широка дискусия по Шенгенската материя в много трудове
с геополитическа, правна и организационна тематика. Един от тях е “Охраната на държавните
граници и новият световен ред”. Всяко усъвършенстване на познанията и уменията ще бъде принос
към членството на страната в Шенгенската общност.
За да се получи обобщена представа за компенсиращите мерки трябва да се познава
Шенгенското законодателство, практиката на страните от общността и това, което се предприема от
Р България. В синтезиран вид компенсиращите мерки според автора са следните:
засилване контрола по външните граници на Шенген. Такива за РБългария ще бъдат
границите с РТурция, Македония, Сърбия, аерогарите и Черно море. Изискват се пълни
доказателства, че България ще гарантира сигурността не само на своите граници и територия, но и на
общностните.
въвеждане на Шенгенската информационна система (ШИС), която чрез бюрата
СИРЕНЕ(контактно бюро, което предоставя информация за издирвани лица по националните
вписвания), националните АИС, ЕВРОДАК и други бази данни ще наблюдава лица и обекти, които
представляват заплаха или оперативен интерес. Те ще се идентифицират и неутрализират на
външните граници и в цялото общностно пространство от всички национални органи на 25-те страни.
Шенгенска информационна система(ШИС):
1. информационна система, която предоставя информация за хора и предмети според данните от
страните – участнички
2. данните могат да включват информация за изгубени откраднати вещи или хора, за които има
заповед за арестуване
3. информация се обменя между договорните страни
4. дава информация за трансграничното преминаване на лица и обекти
5. на отчет в ШИС подлежат само лица, за които има информация, че са свързани с извършени
престъпления или други правонарушения
6. ШИС е фундамент на реална гранична оперативна съвместимост между граничните
полицейски органи в страните членки на ЕС.
Сирене е контактна точка на ШИС, тя е свързана с нея. Щаб-квартирата на ШИС се намира в
Страсбург, Фанция(резервна в Австрия).
7. инф-ята се съхранява според местното зак-во на страната, предоставила
сведенията.
включване на страната в Шенгенската визова система.
въвеждане на елементи на граничен контрол във вътрешността на страната от всички
органи с полицейски и други контролни правомощия. Това изисква езикови познания и
компетенции за преминаването на границите, визовия режим, документи за самоличност, миграция,
убежище и др. Например, премахването на ГКПП Кулата ще изисква компенсиращи мерки от всички
органи с контролни правомощия в региона, включително митнически, ветеринарни, медицински и пр.
Всичко това организирано се осъществяваше на едно място в рамките на ГКПП до края на 2006г. От
2007г. на ГКПП на вътрешните граници на ЕС остана само граничният паспортно-визов контрол,
осъществяван от органите на ГДГП. Те са длъжни да премахнат контрола от момента на приемането
ни в Шенген. Това е съпроводено с прилагане на компенсиращи мерки от всички други национални
органи във вътрешността на страната, т.е. в пространството на Шенген. Изисква се подобрена
координация и взаимодействие между министерствата и ведомствата с контролни правомощия, първо
в зоните и обектите подлежащи на задължителен граничен контрол, където ГДГП е основен лидер и
второ – на територията на цялата страна и общността, където по силата на КПШС липсват типичните
гранични проверки.
3 • международно оперативно полицейско сътрудничество (МОПС). То се отнася основно до
ОИД на МВР и включва три направления на работа – трансгранично наблю-дение, трансгранично
преследване и контролирани доставки.
прилагане на общностните стандарти по линия на миграцията и убежището.
двустранно и многостранно сътрудничество, което от координация постепенно преминава в
общи форми на охрана на границите, полицейска, правозащитна, митническа и друга дейност. Целта
е създаване на общностна правоохранителна система, въпреки националния суверенитет,
законодателство и структури. Първа стъпка към тази цел са общите стандарти. ГДГП вече постави
началото на съвместна охрана и контрол на държавните граници с някои съседни страни.
сътрудничество в областта на правосъдните системи с особено внимание по линия на
наказателно-правните дела.
Освен горната класификация компенсиращите мерки могат да се разделят като:
1. Компенсиращи мерки в ЕС.
Съгласно общностните правни актове определящи вътрешната сигурност в ЕС държавните
граници са два вида – вътрешни и външни. На вътрешните ДГ се премахват всички видове граничен
контрол с изключение на този, осъществяван от МВР, респективно ГДГП. Още преди влизането на Р
България в ЕС бяха създадени елементи от системата за компенсиращи мерки и те започнаха да
работят реално. Целта им бе да компенсират облекчения режим на вътрешните граници и да
подготвят страната за компенсиращите мерки в Шенгенското пространство. Бяха създадени
обособени и съвместни тактически структури, които набраха опит в контрола на граничната зона. Р
България сега е член на ЕС и се подготвя за членство в Шенген. Следователно, познаването,
организацията и изпълнението на компенсиращите мерки от МВР трябва да бъде приоритет за всички
служители.
2. Компенсиращи мерки в Шенген
Компенсиращите мерки в Шенгенското пространство се базират на фундаменталната цел на
Шенгенското споразумение – премахване на контрола на вътрешните граници. Шенгенските мерки
обхващат главно областите правосъдие и вътрешни работи на територията на 25-те страни членки.
Идеята е всички структури за сигурност и контрол да се включат в единна система за гарантиране на
сигурността, свободата и правовия ред в Шенгенското пространство. За Р България основни
правоохранителни органи освен МВР (ГДГП) това са ДАНС, Агенция „Митници” и други
министерства и ведомства с функции по контрол на дейностите в морските пространства, вътрешните
водни пътища, аерогарите и др.
4 Подробности относно реда и съдържанието на проверката за изпълнението на
компенсиращите мерки от МВР могат да се видят в Актуализиран въпросник за оценка по Шенген.
(Брюксел, 5 февруари 2008г. Съвет на Европейския съюз). В него са посочени и основните актове,
които трябва да се прилагат от всеки полицейски орган.
Имайки предвид казаното, под компенсиращи мерки в общ организационен смисъл трябва да се
разбират:
• дейност на национални структури, които са оторизирани с определен вид компенсиращи
мерки. Например отдел СИРЕНЕ при Дирекция МОПС-МВР.
• обособена правна система за прилагане мерките по Шенген.
• споразумения със съседни и други страни и общи мерки и структури за гарантиране на
сигурността в общото пространство. Например Черноморският граничен координационно-
информационен център, ситуиран в РДГП Бургас, чрез който шестте черноморски страни обменят
информация за оперативната обстановка.
• осъществяване на полицейски, съдебни и други мерки на територията на цялата страна по
смисъла на КПШС.
КПШС въвежда:
-ШИС
-единна виза с престой за 3 месеца на територията на Шенгенското пространство
-премахва контрола на вътрешните граници
-засилва контрола на външните граници
-въвежда компенсиращи мерки.
Компенсиращи мерки по КПШС:
-Взаимна помощ при охрана на границата
-Трансгранично наблюдение (чл.40 – негласно наблюдение на чужда територия /м/у Б-я и
Румъния има сключен договор/)
-Преследване (чл.41 – навлизане на полицейски наряди в територията на друга страна за
уведомяване на тамошната полиция)
-Контролирани доставки
-Обмен на информация
-Офицери за връзка
-ШИС, СИРЕНЕ
-Обстоен контрол на граждани на трети страни
-В извънредни случаи (застрашаване на НС) – въвеждане на граничния контрол
- Създаване на Агенция ФРОНТЕКС.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Компенсиращи мерки

Понятието компенсиращи мерки е ново за правозащитните и правоохранителните органи в Република България. Конвенцията за прилагане на шенгенското споразумение (КПШС) от 1985 г....
Изпратен от:
ven4o_ven4ev
на 2012-01-27
Добавен в:
Теми
по Европейска интеграция
Статистика:
26 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Какво представлява Бюрото за техническа помощ и обмен на информация (ТАЕКС)?

03 мар 2006
·
100
·
3
·
830
·
6

Информация за Бюрото за техническа помощ и обмен на информация към Европейската комисия, Генерална дирекция “Разширяване” В резултат на направеното през 1995 г.
 

Основни интеграционни общности в света - цели и резултати

22 мар 2006
·
806
·
6
·
898
·
102

Основни интеграционни общности в света - цели и резултати - европейска икономическа общност, европейска асоциация за свободна търговия, северноамериканска зона за свободна търговия и др.
 

Обща търговска политика. Формиране на общността като икономическо стопанство

27 мар 2006
·
624
·
16
·
2,323
·
190

Обща търговска политика. Формиране на общността като икономическо стопанство - Европейският Съюз в световната търговия, търговска политика на Европейския Съюз, защита срещу дъмпингов внос и др.
 

Особености в историческото развитие на Европейския Съюз


Особености в историческото развитие на Европейския Съюз Институционално изграждане на Европейския Съюз като гарант за неговото съществуване/оцеляване
 

Минало, настояще и бъдеще на европейската интеграция

18 май 2007
·
416
·
4
·
1,110

В съкровищницата от легенди и сказания на всеки народ неизменно присъства и притчата за крехката клонка, която всеки може да счупи, и за снопа от клонки, който не може да бъде прекъшен. Такава притча има и Европа.
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Европейска интеграция
Тест по европейска интеграция за 2-ри курс
междинен тест по Европейска интеграция за Студенти от 2 курс
Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, 2-ри курс по дисциплината.
(Лесен)
20
95
1
1 мин
23.07.2013
Тест по европейска икономическа интеграция за 1-ви курс
входен тест по Европейска интеграция за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за студенти 1-ви курс във Варненски свободен университет, съдържа 19 въпроса, всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
19
51
1
25.07.2013
» виж всички онлайн тестове по европейска интеграция

Компенсиращи мерки

Материал № 801012, от 27 яну 2012
Свален: 26 пъти
Прегледан: 47 пъти
Предмет: Европейска интеграция
Тип: Тема
Брой страници: 3
Брой думи: 1,079
Брой символи: 7,015

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Компенсиращи мерки"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала